05_GiachuanTPDaNang

05_GiachuanTPDaNang - Ph lc s 1 BNG GI CHUN CC LOI T TRN A BN THNH PH NNG(Km theo Quyt nh s Bng gi s Loi ng 1 2 3 4 5 Bng gi s Loi ng 1 2 3 4 5 Bng

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ph l c s 1 B ng giá s Đơ n v tính: 1.000 đồ ng/m 2 Giá đấ t t i đ ô th B NG GIÁ CHU N CÁC LO I ĐẤ T TRÊN ĐỊ A BÀN THÀNH PH Đ À N NG (Kèm theo Quy ế t đị nh s : /2009/Q Đ -UBND ngày /12/2009 c a UBND thành ph Lo i đườ ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 V trí 5 1 16,800 6,720 4,200 2,860 2,020 2 10,400 4,370 2,810 1,980 1,460 3 6,200 2,790 1,860 1,300 990 4 3,700 1,850 1,180 890 700 5 2,800 1,540 980 730 560 B ng giá s Đơ n v tính: 1.000 đồ ng/m 2 Lo i đườ ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 V trí 5 1 11,760 4,704 2,940 2,002 1,414 2 7 280 3 059 1 967 1 386 1 022 Giá đấ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i đ ô th 7,280 3,059 1,967 1,386 1,022 3 4,340 1,953 1,302 910 693 4 2,590 1,295 826 623 490 5 1,960 1,078 686 511 392 B ng giá s 2 Giá đấ t khu dân c ư nông thôn đố i v i đườ ng nh a, bê tông xi m ă ng Đơ n v tính: 1.000 đồ ng/m Vùng I II III I II III 1 1,000 760 512 333 200 120 2 520 392 264 136 80 48 Vùng đồ ng b ng Vùng mi n núi 3 400 304 200 104
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/02/2011 for the course FINANCE 9924603 taught by Professor Ssgdbfb during the Spring '11 term at Kyung Hee.

Page1 / 6

05_GiachuanTPDaNang - Ph lc s 1 BNG GI CHUN CC LOI T TRN A BN THNH PH NNG(Km theo Quyt nh s Bng gi s Loi ng 1 2 3 4 5 Bng gi s Loi ng 1 2 3 4 5 Bng

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online