Với nói về cuộc chiến

Với nói về cuộc chiến

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
V i nói v cu c chi n tranh ti n t và b t đ ng v chính sách c a M d tr liên bang gi m ế ề ệ ấ ồ ỹ ự ữ b t đ nh l ng, các h i ngh th ng đ nh c a Nhóm 20 n n kinh t hàng đ u t i Seoul tu n ớ ị ượ ị ượ ế ầ ạ này đ c hình thành nh là th nghi m m i nh t c a h p tác qu c t . Vì v y, chúng ta nên ượ ư ấ ủ ố ế h i: h p tác v i nh ng gì k t thúc? ế Khi th nghi m v i G7 ph i h p tác kinh t trong nh ng năm 1980, các Plaza và Louvre đ nh ố ợ ế t p trung s chú ý theo t giá h i đoái. Tuy nhiên, n n t ng chính sách ch y sâu h n. ề ả ơ Chính quy n Reagan, h ng d n b i James Baker, sau đó Kho b c th ký, mu n ch ng l i ướ ư m t bùng phát b o h t Qu c h i, gi ng nh chúng ta th y ngày nay. Vì v y, k t h p ti n ộ ừ ư ế ợ t ph i h p v i s ra m t c a Vòng đàm phán Uruguay đã t o ra T ch c Th ng m i Th ố ợ ớ ự ắ ủ ươ ế gi i và đ y m t cho th ng m i t do d n đ n th a thu n v i Canada và Mexico. Lãnh đ o ươ ạ ự ế qu c t đã làm vi c v i các chính sách trong n c đ tăng kh năng c nh tranh. ố ế ướ Là m t ph n c a "ph ng pháp ti p c n tr n gói", các n c G7 đã d đ nh đ a ch các nguyên ươ ế ướ ự ị t c c b n c a s phát tri n - ch ng trình ngh s c i cách c c u hi n nay. Ví d , năm ơ ả ủ ự ươ ị ự ả ơ ấ 1986 thu Đ o lu t C i cách m r ng các c s doanh thu, trong khi c t gi m m c thu thu ế ạ ở ộ ơ ở ế nh p c n biên. Ông Baker làm vi c v i G7 đ ng nghi p c a ông và ngân hàng trung ng đ ươ dàn x p h p tác qu c t đ xây d ng s tin t ng khu v c t nhân. ế ố ế ể ưở ự ư L ch s di chuy n v sau khi nh ng thay đ i l n c a năm 1989 và kinh nghi m c a nh ng ổ ớ năm 1980 v n còn đang đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Với nói về cuộc chiến

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online