Grundforløbsprojekt Kontor DEL 2.pdf - Grundforløbsprojekt...

This preview shows page 1 - 6 out of 12 pages.

The preview shows page 4 - 6 out of 12 pages.
Grundforløbsprojekt EUX-kontorUge 18Louise N. Petersen.1Grundforløbsprojekt Kontor DEL 2DenneopgaveerDEL2afditgrundforløbsprojekt på uddannelsen, somduskalfremlæggetileksamenidetuddannelsesspecifikke fag.Opgaven er en direkte fortsættelse af denførste del og skal afleveres senest kl. 12.00.Ugen efter vil du få en karakter og en kortfeedback på opgaven.Karakterentællermedidetuddannelsesspecifikke fag og vægter 30% idin standpunktskarakter, som kommer til atstå på dit eksamensbevis.OPGAVEFORMULERING2.1 Organisation og PersonalepolitikRedegør for, hvorfor det er vigtigt for virksomheden at have nedskrevetvirksomhedens personale- og IT-politik.For Slagelse kloakservice - AntonPetersen eftf. er det vigtigt at have nedskrevne personale- og IT-politik. For bådemedarbejdernes og ledelsens sikkerhed og tryghed samt for at skabe nogentydelige retningslinjer, for der ikke opstår misforståelser, og konflikter. Det er medtil at forbedre arbejdsmiljøet, ved at have nogen retningslinjer alle skal overholde.
Grundforløbsprojekt EUX-kontorUge 18Louise N. Petersen.2Lavetoplægtilenpersonalehåndbog, hvordubeskriverditbudvirksomhedens personalepolitik, herunder virksomhedens IT-politik.
Grundforløbsprojekt EUX-kontorUge 18Louise N. Petersen.3
Grundforløbsprojekt EUX-kontorUge 18Louise N. Petersen.4
Grundforløbsprojekt EUX-kontorUge 18Louise N. Petersen.5Kom med din anbefaling til hvordan virksomheden bør organisere sig. Tegnvirksomhedens organisationsdiagram efter din anbefaling og beskrev fordele ogulemper ved de forskellige organisationsprincipper.De 3 organisationsprincipperhedder linjeprincippet, det funktionelle princip og linje- og stabsprincippet, også kaldtde 3 klassiske principper. De har hver deres funktion, fordele samt ulemper, som jeg vilkomme nærmere ind på samt komme med min anbefaling til Slagelse Kloakservice -Anton Petersen eftf.Min anbefaling for Slagelse Kloakservice - Anton Petersen eftf. vil være at de skalbenytte sig af linje- stabsprincippet, for at hver chauffør kun har et overhoved atmodtage ordre fra, for hver funktion chaufførerne/medarbejderne har.-Fordelen vedlinje- og stabsprincippet, vil være at der er en klar fordeling afmyndighed og ansvar, fordi hver enkelte medarbejder kun har én overordnet.Derimod ulemperne ved dette princip vil være at der kan opstå konflikt mellemstabscheferne og fiktionscheferne. Det kan skyldes at stabscheferne er specialister,men ikke har myndigheden. Samt der kan være lange kommandoveje som gør detsvært at samarbejde på tværs af virksomheden.-Fordelen veddet funktionelle princip, vil være at der er korte kommandovejehvilket gør det nemmere at samarbejde på tværs af virksomheden. Der opnås en godudnyttelse af de enkelte funktionschefers særlige viden. Ulempen vil være der er enuklar fordeling af myndighed og ansvar fordi den enkelte medarbejder kan havedirekte overordnede. Samt der er risiko for at der opstår konflikter mellemfunktionscheferne.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture