ahmet önel-konumlandirmalar-anlatı

ahmet...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Konumlandýrmalar Ahmet Önel anlatý
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Konumlandýrmalar Ahmet Önel www.altkitap.com anlatý
Background image of page 2
altkitap - anlatý 6 Konumlandýrmalar Ahmet Önel Kasým 2002 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým: Faruk Ulay Tasarým Uygulama: Murat Gülsoy Kapaktaki Resim: Leon Spilliaert, Jeune Homme A L±Echarpe Rouge, 1908 ' 2002 altkitap ve Ahmet Önel Yapýtýn tüm yayýn haklarý saklýdýr. Tanýtým için yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda yayýncýnýn izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz. www.altkitap.com [email protected]
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yazar Hakkýnda Ahmet Önel 1952 yýlýnda doðdu. 1975 yýlýnda A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Ayný yýl kurulan A˙T’de (Ankara ˙ocuk Tiyatrosu) kurucu ve sanatçý olarak görev aldý. 1980-1987 yýllarý arasýnda profesyonel reklam metin yazarlýðý yapan yazar halen Ankara’da yaþýyor ve radyo/tv için program metinleri yazýyor. Ahmet Önel bir kýz babasý. Yazýn ödülleri: Sabahattin Ali Öykü Ödülü, "Matinede Mükremin", 1987, Cem Yayýnlarý Salihli Belediyesi Oyun Yazma Yarýþmasý 1.lik, "Kýrmýzý Balkon" Milliyet Gazetesi Yazýn Ödülü (Tiyatro dalýnda) "˙aylaklar", 1988 Haldun Taner Öykü Ödülü Ýkincilik, "Sürpriz Konuklar", 1998, Öteki Yayýnlarý Nasreddin Hoca Gülmece Öykü Ödülü, 1989 Kültür Bakanlýðý Oyun Yazma Yarýþmasý 1.lik Ödülü, "Erteleme Oyunu", K.B.Yayýnlarý Kadýköy Belediyesi Oyun Yazma Yarýþmasý, "Baton Ya da Baton", 2000, Mitos Boyut Yayýn: Matinede Mükremin, Cem Yay., 1987 Küçük Bir Cinayet Giriþimi, Cem Yay., 1988 Ýkinci Yaþamýn Günlüðü, Gülmece öyküleri, Cep Yay., 1988 Sürpriz Konuklar, Öteki Yay., 2000 Kimse Kimseyi Kesmiyor, Gendaþ Kültür, 2000 Erteleme Oyunu, Kültür Bak.Yay., 2000 Baton Ya da Baton, Mitos Boyut, 2001 Alabalýk Üçlüsü, Gendaþ Kültür, 2001 Sahnelenen oyunlarý: Hoþçakal Ýstanbul, ˙aylaklar, Sevgili Tiyatro, Kaþif-i Eyvah Oyunlar: Baton Ya da Baton, ˙aylaklar, Kaþif-i Eyvah, Kýrmýzý Balkon, Biraz Mayonez Lütfen, Sevgili Tiyatro, Genel Prova, Karagöz’ün Yalnýzlýðý, Gecede, Erteleme Oyunu, Aldatma Üstüne Güldürü, Kültürevi, Yüzleþme Oyunu.
Background image of page 4
Özel Bir Metin Yekta Kopan Yalnýzlýðýn bir gücü, bir de yasasý var, diye konuþtu usulca. Gücünü baþkalarýnda denemeye kalktýðýn an yasayý da çiðnemiþ oluyorsun! Konumlandýrmalar ’dan Aþk. Mutluluk. Uyum. Uyumsuzluk. Ayrýlýk. Ýhanet. Hüzün. Kadýn. Erkek. Sayýsýz edebi metne kaynak, bilimsel incelemeye neden olmuþ konular. Karanlýða iten edebi metinler, karanlýkta kalan bilimsel incelemeler. Ruhu, büyüsü, kimyasý bir türlü çözülemeyen bir konu. Kadýn ve erkek. Belki de sorun, çözmek, bilmek, üstüne söz söylemek arzusundan kaynaklanýyor. Sadece bakmak yetmez mi? Bakmak ve öznel/özel olarak konumlandýrmak. Psikanalist Darian Leader’in bir çalýþmasý sýrasýndaki ilginç tesbiti:
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 72

ahmet...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online