15_quanHaiBaTrung - BNG S 5 BNG GI T THUC A BN QUN HAI B...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B NG S : 5 T ừĐ ế n VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 Nguy n Du Th¸i Phiªn 47 000 000 21 400 000 17 150 000 14 600 000 20 445 000 9 309 000 7 460 000 6 351 000 Th¸i Phiªn §¹i Cå ViÖt 37 000 000 18 800 000 15 400 000 12 800 000 16 095 000 8 178 000 6 699 000 5 568 000 h Đằ ng Ki ế p H ế t đị a ph n u HaiB 4 000 000 450 000 200 000 280 000 090 000 111 000 567 000 167 000 (Kèm theo Quy ế t đị nh s : 62/2008/Q Đ -UBND ngày 31/12/2008 c a UBND Thành ph ) B NG GIÁ ĐẤ T THU C ĐỊ A BÀN QU N HAI BÀ TR Ư NG Đơ n v tính đ /m2 Giá đấ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p Bà Tri u T Tên đườ ng ph §o¹n ® êng Giá đấ t B ch V n Ki qu n Hai Bà Tr ư ng 14 000 000 9 450 000 8 200 000 7 280 000 6 090 000 4 111 000 3 567 000 3 167 000 B ch Mai Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 31 000 000 16 900 000 13 750 000 12 000 000 13 485 000 7 352 000 5 981 000 5 220 000 Bùi Ng c D ươ ng Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 19 000 000 11 600 000 9 700 000 8 800 000 8 265 000 5 046 000 4 220 000 3 828 000 Bùi Th Xuân Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 43 000 000 20 200 000 16 550 000 13 750 000 18 705 000 8 787 000 7 199 000 5 981 000 Cao Đạ t Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 26 000 000 14 800 000 12 200 000 10 850 000 11 310 000 6 438 000 5 307 000 4 720 000 C m H i (334) Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 21 000 000 12 500 000 10 500 000 9 400 000 9 135 000 5 438 000 4 568 000 4 089 000 Chùa Vua Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 25 000 000 14 300 000 11 800 000 10 500 000 10 875 000 6 221 000 5 133 000 4 568 000 Đạ i C Vi t Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 31 000 000 16 900 000 13 750 000 12 000 000 13 485 000 7 352 000 5 981 000 5 220 000 Đạ i La 24 000 000 13 800 000 11 450 000 10 200 000 10 440 000 6 003 000 4 981 000 4 437 000 Đồ ng Nhân Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 28 000 000 15 700 000 12 900 000 11 500 000 12 180 000 6 830 000 5 612 000 5 003 000 Đị a ph n qu n Hai Bà Tr ư ng 30
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
T ừĐ ế n VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 Giá đấ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p T Tên đườ ng ph §o¹n ® êng Giá đấ t Đỗ H nh Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 32 000 000 17 200 000 13 900 000 12 150 000 13 920 000 7 482 000 6 047 000 5 285 000 Đỗ Ng c Du Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 27 000 000 15 300 000 12 600 000 11 200 000 11 745 000 6 656 000 5 481 000 4 872 000 Độ i Cung Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 27 000 000 15 300 000 12 600 000 11 200 000 11 745 000 6 656 000 5 481 000 4 872 000 Đố ng Mác (335) Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 21 000 000 12 500 000 10 500 000 9 400 000 9 135 000 5 438 000 4 568 000 4 089 000 Đ oàn Tr n Nghi p Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000 Đ ê Tô Hoàng Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 18 000 000 11 200 000 9 400 000 8 500 000 7 830 000 4 872 000 4 089 000 3 698 000 Đạ i C Vi t Phè Väng 31 000 000 16 900 000 13 750 000 12 000 000 13 485 000 7 352 000 5 981 000 5 220 000 Phè Väng H ế t đị a ph n qu n Hai Bà Tr ư ng 26 000 000 14 800 000 12 200 000 10 850 000 11 310 000 6 438 000 5 307 000 4 720 000 H ươ ng Viên Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 27 000 000 15 300 000 12 600 000 11 200 000 11 745 000 6 656 000 5 481 000 4 872 000 Hàn Thuyên Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 40 000 000 19 600 000 16 000 000 13 400 000 17 400 000 8 526 000 6 960 000 5 829 000 Hàng Chu i Đầ u đườ ng Cu i đườ ng 35 000 000 18 200 000 14 800 000 12 550 000 15 225 000 7 917 000 6 438 000 5 459 000 H Xuân H ươ ng Đầ u đườ ng Cu i
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

15_quanHaiBaTrung - BNG S 5 BNG GI T THUC A BN QUN HAI B...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online