ErgunKocabiyik_Balayi-öykü

ErgunKocabiyik_Balayi-öykÃ&a...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: B a l - A y & Ergun Kocab&y&k Bal-Ay& Ergun Kocab&y&k www.altkitap.com & Enkidu, ¡imdi sana bakt&¢&mda g£k tanr&lar&ndan biri gibi ak&lland&¢&n& g£rebiliyorum.¤ G¡lgam¡¢£tan altkitap - &ykü 2 Bal-Ay& Ergun Kocab¡y¡k A¢ustos 2000 Yay¡ma Haz¡rlayan: Yekta Kopan Tasar¡m: Faruk Ulay Tasar¡m Uygulama: Ergun Kocab¡y¡k Kapak Resmi: Bir filme ait lobi foto¢raf¡ ' 2000 altkitap ve Ergun Kocab¡y¡k Yap¡t¡n tüm yay¡n haklar¡ sakl¡d¡r. Tan¡t¡m i£in yap¡lacak k¡sa al¡nt¡lar d¡¤¡nda yay¡mc¡n¡n izni olmaks¡z¡n hi£bir yolla £o¢alt¡lamaz. www.altkitap.com editor@altkitap.com Yazar Hakk&nda 1965 y&l&nda Ak¡ehir¢de do£du; Anadolu¢nun ¤e¡itli ¡ehirlerinde büyüdü. Televizyon yay&nc&l&£& e£itim ald& ama sekiz y&ld&r televizyon izlemiyor. Bilgiyasar programlar&n& yerelle¡tiren bir ¡irkette ¤evirmen ve redakt¥r olarak ¤al&¡&yor. &¡indekiler Balay& 9 Birinci Mevkide A¡k 10 R¢portaj Yapan Kad&n 12 Kahire£ye ¤demeli 13 ¥¦ Bacakl& Kad&n 14 Kokarca 16 S&rtlan Yürüyü¡ü S&r&tmas& 20 Karantina 21 Adamku¡u 22 Hasta 23 Profes¢r Nemrut£un Büyük Bulu¡u 25 Battaniye Kaplan& 26 Soya§ac&m&z 27 Dü§me B¢ce§i 28 ¥¦ Bacakl& Da§ Gorili 29 Yalanc& Akrep 31 Peygamberdevesi (Camelus Mautis) 33 Kertenkeley&lan& (Caolopedis Monspessulaus) 34 Büvelek (Hpoderma Diana) 36 Balay&s& 37 Di¡ler 39 Dü¡ ¨¦re Dü¡ 40 Kentin Ortas&nda 41 V Yaka 42 La Tumba ¨l Tu£tumba 43 K&yma 44 Daktilonun Ba¡&nda Suskun Oturu¡ 45 Opus Magnum 47 Kopya 48 Almanc& 49 Otostop 50 Yürüyü¡ 51 B¢brek Ta¡& 52 Vittorio Pena£n&n K&sa Ya¡am ¤yküsü 53 Karanl&§&n ¨¦indeki Delik 56 Bunak 59 Telgraf 61 ¨stenmeyen Adam 65 ¥niforma 72 Yoklama 75 Para¡ütsüz Atlay&¡ 78 Giyotin Hakk&nda Rapor 79 Derin Uyku 81 ¨kinci Balay& 82 ˙i&ekdürbününde Adamku¡u G¢rmek Bir kitab&n yay&na haz&rlanma süreci, yay&na haz&rlayacak olan ki¡inin kendini bir okur olarak g¢rmesiyle ba¡l&yor kan&mca. Daha ¢nce pek az ki¡i taraf&ndan okunmu¡ bir dosya, bir kitap elinize geliyor. Kitaptaki metinler daha ¢nce ba¡ka yay&n organlar&nda yay&nlanm&¡, dolay&s&yla okuruyla bulu¡mu¡ bile olsa, bir kitap bi£iminde eline alan az say&da insandan biri oluyorsunuz. Ayr&ca di¤er okuyanlardan farkl& bir g¢reviniz de oluyor. Kitab&n edisyonunu yapmak. Bu giderek okur olmaktan £&k&p, kitab&n üstünde s¢z sahibi olan bir ki¡i konumuna ge£menizi sa¤l&yor. De¤i¡iklikler, kitab&n yap&s&nda fikir yürütmeler, kimi zaman bir cümle üstünde ya¡anan bitmez tükenmez yeni okumalar. Bütün bunlar& bir kitab&n edisyonunun zorluklar&n& ya da ki¡iye verdi¤i üstünlük duygusunu anlatmak i£in yazmad&m. ˙ünkü ¢yle kitaplar var ki, siz ne kadar kendinizi kitab&n üstünde g¢rmeye £al&¡&rsan&z £al&¡&n, o daha ilk sayfalar&nda sizi kendi dünyas&na, kendi kurgusuna, kendi diline hapsediyor. ¥¡te Ergun Kocab&y&k’&n k&sa ¢yküler olarak adland&rd&¤&m&z metinlerinden olu¡an Bal-Ay& isimli kitab& da b¢yle bir v Yekta Kopan yekta@superonline.comyekta@superonline....
View Full Document

This note was uploaded on 04/20/2011 for the course ECON 408 taught by Professor Eb during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 85

ErgunKocabiyik_Balayi-öykÃ&a...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online