2034953-Karl-Marx-

2034953-Karl-Marx- - 裘™ ñ£˜‚v Üõ¡ ð£õ‥,...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 裘™ ñ£˜‚v Üõ¡ ð£õ‥, õ£… «ðê Þòô£îõ¡. Ýù£™, à¬ö․ð£O. 𣘂è«õ ðKî£ðñ£è Þ¼‣. Üõ¡ ð˜R™ ªê£Ÿðñ£è«õ Þ¼‣î¶ ðí‥. «ð¼‣F™ ãPò Üõ¡ ܼA™ õ‣¶ G¡ø£¡ ­․ì£․ Ýê£I å¼õ¡. è‡èO™ ÃLƒ A÷£v, è¿•F™ ¬ñù˜ ªêJ¡ âù ð‣î£õ£ù «î£Ÿø‥. Ýù£™, Üõ¡ ªê…î è£Kò‥? «ð¼‣F¡ ªïKê™ õêFò£è Þ¼‚è Ü‣î õ£… «ðê Þòô£î ã¬öJ¡ «ð¡† 𣂪膴‚¯œ Þ¼‣î ð˜¬ú Ü«ðv ð‡E‚ªè£‡´ ÞøƒA æ­ù£¡ ­․ì£․ Ýê£I. ²î£K•î ã¬ö, î¡ ð˜¬ú e†è• ¶ó•F, ­․ì£․H¡ ꆬì¬ò‚ ªè£•î£è․ H­‚è, Þ¼õ¼‚¯‥ ꇬì. Æì‥ íM†ì¶. ꆪìù ­․ì£․, îù¶ ð˜¬ú Ü‣î ã¬ö F¼­M†ìî£è à‡¬ñ¬ò• î¬ôWö£è․ ¹ó†­․ «ð£ì, ªñ£•î‚ Æìº‥ Ü‣î․ ðKî£ð•¶‚¯Kò õ£… «ðê Þòô£îõ¬ù„ ꣕¶Aø¶. ð£õ‥, Üõù£™ à‡¬ñ-¬ò„ ªê£™ô¾‥ õNJ™¬ô. ªê£¡-ù£½‥, ܶ â´-ð죶. ãªù¡ø£™, Üõù¶ «î£Ÿø‥ Ü․ð­. ªð£¶ üùƒ-è¬÷․ ªð£Á•î-õ¬ó, ã¬ö F¼´-õ£¡. Þ‣î• î¼í•F™ «ð¼‣F-L¼‣¶ ÞøƒAò Í¡-ø£õ¶ ïð˜ å¼õ˜ ܃«è õ¼Aø£˜. Üõ¼‚¯ à‡¬ñ ªîK-»‥. Þ․«ð£¶ ªê£™-½ƒèœ... Ü‣î Í¡-ø£õ¶ ñQî˜ â¡ù ªê…ò «õ‡´‥? ò£˜ ¯Ÿøõ£O â¡ø à‡¬ñ¬ò ἂ¯ àô¯‚¯„ ªê£™L, Ü‣î ã¬ö¬ò‚ è£․ð£ŸP, ­․ì£․ F¼ì¬ù ܬìò£÷‥ è£†ì «õ‡­ò¶, Üõó¶ èì¬ñ Ü™ôõ£? ܬî Üõ˜ ªê…. Üõ˜-... 裘™ ñ£˜‚v. Ü‣î„ êñò•-F™ Üõ˜ ªê…î ¹ó†C, è‥Î-Qê‥; ÜîŸè£è Üõ˜ «ñŸªè£‡ì ð£¬î‚¯․ ªðò˜î£¡... ñ£˜‚Rò‥! «ð¼‣¬î, è£ô ªõœ÷ñ£è-¾‥... ­․ì£․ Ýê£I¬ò ºîô£O âù․ð´‥ ̘wõ£‚-è÷£è¾‥, ÜFè£óñŸø è£óí•- õ£… «ðê Þòô£îõù£A․ «ð£ù Ü‣î ã¬ö¬ò, ªî£N ô£Oò£è¾‥, ð‡¬í Ü­¬ñ ò£è¾‥ âù„ ꟫ø ñ£ŸP, «ñ«ô ªê£¡ù ê‥ðõ•¬î․ 𣘕, àôè õóô£ŸP™ ñ£˜‚R¡ ðƒèO․¹ â•î¬ù º‚Aò•¶õ‥ õ£…‣î¶ â¡ð¬î àíó º­»‥! ò£˜, 裘™ ñ£˜‚v? è£ô‥ â․ð­ APv¶-¾‚¯ º¡ & APv¶¾‚¯․ H¡ âù Þó‡ì£è․ HK‚è․ð†ì«î£, Ü․ð­«ò ñQî ¯ô õóô£Ÿ¬ø-»‥ ñ£˜‚ú§‚¯ º¡ & ñ£˜‚ú§‚¯․ H¡ âù Þó‡-ì£è․ HK‚èô£‥. Ü‣î÷¾ î¡ C‣î¬ù-è÷£½‥, «è£†-ð£´è÷£½‥ Þ‣î àôè•¬î„ Yó¬ñ•î CŸHò£è Þ¼‣îõ˜, 裘™ ñ£˜‚v! ‧‧ñQî ¯ô àò˜¾‚¯‥ êÍè «ñ¡¬ñ‚¯‥ ܘ․ðE•-¶‚-ªè£œÀ‥ õ£›‚¬èJ™ âF˜-ªè£œÀ‥ ¶¡ðƒèO¡ ²¬ñ ï‥¬ñ 弫ð£¶‥ Ü¿•î£¶.ãªù¡ø£™, ܶ ♫ô£¼‚-è£è¾‥ ªê…Aø Fò£è‥!

 âù Üõ«ó ªê£¡ù£½‥, ñQî-¯ô«ñ 冴ªñ£•îñ£è ñ‡­-J†´, ñ¡Q․¹‚ «è£ó «õ‡­ò Ü÷¾‚¯• ¶¡ðƒ-è¬÷»‥ ¶òóƒ-è¬÷»‥ ªè£‡ì¶ ñ£˜‚R¡ õ£›‚¬è. Ü´•î ËŸø£‡­¡ Þîòƒ-è¬÷»‥ è‡aó£™ ï¬ù‚¯‥-ð®ò£ù Üõó¶ õ£›‚¬è, 19&‥ ËŸ-ø£‡­¡ Ýó‥ð è£ô ä«ó£․ð£ML¼‣¶ ¶õƒ¯Aø¶. ªü˜ñQJ¡ «ñŸ¯ ♬ô‚-¯‥ Hó£¡R¡ Aö‚¯ ♬ô‚-¯‥ Þ¬ì«ò, º­õŸø cô î£õE «ð£ô․ ð£»‥ ÜöAò ¬ó¡ ïF‚ è¬ó. Þ÷‥ ð„¬ê Gø‚ èìô£è MK‣¶ A삯‥ õò™ªõOèÀ‚¯ ï´«õ, ñ£O¬èèÀ‥ «è£¹óƒ èÀƒ-èÀñ£è‚ è£í․-ð´‥ ð¬ö¬ñ-ò£ù ‧†¬óò˜
 ïèó‥. «îõ£ôò ñE«ò£¬êèœ «è†´‚-ªè£‡«ì Þ¼‚¯‥ Ü‣î ïèó•-F™, î´‚A M¿‣ Þó‡´ «ð˜ è£L™ Mö «õ´‥. å¡Á, ð£FKò£˜, Þ¡ªù£¼õ˜ ¹ó†Cò£÷˜. Ü‣î Ü÷¾‚¯․ ð£FK-èÀ‥ «ð£ó£O-èÀ‥ ¹öƒAò ñ‡. ä«ó£․𣠺¿-õ¶«ñ Hªó…²․ ¹ó†C è£óíñ£è, ¹Fò ¹Fò õƒèÀ‥ 輕¶¼õ£‚èƒèÀ‥ Ì•¶„ ªê£K‣î è£ô‥. Ãì«õ ÜóC¡ Ü삯-º¬ø»‥ è´¬ñò£è Þ¼‣î¶. Ýè«õ, Hó£¡v, ªü˜ñQ âù Þ¼ «îêƒèO½«ñ Ü󲂯 âFó£è‚ ªè£®-H­•îõ˜èœ â™ô£‥  èì•î․ð†´, Þ‣î †¬óò˜ ï輂-¯œ ªè£†ì․ð†ìù˜. Þõ˜-è÷£™ †¬óò˜ ïèó‥ ðóðó․H¡ ¬ñòñ£è Þ¼‣î¶. ñ£¬ô «ïó‥ õ‣¶M†-죫ô, ñ¶ M´FèO™ 輕¶ «ñ£î™è¬÷‚ «è†è Æì‥ Ãì Ýó‥H•¶-M´‥. Þó‡´ Üóꣃ-èƒèÀ«ñ, 輕-Fò™õ£Fè¬÷‚ 致 ðò․ðì, Üîù£«ô«ò ñ‚èOì‥ Üõ˜èœ èî£ï£òè˜è÷£è-! ‧ÞQ Þ‣î àô蕬î õƒèœ- ÝÀ‥!
 âù ♫ô£¼‥ àÁFò£è ï‥Hù˜. õ£Q™ ÜFêòƒèœ ã¶‥ Gè›‣-Fó£î Þóªõ£¡P™, 1818&‥ ݇´ «ñ ñ£î‥ 5&‥ , †¬óò˜ ïèó•F¡ Hó£‚è¡v iFJ¡ 664 Þô‚èI†ì i†­™, ý˜û™ ñ£˜‚v ñŸÁ‥ ªý¡-K†ì£ âÂ‥ Îî• î‥ðF-Jù¼‚¯․ Hø‣î ݇ ¯ö‣¬î‚¯․ ªðò˜... 裘™ ñ£˜‚v! ªý˜û™ ñ£˜‚v, î¡ Þîò•-F™ õ£™«ì˜, Ï«ê£ âù »è․ ¹ó†C-ò£÷˜èO¡ 輕¶‚è¬÷ àœõ£ƒ-Aò Hªó…²‚è£ó˜.  ªý¡K†-죫õ£, Ü´․𭂯œ«÷«ò î¡ õ£›ï£¬÷ Üì‚A-M†ì Îî ¯´‥ð․ ªð‡ñE. ªü˜ñ¡ ªñ£N «ðê õó£î è£óí•î£™, †¬óò˜ ïèó•-F¡ «ñ™ ÜõÀ‚¯ è£óíñŸø ðòº‥ èšMJ¼‣î¶. ªñ£•î‥ ↴ ¯ö‣¬îè¬÷‚ ªè£‡ì Üõ˜è÷¶ Þ™ôø õ£›M™ è¬ìCJ™ I…Cò¶ â¡ù«õ£, å¼ Ý‡ ¯ö‣¬î»‥ Í¡Á ªð‡ ¯ö ‣¬îèÀ‥. å«ó ݇ â¡ðô£ â¡ù«õ£ 裘-™ â․ð¾«ñ ♫ô£¼‚¯‥ ªê™ô‥. Ü‚è£ «ê£Hò£, è-èœ âIL, ÖJv ♫ô£¼‥ ù‚ 致 ðò․ð´‥ð­ò£è ïì‣¶ªè£œõF™ Üõ‚¯ ªó£‥ð․ HKò‥. õ‚W™ ªî£NL™ õ¼ñ£ù‥ ․ð†ì£™, ªý˜û™ ñ£˜‚v î¡ ¯ö‣¬î-èÀ‚¯ «è‚¯èœ õ£ƒA õ¼-õ£˜. CÁõù£ù 裘™, î¡ ê«è£îK-èO¡ ðƒ¬è»‥ îù-A‚-ªè£œ÷ Cô î‣Fóƒè¬÷ Ü­‚è­ ðò¡ð´•F ÜF™ ªõŸP»‥ ªðÁõ£¡. î¡ Ü¿‚¯‚ ¬èè÷£™ ê«è£îK èO¡ «è‚¬è ܲ•îñ£‚¯õ¶ ÜF™ å¡Á. Ü‥ñ£M¡ 臭․ ð£ù õ÷˜․-H¡ è£óíñ£è, ²•î•¶‚¯․ «ð˜«ð£ù ªð‡ Hœ¬÷è¬÷„ ²ôðñ£è ãñ£ŸP-ù£¡ 裘™. «ð˜î£¡ õ‚W«ô îMó, ªý˜û½‚¯․ ªðKî£è õö‚¯-è«÷ õóM™¬ô. Ü…²‚¯‥ 𕶂¯‥ Ü™ô£ì «õ‡­ò H¬ö․¹. õö‚¯èœ õó£ñ™ Þ¼․ð‚ è£óí‥,  å¼ Îîù£è Þ¼․ð¶î£¡ â¡ð¶ ¹Kò«õ Üõ¼‚¯ ªõ¯ è£ôñ£JŸÁ! ñî․ ðŸÁ, Ü‚è£ôè†ì•-F™ êŸÁ ôî-ô£è«õ Þ¼‣î¶. è•«î£L‚è‚ APv¶õ˜èOì•-F™ ܶ ªõPò£è«õ ñ£P-J¼‣î¶. Îî˜è¬÷ Üõ˜èœ M«ó£Fèœ «ð£™ 𣘕îù˜. Îî˜èÀ‥ «ô²․ð†ìõ˜èœ Þ™¬ô. èœî£¡ Iè․ ð¬ö¬ñò£ùõ˜èœ â¡ð¶‥, APv¶«õ îƒè÷¶ ñî•F™ Hø‣îõ˜î£¡ â¡ð¶‥ Üõ˜è÷¶ è˜õ•¶‚¯‚ è£ó í‥. Þîù£«ô«ò Îî˜-èO¡ «ñ™ APv¶õ˜èœ ñùF™ è´‥ ªõÁ․¹. ªð£¼÷£-î£ó•-F™ îƒè¬÷Mì ã¬öè÷£è Þ¼‣ ‥ Þ‣î Îî˜èOì‥ î¬ô‚èù‥ ñ†´‥ ÜFèñ£è Þ¼‚Aø«î, Þî¬ù â․ð­ Ü삯-õ¶ âù‚ è•«î£L‚è‚ APv¶õ˜èœ àœÀ‚¯œ ¹¬è‣¶-ªè£‡´ Þ¼‣-îù˜. †¬óò˜ ïèó•-F™ â‡E‚-¬èJ™ ¯¬øõ£è Þ¼‣î Îî˜-èÀ‚¯, îƒè÷£™ õ¼ñ£ù‥ ⶾ‥ õ‣¶-Mì£îð­ â„êK‚¬è- »ì¡ 𣘕¶‚-ªè£‡ìù˜. Þ¶- Îîó£ù ªý˜û™ ªî£NL™ õö‚¯-èœ A¬ì‚-è£ñ™, ß æ†ì‚ è£óí‥! ñ£˜‚v õ‚W™ ªð£Á•¶․ ªð£Á•-¶․ ð£˜•î ªý˜û™, ¯´‥ð‚ èwìƒ-èÀ‚è£è «õÁ õNJ™ô£ñ™ ÜF˜„C-Ά´‥ å¼ º­¾‚¯ õ‣. ñ¬ùM‚¯, èíõQ¡ Ü‣î º­M™ àì¡-𣴠ޙ¬ô â¡ø£-½‥, ¯ö‣¬îèO¡ âF˜è£ô•¶‚è£è, APv¶õ ñ‚¯ ñ£Á‥ º­¾‚¯„ ê‥ñF•î£˜. å¼ ð£FKJ¡ ¶¬í-«ò£´ ․ó£†-ìv졆´‚¯ ñ£Pò¶ ¯´‥ð‥. ªý˜û™ ñ£˜‚v â¡ø ªðò˜ ªý¡K„ ñ£˜‚v Ýù¶. ñîº‥ ªðò¼‥ ñ£Pò «õè•F™, Üõ˜è÷¶ õ£›‚¬èJ¡ Gøº‥ ñ£ø• ¶õƒ-Aò¶. õö‚¯èÀ‥ õ‣¶ ¯Mò Ýó‥H•îù. è£ôƒèœ ñ£Pù. Üõ˜-è÷¶ i†­¡ õ‡íº‥, õ£›M¡ àòóº‥ ñ£Pò¶. Þ․«ð£¶ ªý¡K„ ñ£˜‚v, Hóðôñ£ù õ‚W™. Ýù£½‥ Üõ¼‚¯,  ñî‥ ñ£Pò «õî¬ù, àœÙó Þ‥C•î¶. î£ò£˜ ªý¡K†-죾‥ ñùî÷-M™ å¼ Îî․ ªð‡í£-è«õ Þ¼‣. Þî-ù£™ †¬óò˜ ïèó•-F¡ eî£ù Üõ÷¶ ðò‥ Þ¡Â‥ Þ¡Â‥ ÜFèñ£ù¶. ñè¡ è£˜™ ñ£˜‚¬ú â․ð­-ò£õ¶  ð­‚è-¬õ•¶, ï™ô ¯´‥ð• î¬ôõù£è à¼õ£‚è «õ‡´‥ â¡ø â‡í‥ Üõ-Oì‥ ÜFèñ£è Þ¼‣î¶. Ýù£™ Ü․𣾂«è£, 裘¬ô ᘠªñ„²‥ å¼ M…ë£Q-ò£‚A, ÜPM½‥ Ü‣îv-F½‥ ܬù•¶ è•«î£L‚è˜-è¬÷-»‥Mì Iè àò˜‣î ñQîù£‚è «õ‡´‥ â¡ø M¼․ð‥. 裘™ ñ£˜‚v Þ¼õó¶ â‡-íƒèO½‥ ñ‡¬í ÜœO․ «ð£ì․«ð£Aø£˜ â¡ð¶ Ü․-«ð£¶ Üõ˜èÀ‚¯• ªîKò£¶! õóô£Á â¡ð¶ õ˜‚è․ «ð£ó£†ìƒèO¡ õóô£«ø! CÁõ¡ ñ£˜‚v å¼ ¹Kò£î ¹F˜. à¼A æ´‥ âKñ¬ô‚ ¯ö‥¹ «ð£ô å¼ îA․¹ Üõó¶ ªê£™L½‥ ªêòL½‥ ªõO․ðì, Üõó¶ î£ò£ù ªý¡K†ì£¾‚¯î£¡ ªð¼‥ î¬ôõL! Fù‥ Fù‥ ò£ó£õ¶, Ü¿¶ªè£‡´ Þ¼‚¯‥ îƒè÷¶ ñè¬ù‚ ¬èJ™ H­•îð­, ñ£˜‚v ðŸP ¹è£˜ ªê£™ô õ£êL™ õ‣¶ GŸð˜. Üšõ÷¾î£¡, è£îõ÷£è, ªý¡K†ì£¾‚-¯• 裶! Cô êñòƒèO™ ªð£Á¬ñ ¯„Cò£™ ñ£˜‚¬ú M÷£C• -îœOM´õ£œ. ܶ«ð£¡ø êñòƒèO™ ñ£˜‚R¡ î‣¬îò£ù ªý¡K„ æ­ õ‣¶ ñè¡ «ñ™ Ü­ Mö£ñ™ î´․ð£˜. Ü‥ñ£Mì‥ Ü­ õ£ƒAò ñè¬ù• î¡ «î£O™ ꣅ•¶‚-ªè£‡´ c÷ ï¬ì ðJ™õ£˜ ªý¡K„. Ü¿¶ «î‥¹‥ ñè¬ù„ ê£‣î․ð´•î, bóI‚è A«ó‚è ió˜-èO¡ è¬îèœ ªê£™õ£˜. ió bó ê£èêƒèœ ñ£˜‚¬ú ñA›M‚è, ð£ê‥ªè£‡ìõù£è Ü․ð£M¡ è¿•¬î‚ 膭‚ªè£œõ£¡. â¡ø£½‥ ºó†´•îù‥ I¯‣î ñèù¶ ²ð£õ‥, Üõù¶ âF˜-è£ô‥ ¯P•¶ ªý¡K„²‚¯‚ èõ¬ô î¼õî£è«õ Þ¼‣î¶. ñ£˜‚¬ú T‥ù£Rò•F™ «ê˜•¶M†ì£™, â™ô£‥ êKò£A-M´‥ âù ÜP¾Á•Fù˜ Ü‚è‥-ð‚蕶 ñ‚èœ. T‥ù£Rò‥ â¡ø£™, ªü˜ñQ-J™ ðœO‚Ãì‥ â¡Á ܘ•î‥. †¬óò˜ ïèó T‥ù£-Rò‥ å¡P™ ñ£˜‚v Üõó¶ 12&‥ õòF™ «ê˜‚è․ð† 죘. ܶõ¬ó i†´„ ÅöL™ 𭕶 õ‣ î ñ£˜‚ú§‚¯, ðœO ¹Fò 裟¬ø• Fø‣¶M†ì¶. Fù‣-«î£Á‥ ðœO‚¯․ ¹ø․ð´‥«ð£¶, îù¶ Ü․ð£M¡ ¹¬è․ð앬î ñø‚-è£ñ™ 𣂪膭™ â´•¶ ¬õ•¶‚-ªè£œõ£˜ ñ£˜‚v. Þ‣î․ ðö‚è‥ Üõó¶ ÞÁF  õ¬ó ªî£ì˜‣î¶. êìôñ£è Üõ˜ Aì•î․ð†ì êñò•F½‥ Ü‣î․ ¹¬è․ðì‥ Üõó¶ 𣂪膭™ Þ¼‣ î¶. Ü․ð£-¾‚¯‥ ñ肯 Ü․ð­-ªò£¼ ð£ê․ H¬í․¹! Þîù£™-, ñ£˜‚v î¡ â‡-íƒ-èÀ‚¯ ñ£ø£è MôA„ ªê¡ø-«ð£¶‥ ªý¡K„꣙ «õî¬ù․-ðì- ñ†´‥ º­‣î«î îMó, «õÁ å¡Á‥ ªê…ò º­òM™¬ô. ðœOJ™ ñ£˜‚v, 臬í․ ðP‚¯‥ å¼ è£†´„ ªê­ «ð£ô• FK‣-. ã«î£ å¼ ªè£‣îO․¹‥ Ý«õêº‥ Üõ¬ó„ êî£ Ü¬ô‚-èN•îù. ÜõKì-I¼‣¶ ªõO․-ð†ì ²´ ªê£Ÿèœ è£ñ™ êè ñ£íõ˜èœ MôA æ­ù˜. î¡Q-ò™ð£è ªõO․ð†ì èMõê‥- Üõó¶ ܬù•¶․ Hó„¬ù-èÀ‚¯‥ Ýó‥ð‥. ܶ æ˜ Ü÷․ðKò ÝŸø™ªè£‡ì ªè£‣îO‚¯‥ 裆ì£Á. Ü‣î‚ è£†ì£Á H¡ù£†èO™ ªð¼‥ C‣î¬ù ªõœ÷ñ£è․ ªð¼‚ªè´•¶ ñQî-¯ô•F¡ Hó‥ñ£‡ì î¬ìè¬÷-â™ô£‥ Ü­•¶ ªï£Á‚A• Éœ-É÷£‚Aò¶. Ýù£™, Ü‣î„ CÁ õòF™ ò£¼«ñ Ü‣î Ýó‥ð ªï¼․-H¡ óèCò•¬î ÜPòM™¬ô. ð­․H½‥ ñ£˜‚v ªðKî£è„ «ê£H‚è-M™¬ô. ã«î£ 塬ø• «î­ Üõó¶ ñù‥ bMóñ£è ܬô‣¶ªè£‡´ Þ¼‣î ê‣î˜․ ð•F™ Üõ¬ó„ ꆪìù ߘ•î¶ å¼ ¶‡ì-P‚¬è. ܶ Ü․«ð£¶ ªü˜-ñQ¬ò ݇ì ñ¡ù¼‚¯ âFó£ù ¶‡ìP‚¬è. ܬî