12_QuanHongBang - PH LC S 01 QUY NH V PHN LOI NG PH V GI T...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHỤ LỤC SỐ 01 QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI ĐỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC QUẬN NĂM 2009 (Kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 31/12/ 2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng) QUẬN HỒNG BÀNG ( 1.1 ) Đơn vị tính đồng/m2 Số TT Tên đường phố Đoạn đường phố Loại đường phố Giá đất ở Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề Từ Đến 1 2 3 4 5 6 7 1 Quang Trung Đầu đường Cuối đường 1 30,000,000 18,000,000 2 Lãn Ông Đầu đường Cuối đường 1 30,000,000 18,000,000 3 Hoàng Văn Thụ Nhà Hát lớn Điện Biên Phủ 1 30,000,000 18,000,000 4 Điện Biên Phủ Cổng Cảng 2 25,000,000 15,000,000 5 Điện Biên Phủ Cầu Lạc Long Ngã tư Trần Hưng Đạo 1 30,000,000 18,000,000 6 Trần Hng Đạo Đinh Tiên Hoàng Điện Biên Phủ 1 30,000,000 18,000,000 7 Điện Biên Phủ Hoàng Diệu 2 25,000,000 15,000,000 8 Phan Bội Châu Đầu đường Cuối đường 2 25,000,000 15,000,000 9 Trần Quang Khải Đầu đường Cuối đường 2 25,000,000 15,000,000 10 Đinh Tiên Hoàng Đầu đường Cuối đường 2 25,000,000 15,000,000 11 Lê Đại Hành Đầu đường Cuối đường 2 25,000,000 15,000,000 12 Trạng Trình Đầu đường Cuối đường 3 20,000,000 12,000,000 13 Hoàng Ngân Đầu đường Cuối đường 3 20,000,000 12,000,000 14 Tôn Thất Thuyết Đầu đường Cuối đường 3 20,000,000 12,000,000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
15 Nguyễn Thái Học Đầu đường Cuối đường 3 20,000,000 12,000,000 16 Minh Khai Đầu đường Cuối đường 2 25,000,000 15,000,000 17 Bến Bính
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 5

12_QuanHongBang - PH LC S 01 QUY NH V PHN LOI NG PH V GI T...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online