Özge Baykan - Konuşmayan Adam

Özge - Konu&mayan Adam Ya&am Kapsamayan Bir Anlat&zge Baykan www.altkitap.com Konu&mayan Adam Ya&am Kapsamayan

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Konu&mayan Adam Ya&am¡ Kapsamayan Bir Anlat¡ &zge Baykan www.altkitap.com Konu&mayan Adam Ya&am¡ Kapsamayan Bir Anlat¡ &zge Baykan altkitap -anlat&1 Konu¡mayan Adam Ya¡am& Kapsamayan Bir Anlat& ¢zge Baykan Temmuz 2000 Yay&na Haz&rlayan: Murat Gülsoy Düzelti: Murat Gülsoy Tasar&m: Faruk Ulay Tasar&m Uygulama: Murat Gülsoy Kapak Resmi: RØne Magritte ' 2000 altkitap ve ¢zge Baykan Yap&t&n tüm yay&n haklar& sakl&d&r. Tan&t&m i£in yap&lacak k&sa al&nt&lar d&¡&nda yay&nc&n&n izni olmaks&z&n hi£bir yolla £o¤alt&lamaz. www.altkitap.com [email protected] Yazar Hakk&nda &zge Baykan, 1981 y¡l¡nda ¢zmir’de do£du. Edebiyat¡n yan¡ s¡ra foto£raf ve cazla ilgileniyor. ¤iirleri Varl¡k, Papirüs ve Jazz dergilerinde yay¡mland¡. Geni¥ A¦¡ ile alt.zine internet dergisinde yaz¡yor. Halen Bo£azi¦i §niversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas¡ ¢li¥kiler B¨lümü’nde okumaktad¡r. Konu&mayan Adam Ne Diyor? Bakt&k¡a bak&yorsunuz kendinize Yeti¢ir! Bu da hi¡ konu¢mayan adam yap&yor sizi Edip Cansever, Amerikan Bilardosuyla Penguen &zge Baykan, gen¡ ve gen¡ olman¢n tüm olumlu £zelliklerini kendinde toplam¢¤ bir yazar. Konu¤mayan Adam, k¢sa say¢lmayacak bir anlat¢. 68 B£lümden olu¤an anlat¢ büyük bir metafordan olu¤uyor. Ve daha ilk sat¢rlar¢nda deyim yerindeyse giz ¡£zülüyor: Konu¤mayan Adam her ke¤finin £nceden ba¤kalar¢ taraf¢ndan zaten ortaya ¡¢kar¢lm¢¤ oldu¥unu g£rdü¥ünde sustu. Her yeni gün kimileri i¡in yeni ¤eyler getirir kimileri i¡inse £nceki günlerin tekrar¢ndan ba¤ka bir ¤ey de¥ildir. Bu ruh durumunun edebiyattaki kar¤¢l¢¥¢ ’art¢k yeni bir ¤ey s£ylenemez’dir. Konu¤mayan Adam b£yle dü¤ündü¥ü i¡in susuyor. Fakat yaz¢n¢n kendi i¡inde bar¢nd¢rd¢¥¢ paradoksun sonucu olarak kitab¢n yazar¢ &zge Baykan bunlar¢ yazarak ’konu¤mu¤’ oluyor. S£ylediklerinin bir ¡o¥unun daha £nce s£ylenmi¤ oldu¥unu bile bile konu¤uyor. Okurlar¢na bu hipotetik kahraman¢n¢ anlat¢yor. Kimi zaman adam¢n zihninin i¡inden, kimi zaman adam¢n ili¤ki i¡inde bulundu¥u di¥er insanlar¢n a¥z¢ndan. Kitab¢ ilk okudu¥umda bunu neden yapt¢¥¢n¢ sordum kendi kendime. ˙ünkü bir taraftan da i¤lek bir zekaya i¤aret eden üslubu, ironik anlat¢m¢, zengin g£ndermeler dünyas¢ onu ku¤a¥¢n¢n di¥er yazar ve yazar adaylar¢ndan ay¢r¢yor; s£yleyecek s£zleri olan bir yazar s¢n¢f¢na sokuyor. Anlat¢ boyunca süregiden mizah duygusu okuyucuyu uyan¢k tutmaya yetiyor. Peki o halde neden ba¤ka bir ¤ey de¥il de Konu¤mayan Adam? Büyük ironi ustas¢ O¥uz Atay’¢n neredeyse tek ba¤¢na bir otoban gibi Türk edebiyat¢n¢n ortas¢ndan ge¡ip giden yoluna ¡ok yak¢n Baykan’¢n anlat¢s¢. Oysa zaman de¥i¤mi¤tir. Tutunamayanlar’¢n tarihsel konumunu olu¤turan ko¤ullar farkl¢la¤t¢¥¢ i¡in Konu¤mayan i &ns£z - Murat Gülsoy Adam’& bir tür devaml&l&k olarak da g¡rmek olas& de¢il. Ve ikinci b¡lümün ba£&nda yazar ayr&m&n alt&n& ¤iziyor: Konu£mayan Adam...
View Full Document

This note was uploaded on 04/20/2011 for the course ECON 408 taught by Professor Eb during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 93

Özge - Konu&mayan Adam Ya&am Kapsamayan Bir Anlat&zge Baykan www.altkitap.com Konu&mayan Adam Ya&am Kapsamayan

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online