exam2sols

exam2sols - ¾ ¼ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ¾ Ï Ò × Ý ÆÓÚ Ñ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ¾ ¼ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ¾ Ï Ò × Ý ÆÓÚ Ñ Ö ½ ¸ ½ ½º ËÓÐÙØ ÓÒ x m1 1 11 00 111111 000000 111111 000000 1 0 L 111111 000000 1 0θ 111111 000000 1 0 111111 000000 1 11 0 00 1 0 m2 1 0 ´ µ Ì ÕÙ Ð Ö Ö ÚÒ ÝØ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Î Õ ¼ Û Ö Õ Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ÓÓÖ Ò Ø ×¸ × Ý Î Ü Î Õ½ Ü Ò Õ¾ Ì Ù׸ Û ØØ ØÛÓ ¼ Ѿ Ä × Ò ¼ Ì ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ø × ÕÙ Ø ÓÒ× Ö ¼ Ò Ü Ö ØÖ Öݺ ÌÓ Ò ×Ø Ð Øݸ Û Ò ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ø Ã Ñ ØÖ Ü × ÔÓ× Ø Ú Ò Ø ÓÖ ÔÓ× Ø Ú ×Ñ Ò Ø º Ì Ù׸ Û Ø ÖÑ Ò Ø Ø Ã ¼ ¼ ¼ Ѿ Ä Ó× Ì Ù׸ Ø ¼ Û Ó Ø Ò Ã ¼ ¼ ¼ Ѿ Ä Û × ÔÓ× Ø Ú × Ñ ÒØ ´ à ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒÓÖ×µº Ï Ò ¼ ¼ Û Ó Ø Ò Ñ¾ ¼ Ä ½ Û × Ò Ø Ö ÔÓ× Ø Ú Ò Ø ÒÓÖ ÔÓ× Ø Ú × Ñ Ò Ø º Ì Ù׸ Ø ÕÙ Ð Ö Ø ¼ ´Ø ÓÛÒÛ Ö ÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø Ô Ò ÙÐÙѵ × Ò ÙØÖ ÐÐÝ ×Ø Ð º Ì ÑÓØ ÓÒ × Ò ÙØÖ ÐÐÝ ×Ø Ð × Ò Ø ÑÓØ ÓÒ Ò Ø Ü Ö Ø ÓÒ × Ò Ø Ö ×Ø Ð ÒÓÖ ÙÒ×Ø Ð º ´ µ Ï ÓÙÒ Ò Ô ÖØ µ Ø Ø Ø ×Ø Ò ×× Ñ ØÖ Ü Ã Ò Ö Ø ×Ø Ð ÕÙ Ð Ö × ÚÒ Ý Ã ¼ ¼ Õ ¾Ì ¼ Ѿ Ä Õ Ì Ñ ×× Ñ ØÖ Ü × Ú Ò Ý Å Å ÓÖ Ñ½ · Ѿ Ѿ Ä Ñ¾ Ä Ñ¾ ľ Ì ÓÖ ÐÒ ÖÞ ÕÙ Ø ÓÒ× Ó ÑÓØ ÓÒ Ö Å Õ · ÃÕ ¼ Ѿ ÄÜ · Ѿ ľ · Ѿ Ä ´Ñ½ · Ѿ µÜ · Ѿ Ä ¼ ¼ ÓÖ Ü· Ѿ Ä Ñ½ · Ѿ ¼ ¼ Ü·Ä · ´ µ Ì Ò ØÙÖ Ð Ö ÕÙ Ò ×ÓÐÚ Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ì × Ö Ø Ö ×Ø × Ó Ø × ×Ý×Ø Ñ Ö Ø Ã ÚÒ ÝØ ¼ ÒÚ ÐÙ × ¾ Ø Ø ¾ Å ÕÙ Ø ÓÒ × Ú Ò Ý ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¾ ¾ Ѿ Ä ¼ ¾ Ѿ Ä Ñ¾ Ä ¾ Ѿ ľ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ´Ñ½ · Ѿ µÑ¾ Ä ´Ñ½ · Ѿ µÑ¾ Ä Ñ¾ ľ ¾ ¾ ¾ Ѿ Ä ¾ ´Ñ½ · Ѿ µÄ ´Ñ½ · Ѿ µ Ѿ Ä Ñ¾ Ä ¾ ѽ Ä ¾ ´Ñ½ · Ѿ µ ¼ ¾ ´Ñ½ · Ѿ µ ¼ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ Ì Ù׸ Ø ÒÚ ÐÙ × Ö ¾ ½ ÚÒ Ý ¼ ¾ ¾ ѽ · Ñ ¾ ѽ Ä Ò Ø Ö ÕÙ Ò × Ö × ½ ¼ ¾ ´Ñ½ · Ѿ µ ѽ Ä ¾º ËÓÐÙØ ÓÒ 1111111111111111111111 0000000000000000000000 m2 1111111111111111111111 0000000000000000000000 11 00 111111 000000 φ 111111 000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 111111 000000 111111 000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 111111 000000 111111 000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 L 111111 000000 111111 000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 111111 000000 111111 000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 111 000 111111 000000 111111 000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 111 000 m1 111111 000000 111111 000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 θ 1111111111111111111111 0000000000000000000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 0 R ´ µ Ì ÒØ Ò Ö Ý Ó Ñ ×× Ñ½ × × ÑÔÐÝ Ìѽ ½ ¾ Ñʾ ¾ ÌÓ Ò Ø Ò Ø Ò Ö Ý Ó Ñ ×× Ñ¾ Û Ö×Ø Ò Ø ×ÓÐÙØ Ú ÐÓ ØÝ Ó Ø Ø Ñ ×× Ò ÖØ × Ò ÓÓÖ Ò Ø ×º Ê Ð Ø Ú ØÓ ÔÓ ÒØ Ç Ø ÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ñ ×× Ñ¾ × Ú Ò Ý ÜѾ ÝѾ Ê Ó× · Ä Ó×´ · µ Ê × Ò · Ä × Ò´ · µ Ì Ù׸ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ú ÐÓ Ø × Ö ÜѾ ÝѾ Ê Ê ×Ò Ó× Ä´ · µ × Ò´ · µ Ó×´ · µ µ · Ä´ · ¿ ÌÓ Ò Ø ÌѾ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ÒØ Ò Ö Ý¸ Û Ø ¾ ¾ Ѿ ܾ ¾ · ÝѾ Ñ Ñ¾ ʾ Ñ Ê¾ ¾ ¾ ·Ä ¾ ¾ · ¾ · ¾ÊÄ ´ · µ ´× Ò × Ò´ · µ · Ó× Ó×´ · µµ ·Ä ´ · µ · ¾ÊÄ ´ · µ Ó× Û Ö Û Ù× Ì Ù׸ Ø Ø ØÖ ×Ò ÒØ ØÝ ×Ò · Ó× Ó× Ó×´ µ ØÓØ Ð Ò Ø Ì ½ ¾ ÒÖ Ý × ¾ Ñ ¾Ê¾ ·Ä ´ · ¾ µ · ¾ÊÄ ´ · ¾ µ Ó× Ì ÔÓØ ÒØ Ð Ò Ö Ý Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × Þ ÖÓ¸ × Ò Ø ÓÖ ÞÓÒØ Ð ÔÐ Ò º ´ Ì ÕÙ Ø ÓÒ× Ó ÑÓØ ÓÒ Ö Ú Ò Ý Ø Ù×Ù Ð Ø Ä Õ ÑÓØ ÓÒ × ÓÒ Ò ØÓ Ø ¾ ¾ Ä Õ ¼ Ì Ù׸ Û Ð ÙÐ Ø Ä Ä Ø Ä Ä Ä Ø Ä ¾ÑÊ ¾ÑÊ ¾ ¾ · ÑÄ ´ · · ÑÄ ´ · · µ ×Ò µ · ÑÊÄ´¾ · µ · ÑÊÄ´¾ · µ Ó× µ Ó× ÑÊÄ´¾ ¼ Ñľ ´ · µ · ÑÊÄ Ñľ ´ · µ · ÑÊÄ Ó× Ó× ÑÊÄ ×Ò ÑÊÄ ´ · µ× Ò Ì Ù׸ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ó ÑÓØ ÓÒ ÓÑ Ñ´¾Ê¾ · ľ · ¾ÊÄ Ó× µ · Ѵľ · ÊÄ Ó× µ Ѵľ · ÊÄ Ó× µ · Ñľ · ÑÊÄ ÑÊÄ ´¾ · µ× Ò ¾ ¼ ¼ ×Ò ¿º ËÓÐÙØ ÓÒ a 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 θ r 1111 0000 1111 0000 ÓÒ×ØÖ ÒØ Ø Ø ÜÔÖ ×× × Ø Ø Ø Ñ ×× × Ò ÓÒØ Ø Û Ø Ø Ñ ×Ô Ö Ò ÛÖ ØØ Ò × Ö ÓÖ Ò Ö ÒØ Ð ÓÖѸ Ö ¼ ´ µ Ï Ö×Ø Ò Ø Ò Ø Ò Ö Ý Ó Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Ù× Ò Ò Ö Ð Þ ÓÓÖ Ò Ø × Ö Ò Ì Ú ÐÓ ØÝ Ó Ñ ×× ÓÒ Ø ×ÙÖ Ó Ø ×Ô Ö × ÚÑ Ö Ö · ´ µ Ì Ö Ì ÒØ Ò Ö Ý ×Ø Ò ÚÒ Ý Ì ½ ¾ ½ ¾ Ñ´ÚÑ ÚÑ µ Ñ Ö¾ · Ö¾ ¼ ¾ ¡ Ì ÔÓØ ÒØ Ð Ò Ö Ý¸ ××ÙÑ Ò Ä Ö Ò Ò × Ä Ì ½ ¾ Î Î ØØ ÒØ Ö Ó Ø Ñ ×Ô Ö ¸ × Ñ Ö Ó× Ì Ù׸ Ø Î Ñ Ö¾ · Ö¾ ¾ Ñ Ö Ó× ÏÖ ØØ Ò Ò Ì Ù׸ Ø Ö ÒØ Ð ÓÖѸ Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ × Ö ¼ ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ× Ó ÑÓØ ÓÒ Ö Ø Ø Ä Ö Ä Ä Ö Ä ½ ¼ ¡ ÐÐ Ò Ò Ø Ø Ð׸ Û Ó Ø Ò Ä Ä Ø Ä Ä Ä Ø Ö Ä Ö Ö ÑÖ ¾ ¾ÑÖ Ö · ÑÖ ¾ Ñ Ö× Ò ÑÖ ÑÖ ÑÖ ¾ Ñ Ó× Ó× Ì Ù׸ Û Ó Ø Ò Ø ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ× Ó ÑÓØ ÓÒ ÑÖ ÑÖ ¾ ÑÖ Ö Ó× ¾ ¾ · ¾ÑÖ Ö Ñ ¼ ·Ñ Ö× Ò ¼ Í× Ò Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ Ö Ö Ñ Ñ Û ¾ Ø ¼ Ñ Ñ ×Ò Ì Ù׸ Û Ú ×Ò Ñ Ó× Ñ ¾ ¾ ´ µ Í× Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ ¾ Ø Ö×Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÑ × ¾ ¾ ×Ò ÁÒØ Ö Ø Ò Ø ×¸ Û Ó Ø Ò ¾ ¾ ¼ Ó× · Í× Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ ´ ¼µ ¾ ØÓ Ó Ø Ò Ó× ¾ ¾ · Ï Ò ÒÓÛ ×Ù ×Ø ØÙØ Ø × Ú ÐÙ Ó Ñ Ó× ÒØÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ ´¿ Ñ ¾ Ó× ¾µ Ó× Ì Ù׸ Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ ÓÖ × Ú Ò Ý ´ µ Ì Ô ÖØ Ð Û ÐÐ ÐÐ Ó Û Ò Ø ÓÖ Ò Ò Ð ¼ ×Ù Ø Ø ¿ Ó× ¼ Ñ ´¿ Ó× Ó ÓÒ×ØÖ ÒØ Ó× ¾µ ¼ Ì × Æ ÔÔ Ò× Ø ¾ ¼ µ ¼ ½ ¾ ¿ ½ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online