exam1sols

exam1sols - ¾ ¼ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ½ Ï Ò × Ý Ç ØÓ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ¾ ¼ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ½ Ï Ò × Ý Ç ØÓ Ö ½ ¸ ½ Ë ÓÛ ÝÓÙÖ ÛÓÖ ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÓÖ Ô ÖØ Ð Ö ½º ´ ¼ ÔÓ ÒØ×µ غ eφ L ω B θ A r er ´ µ Í× Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ × ÓÛÒ ´Û ÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø ÒØ × Ú Ò Ý ÖÓØ Ø × Û Ø Ø ØÙÖÒØ Ð µ¸ Ø Ö Ò Ø Ò ÙÐ Ö Ú ÐÓ ØÝ × Ö Ö · Ú¼ Ø ´ Ó× Ö ·×Ò µ ÚÒ Ý Þ ÁÒ Ø ÖÓØ Ø Ò ×Ý×Ø Ñ¸ Ø Ú ÐÓ ØÝ × Ú¼ ÚÒ Ý Ö ´ µÖ Ú Í× Ò Ø ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ø ´ Ó× ·×Ò µ ÔÓ Òظ ´½µ ×ÓÐÙØ Ú ÐÓ ØÝ Ó ´ µÖ · ¢ Ú Ú Ö ½ ´¾µ Ú ÐÙ Ø Ò Ø ÚÒ Ý Ö Ø Ò × Ú¼ Ø Ó ´¾µ¸ Û Ò Ø ØØ Ú¼ Ø ×ÓÐÙØ Ú ÐÓ ØÝ × Ú ´Ú¼ Ó× · × Ò µ Ö · ´Ú¼ × Ò Ó× Öµ ´¿µ ÌÓ Ò Ø ×ÓÐÙØ Ð Ö Ø ÓÒ¸ Û Ò Ù× Ø Ù×Ø Ö ÔÔÐÝ ÕÙ Ø ÓÒ ´¾µ¸ Ø × Ø Ñ ÔÔÐ ØÓ Ò Ñ ÐÝ Û Ö ×Ø Ú ×ÓÐÙØ Ú ÐÓ ØÝ ÖÓØ Ø Ò ×Ý×Ø Ñ¸ º º ÓÖÑÙÐ Ú Ò Ò Ø ÓÓ ¸ ÓÖ Ð Ö Ø ÓÒ Ò×Ø Ó Ú ÐÓ Øݸ ´ µÖ · ¢ Ú Ú Ò Ò ´¿µ¸ Ò ´ µÖ Ó× µ ´ µ ×Ø Ú ÐÓ ØÝ Ò Ø ´ µÖ ´ Ú¼ ×Ò µ Ö ´ Ú¼ Ì × Ð Ö Ø ÓÒ × Ø ÖÑ Ò Ý × ÑÔÐÝ Ø Ò Ø Ö Ú Ø Ú Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ñ Ó Ø Ö Ð Ø Ú Ú ÐÓ ØÝ Ú Ò Ò ´½µº Ú ÐÙ Ø Ò Ø ×ÓÐÙØ Ð Ö Ø ÓÒ ´ µ¸ Û Ø × Ò · ´Ú¼ × Ò Ú¼Ø Ó× Öµ · Ú¼ Ó× ´Ú¼ Ó× · ڼص × Ò ¾ Ú¼ × Ò ¾Ú¼Ø Ó× ¾Ö Ö · ¾ Ú¼ Ö Ú¼ Ó× ¾ Ú¼ Ø ×Ò ÓÙ ÓÙÐ Ð×Ó ÓÓ× ÓØ Ö ÓÓÖ Ò Ø ×Ù × ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ÒØ Ö ÔÓ ÒØ º ´ µ Ï ÒØ ÒØ Ö ×Ø Ø ÔÓ ÒØ × Ð Ú¼ Ø ÌÓ Ò Ø Ú ÐÓ ØÝ Ò Ð Ú¼ Ø ÒØÓ Ø Ú ÐÓ ØÝ ´¿µ Ò ÐÖ ×Ý×Ø Ñ× Ò ØØ ÓÖÖ Ø Ò×Û Ö¸ Ø ÈÓ ÒØ ¸ Û Ø Ö ÔÓ ÒØ ØÓÛ Ö × ¸ Û ÒÓØ Ø Ø Ø ×Ø Ò ØÖ Ú Ð Ð Ö Ø ÓÒ Ø Ø × Ø Ñ ¸ Ù×Ø ×Ù ×Ø ØÙØ Ø ÓÒ× ´ µ ÓÙÒ Ò Ô ÖØ ´ µ¸ ØÓ Ó Ø Ò Ð Ú ´Ú¼ Ó× · Ð × Ò µ Ö · ´Ú¼ × Ò ¾ Ú¼ Ó× Öµ Ó× ÜÝ ¾ Ò ¾º ´¿¼ ÔÓ ÒØ×µÌ ×Ò ¾ Ð Ó× Ü ¾ Ö Ö · ¾ Ò Ú¼ Ý Ð ×Ò ÓÖ Ô Ø Ô Ø × × × ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÚÒ ÝÝ ÚÒ ÝÝ Ü Ü¾ º ¾Ý¾ Ý Üº È ÌÀ ½ Ø È ÌÀ ¾ Ø ¾ ´ µ Ì ÛÓÖ ÓÒ × ÚÒ ÝØ Ô Ø Ï Á ÒØ Ö Ð¸ Ò Ñ Ðݸ ¡ Ö ÈÓ ÒØ Ý Ü × Ø ÓÖ Ò¸ ´¼ ¼µ Ò ÈÓ ÒØ × ´½ ½µ ÐÓÒ Ô Ø ½¸ Û Ú Ø Ø Ò Ò Ý Üº ÐÓÒ Ø × Ô Ø ¸ Ø ÓÖ Ð × ÚÒ Ý Ï Ò Ø Ò ÒØ Ö Ø ÖÓÑ Ü Ó Üµ ØÓ Ò Ø ÛÓÖ Ï½ ÓÒ Ï½ ¾Ü¾ Ü Ü¾ Ü Ý ¼ ØÓ Ü ¾ ´× Ò Ü ÐÓÒ Ô Ø ½º Û Ú Ø ÓÖ × Ò Ø ÖÑ× ´ Ü Ý µ ¡ ´ Ü Ýµ ½ ´¾Ü¾ Ü Ü¾ ܵ ¡ ´ Ü Üµ ¼ ½ ´¿Ü¾ ¾Üµ Ü ¼ ½ Ü¿ ܾ ¼ Ͻ ¼ ÐÓÒ Ô Ø ¾¸ Û Ú Ý Ü¾ Ò Ò Ý ¾Ü ܺ Ì Ø ×Ô Ø ×Ø Ò ÚÒ Ý ¾Ü ܾ Ü Ü¿ Ü Ý ÁÒØ Ö Ø Ò ÖÓÑ Ü ¼ ØÓ Ü ½ Û Ò Ò Ï¾ Ø ÛÓÖ ¾º Ͼ ÓÖ Ð ÐÓÒ ÓÒ ÐÓÒ Ô Ø ´ Ü Ý µ ¡ ´ Ü Ýµ ½ ´¾Ü ܾ Ü¿ ܵ ¡ ´ Ü ¾Ü ܵ ¼ ½ ´ Ü ¿Ü¾ µ Ü ¼ Ü Ü¿ ½ ¼ Ͼ ½ ½ ¿ Ý ÓÙ ´ µ × ÓÒ Ø × Ö ×ÙÐØ׸ Ø ÓÖ Ð × ÒÓÒ¹ ÓÒ× ÖÚ Ø Ú º ÓÖ ÓÖ ØÓ ÓÒ× ÖÚ Ø Ú ¸ Ø ÛÓÖ ÓÒ ÓÒ ÒÝ ØÛÓ Ô Ø × ÑÙ×Ø ÒØ Ðº ÆÓØ Ø Ø ÚÒ Ô Ø × ½ Ò ¾ Ú Ò Ø × Ñ ÛÓÖ ÓÒ ¸ Û ÓÙÐ ÒÓØ × Ý ÓÖ ×ÙÖ Ø Ø Ø ÓÖ Û × ÓÒ× ÖÚ Ø Ú ¸ × Ò Û ÛÓÙÐ Ú ÓÒÐÝ ØÛÓ Ô Ø ×º ´ µ Ì ÛÓÖ ÓÒ × ÕÙ Ð ØÓ Ø Ò Ò Ò Ø Ò Ö Ýº ÁÒ Ø ÐÐݸ Ø Ú Ð ÒØ ÒÖ Ý ½ Ò Ð×Ó Ó Ø × Ð ÙÐ Ø ÓÒ× Ò Ø ÖÑ× Ó Ý ÒØ Ö Ø Ò ÖÓÑ Ý ¼ ØÓ ½ ÑÚ¾ ½ ½ ¡ ½¾ ½ ¾ ¼ ¾ ¾ ÐÓÒ Ô Ø ½¸ Ø ÛÓÖ ÓÒ × Ï½ ¼ ×Ó Ø Ò ¡Ì ¼ Ì Ù× Ø Ò Ð Ò Ø Ò Ö Ý × Ì ½ ËÓÐÚ Ò ¾ Û ØÚ ½ ÓÖ Ô Ø ¾¸ Ø ÛÓÖ ÓÒ × Ï¾ ½ Ò Ø Ò Ð Ò Ø Ò Ö Ý ×Ì Ò Ö Ý × ¡Ì ½ Ì Ù×¸Õ Ì¼ Ò Ð Ú ÐÓ Øݸ Û ØÚ Ò ÒØ ÒÖ Ý × ÓÖ Ø Ò Ð Ú ÐÓ Øݸ Ø Ò Ò ÒØ ¿ ÓÖ Ø ½¼ ËÓÐÚ Ò ½¼ ¿º ´¿¼ ÔÓ ÒØ×µ m ω g C eθ y ey ex m er O ´ µ Ì Ò ÙÐ Ö ÑÓÑ ÒØÙÑ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´ ÓÙØ Ø Ò ÖØ Ð ÔÓ ÒØ µ × ÚÒ Ý ¢Ñ Ö Ú ½ Ñ ´ ½ ¢ ½ · ¾ ¢ ¾ µ Ö Ú Ö Ú Ñ ´ · ½ µ ¢ · ½ · ´ · ¾ µ ¢ · Ö Ú Ö Ú Ï Ò ÐÑÒ Ø Ó Ø ¢ Ø ÖÑ׸ × Ò Ø × ØÛÓ Ú ØÓÖ× Ö Ö Ú Ô Ö ÐРи Ò Ø ÖÓ×× Ø ÐÐ Ð Ú × ÖÑÓÖ Ø ÖÑ× Ú ÔÖÓ Ù Ò ÓÙÐ ØÛÓ Ô Ö ÒØÙÑ ØÓÖ× Ø Þ ÖÓºÒØ ÖÙÖØ Ñ ×× Ó¸ Ø ¢ Ø Ö ÑÓÑ ÓÙØ Ó ¾ ¼ À Ø ØÓÒº Ì Ù׸ À À Û Ö Û Ú Ù× Ø ¾ ½ Ñ Ñ½ Рѽ Ð ¾ ¢ · Ѿ Ð Ö ¢ ´ Ð µ Ö ¢Ð ¾Ñо ØØ Ø · Ѿ о · ¢ ¼ · ¢ ´¦Ð Ö µ ¦Ð Ö Ì ÓØ Ö × Ø× Ó Ø ÖÑ× Ñ ½ ¢ · Ñ ¾ ¢ Ú Ú Ò Ú ÐÙ Ø × ÓÐÐÓÛ× Ñ Ð ¼ ´ Ö ¢ Ú Ý · ´ Ö Ö µ ¢ Ú Ý µ Ò ÑÖ ¢ ½ · Ñ ¢ ¾ Ö Ñ Ý ¼ ´ Ý ¢ Ð · Ý ¢ ´ Ð µµ Ì × ØÛÓ × Ø× Ó Ø ÖÑ× Ò Ð×Ó × ÓÛÒ ØÓ Þ ÖÓ Ý ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø ÒØ Ö Ó Ñ ×× Ó Ø ×Ý×Ø Ñº Ì Ö × Ð×Ó Ò Ö Ð ÜÔÖ ×× ÓÒ Ö Ð Ø Ò Ø Ò ÙÐ Ö ÑÓÑ ÒØÙÑ Ó Ø ÒØ Ö Ó Ñ ×× Ò Ò Ò ÖØ Ð Ö Ö Ò ÔÓ Òظ º º ¼ À Å Ö ¢ · Ú À Û Ö Ø Ö×Ø Ø ÖÑ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ò ÙÐ Ó Ñ ×× Å ÐÓ Ø Ø Ø ÒØ Ö Ó Ñ Ø Ú ÐÓ ØÝ Ó Ø ÒØ Ö Ó Ñ ×׸ Ò ÑÓÑ ÒØÙÑ ÓÙØ Ø ÒØ Ö Ó Ñ ×׺ Ì ¼ À À Ö ÑÓÑ ÒØÙÑ ÓÙØ Þ ÖÓ Ó Ô ÖØ Ð ×× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Ò ÑÓÚ Ò Û Ø Ø × ÓÒ Ø ÖÑ À × Ø Ò ÙÐ Ö Ö ÓÖ ¸ Û Ò ÓÒ ÐÙ Ø Ø ¾Ñо Ø Ò Ø Ö º Ì Ö ÓÖ ¸ Ý ´ µ Ì ÒØ Ö Ó Ñ ×× ÑÓÚ × × Ø ØÓØ Ð ÓÖ Û Ö Ø ÑÓØ ÓÒ Ó Ø ÒØ Ö Ó Ñ ×× × ÓÚ ÖÒ Ý ÅÝ ¾ÑÝ Ý ¾Ñ ؾ ËÓÐÚ Ò Ø ×¸ Û Ò Ý Ø ´µ Ì Ö Ö ÒÓ ÓÖ × ÓÖ Ò Ø Ð Ú ÐÓ ´µ Ì Ò Ø Ò Ö Ý Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × Ì ¾ Ú¼ Ø ½ ¾ ØÝ Ò Ø Ü ¼ Ö Ø ÓÒ¸ ×Ó Ü ÚÒ Ý ¼ ÓÖ ÐÐ Ø Ñ º ½ Ñ ´ ¡ µ Ú Ú ½ ¾ ½ Ñ ´ ¡ µ · ½ Ñ ´ ¡ µ ¾ Ú½ Ú½ ¾ Ú¾ Ú¾ ½Ñ · ¡ · · · ¡ · Ú Ú ½ ¾ ½ ¾ Ú ½ Ú ½ Ñ ¾ ´ ¡ µ · ¾ ¡ · ¾ ¡ · ¡ · ¡ Ú Ú Ú Ú ½ ¾ ½ ½ ¾ ¾ ¾ ½ ´¾ÑµÚ¾ · ½ ´¾Ñµ ¡ · · ½ Ñ ¾ · ½ Ñ ¾ Ú ½ ¾ ¾ ¾ ¾ ½ ¾ ¾ · ½ ¾ Ä Ø Ù× Ü Ñ Ò Ø × Ø Ö Ø ÖÑ× Ò Ö Ø× Ò ÑÓÖ Ø Ðº Ì Ö×Ø Ø ÖÑ × Ù×Ø Ø Ò Ø Ò Ö Ý Ó Ô ÖØ Ð Ó Ñ ×× Å ¾Ñ ÑÓÚ Ò Û Ø Ø Ú ÐÓ ØÝ Ó Ø ÒØ Ö Ó Ñ ×׺ Ì × ÓÒ Ø ÖÑ × Þ ÖÓ × Ò Ð · ´ Ð µ ¼ Ò ÐÐݸ Ø Ø Ö Ø ÖÑ × Ù×Ø Ø Ò Ø Ò Ö Ý ÓÙØ Ø ÒØ Ö Ó Ñ ×׸ ºº Ø Ò Ø Ò Ö Ý Ó ×Ø Ø ÓÒ Öݸ ØÛ ÖÐ Ò ØÓÒº Ì Ù׸ Ø ØÓØ Ð Ò Ø ÒÖ Ý × Ì Ì ½ ´¾ÑµÚ¾ · ½ ¾ ¾ ¾ ¾¾ ÑÚ · ÑРѽ о ¾ · Ѿ о ¾ ÆÓØ Ø × × Ò Ö Ð Ö ×ÙÐظ Ø Ø Ø Ò Ø Ò Ö Ý Ó ×Ý×Ø Ñ Ó Ô ÖØ Ð × × ÕÙ Ð ØÓ Ø Ò Ø Ò Ö Ý Ó Ô ÖØ Ð Ó Ñ ×× Å ´ ØÓØ Ð ×Ý×Ø Ñ Ñ ××µ ÑÓÚ Ò Û Ø Ø Ñ ×× ÒØ Ö ÔÐÙ× Ø Ò Ø Ò Ö Ý Ó ÐÐ Ó Ø Ô ÖØ Ð × Ö Ð Ø Ú ØÓ Ø Ñ ×× ÒØ Öº ´ µ Ì ÔÓØ ÒØ Ð Ò Ö Ý Ò Ñ ×ÙÖ Ö Ð Ø Ú ØÓ Ò Ö ØÖ ÖÝ Ö Ö Ò ÔÓ Òغ Ì Ù׸ º º ÐÓ Ð Ó ÛÓÙÐ ØÓ × Ø Î ¼ Ø Ø ÓÖ Ò Çº Ì Ò¸ × Ò Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ò Ö Ý Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ×× ÒØ Ö¸ Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ò Ö Ý Ó Ø ØÓÒ × Î ´¾Ñµ Ý ...
View Full Document

This document was uploaded on 04/25/2011.

Ask a homework question - tutors are online