{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Adnan Kurt - Bir Laboratuvar Romansı

Adnan Kurt - Bir Laboratuvar Romansı - B ir Laboratuvar...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bir Laboratuvar Romans° Adnan Kurt
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Bir Laboratuvar Romans° Adnan Kurt www.altkitap.com Zennure ve Osman°a. G°rkemli karadut a±a²lar³ gibi sevgileri ve sunduklar³ sand³klar dolusu meraklar unutulur mu? Bu altKitab±n haz±rlanmas±nda eme²i ge³en, katk±s± olan tüm dostlar±ma, ´zellikle de Yekta Kopan, Faruk Ulay, Murat Gülsoy, Aylin Albaz ve Sercan µengün°ün u²ra¶lar± i³in ³ok te¶ekkürler. AdKu
Image of page 2
altkitap - deneme 1 Bir Laboratuvar Romans° Adnan Kurt Haziran 2000 Yay°na Haz°rlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasar°m: Faruk Ulay Tasar°m Uygulama: Murat Gülsoy Kapak Resmi: MC Esher (Büklüm B±cekleri) ' 2000 altkitap ve Adnan Kurt Yap°t°n tüm yay°n haklar° sakl°d°r. Tan°t°m i²in yap°lacak k°sa al°nt°lar d°³°nda yay°nc°n°n izni olmaks°z°n hi²bir yolla ²o´alt°lamaz. www.altkitap.com [email protected]
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yazar Hakk°nda Adnan Kurt 1961 y°l°nda Tokatµta do´du. Elektrik mühendisli´i ve fizik okudu. Bir teknoloji geli³tirme ³irketinde ve üniversitede ²al°³°yor.
Image of page 4
±²indekiler ˙e³itli Do´umgünlerinde Jeraldinµe ¶´ütler 1 Bir Laboratuvar Romans° 4 Do´a Bilimlerinin T±resi 10 Ne Kadar H°zl°ya Ne Kadar Sonsuza 18 G±rsel Dinamik ˙e³itlemeleri 23 Ricercar 27 ˙omsµki 32 Yahudi Diyasporaµda Gizlidir 41 ·ki Poker ˙e³itlemesi 47 Epiderya 53 Deneysel Ontoloji 58 Zamans°z-l°k 66 In Hoc Signo Vinces 71 Meclis-i Hulya 75
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Harikalar Diyar°nda Bir Gezinti Yekta Kopan ·nsan° sersemletecek kadar s°cak bir havada s°k°nt°dan patlayan Alice, bir ara yan°nda oturmakta olan ablas°n°n okudu´u kitaba bakar. Ama bu, i²inde resimlerin ve konu³malar°n olmad°´° bir kitapt°r. "·²inde resim ve konu³malar°n olmad°´° bir kitap ne i³e yarar ki?" diye dü³ünür. Tam o s°rada yanlar°ndan ge²en k°rm°z° g±zlü, beyaz tav³an°n "Eyvah! Eyvah! ˙ok ge² kalaca´°m!" diye s±ylenmesi hi² ³a³°rtmaz Alice’i. Ama bir ³eye ±ylesine ³a³acakt°r ki, bu onun Harikalar Diyar°na a²°lan tav³an deli´inden ge²mesine neden olacakt°r: Beyaz tav³an°n bir cep saatine sahip olmas°. Adnan Kurt’un, bilim üzerine denemeler olarak tan°mlanabilecek metinlerinden olu³an kitab°yla ilgili bir yaz°ya, Lewis Carrol’un inan°lmaz güzellikteki kitab° "Alice Harikalar Diyar°nda" ile ba³lamak bir ²ok a²°dan do´ru kan°mca. ¶ncelikle as°l ad° Charles Lutwidge Dodgson olan Carrol’un Oxford ¸niversitesi matematik profes±rlerinden biri oldu´unu hat°rlamakta fayda var. Ama bu ba³lang°c°n as°l nedeni, okurun "Bir Laboratuvar Romans°"n° okurken, kendini bilmedi´i (ya da farkl° bir bak°³ a²°s°yla kar³°la³t°´°), büyülü ve her ad°m°nda, a²°lan her kap°s°nda ³a³°rtan bir dünyan°n i²inde hissedecek olmas°. Bu kitab°n, okuru ²°karaca´° yolculu´un, Alice’in Harikalar Diyar°ndaki yolculu´undan farkl° olmayaca´°n° s±ylemek ²ok da abart°l° olmayacakt°r.
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern