Course Hero Logo

Pangunahin at Pantulong na Kaisipan.pptx - Pangunahin at...

 • No School
 • AA 1
 • danggabriel2002
 • 13
 • 100% (3) 3 out of 3 people found this document helpful

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 5 out of 13 pages.

SANAYSAYPangunahin at Pantulong na Kaisipan
ang Nang Maging Mendiola Ko ang Internet Dahil kay Mama ay uri ng sanaysay na di-pormal? Mahalagang matukoy ang mahahalagang kaisipan atsaloobin na inilahad ng may akda upang mabisang maihatid ang kaniyang ideya Alam mo ba na…
1. Pangunahing kaisipan –Ito ang tumutukoy sa nais sabihin at ipaunawa ng sumulat tungkol sa paksa. Karaniwang matatagpuan ito sa unahan o hulihan ng talata.2. Pantulong na kaisipan Nagtataglay ng mahahalagang impormasyon o mga detalye na sumusuporta sa pangunahing kaisipan. Ito rin ang gumagabay sa mambabasa upang maunawaan ang nilalaman ng talata.
Maraming kabataan ang nahuhumaling sa paggamit ng internet. Iba’t ibang dahilan kung bakit sila na-eenganyo sa paggamit nito. Maaari kang makipagkaibigan gamit ang social media. Maaari ka ring maglaro online games. Makapagpapahayag ka rin ng damdamin at saloobin gamit ang iba’t ibang site.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture