Adnan Kurt - Bir Laboratuvar Romansı

Adnan Kurt - Bir Laboratuvar Romansı - Bir Laboratuvar...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bir Laboratuvar Romans& Adnan Kurt Bir Laboratuvar Romans& Adnan Kurt www.altkitap.com Zennure ve Osman&a. G&rkemli karadut a¡a¢lar£ gibi sevgileri ve sunduklar£ sand£klar dolusu meraklar unutulur mu? Bu altKitab¡n haz¡rlanmas¡nda eme¢i ge£en, katk¡s¡ olan tüm dostlar¡ma, ¤zellikle de Yekta Kopan, Faruk Ulay, Murat Gülsoy, Aylin Albaz ve Sercan ¥engün&ün u¢ra¦lar¡ i£in £ok te¦ekkürler. AdKu altkitap - deneme 1 Bir Laboratuvar Romans& Adnan Kurt Haziran 2000 Yay&na Haz&rlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasar&m: Faruk Ulay Tasar&m Uygulama: Murat Gülsoy Kapak Resmi: MC Esher (Büklüm B¡cekleri) ' 2000 altkitap ve Adnan Kurt Yap&t&n tüm yay&n haklar& sakl&d&r. Tan&t&m i¢in yap&lacak k&sa al&nt&lar d&£&nda yay&nc&n&n izni olmaks&z&n hi¢bir yolla ¢o¤alt&lamaz. www.altkitap.com editor@altkitap.com Yazar Hakk&nda Adnan Kurt 1961 y&l&nda Tokat¡ta do¢du. Elektrik mühendisli¢i ve fizik okudu. Bir teknoloji geli£tirme £irketinde ve üniversitede ¤al&£&yor. &¡indekiler ˙e&itli Do¡umgünlerinde Jeraldin¢e £¡ütler 1 Bir Laboratuvar Romans¤ 4 Do¡a Bilimlerinin T¥resi 10 Ne Kadar H¤zl¤ya Ne Kadar Sonsuza 18 G¥rsel Dinamik ˙e&itlemeleri 23 Ricercar 27 ˙oms¢ki 32 Yahudi Diyaspora¢da Gizlidir 41 ¦ki Poker ˙e&itlemesi 47 Epiderya 53 Deneysel Ontoloji 58 Zamans¤z-l¤k 66 In Hoc Signo Vinces 71 Meclis-i Hulya 75 Harikalar Diyar&nda Bir Gezinti Yekta Kopan &nsan¡ sersemletecek kadar s¡cak bir havada s¡k¡nt¡dan patlayan Alice, bir ara yan¡nda oturmakta olan ablas¡n¡n okudu¢u kitaba bakar. Ama bu, i£inde resimlerin ve konu¤malar¡n olmad¡¢¡ bir kitapt¡r. "&£inde resim ve konu¤malar¡n olmad¡¢¡ bir kitap ne i¤e yarar ki?" diye dü¤ünür. Tam o s¡rada yanlar¡ndan ge£en k¡rm¡z¡ g¥zlü, beyaz tav¤an¡n "Eyvah! Eyvah! ˙ok ge£ kalaca¢¡m!" diye s¥ylenmesi hi£ ¤a¤¡rtmaz Alice’i. Ama bir ¤eye ¥ylesine ¤a¤acakt¡r ki, bu onun Harikalar Diyar¡na a£¡lan tav¤an deli¢inden ge£mesine neden olacakt¡r: Beyaz tav¤an¡n bir cep saatine sahip olmas¡. Adnan Kurt’un, bilim üzerine denemeler olarak tan¡mlanabilecek metinlerinden olu¤an kitab¡yla ilgili bir yaz¡ya, Lewis Carrol’un inan¡lmaz güzellikteki kitab¡ "Alice Harikalar Diyar¡nda" ile ba¤lamak bir £ok a£¡dan do¢ru kan¡mca. ¦ncelikle as¡l ad¡ Charles Lutwidge Dodgson olan Carrol’un Oxford §niversitesi matematik profes¥rlerinden biri oldu¢unu hat¡rlamakta fayda var. Ama bu ba¤lang¡c¡n as¡l nedeni, okurun "Bir Laboratuvar Romans¡"n¡ okurken, kendini bilmedi¢i (ya da farkl¡ bir bak¡¤ a£¡s¡yla kar¤¡la¤t¡¢¡), büyülü ve her ad¡m¡nda, a£¡lan her kap¡s¡nda ¤a¤¡rtan bir dünyan¡n i£inde hissedecek olmas¡. Bu kitab¡n, okuru £¡karaca¢¡ yolculu¢un, Alice’in Harikalar Diyar¡ndaki yolculu¢undan farkl¡ olmayaca¢¡n¡ s¥ylemek £ok da abart¡l¡ olmayacakt¡r....
View Full Document

Page1 / 93

Adnan Kurt - Bir Laboratuvar Romansı - Bir Laboratuvar...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online