Ayfer TUNÇ-Bir Maniniz Yoksa Annemler_Size_Gelecek-Anlatı

Ayfer TUNÇ-Bir Maniniz Yoksa Annemler_Size_Gelecek-Anlatı

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç www.altkitap.com
Background image of page 2
altkitap - anlatý 2 BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç Ocak 2001 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým: Faruk Ulay Tasarým Uygulama: Adnan Kurt ' 2001 altkitap ve Ayfer Tunç Yapýtýn tüm yayýn haklarý saklýdýr. Tanýtým için yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda yayýncýnýn izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz. www.altkitap.com [email protected]
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Yazar Hakkýnda Ayfer Tunç 1964’te Adapazarý’nda doðdu. Ýstanbul Erenköy Kýz Lisesi’ni ve ÝÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Edebiyat üzerine ilk yazýsýný 1983’de Edebiyat 81 dergisinde yayýmladý. O tarihten itibaren çeþitli dergilerde yazýlar yayýmladý. 1989 yýlýnda Cumhuriyet gazetesinin düzenlediði Yunus Nadi Öykü Armaðaný’na katýldý, "Saklý" adlý öyküsüyle birincilik ödülü kazandý. Ayný yýl ilk hikâye kitabý olan Saklý Cem Yayýnevi tarafýndan yayýmlandý. 1989 yýlýnda gazeteciliðe baþladý. Sokak dergisinde, Güneþ ve Yeni Yüzyýl gazetelerinde çalýþtý. 1992 yýlýnda ilk romaný Kapak Kýzý Simavi Yayýnlarý tarafýndan yayýmlandý. 1995 yýlýnda Oya Ayman’la birlikte yaptýðý bir gazetecilik çalýþmasý olan Ýkiyüzlü Cinsellik adlý araþtýrma kitabý Altýn Kitaplar’dan çýktý. 1996’da Maðara Arkadaþlarý, 2000’de Aziz Bey Hadisesi adlý öykü kitaplarý da Yapý Kredi Yayýnlarý tarafýndan yayýmlandý.
Background image of page 4
"bu hayat böyledir dostum, yaþanan gün mazi olur, en deðerli hatýralar, unutulur. .. unutulur. ..*" Yekta Kopan Federico Fellini, çocukluðunun Ýtalya’sýna mercek tuttuðu "Amarcord" adlý filmine, ilkyazýn geliþini müjdeleyen pamukçuklarýn uçuþmasýný göstererek baþlar. Havalarýn ýsýnmasýyla yolculuða çýkan pamukçuklar, gün boyunca bir alçalýp bir yükselerek, saydam, aðýrlýksýz ve sonrasý belirsiz varlýklarýný hissetirmek için ellerinden geleni yaparlar. Film boyunca karþýmýza çýkan ve týpký bizler gibi sýcakkanlý bir ulusun temsilcileri olan Rimini köylüleri de, kendi dünyalarýnda, kendi zamanlarýnda ve kendi karmaþalarýnda, pamukçuklar gibi uçuþup dururlar. Ama pamukçuklar gibi sonrasý belirsiz bir uçuþ deðildir bu. En azýndan Fellini tarafýndan peliküle kazýnan ve bir çocuðun gözünden günümüze taþýnan (ve yarýna da kalacak olan) bir yolculuktur. Fellini, anýlarýna sahip çýkmýþtýr. ˙ünkü bilir ki kaydedilmeyen anýlar bilinmeze doðru uçacaktýr. Salinger, 1951’de yayýnlanan romaný "Catcher in the Rye"da (Gönülçelen / ˙avdar Tarlasýnda ˙ocuklar), baþ karakteri Holden Caulfield’in aðzýndan Amerikan gençliðinin Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý bunalýmlarýný ve yozlaþmýþ toplum karþýsýndaki tekbaþýlýklarýný anlatýrken, fona olduðu gibi dönemin gündelik hayatýný ve simgelerini yerleþtirir. Holden, yolculuðu boyunca girdiði cafelerin
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/20/2011 for the course ECON 408 taught by Professor Eb during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 142

Ayfer TUNÇ-Bir Maniniz Yoksa Annemler_Size_Gelecek-Anlatı

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online