A. Hakan Soysal - 24. Gun

A. Hakan Soysal - 24. Gun - 1 2 (ROMAN) 24. GÜN Ö Ğ...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 2 (ROMAN) 24. GÜN Ö Ğ LEDEN SONRA A. Hakan SOYSAL Kitapta sözü edilen yerler gerçekten de İ stanbul'un Anadolu yakasında bulunan yerlerdir. Bu yerlerde bahsi yapılan binalar, köprüler, geçitler de gerçekten vardır. Ama bu kitapta yer alan isimler ve evler tamamen uydurulmu ş tur. Romanda hayati bir rolü bulunan Emniyet Müdürü de tamamen hayal olarak yaratılmı ş tır. (Bildi ğ im kadarı ile) İ dealtepe, Maltepe İ lçesine ba ğ lı bir yerle ş im olması nedeniyle burada kendi adı ile anılan bir İ lçe Emniyet Müdürlü ğ ü de yoktur, Emniyet Müdürü de. Romanda belirtilen polislerin de İ stanbul'daki Emniyet Güçleri ve polislerle uzaktan yakından bir alakaları yoktur. Bunu kitaptaki bütün karakterlerin tamamen hayal ürünü oldukları için bir kez daha belirtmekte fayda var. Ya ş ayan insanlarla romandaki insanlar arasında bulunabilecek benzerlikler ise tümüyle rastlantı ve okurun benzetmesinden ibarettir. 3 -I- Av ş a adasını bilir misiniz? Adanın arka tarafı hemen her mevsim rüzgar altında kalır ve bu nedenle dalgasız gün geçmez, öbür yanı ise alabildi ğ ine sıcak ve kalabalık olur. Burada yaz tatilini geçirenlerin dönü ş te akıllarında kalan üç ş ey: kalabalık, sıcak ve adanın arka tarafında esen sert rüzgârdır. Biz adanın arka tarafında biraz yamaca do ğ ru ve denizi alabildi ğ ine gören bir yerde bulunan evimizde yaz tatilini geçiriyorduk. Bahçe ile ilgilenmek, evin ihtiyaçlarını sa ğ lamak, eve göz kulak olmak benim yaz tatili görevlerim arasında oldu ğ u için benim yaz tatillerim genelde iki veya üç ay sürerdi. Burada ak ş amları rüzgâr etkisini azaltır ve dalgaların uzaktan gelen sesini balkonumuzdan dinleyerek uyurdum. Sabahları ise martıların çı ğ lıklarıyla uyanırdım. Hava kötüyse, sanki ölmü ş üm de ku ş lar yüre ğ imi kemiriyormu ş gibi hissederdim. Ben bir süre daha uyukladıktan sonra güne ş , gölgenin yamaçlarda ilerlemesi kadar büyük bir hızla kumları kaplar, çok geçmeden ilk dalgalar iskelenin altını boydan boya kaplayan saca ş iddetle vurarak günün ilk konserini vermeye ba ş lardı. Çok uzaklardan duyulan bu metalik sesin verdi ğ i ş ok duygusu deniz sesiyle, vücudumun en derin yerlerine kısacık bir zaman parçası içerisinde yükselirdi. Dalgaların iskeleye vurması ile korkunç bir ses çıkardı ve bu sesle kendimi karanlık denizlerde bir ş ilebin içinde yapayalnız hissederdim. Bu duyguyu yıllar sonra, sevgilimden ayrıldı ğ ım ilk gün tekrar ya ş adım. Yatakta yine tek ba ş ına uyanıyordum. Irmak'ın hayatımın tam ortasından geçip aynı hızla toparlanıp gidi ş inden bu yana yirmi dördüncü gamlı sabahtı o gün. Ak ş ama hala yalnız ba ş ıma, yirmi dördüncü gece. Onu izleyen günlerde, duydu ğ um korkulara ipucu ararken, belle ğ imin sisleri arasından gerilere bakmaya u ğ ra ş acak, yirmi dördüncü gecenin sonuna kadar hangi hareketleri yapıp hangilerini yapmadı...
View Full Document

Page1 / 97

A. Hakan Soysal - 24. Gun - 1 2 (ROMAN) 24. GÜN Ö Ğ...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online