{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BARBAMESAZI COM - ‫ﻛﻠﻴﺎت و اﺻﻮل‬ ‫1...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫ﻛﻠﻴﺎت و اﺻﻮل‬ ‫1 ﻓﺼﻞ ﻳﻚ‬ ‫1.1.1 ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫2.1.1 واژه ‪MATLAB‬‬ ‫ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻮق، ﺳﺮ- واژهي ﻋﺒﺎرت ‪ MATrix LABoratory‬اﺳﺖ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪﺷﻜﻞ ‪ MATLAB‬ﻳﺎ ﻣﺘﻠﺐ ﻣﻲآﻳﺪ.‬ ‫ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺘﻦ از 31 ‪ MATLAB 6.5, Release‬اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، و اﺳﺘﻔﺎده از آن )ﻳﺎ‬ ‫وﻳﺮاﺳﺖﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺜﻞ 7 ‪ Ver‬ﻳﺎ 7002 ‪ (Ver‬ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫3.1.1 ﺳﻴﻤﺎي ‪MATLAB‬‬ ‫‪ MATLAB‬زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ را ﺑﺎ ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺮده و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ، ﺗﺼﻮﻳﺮي، و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ را در ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺳﺎن و آﺷﻨﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻛﺎراﺋﻲ ‪ MATLAB‬در ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ: ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﻳﺎﺿﻲ، دﺳﺘﺮﺳﻲ‬ ‫ﺑﻪ/ و آﻧﺎﻟﻴﺰ دادهﻫﺎ، ﻣ‪‬ﺪلﺳﺎزي و ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي، ﮔﺮاﻓﻴﻚ، و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮماﻓﺰار )ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ وﻳﻨﺪوز( ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.‬ ‫اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺑﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ دﺳﺖﺧﻮش ﺑﺎزﻧﮕﺮيﻫﺎي زﻳﺎدي ﺷﺪه و اﻛﻨﻮن ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﺟﻬﺖ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻋﺎﻟﻲ و اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫‪ MATLAB‬ﺟﻌﺒﻪاﺑﺰارﻫﺎﺋﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺧﺎص در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ، ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﺟﻌﺒﻪاﺑﺰار رﻳﺎﺿﻴﺎت، ﻛﻨﺘﺮل،‬ ‫ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، . . . ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺘﻠﺐ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ام- ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲاش ﻛﺎرﺑﺮد و اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد دارﻧﺪ. اﻣﻜﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻌﺒﻪاﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺷﺨﺼﻲ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.‬ ‫در اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺑﺮدار )ﺑﺮدار ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﻚ ﺳﻄﺮي ﻳﺎ ﺗﻚ ﺳﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ-‬ ‫ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺗﻌﺪادي ﻣﻘﺪار را ﻳﻚ ﺟﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮِ ﺗﻚ- ﻧﺎم )ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء( ﻧﺴﺒﺖ داد. اﻳﻦ‬ ‫اﺑﺘﻜﺎر ﻣﺎ را از ﻣﻘﺪار دﻫﻲ ﺑﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ آراﻳﻪ ﻛﻪ در زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻲﻧﻴﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺘﻠﺐ داراي ﭘﻨﺞ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ:‬ ‫1- ﭘﻨﺠﺮهي واﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ‪ (IDE) Integrated Development Environment‬ﺑﺴﻴﺎر دلﭘﺬﻳﺮ و‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﺮه-‬ ‫دﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻛﻪ از اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺘﻨﻲ و ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻫﺮ دو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ واﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ‬ ‫ﻫﺎي: ﻓﺮﻣﺎن، دﻳﺮﻛﺘﻮري ﺟﺎري، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻓﺮﻣﺎن، ﻓﻀﺎي ﻛﺎر، . . . اﺳﺖ. ﭘﻨﺠﺮهي ﻓﺮﻣﺎن دﺳﺘﻮرات را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻨﺴﻮل ﻳﺎ‬ ‫ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ‪ ،DOS‬درﻳﺎﻓﺖ و اﺟﺮا ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻀﺎي ﻛﺎر ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻛﺎر را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي واﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﺟﺮاي زﻳﺮﻣﻨﻴﻮي ‪ Default‬از ﻣﻨﻴﻮي اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺠﺮهي: ,‪Command, Command History‬‬ ‫‪ Workspace, Current Directory‬را ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮديﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺮد و در دﺳﺘﺮس داﺷﺖ.‬ ‫2- ﻛﺘﺎبﺧﺎﻧﻪي ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ.‬ ‫3- زﺑﺎن ﻗﻮي ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﻛﻮﺗﺎه و ﻳﻚﺑﺎر ﻣﺼﺮف و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺰرگ و ﻛﺎرﺑﺮدي.‬ ‫4- روشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺮﺳﻴﻤﺎت دوﺑﻌﺪي و ﺳﻪﺑﻌﺪي.