Prezentare electromagnetism 1

Prezentare electromagnetism 1 - CAMPUL ELECTRIC...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CAMPUL ELECTRIC / ELECTROSTATIC 1. Fenomenul de electrizare prin frecare • anul 600 î.e.n., Thales din Milet foloseşte termenul de electron (în limba greacă "elektron" însemnă chihlimbar). Se pare că primele experimente referitoare la electrizarea prin frecare a chihlimbarului datează din secolul VII ÷ VI î.e.n. Vechii greci ştiau că o bucată de chihlimbar frecată cu lână capătă proprietatea de a atrage obiecte uşoare. • anul 1600 e.n. William Gilbert (medic şi fizician englez) a dezvoltat cercetările lui Thales asupra substanţelor electrizate şi a publicat lucrarea “De magnete” în care a introdus termenul de electricitate (statică). El a explicat că şi alte substanţe au proprietăţi asemănătoare chihlimbarului. • anul 1733 e.n., chimistul francez Charles de Cisternay Du Fay a descoperit, folosind bastonaşe de sticlă şi de răşină, existenţa a două tipuri diferite de sarcină electrică şi a studiat maniera în care se atrag sau se resping corpurile încărcate electrostatic. Experimentul A. Un exemplu de experienţă clasică este următorul : se folosesc două bobiţe de soc (extrem de uşoare), suspendate foarte aproape una de alta şi o baghetă de ebonită, electrizată în prealabil (prin frecare). La început, bobiţele vor fi atrase de bagheta de ebonită şi se vor lipi de aceasta. După câteva secunde de contact, bobiţele se vor îndepărta brusc de ebonită şi se vor respinge şi între ele. Dacă experimentul se repetă, dar una dintre bobiţe intră în contact cu o baghetă electrizată de ebonită iar cealaltă este atinsă cu o baghetă electrizată de sticlă, se observă că, ulterior, cele două bobiţe se atrag reciproc.-------- ebonita bobite de soc Figura 1.1. Concluziile acestui experiment extrem de simplu sunt destul de interesante : 1. Prin frecare, cele două baghete (de ebonită, respectiv de sticlă), capătă "ceva" în plus, care le conferă proprietăţi speciale. Acest "ceva" - denumit ulterior sarcină electrică - se transmite prin contact bobiţelor de soc. Prin urmare, sarcina electrică este mobilă . 2. Intre corpuri (bobiţe) încărcate cu acelaşi tip de sarcină electrică se manifestă forţe de respingere . 3. Atunci când între bobiţe se manifestă forţe de atracţie, se presupune că natura încărcării electrice a acestora este diferită. Prin urmare, în natură există două tipuri de sarcini electrice, care se atrag reciproc . Concluziile experimentului B i-au permis fizicianului american Benjamin Franklin să afirme, în 1751 ( "Experimente şi observaţii asupra electricităţii" ), că în natură există un singur tip de electricitate (gândit ca un fluid care poate trece de la un corp la altul). El a explicat că prin frecarea anumitor obiecte, o parte a electricităţii se îndepărtează sau se adaugă. Obiectele ce au un exces de electricitate sunt considerate ca fiind încărcate pozitiv, iar cele cu un deficit de electricitate sunt...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 52

Prezentare electromagnetism 1 - CAMPUL ELECTRIC...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online