07_Quan_Hong_Bang - ph lc s 01 quy nh v gi t t phi nng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Õn 12 3 4 5 67 1 Quang Trung §Çu ® êng Cuèi ® êng 1 35,000,000 21,000,000 2 L·n ¤ng §Çu ® êng Cuèi ® êng 1 35,000,000 21,000,000 3H o μ ng V¨n Thô Nh μ H¸t lín §iÖn Biªn Phñ 1 35,000,000 21,000,000 4 §iÖn Biªn Phñ CAng C¶ng 2 30,000,000 18,000,000 5 §iÖn Biªn Phñ CÇu L¹c Long Ng· t TrÇn H ng §¹o 1 35,000,000 21,000,000 6T r Ç n H ng §¹o §inh Tiªn Ho μ ng §iÖn Biªn Phñ 1 35,000,000 21,000,000 i Ö n B i ª n P h ñ H o μ ng DiÖu 2 30,000,000 18,000,000 8 Phan Béi Ch©u §Çu ® êng Cuèi ® êng 2 30,000,000 18,000,000 9 TrÇn Quang Kh¶i §Çu ® êng Cuèi ® êng 2 30,000,000 18,000,000 10 §inh Tiªn Ho μ ng §Çu ® êng Cuèi ® êng 2 30,000,000 18,000,000 Tªn ® êng phè phô lôc sè 01 quy ®Þnh vÒ gi¸ ®Êt ë, ®Êt phi n«ng nghiÖp t¹i c¸c quËn: Hång b μ ng - lª ch©n - Ng« quyÒn - H¶i an - KiÕn An - §å S¬n - D ¬ng kinh QuËn Hång B μ ng (1.1) (KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè /Q§-UBND ng μ y /12/ 2009 cña ñy ban nh©n d©n th μ nh phè H¶i Phßng) §¬n vÞ tÝnh ®ång/m2 Lo¹i ® êng phè Gi¸ ®Êt ë Gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp b»ng 60% gi¸ ®Êt ë liÒn kÒ TT 18,000,000 11 Lª §¹i H μ nh §Çu ® êng Cuèi ® êng 2 30,000,000 18,000,000 12 Minh Khai §Çu ® êng Cuèi ® êng 2 30,000,000 18,000,000 13 Tr¹ng Tr×nh §Çu ® êng Cuèi ® êng 3 25,000,000 15,000,000 14 Ho μ ng Ng©n §Çu ® êng Cuèi ® êng 3 25,000,000 15,000,000 15 T«n ThÊt ThuyÕt §Çu ® êng Cuèi ® êng 3 25,000,000 15,000,000 16 NguyÔn Th¸i Häc §Çu ® êng Cuèi ® êng 3 25,000,000 15,000,000 17 BÕn BÝnh §Çu ® êng Cuèi ® êng 3 25,000,000 15,000,000 18 Cï ChÝnh Lan §Çu ® êng Cuèi ® êng 3 25,000,000 15,000,000 19 Phan Chu Chinh §Çu ® êng Cuèi ® êng 3 25,000,000 15,000,000 20 Ph¹m Hång Th¸i §Çu ® êng Cuèi ® êng 3 25,000,000 15,000,000 21 Hå Xu©n H ¬ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/02/2011 for the course FINANCE 9924603 taught by Professor Ssgdbfb during the Spring '11 term at Kyung Hee.

Page1 / 6

07_Quan_Hong_Bang - ph lc s 01 quy nh v gi t t phi nng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online