01_TinhHaiDuong - ỦY BAN NHÂN DÂN T ỈNH HẢI DƯƠNG...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ỦY BAN NHÂN DÂN T ỈNH HẢI DƯƠNG S ố 45 /2009/ QĐ-UBND C ỘNG H ÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- T ự do- H ạnh phúc H ải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2009 QUY ẾT ĐỊNH Ban hành Quy đị nh v ề giá các loại đất trên địa b àn t ỉnh Hải Dương năm 20 10 U Ỷ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân v à U ỷ ban nhân dân ng ày 26 tháng 11 n ă m 2003; Căn cứ Luật Đất đai ng ày 26 tháng 11 n ă m 2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 n ă m 2004 c ủa Chính ph ủ về phương pháp xác định giá đất v à khung giá các lo ại đất; Nghị định s ố 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 n ă m 2007 c ủa Chính phủ Sửa đổi, bổ sung m ột số đ i ều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 n ă m 2004 c ủa Chính ph ủ về phương pháp xác định giá đất v à khung giá các lo ại đất; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ; Sau khi có ý ki ến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại công văn số 102/CV-TTr ngày 18/12 /2009 V/v phúc đáp công văn 1870/UBND-KT c ủa UBND t ỉnh, QUY ẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quy ết định này "Quy định về giá các loại đất trên địa b àn t ỉnh Hải Dương năm 20 10". Điều 2. Quy ết định n ày thay th ế Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 c ủa UBND tỉnh v à có hi ệu lực thi hành k ể từ ng ày 01 tháng 01 n ă m 2010. Điều 3. Chánh Văn ph òng U ỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các s ở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các c ấp ; các t ổ chức, cá nhân li ên quan có trách nhi ệm thi h ành Quy ết định n ày./. Nơi nhận :- VP Chính phủ (để B /c);- B ộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);- Bộ tài chính (để B /c);- Cục kiểm tra văn bản (Bộ tư pháp );- TT T ỉnh ủy (để b /c);- Chủ tịch, các phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh ;- Trưởng Đoàn Đại biểu Qu ốc hội tỉnh ;- Lãnh đạ o VP UBND tỉnh ;- Như Điều 3;- Trung tâm Công báo (VPUBND tỉnh )- Lưu VP, Thư (120). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Minh 2 U Ỷ BAN NHÂN DÂN T ỈNH HẢI DƯƠNG C ỘNG HO À XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- T ự do - H ạnh phúc QUY ĐỊNH V ề giá các loại đất trên địa b àn t ỉnh Hải Dương năm 20 10 (Ban hành kèm theo Quy ết định số: /200 9 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 200 9 c ủa Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Ph ạm vi áp d ụng và đối tượng điều chỉnh 1. Giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định được sử dụng làm căn cứ để: a) Tính thu ế đối với việc sử dụng đất v...
View Full Document

This note was uploaded on 05/02/2011 for the course FINANCE 9924603 taught by Professor Ssgdbfb during the Spring '11 term at Kyung Hee.

Page1 / 34

01_TinhHaiDuong - ỦY BAN NHÂN DÂN T ỈNH HẢI DƯƠNG...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online