06_Binh_Duong - 1 Ủ Y BAN NHÂN DÂN T Ỉ NH BÌNH D...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Ủ Y BAN NHÂN DÂN T Ỉ NH BÌNH D ƯƠ NG S ố : …86…/2009/Q Đ- UBND C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ NGH Ĩ A VI Ệ T NAM Độ c l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc Th ủ D ầ u M ộ t, ngày 21 tháng 12 n ă m 2009 QUY Ế T ĐỊ NH Ban hành quy đị nh giá các lo ạ i đấ t n ă m 2010 trên đị a bàn t ỉ nh Bình D ươ ng Ủ Y BAN NHÂN DÂN T Ỉ NH C ă n c ứ Lu ậ t T ổ ch ứ c H ộ i đồ ng nhân dân và Ủ y ban nhân dân ngày 26/11/2003; C ă n c ứ Lu ậ t Đấ t đ ai ngày 26/11/2003; C ă n c ứ Lu ậ t Ban hành v ă n b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t c ủ a H ộ i đồ ng nhân dân, Ủ y ban nhân dân ngày 03/12/2004; C ă n c ứ Ngh ị đị nh s ố 188/2004/N Đ-CP ngày 16/11/2004 c ủ a Chính ph ủ v ề ph ươ ng pháp xác đị nh giá đấ t và khung giá các lo ạ i đấ t; C ă n c ứ Ngh ị đị nh s ố 123/2007/N Đ-CP ngày 27/7/2007 c ủ a Chính ph ủ s ử a đổ i, b ổ sung m ộ t s ố đ i ề u c ủ a Ngh ị đị nh s ố 188/2004/N Đ-CP ngày 16/11/2004 c ủ a Chính ph ủ v ề ph ươ ng pháp xác đị nh giá đấ t và khung giá các lo ạ i đấ t; C ă n c ứ Thông t ư s ố 80/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 c ủ a B ộ Tài chính h ướ ng d ẫ n vi ệ c t ổ ch ứ c m ạ ng l ướ i th ố ng kê và đ i ề u tra, kh ả o sát giá, th ố ng kê báo cáo giá các lo ạ i đấ t theo quy đị nh t ạ i Ngh ị đị nh s ố 188/2004/N Đ-CP ngày 16/11/2004 c ủ a Chính ph ủ v ề ph ươ ng pháp xác đị nh giá đấ t và khung giá các lo ạ i đấ t; C ă n c ứ Thông t ư s ố 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 c ủ a B ộ Tài chính H ướ ng d ẫ n th ự c hi ệ n Ngh ị đị nh s ố 188/2004/N Đ-CP ngày 16/11/2004 c ủ a Chính ph ủ v ề ph ươ ng pháp xác đị nh giá đấ t và khung giá các lo ạ i đấ t và Ngh ị đị nh s ố 123/2007/N Đ-CP ngày 27/7/2007 c ủ a Chính ph ủ s ử a đổ i, b ổ sung m ộ t s ố đ i ề u c ủ a Ngh ị đị nh s ố 188/2004/N Đ-CP; C ă n c ứ Ngh ị quy ế t s ố 36/2009/NQ-H Đ ND7 ngày 16 tháng 12 n ă m 2009 c ủ a H ộ i đồ ng nhân dân t ỉ nh Bình D ươ ng ban hành quy đị nh giá các lo ạ i đấ t n ă m 2010 trên đị a bàn t ỉ nh Bình D ươ ng; QUY Ế T ĐỊ NH: Đ i ề u 1. Ban hành kèm theo Quy ế t đị nh này quy đị nh giá các lo ạ i đấ t n ă m 2010 trên đị a bàn t ỉ nh Bình D ươ ng, để làm c ơ s ở : 2 1. Tính thu ế đố i v ớ i vi ệ c s ử d ụ ng đấ t và chuy ể n quy ề n s ử d ụ ng đấ t theo quy đị nh c ủ a pháp lu ậ t....
View Full Document

This note was uploaded on 05/02/2011 for the course FINANCE 9924603 taught by Professor Ssgdbfb during the Spring '11 term at Kyung Hee.

Page1 / 24

06_Binh_Duong - 1 Ủ Y BAN NHÂN DÂN T Ỉ NH BÌNH D...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online