EKN 124 AANLYN AKTIWITEIT 4 2010(2)

EKN 124 AANLYN AKTIWITEIT 4 2010(2) - EKN 124...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
EKN 124 AANLYN-AKTIWITEIT 4: INSTRUKSIES VIR STUDENTE (6-17 September 2010) Beste EKN 124-student Baie dankie vir jou deelname en interaksie in Aktiwiteit 3. Die doel van hierdie aktiwiteit is om te leer om na te dink oor die inligting wat jy lees sowel as die inligting en menings van jou mede-groeplede, en daarop te reageer. Ons wil graag hê dat jy moet leer hoe om ‘n ordentlike, interaktiewe aanlynbespreking te hê. In die volgende twee weke sal monetêre beleid en rentekoerse in die lesings behandel word. Maak dus seker dat jy hierdie lesings bywoon, sodat jy ‘n basiese begrip kan hê van die onderwerpe wat hier bespreek sal word. Probeer asseblief om op ‘n opbouende manier tot die bespreking by te dra. Jy en jou groeplede gaan saam aan julle kennis en antwoorde bou. Gedurende die aktiwiteit, sal dit belangrik wees om daagliks na die groepaktiwiteit te kyk en daaraan deel te neem. Die aktiwiteit is in twee dele verdeel:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/26/2011 for the course EKN 124 taught by Professor Smith during the Fall '11 term at University of the Free State.

Page1 / 2

EKN 124 AANLYN AKTIWITEIT 4 2010(2) - EKN 124...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online