Atilla İlhan - Dünya Bankası Gizli Belgeleri

Atilla İlhan - Dünya Bankası Gizli Belgeleri

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
'Dünya Bankas ı 'n ı n ‘Gizli ‘Belgeleri… Efendim, sormas ı ay ı p, Joseph E. Stiglitz' ı tan ı r m ı s ı n ı z? Pek sanm ı yorum: Ne hikmetse Media'm ı z, i ş ine gelmeyen, ki ş i, kurulu ş ve sorunlar ı , göz ard ı etmekte rakipsizdir, oysa Stiglitz de, çal ı ş t ı ğ ı kurulu ş da, u ğ ra ş t ı ğ ı konularda, bizim Me-dia'n ı n en 'i ş ine gelmeyecek' ş eylerle u ğ ra ş ı yor!. Önce kim bu zat? Columbia Üniversitesi' nde (ABD) İ ktisat Profesorüymü ş , ünü büyük, zira 2002 y ı l ı Nobel Ekonomi Arma ğ an ı ona verilmi ş , evet! Bu arada, hani o çok içli d ı ş l ı oldu ğ umuz 'küresel' örgüt var ya, Dünya Bankas ı , onun ba ş kan yard ı mc ı s ı olmu ş tu, görevde bir süre kald ı ktan sonra, bir söylentiye göre kovuldu, bir iddiaya göre, istifa etti, çünkü Prof Stiglitz Dünya Bankas ı ' n ı n ve -ikiz karde ş i- Para Fonu 'nun (IMF), 'Küreselle ş me' kamuflaj ı alt ı nda, gerçekle ş tirdi ğ i 'tahribata' tahammül edememi ş , olaylar ı , dünya kamuoyuna aç ı klamaya ba ş lam ı ş t ı : ya ş ad ı ğ ı 'serencam ı ' kitap halinde de, yay ı mlad ı ; neyi anlatt ı ğ ı n ı , kitab ı n ad ı , özetlemeye yetiyor 'Büyük Dü ş bozumu' / 'La Grande Desillusion!' (Fayard Yay ı nevi, Paris, 2000) Olay Türkiye d ı ş ı nda, her tarafta tart ı ş ı l ı yor, i ş in ilginç yan ı , daha çok da Bat ı ülkelerinde: ünlü 'Le Monde Diplomatique', 'IMF'ye Kar ş ı Etiyopya Kan ı t ı ' ba ş l ı ğ ı yla, Stiglitz' ı n eserinden, iki tam sayfal ı k pasajlar yay ı mlad ı (Nisan, 2002). Daha ş a ş ı rt ı c ı olan ı , BBC'deki 'mülakat' The Observer' den (Guardian Media Grubu) Gregory Palast ile BBC'den Alex Jones bu mülakatta, 'Dünya Bankas ı 'n ı n Gizli Belgeleri, Arjantin'i Bitiriyor' ba ş l ı ğ ı alt ı nda, Dünya Bankas ı ve IMF 'n ı n olanca 'marifetini' say ı p döktüler (4 Mart 2002) Ülkemizde 'mülakat ı n', hâlâ bu kurulu ş lardan yard ı m bekleyen, baz ı 'bedbahtlar ı intibaha getirebilece ğ ini' dü ş ünerek; internet'ten bana ula ş t ı r ı lan metni, herkesle payla ş maya karar verdim. İ breti âlem için! BBC / 4 Mart 2002 Pazartesi Alex Jones: Bu dünyay ı altüst edecek olan bir ş ey. Bunu bize aç ı klayabilir misiniz ve ekonomistler bu konuda neler yapt ı lar. Gregory Palast: Evet önce size iki ş ey söyleyece ğ im Bir, Dünya Bankas ı ' n ı n kovmu ş oldu ğ u J.E. Stiglitz ile konu ş tum. Dolay ı s ı yla, hem BBC' de , hem de Guardian' da , onu bu olay sonras ı sorguya çekmek için vakit ay ı rm ı ş biriyim. T ı pk ı Görevimiz Tehlike dizisinde olanlar gibiydi, biliyorsunuz, kar ş ı taraftan bir adam sizin tarafa iltica eder ve siz onu sorgulamak için saatler harcars ı n ı z Böylece, Dünya Bankas ı ' nda neler oldu ğ u hakk ı nda, içeriden bilgi alm ı ş oldum Bunun yan ı s ı ra onun d ı ş ı nda ba ş ka kaynaklar ı m da vard ı Stiglitz, bana
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/20/2011 for the course ECON 408 taught by Professor Eb during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 6

Atilla İlhan - Dünya Bankası Gizli Belgeleri

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online