ب�ا� خدا

ب�ا� خدا - 7

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
دنوش زور هب دياب ،دنشاب مدرم ياهاضاق . و يرابدرب و ربص ،يرادم يرتشم راظتنا كناب زا مدرم ادخ مانب يرواخ رتكد ياقآ بانج ناريا يلم كناب مرتحم لماع ريدم ار بناجنيا يارب طابترا يرارقرب ناكما و داد تسد يتصرف هكنيا زا ؛مارتحا و ملس اب . دوخ قح يافيتسا ظاحل هب و متسه دنماضر همطاف ميامن يم ركشت هناميمص ديدومن مهارف تتدم ،يلام هدنورپ دروم كي اب طابترا رد ما هداوناخ و 7 يراتفر ياهيگژيو اب هك تسا هام ( ) يم دنشاب هتشاد ليامت هچنانچ و ما هديدرگ انشآ ليذ ات ردص زا يلام كناب يقوقح يازجا يساسا رب نآ ريثأت ءوس ثيح زا و نايب ار هعبات نامزاس زا شخب نآ رد يراج تيعضو مناوت ينعي يلاعترضح دربهار نيرت يزاس دامتعا و دامتعا ميامن هئارا يساسا ياه ليلحت . ) بانج كناب زاس ميمصت ناكرا نيرت مهم زا يكي اب بناجنيا هبتاكم نيرخآ ،تسويپ همان . ( يب ر ِ ود دِ دجم حرط زا تسا هديدرگ ناشيا ميدقت يروضح تاقلم رد هك دشاب يم فيس ياقآ يهاگن هب ار دنمجرا ماقم نآ و زيهرپ لاجم نيا رد يقوقح تيريدم اب شيوخ تاطابترا لصاح .
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern