شحمد

شحم&...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫ترجیحات حزب گرایانه وابسته به صنعت را می توان نتیجه مشترک فشار از جانب بازار کار و تاثیر‬ ‫اقتصاد جهان بر روی بیزنسهای خاص قلمداد کرد. مدل پایه و ایستا، وقتی به بازار پولی بسط پیدا می‬ ‫کند می تواند برای بررسی مسائل مربوط به توسعه سیاسی شامل تاثیر نوسان در درامد ملی بر روی‬ ‫ائتلفهای سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. نهادهای امریکایی و سیاست عمومی در طول نیو دیل برای‬ ‫ازمون این فرضیه در برابر شواهد تجربی که بیشتر انها از منابع دست اول جدید می باشد مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد. پیدایش ائتلف نیو دیل بر میگردد به تغییراتی که در ساختار صنعتی امریکا در دهه 02 رخ‬ ‫داد و سقوط جایگاه مالی امریکا ناشی از جنگ جهانی اول و همچنین نزاع طلبی کارگران در دهه 03.‬ ‫نتیجه این تغییرات پیدایش ائتلف سیاسی دموکراتیک بود که توسط شرکتها و صنایع چندملیتی که علقه‬ ‫شدیدی به تجارت ازاد داشتند رهبری می شد. این مجموعه بصورتی ویژه و بی سابقه قادر بود بدون‬ ‫استفاده از زور هرج و مرجهای صنعتی را هندل کند....در این مقاله سیاست عمومی ائتلف نیودیل از این‬ ‫منظر مورد بررسی قرار می گیرد‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online