CHI_TIÊU_HỘI_TRƯỜNG_KHÓA_4_và

CHI_TIÊU_HỘI_TRƯỜNG_KHÓA_4_và

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHI TIÊU H I TR NG KHÓA 4+5 ƯỜ T ng s ng i : 39+25= 64 ng i ườ ườ S ti n ph i n p : 100 t / ng i ố ề ả ộ ườ T ng s ti n có : 6400 t ố ề Thuê 10 chi c nón c a tr ng Hoàn C u: 300 t ế ườ Ket ( đu đ , chanh…) : 100 t Đ xăng xe Long C : 100 t Trang trí Vũ Anh: 500 t Mua t i hàng t p hóa ( Đ ng,mì chính,gas,d u ăn,mi n,m c nhĩ….): 2612 ườ ế t ( có hóa đ n kèm theo) ơ D m : 40 t Hành tây: 110 t Bánh đa nem: 630 t ( có hóa đ n kèm theo) ơ N c m m: 80 t ướ ( có hóa đ n kèm theo) ơ N c r a bát: 20 t ướ ử C đ u và carot: 282 t ủ ậ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

CHI_TIÊU_HỘI_TRƯỜNG_KHÓA_4_và

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online