26_quan1 - Y BAN NHN DN THNH PH H CH MINH The image cannot...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Độ c l p - T do - H nh phúc B NG 6 B NG GIÁ ĐẤ T Đ Ô TH QU N 1 (Ban hành kèm Quy ế t đị nh s 89 /2008/Q Đ -UBND ngày 20 tháng 12 n ă m 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) Đơ n v tính: 1.000 đồ ng/m 2 STT TÊN ĐƯỜ NG Đ O N ĐƯỜ NG GIÁ T ĐẾ N 1 2 3 4 5 1 ALEXANDRE DE RHODES TR N ĐƯỜ NG 46,200 2 BÀ LÊ CHÂN TR N ĐƯỜ NG 19,800 3 N CH ƯƠ NG D ƯƠ NG TÙNG M U NGUY N THÁI H C 25,300 NGUY N THÁI H C NGUY N V Ă N C 24,200 4 BÙI TH XUÂN TR N ĐƯỜ NG 38,500 5 BÙI VI N TR N ĐƯỜ NG 26,400 6 CALMETTE TR N ĐƯỜ NG 30,800 7 CAO BÁ NH TR N ĐƯỜ NG 22,000 8 CAO BÁ QUÁT TR N ĐƯỜ NG 23,100 9 CHU M NH TRINH TR N ĐƯỜ NG 26,400 10 CÁCH M NG THÁNG 8 TR N ĐƯỜ NG 41,800 11 NG QU NH TR N ĐƯỜ NG 29,300 12 CÔ B C TR N ĐƯỜ NG 21,300 13 CÔ GIANG TR N ĐƯỜ NG 20,500 14 CÔNG TR ƯỜ NG LAM S Ơ N TR N ĐƯỜ NG 58,100 15 CÔNG TR ƯỜ NG MÊ LINH 48,400 16 CÔNG XÃ PARIS TR N ĐƯỜ NG 48,400 17 CÂY Đ I P TR N ĐƯỜ NG 17,600 18 INH CÔNG TRÁNG TR N ĐƯỜ NG 20,100 19 INH TIÊN HOÀNG LÊ DU N I N BIÊN PH 30,600 I N BIÊN PH VÕ TH SÁU 33,000 VÕ TH SÁU U BÔNG 27,500 20 I N BIÊN PH U Đ I N BIÊN PH INH TIÊN HOÀNG 26,400 INH TIÊN HOÀNG HAI BÀ TR Ư NG 33,000 21 ĐẶ NG DUNG TR N ĐƯỜ NG 22,000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
22 ĐẶ NG TH NHU TR N ĐƯỜ NG 28,600 23 ĐẶ NG TR N CÔN TR N ĐƯỜ NG 18,700 24 ĐẶ NG T T TR N ĐƯỜ NG 22,000 25 ĐỀ THÁM N CH ƯƠ NG D ƯƠ NG TR N H Ư NG ĐẠ O 19,800 TR N H Ư NG ĐẠ O PH M NG Ũ LÃO 27,900 26 ĐỒ NG KH I TR N ĐƯỜ NG 81,000 27 ĐỖ QUANG ĐẨ U TR N ĐƯỜ NG 19,800 28 ÔNG DU TR N ĐƯỜ NG 44,000 29 HAI BÀ TR Ư NG N B CH ĐẰ NG NGUY N TH MINH KHAI 48,400 NGUY N TH MINH KHAI VÕ TH SÁU 46,200 VÕ TH SÁU NGÃ 3 TR N QUANG KH I 44,000 U KI U 31,900 30
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

26_quan1 - Y BAN NHN DN THNH PH H CH MINH The image cannot...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online