Ugeopgave om Jysk.docx - Virksomhedsøkonomi. Uge 16....

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

The preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.
Virksomhedsøkonomi.Uge 16.Ugeopgave om JyskDenne uges opgave skal afleveres senestsøndag kl. 12.00.Opgaven skal afleveres som et PDF-dokument og uploades i afleveringsmappentil Ugeopgave om Jysk.Du får karakter for opgaven og karakterentæller med i din standpunktskarakter ifaget Erhvervsøkonomi, som kommer til at stå på dit eksamensbevis.OPGAVEJYSKer en international retailkæde, der sælger ’alt til boligen’. Kæden er ejet af stifterLars Larsen, der i hele Danmark er kendt som landets førende købmand, som altidhar et ’godt tilbud’.I 1979 åbnede Lars Larsen sin første butik i Aarhus, hvor den i øvrigt stadig ligger.Købmanden – som Lars Larsen hedder i daglig tale – har altid haft store ambitioner,men havde dog ikke forestillet sig, hvor hurtigt virksomheden ville vokse. Med succesåbnede han flere butikker i hele landet under navnet ’JYSK Sengetøjslager’, sombutikkerne hed indtil 2001, og i 1984 åbnede han sin første butik uden for landetsgrænser – i Tyskland.Besvar spørgsmålene nedenfor i kronologisk rækkefølge og husk at uddybe dinesvar. Der er til hvert emne angivet links til teori om emnet. Det forventes somminimum, at du inddrage disse.1.Forklar begrebet logistik. Kom også ind på logistikomkostninger ogleveringsservice.Formålet med logistik er at tilfredsstille kundernes behov.Logistik, er den del der styrer virksomhedens varestrøm ud fra et helhedssyn.Det er styresystemet der sikre planlægning, gennemførelses- og kontrol af eneffektiv varestrøm, fra leverandørne gennem virksomheden og ud til kunderne.Varestrøm har den betydning at, varestrømmen viser vejen fra virksomhedensleverandørtilvirksomhedenskunde.Logistikeretvigtigtkonkurrenceparameter. Grundet at salgsprisen spiller en afgørende rolle iforhold til kunderne. For at holde prisen nede må de holde styr påomkostningerne ved varestrømmen. Derudover skal virksomhederne værebedre end deres konkurrenter til at levere varerne til kunder i den rette kvalitet,mængde, tid og sted.1Louise N. Petersen.
Virksomhedsøkonomi.Uge 16.En virksomheds logistikomkostninger kan opdeles i følgende poster:Lageromkostninger, det kan være renter af den kapital, der er bundet ilageret, samt omkostninger til selve driften af lageret. Emballage- ogpakkeomkostninger, kan være omkostninger til pakkematerialer,pakkemaskiner og lønninger til emballering/pakning. Transportomkostninger,er både interne og eksterne. Administrative logistikomkostninger, det erplanlægnings- og kontrolomkostninger i forbindelse med indkommendekundeordre, planlægning af indkøb og distribution. Mangelomkostninger, deter omkostninger der opstår når varen ikke leveres i rette mængder, i rettekvalitet, i rette tid eller rette sted.Leveringsservice. Det er en fordel for virksomheden at have deres egetvarelager. Varelageret bidrager til at virksomheden kan yde engodleveringsservice. Derfor er det vigtig virksomheden selv styrer dereslagerstyring, fordi det udgør en vigtig del i logistikstyring og er med til at holde

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture