Introduction - Time 8h00-8h05 Mc opens the celebration Hm...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Time 8h00-8h05 : Mc opens the celebration Hôm nay 20/11 là k ni m sinh nh t l n th 20 c a ngôi nhà Yuntech thân ỉ ệ ấ ầ th ng này . 1 Ngôi tr ng dù tr i qua bao sóng gió thăm tr m c a th i đ i ươ ườ ờ ạ nh ng v n kiên c ng v ng chãi , v n s ng s ng đó đ ch che và d y d ư ườ cho bao nhiêu l p ng i . Đây cũng là đi m kh i đ u c a r t nhi u nhân tài ườ ở ầ ủ ấ không ch Đài Loan mà còn c a r t nhi u n c trên th gi i . Đó là nh ng ỉ ở ủ ấ ướ ế ớ ng i con đáng t hào c a mái tr ng này cũng nh là nh ng đàn anh đàn ch ườ ườ ư m u m c đ chúng ta noi theo . Và hôm nay , nh ng đàn anh đàn ch vô cùng đáng kính đó đã đ công vi c l i 1 bên v đây chung vui v i chúng ta trong l k ệ ạ ễ ỉ ni m tr ng đ i này ! Chúng mình s cũng đi m l i nh ng h i
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/02/2011 for the course FINANCE 9924603 taught by Professor Ssgdbfb during the Spring '11 term at Kyung Hee.

Page1 / 2

Introduction - Time 8h00-8h05 Mc opens the celebration Hm...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online