{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ahmet Altan - Sudaki Ä°z

Ahmet Altan - Sudaki Ä°z - SUDAK İ İ Z...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: SUDAK İ İ Z Ahmet Altan <i>roman</i> İ lk yayın : Can Yayınları, İ stanbul 1985 yasaksızyayınlar 2000 Ahmet Altan'ın ikinci romanı <i>Sudaki İ z</i> için, inancın kurumsalla ş masının ve birey olu ş u tehdit etmesinin romanı denebilir. Kesi ş en ama örtü ş emeyen dünyalarının yalnızlı ğ ında ki ş ilik kazanan, birliktelik arayı ş larında savrulan roman ki ş ileri, somut acıların a ğ ırlı ğ ını ya ş arken de, gelgeçli ğ in hafifli ğ ine kapılıp sürüklenirken de sahiciliklerini koruyorlar. Serüven, a ş k, çatı ş ma, oyun, dü ş , humor... Romanın bütün bu motifleri, temelde, bir dönemin dü ş ünülmesi ve dü ş ündürülmesi ekseninde eklemleniyor. Ahmet Altan, bu romanıyla, yargılamanın ahlâksal ve yazınsal tuzaklarına dü ş meden, duyarlıkları abartmadan, ilk romanı <i>Dört Mevsim Sonbahar'</i>la çizdi ğ i ba ş arı çizgisini kalınla ş tırıyor. -- Füsun Akatlı AHMET ALTAN'IN YA Ş AMÖYKÜSÜ Yazar ve gazeteci Ahmet Altan, 2 Mayıs 1950'de Ankara'da do ğ du. İ stanbul Üniversitesi İ ktisat Fakültesi'ni bitiren Altan, gazetecili ğ e 1974 yılında Associated Press ajansında ba ş ladı. <i>Hürriyet</i> ve <i>Güne ş </i>'te günlük yazılar yazdı. Çe ş itli televizyonlarda Ne ş e Düzel'le birlikte tartı ş ma programları yönetti. 1995'te <i>Milliyet</i>'te yeniden ba ş ladı ğ ı kö ş e yazılarını <i>Yeni Yüzyıl</i>'da sürdürdü (1995-98). Ardından <i>Aktüel</i> dergisinde yazmaya ba ş layan Altan, <i>Milliyet</i>'te çıkan bir yazısından dolayı bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Altan, ilk romanı <i>Dört Mevsim Sonbahar</i>'la (1982) 1983 Akademi Kitabevi Roman Ödülü'nü aldı. 1985'te yayınlanan <i>Sudaki İ z</i> adlı romanı toplatıldı ve müstehcenlikten "suçlu" bulunarak mahkeme kararıyla imha edildi. 1991'de üçüncü romanı <i>Yalnızlı ğ ın Özel Tarihi</i> yayınlandı. Altan'ın <i>Tehlikeli Masallar</i> (1996) adlı romanı büyük ilgi gördü ve dört yılda 55 baskı yaptı. Bu ilgi, Ahmet Altan'ın "postmodern edebiyatın yerini alacak neoklasik anlayı ş ın örne ğ i" olarak tanımladı ğ ı <i>Kılıç Yarası Gibi</i> (1998 ; 1999 Yunus Nadi Roman Arma ğ anı) romanında da sürdü. Bu roman, üç yapıtlık bir "nehir roman"ın ilk kitabıdır. Yazar Çetin Altan'ın o ğ lu olan Ahmet Altan'ın denemelerini topladı ğ ı <i>Geceyarısı Ş arkıları</i> (1995) ve <i>Karanlıkta Sabah Ku ş ları</i> (1997) adlı iki kitabı daha vardır. Altan'ın yapıtları yabancı dillere de çevrilmi ş tir. [<i>AnaBritannica 2000 c.i</i>'den yeniden düzenlenerek alınmı ş tır.] 1 Karanlık sınıfın kapısı birden açıldı, iri bir gölge girdi içeri....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 140

Ahmet Altan - Sudaki &Auml;&deg;z - SUDAK İ İ Z...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online