‬ ‫5- واﺳﻂ ﻣﻴﺎنﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي )‪ Application Program Interface (API‬ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي‬ ‫ﻣﺘﻠﺐ از زﺑﺎنﻫﺎي ‪ C‬و ‪ ، Fortran‬ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي ﻣﺘﻠﺐ )ام- ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ( ﺑﻪ زﺑﺎن ‪ ، C‬و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﺘﻠﺐ‬ ‫در اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﻔﺎده از ﺗﺒﺪﻳﻼت ﻓﻮق ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻠﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫1‬ ‫اﺟﺮاﺋﻲِ ﻛﻨﺴﻮﻟﻲ )ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا از ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ( درآورد. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎ واﺳﻂ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ‬ ‫ﺑﺮاي وﻳﻨﺪوز وﺟﻮد دارد.‬ ‫6- دارا ﺑﻮدن راﻫﻨﻤﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞِ ﻛﻨﺎرِ دﺳﺖ و وﺟﻮد ﻣﺪارك راﻫﻨﻤﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ PDF‬ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫‪) Mathworks‬ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺘﻠﺐ( اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.‬ ‫4.1.1 روش آﻣﻮزش‬ ‫روش ﻛﺎر ﻣﺎ در اﻳﻦ درس ﻳﺎدﮔﻴﺮي- ﺑﺎ- ﻣﺜﺎل ‪ Learn by Examples‬اﺳﺖ. ازاﻳﻦرو اﺟﺮاي ﻣﺘﻠﺐ، ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻦ اﻛﻴﺪاٌ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد. در ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.‬ ‫ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎ، دﺳﺘﻮرات ﻓﻮري ﻛﻪ روي ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻌﺪاز ﻋﻼﻣﺖ >> )ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻄﺮ ﻓﺮﻣﺎن‬‫‪ (Command Prompt‬آﻣﺪهاﻧﺪ. در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ دﺳﺘﻮر ﻓﻮري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻠﻴﺪ >‪ <Enter‬زده ﺷﻮد.‬ ‫ ﺳﻄﺮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ادﻳﺘﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ام- ﻓﺎﻳﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ >> آﻣﺪهاﻧﺪ. ﺑﺮاي اﺟﺮاي آنﻫﺎ‬‫ﺑﺎﻳﺪ از داﺧﻞ ادﻳﺘﻮر دﻛﻤﻪ ‪ Run‬ﻳﺎ ﻛﻠﻴﺪ 5‪ F‬را زد.‬ ‫ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ روي ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻳﺎ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺧﺮوﺟﻲ( داﺧﻞ ﻛﺎدرِ ﺧﭼﻴﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ.‬‫- اﮔﺮ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻌﻀﻲ از دﺳﺘﻮرﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻤﻲﻛﺎﻟﻦ )ﻧﻘﻄﻪ- وﻳﺮﮔﻮل( ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮا ﭘﺲ از زدن ﻛﻠﻴﺪ >‪<Enter‬‬ ‫در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ...,)(‪ disp(), input‬و دﺳﺘﻮرات‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺮاف ﺻﺪق ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.‬ ‫ ﻋﻼﻣﺖ % ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ‪ Comments‬ﻣﻲآﻳﺪ و آنﭼﻪ ﺑﻌﺪاز آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺟﺰو دﺳﺘﻮرات ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻲﺷﻮد.‬‫ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﭘﻨﺠﺮه ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬‫- ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن درس از ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺘﻦ ﮔﻞﭼﻴﻦ ﺷﺪه، ﻧﻘﺶ ﺧﻮدآزﻣﺎ را دارﻧﺪ. اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ.‬ ‫5.1.1 ﻋﻼﺋﻢ و دورﭼﻴﻦ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ‬ ‫در ﻣﺜﺎلﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ:‬ ‫اﻟﻒ- در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﻮرات ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻼﻣﺖ >> آﻣﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ب- اﮔﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﻓﻮق در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ام- ﻓﺎﻳﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ و‬ ‫اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ.‬ ‫ج- ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از دورﭼﻴﻦﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﺧﺮوﺟﻲ: ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻳﺎ ﺧﺮوﺟﻲِ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻧﻜﺎت آﻣﻮزﺷﻲ داﺧﻞ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ‬ ‫راﻫﻨﻤﺎ:‬ ‫دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ: ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧﺪ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ‬ ‫2.1 ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﺘﻠﺐ‬ ‫ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﺘﻠﺐ، ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪) View_Default‬وﻳﺮاﻳﺶ 5.6( ﻳﺎ ‪Window_Default‬‬ ‫)وﻳﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮاز 5.6( را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﻢ، ﺳﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را دارﻧﺪ:‬ ‫2‬ ‫1- ‪ Command Window‬ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻘﺪار دﻫﻲﻫﺎي ﻓﻮري ﺑﻪ ﻣﺜﻐﻴﺮﻫﺎ، و ﻧﻤﺎﻳﺶ‬ ‫ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺟﺮا اﺳﺖ.‬ ‫2- ‪ Workspace‬ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻀﺎي ﻛﺎر ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه از داﺧﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن )ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق‬ ‫دﻳﮕﺮ( و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي آنﻫﺎ اﺳﺖ.‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻀﺎي ﻛﺎر، ﭘﻨﺠﺮه دﻳﺮﻛﺘﻮري ﺟﺎري ‪ Current Durectory‬را ﻓﻌﺎل ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در دﻳﺮﻛﺘﻮري ﻣﻮرد رﺟﻮع ﻣﺘﻠﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.‬ ‫3- ‪ Command History‬ﭘﻨﺠﺮه ﻳﺎدداﺷﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻪداري آنﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن آﻣﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي ﻣﺘﻠﺐ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺷﻜﻞﻫﺎي دلﺧﻮاه درآورد، ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﭘﻴﻜﺎن ﻣﻮرب در ﮔﻮﺷﻪ راﺖ ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻲ-‬ ‫ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد.ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺣﺎﻟﺖ ‪ Default‬ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.‬ ‫3.1 آﻏﺎز ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻠﺐ‬ ‫1.3.1 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ‪Matrix‬‬ ‫ﻣﺘﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻳﺎ ﺑﺮدار ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ.اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ )و ﻣﻘﺎدﻳﺮ آنﻫﺎ( در ﻣﺘﻠﺐ ﻓﺮم ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دو ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ‪ m‬ردﻳﻒ )ﺳﻄﺮ( و‬ ‫‪ n‬ﺳﺘﻮن دارﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ‪ m × n‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد )ﻛﻪ در ﻧﺎمﮔﺬاري اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار‪MATrix LABoratory‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺘﺮ اﺳﺖ(. ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ)‪ (Matrix Member‬را ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻳﺎ دراﻳﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ. ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي‬ ‫ﺳﻄﺮ )ردﻳﻒ(، ﺗﻌﺪادي ﺳﺘﻮن، و ﺗﻌﺪادي ﻋﻀﻮ )ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻋﻀﺎء ﻋﺪدي ﺳﺮوﻛﺎر دارﻳﻢ(، ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﻧﺎم واﺣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ-‬ ‫ﺷﻮد. ﻧﺎم ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و ﻣﻘﺪار آن ﻫﻢزﻣﺎن در ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف زﺑﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺎم و‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و ﺑﺮدار ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﻔﻬﻮم آراﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎ را از ﻣﻘﺪار دﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫آراﻳﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻚ ﺑﻪ ﺗﻚ آنﻫﺎ ﻛﻪ در زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ از ﻃﺮﻗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﻣﻲ-‬ ‫ﺷﻮد ﺑﻲﻧﻴﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻫﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛﺎﻣﻼً دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﺳﺖ و ﭘﺲاز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻘﺪار و ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن آنرا ﺗﻐﻴﻴﺮ داد.‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ‪ m‬ردﻳﻒ )ﺳﻄﺮ( و ‪ n‬ﺳﺘﻮن و ‪ p‬ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫در ﻣﺘﻠﺐ اﻧﻮاع ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮدار، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻋﺪدي ﺑﺎ اﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻂ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛﺎراﻛﺘﺮي، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﻤﺎدﻳﻦ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎري،‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ، . . . ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ.‬ ‫2.3.1 ﺑﺮدار ‪Vector‬‬ ‫ﺑﺮدار، ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﻚ ﺳﻄﺮي )ردﻳﻔﻲ( ﻳﺎ ﺗﻚ ﺳﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺗﻌﺪادي ﻋﻀﻮ )ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي( ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﺎم واﺣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮدار ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮدار ردﻳﻔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. در ﻣﺘﻠﺐ ﺑﺮدارﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد‬ ‫زﻳﺎدي دارﻧﺪ. ﻧﺎم ﺑﺮدار و ﻣﻘﺪار آن ﻫﻢزﻣﺎن در ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف زﺑﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﻮع )و/ﻳﺎ‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء( وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮدار در ﻣﺘﻠﺐ ﻣﺎ را از ﻣﻘﺪار دﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ آراﻳﻪ ﻛﻪ در زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﺑﻲﻧﻴﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي رﺳﻢ ﺗﺮﺳﻴﻤﺎت، ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮداري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ روي‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺤﻮر را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.‬ ‫ﻫﺮ ﺑﺮدار ردﻳﻔﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دو ﺑﻌﺪي ‪) 1×n‬ﺗﻚردﻳﻔﻲ( و ﻫﺮ ﺑﺮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دو ﺑﻌﺪي 1×‪) m‬ﺗﻚﺳﺘﻮﻧﻲ(‬ ‫اﺳﺖ. ﭘﺲ ﻳﻜﻲ از اﺑﻌﺎد ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮدار ﻳﻚ اﺳﺖ. ﻋﺪد ﺗﻜﻲ ﻳﺎ اﺳﻜﺎﻟﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 1×1 اﺳﺖ.‬ ‫3‬ ‫3.3.1 آراﻳﻪ ‪ ، Array‬ﻣﺘﻐﻴﺮ ‪، Variable‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت آراﻳﻪ اي ‪Array Operations‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد، آراﻳﻪ ﻳﻚ ﻧﺎم ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ، ﺑﺮدار و ﻛﻼٌ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺗﻌﺪادي ردﻳﻒ، ﺳﺘﻮن، و ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﻛﻠﻤﻪ‬ ‫آراﻳﻪ اﻋﻢ از ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ، ﺑﺮدار، و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود، و ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮ و آراﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ.‬ ‫در ﻣﺘﻠﺐ، ﻣﺘﻐﻴﺮِ ﺗﻚﻣﻘﺪاري )اﺳﻜﺎﻟﺮ( ﻳﻚ آراﻳﻪي ﺗﻚ ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮروي ﺗﻚﺗﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ آراﻳﻪ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻋﻤﻠﻴﺎت آراﻳﻪاي ﻧﺎم دارد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد )ﺷﺮح ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻌﺪاٌ ﻣﻲآﻳﺪ(.‬ ‫4.3.1 ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻣﻘﺪار دﻫﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ‬ ‫‪ A‬را ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 3×2)3 = ‪ (m = 2, n‬ﻋﺪدي اﺳﺖ، در ﺟﺒﺮ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ:‬ ‫321‬ ‫654 = ‪A‬‬ ‫987‬ ‫ﻣﺜﺎل: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﻮق در ﻣﺘﻠﺐ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ُﺑﻌﺪ آن‬ ‫]9 8 7 ;6 5 4 ;3 2 1[ = ‪>> A‬‬ ‫1=‪A‬‬ ‫4‬ ‫7‬ ‫= ‪>> n‬‬ ‫=‪n‬‬ ‫32‬ ‫65‬ ‫98‬ ‫)‪ndims(A‬‬ ‫2‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻣﻘﺪار دﻫﻲ ﻫﻢزﻣﺎن ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ )در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ( ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺎ ‪ initialization‬ﻧﺎم دارد.‬ ‫ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن )ﻓﺸﺮدن >‪ ( <Enter‬در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﻘﺪار آن در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه، و‬ ‫در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫اﮔﺮ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻄﺮِ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻤﻲﻛﺎﻟﻦ )ﻧﻘﻄﻪ- وﻳﺮﮔﻮل( ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﻘﺪار آن در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ‬ ‫داده ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫دﺳﺘﻮر )‪ ndims(var‬ﺑ‪‬ﻌﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ‪ var‬را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﻮق دو ﺑ‪‬ﻌﺪي اﺳﺖ.‬ ‫5.3.1 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻧﺎم آنرا وارد ﻛﻨﻴﻢ.‬ ‫اﮔﺮ در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻚ ﺳﻄﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻤﻲﻛﺎﻟﻦ )ﻧﻘﻄﻪ- وﻳﺮﮔﻮل( ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮا در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﻣﻘﺪار‬ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.‬ ‫ﻣﺜﺎل 1: وارد ﻛﺮدن ﻧﺎم ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه‬ ‫‪>> A‬‬ ‫1 =‪A‬‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫ﻣﺜﺎل 2: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮدار ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪوﻳﺮﮔﻮل‬ ‫;]6.5 4.3 2.01[ = ‪>> M‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﮕﻪداري ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻧﻤﻲﺷﻮد.‬ ‫4‬ ‫6.3.1 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻓﻀﺎي ﻛﺎر‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﻧﺎم، ﻧﻮع )ﻋﺪدي، ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻧﻤﺎدﻳﻦ، رﺷﺘﻪاي، ...(، اﻧﺪازه )ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ و ﺳﺘﻮن(، و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻳﺖ‪ ‬ﻣﺘﻐﻴﺮ)آراﻳﻪ(ﻫﺎي‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه، در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻀﺎي ﻛﺎر )ﻓﻀﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ( ‪ Workspace‬ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫ﻣﺜﺎل:‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﻣﺜﺎل ﻓﻮق روي ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻀﺎي ﻛﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.‬ ‫7.3.1 ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮاي ﻳﻚ دﺳﺘﻮر‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻳﺎ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻼﻣﺖ درﺻﺪ % ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﻮر ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫ﻣﺜﺎل: ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫‪>> M = [10.2 3.4 5.6]; % Written in the memory, shown in the‬‬ ‫‪% workspace, but not shown n the command‬‬ ‫‪% window‬‬ ‫8.3.1 ﺑﺮدار- ﻫﻨﺪﺳﻲ‬ ‫ﺑﺮدارﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻳﺎ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، درون ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻗﻄﺒﻲ )ﻣﺪور( داراي دو ﻣﺨﺘﺼﻪ ﺑﺰرﮔﻲ‪ ، Magnitude‬و زاوﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، و‬ ‫درون ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻗﺎﺋﻢ داراي دو ﻣﺨﺘﺼﻪ ﻃﻮل ‪ X‬و ﻋﺮض ‪ Y‬ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮدارﻫﺎ را دراﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺮدار- ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻳﻢ.‬ ‫اﻳﻦ ﻧﺎمﮔﺬاري ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮدار در ﻣﺘﻠﺐ ﺑﺎ ﺑﺮدارِ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻲ از اوﻗﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وام از‬ ‫ﻣﻌﺎدل اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن را ﻓﺎزور ﻧﺎم دادهاﻳﻢ.‬ ‫9.3.1 ﺑﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻲ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺻﻔﺮ و ﻳﻚﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﺑﺎ ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ﻋﺪدي‬ ‫ﻓﺮق دارﻧﺪ. اﻳﺠﺎد ﺑﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر )(‪ logical‬اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﺑﺮدار ﻋﺪدي ﺿﺮب ﺷﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮدار ﻋﺪدي ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪه، و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ‬ ‫ﺑﺮدار ﻋﺪدي ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻧﺪﻳﺲ ﺑﺮدار ﻋﺪدي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮدار ﻋﺪدي ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪه، و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﺻﻔﺮ ﺑﺮدار ﻋﺪدي ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫>>‬ ‫‪rL‬‬ ‫>>‬ ‫>>‬ ‫1‪r‬‬ ‫>>‬ ‫2‪r‬‬ ‫‪rL = logical([1 1 1 0 0]) % Creating a logical vector‬‬ ‫1=‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫‪r = [1 2 3 4 5]; % Creating a numeric vector‬‬ ‫‪r1 = r .* rL % Product of numeric and logical vectors‬‬ ‫1=‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫‪r2 = r(rL) % Logical indexing of a numeric vector‬‬ ‫1=‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫01.3.1 آراﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ‪Cell Array‬‬ ‫آراﻳﻪاي ﻛﻪ ﻫﺮ دراﻳﻪ آن ﻳﻚ آراﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آراﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ‪ Cell Array‬ﻧﺎم دارد. ﺑﺮاي اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪارك ﻣﺘﻠﺐ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫ﻣﺜﺎل: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ آراﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ داراي ﺳﻪ ﻧﻮع آراﻳﻪ در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل‬ ‫}]4 3;2 1[ '‪C = {logical([1 0 1 1 0]) 'Array‬‬ ‫]‪C = [1x5 logical‬‬ ‫'‪'Array‬‬ ‫]‪[2x2 double‬‬ ‫5‬ ‫11.3.1 ﺗﻮاﺑﻊ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ‬ ‫ﺗﻮاﺑﻊ )(‪ ndims(), size(), length‬و ﻧﻈﺎﺋﺮﺷﺎن را ﻛﻪ در ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ، در‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﻮاﺑﻊ اﻧﺪازهﮔﻴﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻳﻢ.‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ )(‪ size‬ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن )و ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻬﺎي ﺳﻪﺑ‪‬ﻌﺪي( را ﻣﻲدﻫﺪ. ﺗﺎﺑﻊ )(‪length‬‬ ‫ﻣﻌﺎدل))(‪ max(size‬اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮدارﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮنﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫)(‪ ndims‬ﻣﻌﺎدل ))(‪ length(size‬اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﻜﺎﻟﺮ و ﺑﺮدار و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دو ﺑﻌﺪي داراي ﻣﻘﺪار 2 و ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي داراي ﻣﻘﺪار 3 اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻧﺪازه ‪ size‬و ﻧﻮع ‪ type‬ﻫﺮ آراﻳﻪ در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Workspace‬ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫ﻣﺜﺎل: ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه، ﻃﻮل و ﺑ‪‬ﻌﺪ ﻳﻚ ﺑﺮدار ردﻳﻔﻲ 4 ﻋﻀﻮي‬ ‫;]6.7 61 5- 2[ = ‪>> rv‬‬ ‫)‪>> size(rv‬‬ ‫1 = ‪ans‬‬ ‫4‬ ‫)‪>> L = length(rv‬‬ ‫4=‪L‬‬ ‫)‪>> m = ndims(rv‬‬ ‫2=‪m‬‬ ‫21.3.1 ﻣﺘﻐﻴﺮ داﺧﻠﻲ ‪ans‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻧﺎﻣﻲ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻴﻢ، در ﻣﺘﻐﻴﺮ داﺧﻠﻲ ‪ ans‬ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد..‬ ‫ﻣﺜﺎل 1: ﺑﺮدار ﺑﺪون ﻧﺎم‬ ‫]65 4.3 2-[ >>‬ ‫0000.2- = ‪ans‬‬ ‫0004.3‬ ‫0000.65‬ ‫ﻣﺜﺎل 2: دراﻳﻪ واﻗﻊ در ردﻳﻒ2 ﺳﺘﻮن3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ‪A‬‬ ‫;]6 5 4 ;3 2 1[ = ‪>> A‬‬ ‫)3,2(‪>> A‬‬ ‫6 = ‪ans‬‬ ‫31.3.1 ﻧﻮع ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻋﺪدي‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﻣﺘﻠﺐ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﻋﻼم ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲِ ‪ declaration‬ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻛﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ )ﺑﺮ‬ ‫ﺧﻼف ++‪ ،(C‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺪار دﻫﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﻧﻮع آن ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻧﻮع آراﻳﻪ ﻫﺎي‬ ‫ﻋﺪدي دﻗﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻳﺎ ‪ double‬اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﺎزه ي ﮔﺴﺘﺮده و دﻗﺖ ﺑﻌﺪاز ﻣﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻ دارد. ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻌﺪاً ﻣﻲ آﻳﺪ.‬ ‫4.1 ﻧﻮﺷﺘﻦ دﺳﺘﻮرات و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫1.4.1 ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻳﻚ دﺳﺘﻮر در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ‬ ‫ﻣﺘﻐﻴﺮ ‪ A‬ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت:‬ ‫;3 2 1[ = ‪>> A‬‬ ‫]6 5 4‬ ‫1 =‪A‬‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار دﻫﻲ ﻛﺮد:‬ ‫6‬ ‫3 2 1[ = ‪>> A‬‬ ‫]6 5 4‬ ‫1 =‪A‬‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫ﻧﻮﺷﺘ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ...)ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ( در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻄﺮ، در ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ داد. اﻣﺎ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻧﺒﺎلﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ، ﻟﺬا ‪ B‬ﻣﺜﺎل زﻳﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﻚﺳﻄﺮي )ﺑﺮدار ردﻳﻔﻲ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 3×2 .‬ ‫ﻣﺜﺎل:‬ ‫... 03 02 01[ = ‪>> B‬‬ ‫]06 05 04‬ ‫01 = ‪B‬‬ ‫02‬ ‫03‬ ‫04‬ ‫05‬ ‫06‬ ‫2.4.1 ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮر در ﻳﻚ ﺳﻄﺮ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻌﺪاز ﻫﺮ دﺳﺘﻮر ﻛﺎﻣﺎ ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ دﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪي را در اداﻣﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ، اﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮا در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. آوردن ﺳﻤﻲﻛﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﺎﻣﺎ )وﻳﺮﮔﻮل( ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮا ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﻮد.‬ ‫ﻣﺜﺎل:‬ ‫‪>> x = 3, y = 34; z = y ^ x‬‬ ‫3=‪x‬‬ ‫40393 = ‪z‬‬ ‫3.4.1 ﺗﻔﺎوت‪ ‬ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﻣﺘﻠﺐ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻓﺮق ﻣﻲﮔﺬارد )‪ Case Sensitive‬اﺳﺖ(.‬ ‫ﻣﺜﺎل:‬ ‫;3 = ‪>> New‬‬ ‫‪>> new‬‬ ‫.'‪??? Undefined function or variable 'new‬‬ ‫4.4.1 ﻗﻄﻊ اﺟﺮا‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه اﺟﺮاي دﺳﺘﻮرات در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪ، در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ اﺟﺮا >‪ <Ctrl+C‬را ﺑﺰﻧﻴﺪ.‬ ‫5.4.1 دﺳﺘﻮر ‪more‬‬ ‫اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ را ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ. اﮔﺮ زﻣﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺮوﺟﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪ، ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Ctrl+C‬را ﺑﺰﻧﻴﺪ.‬ ‫ﻣﺜﺎل:‬ ‫)1,00001(‪>> more on, rand‬‬ ‫‪>> more off‬‬ ‫6.4.1 اﺟﺮا و ﺿﺒﻂ دﺳﺘﻮرات ﻗﺒﻠﻲ‬ ‫ﺗﻜﺮار دﺳﺘﻮرات ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ↑ و ↓ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺳﻄﺮ ﻛﻠﻴﺪ‬ ‫>‪ <Enter‬و ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻳﻚ ﺳﻄﺮ ﺗﻜﺮاري ﻧﺎدلﺧﻮاه ﻛﻠﻴﺪ >‪ <Esc‬ﻳﺎ در اﺑﺘﺪاي ﺳﻄﺮ ﻛﻠﻴﺪ >‪ <Ctrl+K‬را ﺑﺰﻧﻴﺪ.‬ ‫دﺳﺘﻮرات وارد ﺷﺪه در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﻪداري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي اﺟﺮاﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﺘﻠﺐ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ‪ Command History‬ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ را ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد.‬ ‫اﮔﺮ ﺳﻄﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ در ﻫﺮﻳﻚ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎن ﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻳﺎ ادﻳﺘﻮر ام- ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺎرك ﺷﻮد، ﺑﺎ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ و اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫‪ Evaluate Selection‬آن دﺳﺘﻮر اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫7‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﺟﺮاي ‪ notebook‬از درون ﻣﺘﻠﺐ و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮرات ﻣﺘﻠﺐ را ﺑﻪ داﺧﻞ ‪Microsoft‬‬ ‫‪ Word‬ﺑﺮد.‬ ‫دﺳﺘﻮر زﻳﺮ ﺳﻄﻮر ‪ command window‬را در ﻓﺎﻳﻞ ‪ filename‬ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﻣﻲﻛﻨﺪ:‬ ‫‪>> diary filename‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن زﻳﺮ‬ ‫‪>> diary off‬‬ ‫ﺿﺒﻂ‪ ‬ﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﺟﺮاي ﻣﺠﺪد ‪ diary‬ﺳﻄﻮر را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺎﻳﻞ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬ ‫7.4.1 اﺟﺮاي دﺳﺘﻮرات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫دﺳﺘﻮرات ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ‪ dir, time, date‬را ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ ! در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ از داﺧﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮا‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫8.4.1 دﺳﺘﻮر )(‪disp‬‬ ‫)‪ disp(ar‬آراﻳﻪ ‪ ar‬ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻣﺜﺎل زﻳﺮ ﻳﻚ آراﻳﻪ ﻛﺎراﻛﺘﺮي ﻳﺎ رﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻣﺜﺎل:‬ ‫;'‪>> mv = 'MATLAB Course‬‬ ‫;)‪>> disp(mv‬‬ ‫‪MATLAB Course‬‬ ‫9.4.1 ﺗﺎﺑﻊ )(‪eval‬‬ ‫اﮔﺮ ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲِ ﻣﺘﻠﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺘﻪ در داﺧﻞ دو آﭘﻮﺳﺘﺮوف ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ ‪ text macro‬ﻧﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ )(‪ eval‬ﺻﺤﺖ و ﺳ‪‬ﻘﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ، ﺗﺎﺑﻊ )(‪ eval‬ﻣﻘﺪارِ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﺴﺖ را ﺑﺮﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ، وﮔﺮﻧﻪ ﭘﻴﻐﺎم ﺧﻄﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭼﺎپ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻣﻲﺗﻮان آرﮔﻮﻣﺎن دوﻣﻲ ﺑﺮاي)(‪ eval‬ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎي ﭘﻴﻐﺎم ﺧﻄﺎ ﭼﺎپ ﺷﻮد. ﻫﺮ دو آرﮔﻮﻣﺎن )(‪ eval‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺜﺎل 1: ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫;6/‪>> x = pi‬‬ ‫;'3^)‪>> sx = 'sin(x)^3 + cos(x‬‬ ‫)‪>> eval(sx‬‬ ‫5477.0 = ‪ans‬‬ ‫ﻣﺜﺎل 2: ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﭘﻴﻐﺎم ﻣﺘﻠﺐ‬ ‫; ')‪>> sx1 = 'sin^2(x) + cos^2(x‬‬ ‫)1‪>> eval(sx‬‬ ‫.‪Error: Missing operator, comma, or semicolon‬‬ ‫ﻣﺜﺎل 3: ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﭘﻴﻐﺎم ﻛﺎرﺑﺮ‬ ‫)')''‪>> eval(sx1,'disp(''wrong‬‬ ‫‪wrong‬‬ ‫ﺳﺆال: در ﻣﺜﺎل ﻓﻮق اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ‪ x‬را از ‪ workspace‬ﭘﺎك و ‪ eval‬را اﺟﺮا ﻛﻨﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫01.4.1 دﺳﺘﻮر ‪lasterr‬‬ ‫دﺳﺘﻮر ‪ lasterr‬آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﻐﺎم ﺧﻄﺎي داﺧﻠﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.‬ ‫ﻣﺜﺎل:‬ ‫‪>> lasterr‬‬ ‫.‪ans = Error: Missing operator, comma, or semicolon‬‬ ‫8‬ ‫11.4.1 ﺑﻠﻮك ‪try...catch‬‬ ‫ﺑﻠﻮك ‪ try...catch...end‬ﺑﺮاي ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻄﺎ ‪ error trapping‬ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.‬ ‫در زﻳﺮِ ‪ try‬دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﻗﻮع ﺧﻄﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ، و در زﻳﺮِ ‪ catch‬دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺧﻄﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻌﺪاً ﻣﻲ آﻳﺪ.‬ ‫21.4.1 ﺗﻔﺎوت دﺳﺘﻮرات ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮرات ﻣﺘﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﻓﻮري ‪ Immediate‬در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن، ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ‬ ‫ﻣﻲآﻳﻨﺪ. ﻋﻼﻣﺖ >> ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎن‪ Command Prompt‬اﺳﺖ. ﻫﺮ دﺳﺘﻮر در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻛﻠﻴﺪ >‪<Enter‬‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن دﺳﺘﻮرات ﺗﻚ ﺳﻄﺮي و ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮي ﻓﻮراً اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺜﻼً دﺳﺘﻮرات ﺣﻠﻘﻪ، ﻳﺎ ﺷﺮط از‬ ‫درون ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﻓﺎﻳﻞﻫﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ M-File‬ﺿﺒﻂ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺗﻌﺪادي ﻓﺮﻣﺎن ﻳﻚﺟﺎ اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‬ ‫‪ Script M-File‬و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ‪ Function M-File‬ﻧﺎم دارﻧﺪ.‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻮﺷﺘﺎري و اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺷﺮح ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻌﺪاٌ ﻣﻲآﻳﺪ.‬ ‫31.4.1 دﺳﺘﻮرﻫﺎﺋﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮا‬ ‫ﻧﺎم دﺳﺘﻮر‬ ‫‪ who‬ﻧﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﻣﻲدﻫﺪ‬ ‫‪ whos‬ﻧﺎم و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻲدﻫﺪ‬ ‫‪ clear var‬ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ را ﭘﺎك ﻣﻲﻛﻨﺪ‬ ‫‪ clear‬ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه را ﭘﺎك ﻣﻲﻛﻨﺪ‬ ‫‪ clear all‬ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﻛﻼٌ ﭘﺎك ﻣﻲﻛﻨﺪ‬ ‫‪ pack‬ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﻣﻨﻈﻢ و ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ‬ ‫5.1 درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼع و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ از ﻣﺪارك راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺘﻠﺐ‬ ‫دﺳﺘﻮرات زﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ از روشﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪارك ﻏﻨﻲ ﻣﺘﻠﺐ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺗﺐ از ﻣﺪارك راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺘﻠﺐ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎرﺑﺮان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻏﻠﺐ ﻣﺪارك راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ‪ PDF‬ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮا‬ ‫راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت ﻳﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪rand‬‬ ‫ﻣﺜﺎلِ دﺳﺘﻮر‬ ‫‪help rand‬‬ ‫‪ lookfor word‬ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ داﺧﻞ ﻣﺘﻮن ﻣﺘﻠﺐ‬ ‫‪ type realmin‬ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎبﺧﺎﻧﻪاي ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﺎرﺑﺮ- ﺗﻌﺮﻳﻒ در دﻳﺮﻛﺘﻮري ﺟﺎري‬ ‫‪ info‬اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺘﻠﺐ‬ ‫‪ [st,n]=computer‬اﻃﻼع راﺟﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺠﺎز ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ‬ ‫‪ version, ver‬وﻳﺮاﻳﺶِ ﻣﺘﻠﺐ‬ ‫درﻳﺎﻓﺖ راﻫﻨﻤﺎ از ﭘﻨﺠﺮه ‪MATLAB Help‬‬ ‫‪doc sin‬‬ ‫‪ help‬ﻧﻤﺎﻳﺶ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺘﻠﺐ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺶ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺘﻠﺐ در ﭘﻨﺠﺮه ‪MATLAB Help‬‬ ‫‪helpwin‬‬ ‫9‬ ‫6.1 ﺗﻤﺮﻳﻦ‬ ‫1- ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 3×4 ﻋﺪدي ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑ‪‬ﻌﺪ آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫2- ﻳﻚ ﺑﺮدار ردﻳﻔﻲ ﻋﺪدي 6 ﻋﻀﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫3- ﻳﻚ آراﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ داراي اﻧﻮاع ﻣﻨﻄﻘﻲ، رﺷﺘﻪاي، و ﻋﺪدي، ﺑﺎﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ. اﻧﺪازه، ﻃﻮل و ﺑ‪‬ﻌﺪ آنرا ﭼﺎپ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫4- دو ﺑﺮدار ﻋﺪدي و ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ آن دو را در ﻳﻚ ﺳﻄﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫5- دﺳﺘﻮرات ‪ dir, time, date‬را ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ ! در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ از داﺧﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫6- دﺳﺘﻮرات ‪ clear var ، whos ، who‬را در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻳﺪ، اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫7- دﺳﺘﻮر ‪ lookfor‬را ﺑﺮاي ‪ exp‬اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ )اﮔﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪ از ‪ Ctrl-C‬ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ(.‬ ‫8- دﺳﺘﻮر ‪ help‬را ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﻲ اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫9- دﺳﺘﻮر ‪ type‬را ﺑﺮاي ‪ realmax, realmin‬اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫01- دﺳﺘﻮر ‪ doc tan‬و ‪ doc randn‬و ‪ helpwin‬را اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫11- دﺳﺘﻮرات ‪ info, [st,n]=computer, version, ver‬را اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫21- ﻳﻚ دﺳﺘﻮر ﻏﻠﻂ را ﺑﺎ ‪ eval‬و ‪ lasterr‬اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫01‬ ‫آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﺗﻮاﺑﻊ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫2 ﻓﺼﻞ دو‬ ‫1.1.2 اﻧﻮاع داده‬ ‫1.2 آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺘﻐﻴﺮ و داده‬ ‫در ﻣﺘﻠﺐ دادهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ: دادهﻫﺎي ﻋﺪدي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ، دادهﻫﺎي ﻛﺎراﻛﺘﺮي و‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ داده ﻋﺪدي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ‪ cell matrix‬ﻛﻪ دادهﻫﺎﺋﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﮕﻪ-‬ ‫داري ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻫﺎﺋﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﮕﻪداري ﻣﻲﻛﻨﺪ، ‪، inline‬‬ ‫‪ ... ، function_handle‬و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ ‪ help datatypes‬ر...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}