case study Air Asia - 1.0 LATAR BELAKANG ORGANISASI AirAsia...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1.0 LATAR BELAKANG ORGANISASI AirAsia Syarikat penerbangan utama Asia telah ditubuhkan dengan impian membolehkan sesiapa jua boleh terbang. Sejak 2001, AirAsia telah mengubah kebiasaan perjalanan seluruh dunia dengan pantasnya dan muncul menjadi yang terbaik di dunia. Dengan jaringan perjalanan yang meluas menerusi lebih 13 negara, AirAsia terus membuka jalan bagi syarikat penerbangan tambang rendah mendekati bidang perniagaan ini menerusi cara inovatif, proses yang efisien dan penuh semangat. Berganding bahu dengan rakan perniagaan, AirAsia X, Thai AirAsia dan Indonesia AirAsia, AirAsia berazam untuk membawa penerbangan tambang rendah ke tahap baru dengan falsafah “Kini, sesiapapun boleh terbang”. AirAsia adalah salah satu syarikat yang telah memenangi anugerah dan salah satu sistem penerbangan tambang rendah yang terbesar dalam Asia yang berkembang pesat sejak 2001. Dengan 72 armada pesawat, AirAsia telah terbang ke 61 buah destinasi antarabangsa dan tempatan dengan 108 laluan dan mengendalikan lebih daripada 400 penerbangan setiap hari dari Malaysia, Thailand dan Indonesia. Pada masa ini, AirAsia telah menerbangkan lebih daripada 55 juta pengungjung di seluruh rantau dan terus mencipta rangkaian laluan yang lebih luas melalui kesatuan syarikat .Konsep perniagaan tambang rendah ,dan merasa bahawa konsep kos rendah memerlukan kecekapan yang tinggi dalam setiap bahagian daripada perniagaan. Melalui falsafah korporat iaitu, “Now Everyone Can Fly”, AirAsia telah mencetuskan revolusi dalam perjalanan udara dengan semakin banyak pengguna memilih AirAsia sebagai pengangkutan. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2.0 JENIS PERNIAGAAN ORGANISASI (NATURE OF BUSINESS) AirAsia Berhad atau lebih dikenali sebagai AirAsia adalah syarikat penerbangan tambang rendah di Malaysia. Syarikat ini mengendalikan penerbangan domestik dan antarabangsa pada tarif murah yang terbesar di Asia. Syarikat penerbangan ini ditubuhkan pada tahun 1993 dan memulakan operasinya pada 18 November 1996. Syarikat ini telah dibeli oleh pengasas Tune Air Sdn Bhd, Dato’ Sri Tony Fernandes daripada HRB Hicom. Syarikat ini merupakan syarikat penerbangan pertama di Asia yang memperkenalkan tempahan tiket secara online dan juga yang pertama di dunia yang memperkenalkan tempahan tiket menggunakan SMS. Pangkalan utamanya adalah Low Cost Carrier Terminal (LCCT) di Kuala Lumpur International Airport (KLIA). Syarikat ini terlibat dalam industri penerbangan tambang rendah dan meluaskan lagi pasarannya dengan memperkenalkan anak syarikat penerbangannya yang lain seperti AirAsia X, Thai AirAsia dan Indonesia AirAsia. AirAsia X adalah sebuah perkhidmatan yang dikendalikan oleh AirAsia X Sdn Bhd (dahulu dikenali sebagai FlyAsianXpress Sdn. Bhd) sebagai francais dari AirAsia. AirAsia X menawarkan perkhidmatan jarak jauh dari Kuala Lumpur ke Australia dan China menggunakan Airbus A330-300. AirAsia X beroperasi sebagai francais dari jenama AirAsia, yang merupakan penerbangan tambang rendah terbesar di Asia. Francais boleh mengurangkan kos dengan menggunakan sistem tiket, seragam pesawat, seragam pekerja dan
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 30

case study Air Asia - 1.0 LATAR BELAKANG ORGANISASI AirAsia...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online