Gülsüm_Güven-Sevginin_Gül_Kokusu

Gülsüm_Güven-Sevginin_Gül_Kokusu

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sevginin Gül Kokusu - Gülsüm Güven —————————————————————— SEVGİNİN GÜL KOKUSU Gülsüm Güven 20 Ocak 2001 Kaynak: http://ekitap.kolayweb.com/ Yaşlı kadın "Neden sanki Hayatıma giren tüm insanlar bende bu kadar derin izler bıraktı?" diye fısıldadı, başını yasladığı buğulu cama doğru. Gençliğinde yaptığı çılgınlıları düşündü. İşe yaramış mıydı? Belki. . "Yine dönsem, yine yapar mıydım acaba? " diye sordu kendine. .. Yapardı. Yine yapardı aynılarını. Deli dolu aşklar yaşamıştı. Yüreğini ilk fetheden erkek on yedisinde girmişti hayatına. Çok hoş bir çocuktu. Uzunca boylu, masum yeşil bakışlı, sıcacık elleri olan şirin mi şirin bir çocuktu. Ne büyük bir sevgi göstermiş, daha da ötesi inanılmaz bir değer vermişti ona. Öğrenciydi daha. Yoksul bir ailenin ikisi kız, dört çocuğundan biriydi. Yoksulluğu umursamadan, ne yapar eder sevdiğini asla belediye otobüslerine bindirmez ve ucuz yerlere götürmezdi. Ne hoş bir insandı o. "Sonra" diye düşündü yaşlı kadın" ben üniversiteyi kazanıp yepyeni bir dünyaya adım attım.Farklı bir kent, rengarenk bir yaşam biçimi, çevremde dolaşan onlarca yakışıklı. . Onun etkisinden kurtulmama yetti de arttı. Onu terkettim. Hem de hiç gözünün yaşına bakmadan. Hatta üzülüp üzülmediğini bile bilmeden." Kırk yıl geçmişti aradan ve onu bir daha hiç görmemişti. Yaşıyor muydu acaba? Üniversitenin ilk yılıydı. O lunapark benzeri cıvıl cıvıl dünyada başına gelebilecek binbir türlü tehlikeden habersiz, yurtta kalan diğer kızlar kadar yalnız olmayı, özgür olmayı istedi. Ama pek uzun sürmedi bu özgürlük. Üst sınıflardan yaşı otuza ulaşmış, baba parasıyla hayat tüketen bir adamın oltasına kolayca yakalandı. Yine deli sevdalara uçtu yüreği. Yine doludizgin sevdi onu. Bir çok genç kızın hayatına girip çıkan bu adama, hayli karaktersiz olmasına karşın, tutulmasının nedeni o kadar açıktı ki. . Ona hükmetmiş, onu çekip çevirmiş, tüm sorumluluğunu üstlenmişti. Olağanüstü bir şefkat görüyordu ondan. Ve kendini güvende hissediyordu. "İlk terkedilişi onda yaşadım. Doğrusu o denli acı çekmiştim ki. . Dayanılmaz kabuslar içindeydim. Etme bulma dünyası. O yeşil bakışlı şirin insanın ahı bir biçimde çıkacaktı. Çıkmalıydı" diye geçirdi içinden. Ve sonrasını düşünüp muzipçe gülümsedi. Boşuna "Çivi çiviyi söker" dememişler. "Bu acı da fazla uzun sürmedi.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/20/2011 for the course ECON 408 taught by Professor Eb during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 3

Gülsüm_Güven-Sevginin_Gül_Kokusu

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online