04_Cantho - 1 Ủ Y BAN NHÂN DÂN C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Ủ Y BAN NHÂN DÂN C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ NGH Ĩ A VI Ệ T NAM THÀNH PH Ố C Ầ N TH Ơ Độ c l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc S ố : 103/2008/Q Đ-UBND C ầ n Th ơ , ngày 26 tháng 12 n ă m 2008 QUY Ế T ĐỊ NH V ề vi ệ c ban hành m ứ c giá các lo ạ i đấ t n ă m 2009 trên đị a bàn thành ph ố C ầ n Th ơ Ủ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Ố C Ầ N TH Ơ C ă n c ứ Lu ậ t T ổ ch ứ c H ộ i đồ ng nhân dân và Ủ y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 n ă m 2003; C ă n c ứ Lu ậ t Đấ t đ ai ngày 26 tháng 11 n ă m 2003; C ă n c ứ Ngh ị đị nh s ố 188/2004/N Đ-CP ngày 16 tháng 11 n ă m 2004 c ủ a Chính ph ủ v ề ph ươ ng pháp xác đị nh giá đấ t và khung giá các lo ạ i đấ t; Ngh ị đị nh s ố 123/2007/N Đ-CP ngày 27 tháng 7 n ă m 2007 c ủ a Chính ph ủ s ử a đổ i, b ổ sung m ộ t s ố đ i ề u c ủ a Ngh ị đị nh s ố 188/2004/N Đ-CP ngày 16 tháng 11 n ă m 2004 v ề ph ươ ng pháp xác đị nh giá đấ t và khung giá các lo ạ i đấ t; C ă n c ứ Thông t ư s ố 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 n ă m 2007 c ủ a B ộ Tài chính h ướ ng d ẫ n th ự c hi ệ n Ngh ị đị nh s ố 188/2004/N Đ-CP ngày 16 tháng 11 n ă m 2004 c ủ a Chính ph ủ v ề ph ươ ng pháp xác đị nh giá đấ t và khung giá các lo ạ i đấ t và Ngh ị đị nh s ố 123/2007/N Đ-CP ngày 27 tháng 7 n ă m 2007 c ủ a Chính ph ủ s ử a đổ i, b ổ sung m ộ t s ố đ i ề u c ủ a Ngh ị đị nh s ố 188/2004/N Đ-CP; C ă n c ứ Ngh ị quy ế t s ố 16/2008/NQ-H Đ ND ngày 27 tháng 11 n ă m 2008 c ủ a H ộ i đồ ng nhân dân thành ph ố v ề m ứ c giá các lo ạ i đấ t n ă m 2009 trên đị a bàn thành ph ố C ầ n Th ơ ; Theo đề ngh ị c ủ a Giám đố c S ở Tài nguyên và Môi tr ườ ng, QUY Ế T ĐỊ NH: Đ i ề u 1 . Ban hành kèm theo Quy ế t đị nh này Quy đị nh m ứ c giá các lo ạ i đấ t n ă m 2009 trên đị a bàn thành ph ố C ầ n Th ơ . Đ i ề u 2 . M ứ c giá các lo ạ i đấ t quy đị nh t ạ i Quy ế t đị nh này đượ c s ử d ụ ng làm c ă n c ứ để : 1. Tính thu ế đố i v ớ i vi ệ c s ử d ụ ng đấ t và chuy ể n quy ề n s ử d ụ ng đấ t theo quy đị nh c ủ a pháp lu ậ t; 2 2. Tính ti ề n s ử d ụ ng đấ t và ti ề n thuê đấ t khi giao đấ t, cho thuê đấ t không thông qua đấ u giá quy ề n s ử d ụ ng đấ t ho ặ c đấ u th ầ u d ự án có s ử d ụ ng đấ t cho các tr ườ ng h ợ p quy đị nh t ạ i Đ i ề u 34 và Đ i ề u 35 c ủ a Lu ậ t Đấ t đ ai; 3. Tính giá tr ị quy ề n s ử d ụ ng đấ t khi giao đấ t không thu ti ề n s ử d ụ ng đấ t cho các t ổ ch ứ c, cá nhân trong các tr ườ ng h ợ p quy đị nh t ạ i Đ i ề u 33 c ủ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 49

04_Cantho - 1 Ủ Y BAN NHÂN DÂN C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online