Ayfer Tunç - Ömür Diyorlar Buna

Ayfer Tunç - Ömür Diyorlar Buna

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ömür Diyorlar Buna Ayfer Tunç yaþantý Ömür Diyorlar Buna Ayfer Tunç www.altkitap.com yaþantý "Bitmez tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna Bu gece mehtab gibi aþkým da bitse suda. Gönlüm uyusun sesinde, gel dokunma þuna Bu gece mehtab gibi aþkým da bitse suda" Beste: Selahattin Içli Güfte: Selim Aru Kürdilihicazkar altkitap - yaþantý 1 Ömür Diyorlar Buna Ayfer Tunç Mayýs 2002 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Deniz Karcý Tasarým: Faruk Ulay Tasarým Uygulama: Murat Gülsoy ' 2002 altkitap ve Ayfer Tunç Yapýtýn tüm yayýn haklarý saklýdýr. Tanýtým için yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda yayýncýnýn izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz. www.altkitap.com editor@altkitap.com Yazar Hakkýnda Ayfer Tunç 1964’te Adapazarý’nda doðdu. Ýstanbul Erenköy Kýz Lisesi ’ni ve ÝÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi ’ni bitirdi. Edebiyat üzerine ilk yazýsýný 1983’de Edebiyat 81 dergisinde yayýmladý. 1989 yýlýnda Cumhuriyet gazetesinin düzenlediði Yunus Nadi Öykü Armaðaný ’na katýldý, Saklý adlý öyküsüyle birincilik ödülü kazandý. Ayný yýl ilk hikâye kitabý olan Saklý Cem Yayýnevi tarafýndan yayýmlandý. 1989 yýlýnda gazeteciliðe baþladý. Sokak dergisinde, Güneþ ve Yeni Yüzyýl gazetelerinde çalýþtý. 1992 yýlýnda ilk romaný Kapak Kýzý Simavi Yayýnlarý tarafýndan yayýmlandý. 1995 yýlýnda Oya Ayman’la birlikte yaptýðý bir gazetecilik çalýþmasý olan Ýkiyüzlü Cinsellik adlý araþtýrma kitabý Altýn Kitaplar ’dan çýktý. 1996’da Maðara Arkadaþlarý , 2000’de Aziz Bey Hadisesi adlý öykü kitaplarý da Yapý Kredi Yayýnlarý tarafýndan yayýmlandý. 2001 yýlýnda, 70li yýllardaki hayatýmýzý anlattýðý, ilgi gören kitabý Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek, önce altKitap ta ardýndan Yapý Kredi Yayýnlarý tarafýndan yayýmlandý. Tunç, 94.9 Açýk Radyo da yayýnlanan Ubor-Metenga adlý bir edebiyat programýnýn yapýmcýlarý arasýnda. Kitap-lýk ve Hayalet Gemi dergilerinde yazmayý sürdürüyor. Özür dileriz Cesi demek için geç mi kaldýk? Yekta Kopan ˙ocukluktan ergenliðe geçtiðim yýllarda en çok, okuldan sonra ya da hafta sonlarýnda, Ankara’nýn Tunalýhilmi caddesinde sevdiðim birkaç arkadaþýmla birlikte geçirdiðim anlardan keyif alýrdým. Cadde boyunca bir aþaðý bir yukarý yürürdük. Her gün Hürriyet’in seri ilanlarýný neredeyse ezberleyen Yusuf’un gazete büfesinde soluklanýr ve gazeteleri, dergileri (özellikle yabancý dergileri) karýþtýrmamýza ses çýkarmadýðý için ne bulursak okurduk. Levni Kitapevinde Maoist bir örgüte üye olduðu için bir süre "içeride yattýðýný" sonradan öðrendiðimiz Murat aðabey Þolohov’u, 1968 yýlýnda Amsterdam’da olmanýn ne demek olduðunu öðretmekten keyif alan Ömer aðabey de King Crimson’u anlatýrdý. Harçlýklarýmýzý ne kadar biriktirsek de almaya gücümüzün yetmediði plaklarýn kapaklarýna hafýzamýza kazýmak için...
View Full Document

This note was uploaded on 04/20/2011 for the course ECON 408 taught by Professor Eb during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 103

Ayfer Tunç - Ömür Diyorlar Buna

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online