Ayfer TUNÇ-Bir Maniniz Yoksa Annemler_Size_Gelecek-Anlatı

Ayfer TUNÇ-Bir Maniniz Yoksa Annemler_Size_Gelecek-Anlatı

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK A y f e r T u n ç
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK A y f e r T u n ç www.altkitap.com
Image of page 2
altkitap - anlatý 2 BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç Ocak 2001 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým: Faruk Ulay Tasarým Uygulama: Adnan Kurt ' 2001 altkitap ve Ayfer Tunç Yapýtýn tüm yayýn haklarý saklýdýr. Tanýtým için yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda yayýncýnýn izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz. www.altkitap.com [email protected]
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yazar Hakkýnda Ayfer Tunç 1964’te Adapazarý’nda doðdu. Ýstanbul Erenköy Kýz Lisesi’ni ve ÝÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Edebiyat üzerine ilk yazýsýný 1983’de Edebiyat 81 dergisinde yayýmladý. O tarihten itibaren çeþitli dergilerde yazýlar yayýmladý. 1989 yýlýnda Cumhuriyet gazetesinin düzenlediði Yunus Nadi Öykü Armaðaný’na katýldý, "Saklý" adlý öyküsüyle birincilik ödülü kazandý. Ayný yýl ilk hikâye kitabý olan Saklý Cem Yayýnevi tarafýndan yayýmlandý. 1989 yýlýnda gazeteciliðe baþladý. Sokak dergisinde, Güneþ ve Yeni Yüzyýl gazetelerinde çalýþtý. 1992 yýlýnda ilk romaný Kapak Kýzý Simavi Yayýnlarý tarafýndan yayýmlandý. 1995 yýlýnda Oya Ayman’la birlikte yaptýðý bir gazetecilik çalýþmasý olan Ýkiyüzlü Cinsellik adlý araþtýrma kitabý Altýn Kitaplar’dan çýktý. 1996’da Maðara Arkadaþlarý, 2000’de Aziz Bey Hadisesi adlý öykü kitaplarý da Yapý Kredi Yayýnlarý tarafýndan yayýmlandý.
Image of page 4
"bu hayat böyledir dostum, yaþanan gün mazi olur, en deðerli hatýralar, unutulur... unutulur...*" Yekta Kopan Federico Fellini, çocukluðunun Ýtalya’sýna mercek tuttuðu "Amarcord" adlý filmine, ilkyazýn geliþini müjdeleyen pamukçuklarýn uçuþmasýný göstererek baþlar. Havalarýn ýsýnmasýyla yolculuða çýkan pamukçuklar, gün boyunca bir alçalýp bir yükselerek, saydam, aðýrlýksýz ve sonrasý belirsiz varlýklarýný hissetirmek için ellerinden geleni yaparlar. Film boyunca karþýmýza çýkan ve týpký bizler gibi sýcakkanlý bir ulusun temsilcileri olan Rimini köylüleri de, kendi dünyalarýnda, kendi zamanlarýnda ve kendi karmaþalarýnda, pamukçuklar gibi uçuþup dururlar. Ama pamukçuklar gibi sonrasý belirsiz bir uçuþ deðildir bu. En azýndan Fellini tarafýndan peliküle kazýnan ve bir çocuðun gözünden günümüze taþýnan (ve yarýna da kalacak olan) bir yolculuktur. Fellini, anýlarýna sahip çýkmýþtýr. ˙ünkü bilir ki kaydedilmeyen anýlar bilinmeze doðru uçacaktýr. Salinger, 1951’de yayýnlanan romaný "Catcher in the Rye"da (Gönülçelen / ˙avdar Tarlasýnda ˙ocuklar), baþ karakteri Holden Caulfield’in aðzýndan Amerikan gençliðinin Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý bunalýmlarýný ve yozlaþmýþ toplum karþýsýndaki tekbaþýlýklarýný anlatýrken, fona olduðu gibi dönemin gündelik hayatýný ve simgelerini yerleþtirir. Holden, yolculuðu boyunca girdiði cafelerin
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern