{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

A. Semsutdinov - Turkiye - Sscb

A. Semsutdinov - Turkiye - Sscb - KURTULU SAVAI YILLARINDA...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURTULU Ş SAVA Ş I YILLARINDA TÜRK Đ YE-SOVYETLER B Đ RL ĐĞĐ Đ L ĐŞ K Đ LER Đ Nurer U Ğ URLU ba ş kanlı ğ ında bir kurul tarafından hazırlanmı ş tır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A. Ş . Baskı: Ça ğ da ş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Ş ti. A ğ ustos 2000 A. Ş EMSUTD Đ NOV KURTULU Ş SAVA Ş I YILLARINDA TÜRK Đ YE-SOVYETLER B Đ RL ĐĞĐ Đ L ĐŞ K Đ LER Đ Çeviren A. Hasano ğ lu C Đ Ç Đ NDEK Đ LER Sovyet Rusya Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetleri Arasındaki Diplomatik Đ li ş kilerin Ba ş laması 7 Da ş nak-Türk Sava ş ı 17 Sovyetler Birli ğ i-Türkiye Dostluk Đ li ş kilerinin Güçlenmesi ve 16 Mart 1921 Dostluk Karde ş lik Antla ş masının Đ mzalanması 37 Sovyetler Birli ğ i-Türkiye Dostlu ğ unun Daha Sonraki Geli ş meleri ve Kafkaslar Ötesi Sovyet Cumhuriyetleri ve Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleriyle Dostluk Anla ş malarının Đ mzalanması 71 SOVYET RUSYA CUMHUR Đ YET Đ VE TÜRK Đ YE BÜYÜK M Đ LLET MECL Đ S Đ HÜKÜMETLER Đ ARASINDAK Đ D Đ PLOMAT Đ K Đ L ĐŞ K Đ LER Đ N BA Ş LAMASI Barı ş içinde birlikte ya ş ama ve tüm halklar arasında dostluk ve i ş birli ğ i ilkelerini savunan Sovyet hükümeti, 1920-1922 yıllarında pek çok do ğ u ülkesiyle diplomatik ili ş kiler ve dostluk ili ş kileri kurdu, bu arada 1921 yılında Mo ğ olistan, Afganistan, Đ ran ve Türkiye'yle dostluk anla ş maları imzaladı. Sovyet Rusya ve Türkiye arasındaki dostluk ili ş kilerinin kurulması, Türkiye halkının anti-emperyalist mücadelesi açısından tarihsel öneme sahipti. Antant devletlerinin ve müttefiklerinin ku ş atma çemberi içinde bulunan Türkiye, kurtulu ş hareketinin yöneticileri ba ğ ımsızlık sava ş ının ilk günlerinden ba ş layarak dikkatlerini, hak e ş itli ğ i ve halkların özgürlük ve ba ğ ımsızlı ğ ına saygı ilkelerini ilân eden ve ulusal kurtulu ş u ğ runda sava ş an bütün halkları desteklemeye hazır oldu ğ unu bildiren Sovyet devletine çevirdiler. Daha Sivas Kongresi toplanmadan önce bazı yurtseverler, Türkiye'nin yaptı ğ ı kurtulu ş sava ş ını desteklemesini sa ğ lamak için Sovyet Rusya'ya bir gezi yapılması konusunu görü ş tüler (*). Ali Fuat Pa ş a (Cebesoy), ''Rusya'da yeni rejim
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
kuruldu ğ u sıralarda, çarlar tarafından yaratılmı ş olan Türk-Rus dü ş manlı ğ ına son vermek ve halklarımız arasında karde ş lik ve dostluk kurmak konusunda epeyce ş ündük'' (**) diye yazıyordu. Ekim 1919'da, Sovyet hükümetiyle gayri resmi ili ş ki kurmak amacıyla Halil Pa ş a (Kut) (***) gönderildi. Halil Pa ş a, Moskova'ya ancak 1920 yılı ilkbaharında gelebildi (****). Halil Pa ş a, Sovyet hükümetine Türkiye'nin Antant devletlerinin saldırısı sonucunda dü ş ğ ü a ğ ır durumu anlattı ve ''en yakın zamanda Anadolu'da Sovyet Rusya'yla dostluk ve birlik antla ş ması imzalamaya hazır ulusal bir
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 32

A. Semsutdinov - Turkiye - Sscb - KURTULU SAVAI YILLARINDA...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online