R.Q.4. - g G¡¢£¤¥ ¦ ¤ g§¨§©ªg ¤...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g G¡¢£¤¥ ¦ ¤ g§¨§©ªg ¤ ««ªgª¤¨g¬­ ® §¯¤¥¨©¤¨£ ¢ ¥ªg¤ ° ¤££ª¨®­ ¡¨± £ ¡²¤° ¥ ¤¯ª¤³ ´ µ¤°£ª§¨° gG¡¢£¤¡¥ ¦§¨£¦¥© ¦ª««¬­ ®ª­ «¯­ °±®­²¯°®³´­ ®ª°® µ­¬® ¶«·¸±­®­¬ ®ª­ ¬®°®­·­¯® «² °¯¬¹­²¬ ®ª­ º»­¬®³«¯ ¶· ª¸ ¹º» ¼½¾¾»¿¹ ÀÁ¾Â»¹ þļ» ¸Å¾ Á ÃÁ¾¹Ä¼½ÆÁ¾ ÇÅÅ ÄÈ ÉÊË Á ½¿Ä¹ Á¿Ì Á þļ» ¼»ÄÆÄ¿Í ÄÈ ÄÀÃÅÈ»Ì Á¹ ÉÎË Ã»¾ ÇÅÅ­ ¹º»¿Ï ¡· Á þļ» Ÿ ÉÎË Ã»¾ ÇÅÅ ÄÈ ¹º» Æ»ÍÁÆÆÐ ÁÆÆÅÑ»Ì ÀÁÒÄÀ½À þļ» Ÿ ¹º» ÇÅÅÂÓ Ô· Á Ⱥž¹ÁÍ» Ÿ ¹º» ÇÅÅ ÑÄÆÆ Ì»Õ»ÆÅà Á¹ ¹º» ¼»ÄÆÄ¿Í Ã¾Ä¼»Ó g· ¹º»¾» ÑÄÆÆ Á¿ Ä¿¼¾»ÁÈ» Ä¿ ¹º» Ö½Á¿¹Ä¹Ð Ì»ÀÁ¿Ì»Ì Ÿ ¹º» ÇÅÅÂÓ ±· ÁÆÆ Å¸ ¹º»È» Á¾» ¼Å¾¾»¼¹Ó ¶· η °Ä¿¼» Á ¼Å¿È½À»¾×È Ì»ÀÁ¿Ì ¼½¾Õ» ȺÅÑÈ ¹º» ÀÁÒÄÀ½À þļ» Á ¼Å¿È½À»¾ ÑÄÆÆ ÃÁÐ ¸Å¾ »Á¼º ½¿Ä¹ Ÿ ¹º» ÍÅÅÌ­ Ĺ ÁÆÈŠȺÅÑÈ ¹º» ¼Å¿È½À»¾×ÈÏ ¡· ¹Å¹ÁÆ Ç»¿»¸Ä¹Ó Ô· ÁÕ»¾ÁÍ» Ç»¿»¸Ä¹Ó g· û¾ ¼ÁÃĹÁ Ç»¿»¸Ä¹Ó ±· ÀÁ¾ÍÄ¿ÁÆ Ç»¿»¸Ä¹Ó η Ê· ©Á¾ÍÄ¿ÁÆ Ç»¿»¸Ä¹ ÄÈÏ ¡· ¹º» ÈÁ¹ÄȸÁ¼¹ÄÅ¿ ¸¾ÅÀ þÅ̽¼Ä¿Í Å¿» Àž» ½¿Ä¹ Ÿ Á ÍÅÅÌÓ Ô· ¹º» ÈÁ¹ÄȸÁ¼¹ÄÅ¿ ¸¾ÅÀ ¼Å¿È½ÀÄ¿Í Á ÍÄÕ»¿ ÁÀŽ¿¹ Ÿ Á ÍÅÅÌ ÌÄÕÄÌ»Ì ÇÐ ¹º» ¿½ÀÇ»¾ Ÿ ÍÅÅÌÈ ¼Å¿È½À»ÌÓ g· ¹º» ÁÌÌĹÄÅ¿ÁÆ ÈÁ¹ÄȸÁ¼¹ÄÅ¿ ¸¾ÅÀ ¼Å¿È½ÀÄ¿Í Å¿» Àž» Ÿ Á ÍÅÅÌÓ ±· ¹º» ÈÁ¹ÄȸÁ¼¹ÄÅ¿ ¸¾ÅÀ ¼Å¿È½ÀÄ¿Í Á ÍÄÕ»¿ ÁÀŽ¿¹ Ÿ Á ÍÅÅÌÓ Ê· ¦· ª¸ ÐŽ ÑŽÆÌ ºÁÕ» Ç»»¿ ÑÄÆÆÄ¿Í ¹Å ÃÁÐ É¶Ë ¸Å¾ Á ÃÄØØÁ Á¿Ì ÐŽ Å¿ÆÐ ºÁÌ ¹Å ÃÁÐ ÉÙ­ ѺÁ¹ ÌÅ»È ¹º» Ìĸ¸»¾»¿¼» Ç»¹Ñ»»¿ É¶Ë Á¿Ì ÉÙ ¾»Ã¾»È»¿¹Ú ¡· ¡Õ»¾ÁÍ» Ç»¿»¸Ä¹ Ô· £Å¹ÁÆ Ç»¿»¸Ä¹ g· gſȽÀ»¾ Ƚ¾ÃÆ½È ±· ©Á¾ÍÄ¿ÁÆ Ç»¿»¸Ä¹ ¦· Û· gſȽÀ»¾ Ƚ¾ÃÆ½È ÄÈ »Ö½ÁÆ ¹ÅÏ ¡· ¹Å¹ÁÆ Á¾»Á ½¿Ì»¾ ¹º» Ì»ÀÁ¿Ì ¼½¾Õ»Ó Ô· ¹º» Á¾»Á ¸¾ÅÀ ¹º» Ì»ÀÁ¿Ì ¼½¾Õ» ¹Å ¹º» ȽÃÃÆÐ ¼½¾Õ» Æ»ÈÈ ¹ºÁ¿ ¹º» »Ö½ÄÆÄǾĽÀ Ö½Á¿¹Ä¹ÐÓ g· ¹º» Õ»¾¹Ä¼ÁÆ ÌÄȹÁ¿¼» ¸¾ÅÀ ¹º» Ì»ÀÁ¿Ì ¼½¾Õ» ÌÅÑ¿ ¹Å ¹º» ºÅ¾ÄØÅ¿¹ÁÆ ÁÒÄÈÓ ±· ¹Å¹ÁÆ Á¾»Á ½¿Ì»¾ ¹º» Ì»ÀÁ¿Ì ¼½¾Õ» ÌÅÑ¿ ¹Å ¹º» ÀÁ¾Â»¹ þļ»Ó Û· Ü· £º» ¼Åȹ Ÿ þÅ̽¼Ä¿Í Å¿» Àž» ½¿Ä¹ Ÿ Á ÍÅÅÌ ÄÈÏ ¡· ¹Å¹ÁÆ ¼ÅȹÓ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/21/2011 for the course ECO 2301 taught by Professor Dont know during the Spring '08 term at Texas Tech.

Page1 / 6

R.Q.4. - g G¡¢£¤¥ ¦ ¤ g§¨§©ªg ¤...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online