{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

melissa p.-yatmadan_once_yuz_firca_darbesi

melissa p.-yatmadan_once_yuz_firca_darbesi - Yatmadan nce...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yatmadan Önce IOO Fırça Darbesi MelissaP.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Temmuz 2000 15 = 25 Günlük, Bu satırları duvarlarıGustavKlimt'in tıpkıbasımları veMarleneDietrich'inposterleri ile kaplı loş odamda yazıyo- rum. Kapalı panjurlar arasından süzülen ışık huzmelerinindüştüğü beyaz kâğıda bir şeyler çiziktirirken o bana yukarı- dan baygın ve kibirli gözleri ile bakıyor. Hava çok sıcak, boğucu ve kuru. İçeriden televizyonunve çizgi film kahramanını taklit eden ablamındetone sesigeliyor. Dışarıdan cırcır böceğinin umutsuz çığlığı duyulu-yor. Onun dışında ev dingin ve durgun. Sanki her şey cam-dan ince bir fanusun içine kapatılıp koruma altına alınmış,sıcak da bütün devinimleri yavaşlatmış gibi. Oysa ben ken-dimi o kadar da dingin hissetmiyorum. Sanki farenin birihissettirmeden tatlıtatlı ruhumu kemiriyor gibi. Kötü deği- limama iyi de değilim. Aslında işin garibi hiçbir şey deği- lim. Ama kendimi, dönüp arayıp yeniden bulabiliyorum.Başımı kaldırıp aynaya bakmam ve aynadaki yansımamıgörmem tüm benliğimin dingin ve huzurlu bir mutlulukladolmasına yetiyor. Aynaya yansıyan görüntümü beğenerek izliyorum. Çiz-gileri belirginleşen bedenime, gittikçe biçimlenen ve kendi- lerinden eminlermiş gibi duran kaslarıma ve tişörtümün al- tından uçları gözüken ve her hareketimde hafifçe devinengöğüslerime baktıkça hayran kalıyorum. Küçüklüğümdenberi, evde annemin hiç sakınmadan çıplak dolaşması nede-niyle, erişkin bir kadın bedeni benim için bilinmeyen bir şeydeğil. Ancak tüyler kuytu bir orman gibi "Gizem"i koruyorve gözlerden uzak tutuyor. Sıkça aynaya yansıyan görün- tümden gözümüayırmaksızm parmaklarımdan birini usulca sokuyorum ve aynada beğeni ile bakan sevecen bakışlarımıyakalıyorum. Kendimi gözleme eylemi o denli güçlü ve odenli hoş ki aniden fiziksel bir hazza dönüşüyor ve ardındanbir dürtü ile tetiklenen anlık bir sıcaklık ve titreme hissedi-yorum. Sonra bir sıkılma, utanma geliyor. ArkadaşımAles -sandra'nınaksine, kendime dokunduğumda fanteziler kur- muyorum. Kısa bir süre önce bana zamanzaman kendinedokunduğunu ve o anlarda kendine zorla ve şiddet uygula-yarak sahip olmaya çalışan, canını yakan bir erkeği düşledi- ğini, sır olarak söyledi. Heyecanlanmam için aynaya bak-mam yettiğinden söylediklerine çok şaşırdım. Bana kendimedokunup dokunmadığımı sordu, hayır dedim. Kendi kendi-me oluşturduğum bu dünyayı yıkmak istemedim. Bedenimve aynadan oluşan bana ait bir dünya bu ve arkadaşımın so- rusunu evet diye yanıtlamak bu dünyayı aldatmak anlamına gelecekti. Gerçekten iyi hissetmeme yol açan şey hayranlıkla bak- tığım ve sevdiğim aynadaki o yansıma, gerisi yalan. Rast- lantılarla doğan ve sıradanlıkla devam edip giden arkadaş- lıklar öylesine yüzeysel ve yapaylar ki. Hepsi yalan... Za-man zaman okuldaki birkaç oğlana armağan olarak sundu-ğum kaçamak öpücükler de yalan. Dudaklarımı dudaklarınadeğdirdiğimde ani bir tepki ile geri çekiliyorum ve dilleriniacemice
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}