Soner Yalçın ''Efendi'' Versiyon - 15

Soner - EFENDİ Beyaz Türklerin Büyük Sırrı Yazan Soner Yalçın Asistan Beste Önkol Yayın hakları © Doğan Kitapçılık AŞ I

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: EFENDİ Beyaz Türklerin Büyük Sırrı Yazan: Soner Yalçın Asistan: Beste Önkol Yayın hakları: © Doğan Kitapçılık AŞ I. baskı /nisan 2004 31. baskı / haziran 2004 / ISBN 975-293-203-7 Bu kitabın 31. baskısı 2 000 adet yapılmıştır. Kitaba katkılarından dolayı HÜRRİYET gazetesine teşekkür ederiz. Kapak ve kitap tasarımı: DPN Design Baskı: Akan Matbaacılık / Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi 222/A Bağcılar - İSTANBUL Doğan Kitapçılık AŞ Hürriyet Medya Towers, 34544 Güneşli - İSTANBUL Tel. (212) 677 06 20 - 677 07 39 Faks (212) 677 07 49 www.dogankitap.com.tr Efendi Beyaz Türklerin Büyük Sırrı Soner Yalçın DOĞAN KİTAP kimsem yok, çıkmaz ağlayanım bile keşke bir ülkem olsaydı, bir annem olsaydı keşke, desem de nafile Sefa Kaplan, Londra Şiirleri annem Cemile Yalçın'ım anısına. .. Evliyazade Ailesi Hacı Mehmed Efendi Gülsüm eşi: Giridîzade Nuri Efendi Kemal Evliyazade Faire eşi: Mihrî Dülger Mesadet eşi: Baha Esad Tekand Zeyyat Dülger eşi: Perihan Leyla Leşi: Ziya Tepedelen Nilgün Füsun 2. eşi: Fahir Çelikbas (1) Kenan Tepedelen eşi: Leyla (2) Esra Çelikbaş Nejad eşi: Mesude Mustafa Yılmaz 1. eşi: Ayşe Mebrure 2. eşi: Edma May Pennetti Mehmet Özdemir eşi: Elife Siret eşi: Kâzım Ay Servetmehmet Beria eşi: Doktor Nazım Sevinç 1. eşi: Cemil Atalaj 2. eşi: Fuat Bozina Makbule eşi: Tevfik Rüşdü Araş Emel eşi: Fatin Rüşdü Zorlu Sevin 1. eşi: Erden Yener 2. eşi: Hilmi Özen (1) Fatin Arslan Yener 1. eşi: Tcherina Niego 2. eşi: Zeynep Sengelli Naciye eşi: Yemişçizade İzzet Güzin Fatma Samim eşi: Hamdi Dülger Berin Yemişçibaşı eşi: Adnan Menderes Yüksel Mutlu Aydın eşi: İpek eşi: Münevver eşi: Ümran Işık Lale Adnan Refik Efendi eşi: Kapanîzade Hacer Tülin (1) eşi: George Kenan Sedad( eşi: Dili Bihin eşi: Sadullah Birsel Rasin eşi: Ayla Muşkara Sedat eşi: Medalet (Alev) Refik eşi: Melek Sungurlu Leyla eşi: Bahadır Baykara Ahmed eşi: Sevim Ata Refik 1. eşi: Leyla 2. eşi: Esin Kerem (1) Osman Refik (1) 1. eşi: Margo 2. eşi: Hanzade 3. eşi: Ela Maro 4. eşi: Sibel Özleblebici Aylin (2) eşi: Melih Ataca Enis Dalya Maynaard James 1. eşi: Lorry 2. eşi: Olcay Hena (1) Lara eşi: Nusret Aydınay Ceylin Armağan Bahar Mehmet Yasemin 1 Neslişah (2) Mesude Emel (2) Birinci bölüm 9 haziran 1875, İzmir İzmir bir prensestir. Tembelce sallanan Düşüncelerim için seviyorum, Fillerin sırtında Oynayan bu çadırları. .. Victor Hugo İzmir Valisi Ahmed Rasim, Evliyazade Mehmed Efendi'yi, Yeni-şehirlizade Hacı Ahmed Efendi'nin yerine belediye başkanlığına atadı. İzmir'in tanınmış tüccarlarından Evliyazade Mehmed Efendi'nin belediye başkanlığına getirilmesinde şaşutıcı bir yan yoktu....
View Full Document

This note was uploaded on 04/20/2011 for the course ECON 408 taught by Professor Eb during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 282

Soner - EFENDİ Beyaz Türklerin Büyük Sırrı Yazan Soner Yalçın Asistan Beste Önkol Yayın hakları © Doğan Kitapçılık AŞ I

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online