A. Başer Kafaoğlu - Varlık Vergisi Gerçeği

A. Başer Kafaoğlu - Varlık Vergisi Gerçeği

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A. Başer Kafaoğlu VARLIK VERGĐSĐ GERÇEĞĐ ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ YERĐNE 10 BĐRĐNCĐ BÖLÜM 18 I. SAVAŞ, TÜRKĐYE'YĐ DÜNYADAN KOPARIYOR 20 Savaş Tehlikesinin Yaklaşması 22 Đki Deniz Subayının Romanya Serüveni 24 II. SAVAŞ VE EKONOMĐMĐZ 25 A. Savaş ve Ekonomi 26 B. Terk Edilen Đsabetli Politikalar-Enflasyon 27 C. Çöken Yerel Yönetim Maliyesi 30 D. Vergi Sistemi de Çöküyor 31 E. Giderlerin Hızla Artışı 32 F. Ekonominin Genel Durumu 34 Sonuç 36 ĐKĐNCĐ BÖLÜM 37 I. GELĐR POLĐTĐKALARI 37 Savaş Nasıl Finanse Edildi? 38 A. Dönemin Vergileri 39 B. Cari Vergi Uygulamalarının Sonuçları 45 C. Ne Yapılabilirdi? 47 II. HARCAMA VE KIT POLĐTĐKALARI 52 Ne Yapılabilirdi? . 54 III. BÜYÜK KENTLERĐN BESLENMESĐ 55 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 56 VARLIK VERGĐSĐ 56 Yasa ve Vergi Tekniği 56 Basın. Vergiyi Genellikle Beğendi 57 Niçin En Çok Gayrimüslimden? 59 Vergi Nasıl Yasalaştı, Nasıl Uygulandı? 61 Güdülen Hedeflere Ne Kadar Yaklaşıldı? 63 Đş Sahiplerinin Türkiye'den Kaçtığı Đddiası 64 Ülkenin ve Köylünün Acıklı Durumu 66 Köylü Enflasyonu 68 I. KÖYLÜYE VERGĐ ĐLE BĐNEN YÜK 69 Hayvanlar Vergisi 69 Toprak Mahsulleri Vergisi 69 II. FĐYAT MEKANĐZMASIYLA KÖYLÜYE EK YÜK 72 Maaşsız Askerlik 74 III. KĐM, NE ÖDEDĐ? 75 Acaba Bunları Hangi Gruplar Yüklendi? 75 Dolaylı Vergiler 77 Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri Vergisi'nin Tahakkuk Usullerinin Tartışılması 80 EKLER 83 EK 1: VARLIK VERGĐSĐ VE DEVLET ADAMLIĞI 85 EK 2: SALKIM HANIM: TERSĐNE TARĐH! 88 EK 3: SALKIM... SALKIM... TRT'LEME... 95 EK 4: VARLIK VERGĐSĐ HAKKINDA KANUN 100 EK 5: VARLIK VERGĐSĐ KANUNU'NA EK KANUN 107
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
EK 6: BAKAYANIN TERKĐNĐ HAKKINDA KANUN 108 EK 7: 1. MÜKELLEFLERĐN TESPĐTĐ VE ĐŞ MAHALLERĐNE GÖNDERĐLMESĐ 109 2. MÜKELLEFLERĐN ÇALIŞTIRILMASI 112 ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ 115 Bu kitabı Đkinci Dünya Savaşı'nın en ağır yükünü taşıyan köylü kadınlarımıza, bugüne kadar kimsenin farkına varmadığı özverilerine, bu ulusun sade bir bireyi olarak duyduğum şükran ve minnet duygularımı ifade edebilmek için yazdım. 9 ÖNSÖZ YERĐNE 1949 yılında Siyasal Bilgiler okulunu bitirdim. Memurluk ya-şamımın ilk yılları sönük geçti. Sonra 1951 yılında giriş sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı oldum. Đs-tanbul'da görev verdiğim ilk yılda iş dünyası Varlık Vergisi'nin ta¬ze anıları içindeydi. Varlık Vergisi uygulamasında en çetin görevi Maliye Bakanlığı Teftiş Heyeti yüklenmişti, bizim grubumuzdaki kıdemliler de bazı görevler almışlardı. Aslında ne Maliye Müfet¬tişleri, ne de bizim kıdemlilerimiz bu anılarından konuşmak iste¬mezlerdi. Bir kötülüğe zorunlu olarak karıştırılmış olmakla, aslın¬da öfkeliydiler bu konuda.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern