ibrahim yıldırım-mustekiasklar-analatı

Ibrahim yıldırım-mustekiasklar-analatı

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Müþteki Aþklar Kitabý Müsameretname’nin Muharriri Emin Nihad Bey Kimdir? Ýbrahim Yýldýrým anlatý
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Müþteki Aþklar Kitabý Müsameretname’nin Muharriri Emin Nihad Bey Kimdir? Ýbrahim Yýldýrým www.altkitap.com anlatý
Background image of page 2
altkitap - anlatý 6 Müþteki Aþklar Kitabý Müsameretname’nin Muharriri Emin Nihad Bey Kimdir? Ýbrahim Yýldýrým Haziran 2003 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým: Faruk Ulay Tasarým Uygulama: Murat Gülsoy Kapaktaki Resimler: W. H. Bradley (1896) ' 2003 altkitap ve Ýbrahim Yýldýrým Yapýtýn tüm yayýn haklarý saklýdýr. Tanýtým için yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda yayýncýnýn izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz. www.altkitap.com [email protected]
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ýçindekiler Künye ve önemli not 1 Ev 2 Vicdan Azabý 7 Dosya 12 Tuhaf Bir Karþýlaþtýrma 18 Erbab-ý Kalemden Bazý Zevat 22 Paper Mon Amour 27 Son Söz 31
Background image of page 4
Emin Nihat: Edebiyat tarihçileri tarafýndan Müssameretname’yi yazdýðý öngörülen kiþidir. Ne doðum, ne ölüm tarihi bellidir. Nasýl yaþadýðý konusunda hiçbir bilgi yoktur. Hiçbir ansiklopedi, onun adýný anmaya gerek görmemiþtir. Ýbrahim Yýldýrým, birazdan okuyacaðýnýz öyküyü Ali Nuri adýnda bir Türkçe öðretmeninin hiçbir yerde yayýmlanmamýþ edebi vazifesinden yararlanarak kotarmýþtýr. Ali Nuri’ye göre, Emin Nihat, belki de hiç doðmamýþtýr. Ali Nuri: Türkçe öðretmenidir, Müþteki Aþklar Kitabý Müsameretname’nin Muharriri Emin Nihad Bey Kimdir adý verilen edebi vazife’nin yazarýdýr. Bu çalýþma, kanayan bir dosya içinde, Niþantaþý’ndaki metruk bir evde saklý durmaktadýr. Ali Nuri, yýllarca edebi vazife’sinden çok daha kapsamlý bir yazý yazmak için, Müsameretname hakkýnda bilgi ve belge toplamýþ; ancak bunu gerçekleþtirememiþtir. Müsameretname: 1871-1875 yýllarý arasýnda cüzler halinde yayýmlanmýþtýr. Ýbrahim Yýldýrým, öyküsünde bu cüzler hakkýnda, -Ali Nuri’nin edebi vazifesi’nden yararlanarak- ayrýntýlý bilgiler verecektir. Ýbrahim Yýldýrým: Ýki romaný, bir öykü kitabý vardýr. Üçüncü romaný Býçkýn ve Orta Halli 2003 yýlýnda yayýmlanacaktýr. Bu kitap, yazarýn Kumcul ’dan sonra okura ulaþan ikinci e-kitabýdýr. Önemli Not: Müþteki Aþklar Kitabý Muharriri Emin Nihad Bey Kimdir adlý bu çalýþma, altkitap’ýn Bir Kitabýn Eþiðinde baþlýðý altýnda gerçekleþtidiði, yirmi iki yazarýn katýldýðý kolektif önsöz projesi’ne gönderilmiþ, ancak tuhaf bulunmuþ olacak ki tek baþýna yayýmlanmasýna karar verilmiþtir. Ýbrahim Yýldýrým, böyle tuhaf bir metni, niçin kaleme aldýðýný, kitabýn sonuna -sonradan- eklenen Son Söz ’de açýklamaya çalýþmýþtýr. Dileyen, önce Son Söz’ü okur
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/20/2011 for the course ECON 408 taught by Professor Eb during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 35

Ibrahim yıldırım-mustekiasklar-analatı

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online