õ£C‚¯‥ð­ óèCòñ£è Üõ¼‚¯• î‣îõ˜, Üõó¶ èEî ÝCKò˜ «ü£ý¡. †¬óò˜ ïèó•¶․ ¹ó†C-ò£÷˜èÀ‚¯‥ Üõ¼‚¯‥ ªï¼ƒAò ªî£ì˜¹ Þ¼‣î¶. ñ£íõ˜-èOì•F™ ðô ¶‡´․ Hó²óƒ-è¬÷ MG«ò£A•¶, Üõ˜è÷¶ Þ÷‥ ªï…C™ 輕¶ M¬îè¬÷ á¡P, ¹ó†C «õ÷£‡¬ñ ªê…¶õ‣ «ü£ý¡. ñ£˜‚ú§‚¯ Ü‣î• ¶‡´․ Hó²óƒèœ F‚¯• ªîKò£î ªè£‣îO․¹èÀ‚¯• F¬ê 裆­ò£è ܬñ‣îù. ñ£˜‚¬ú․ «ð£ô â‡íŸø ñ£íõ˜èÀ‚¯ ÜóCò™ «ð£ó£†ì à혬õ ᆭòõ˜ «ü£ý¡. Üõ¬ó‚ 裆­‚ªè£´․ð-衫ø Hø‣î-õó£è õ‣ å¼õ˜. Üõ˜ ªðò˜ Mv´v. àîM• î¬ô¬ñ ÝCKò˜. Üóꣃ蕶‚¯ Üõ˜ 裆­‚ ªè£´•îî¡ «ðK™ «ü£ý¡ ¬è¶ ªê…ò․ðì, Ü‣î„ ªê…F ñ£˜‚R¡ ªï…C™ å¼ ð¿‚è‚ è£…„Cò ߆­ò£è„ ªê¼è․-ð†ì¶. ÞÁF• «î˜¾èœ º­‣îù. Ü․«ð£¶ î¬ô¬ñ ÝCKòó£è․ ªð£Á․«ðŸÁ Þ¼‣î Mv´vRì‥ ñ£íõ˜-èœ Ü¬ù-õ¼‥ ꣡Pî› ªðŸÁ‚ªè£‡´ «ïK™ M¬ìªðÁ‥ «ïóº‥ õ‣î¶. ñ£íõ˜èœ 嚪õ£¼-õó£è àœ«÷ ªê¡Á õó, ñ£˜‚v ñ†´‥ Ü‣î ܬø‚¯œ ¸¬öò ñÁ•¶, ªõOJ«ô«ò G¡ÁM†-죘. î¬ô¬ñ ÝCKòKì‥ M¬ìªðŸÁ õ¼ñ£Á ªý¡K„ î¡ ñè¡ ñ£˜‚Rì‥ ñ¡ø£­-ù£˜. ‧裆­‚ ªè£´•î õ£•F-ò£¬ó  弫ð£¶‥ ñ¡Q‚è ñ£†-«ì¡
 âù àÁF-ò£è ñÁ•¶, ªõO«òPù£˜ ñ£˜‚v. Ü«îêñò‥, Ýèv† 25, 1835&‥ «îF-J†ì Üõ¼¬ìò ï¡ùì•¬î„ ê£¡PîN™, Üõó¶ âF˜è£ô•¬î º¡Ã†­‚ èE‚¯‥ õ¬èJ™ Ý„ê˜-ò․ðì•î‚è Cô õKèœ â¿î․ð†´ Þ¼‣îù. ‧裘™ ñ£˜‚v â•î¬ù è­ùñ£ù Þô‚Aò õKè÷£è Þ¼‣‥, ÜõŸ¬ø• ¶Kîñ£è․ 𭕶, ºŸP½‥ ¹Fò «è£íƒèO™ M÷‚è‥ ÃÁ‥ ÝŸø¬ô․ ªðŸP¼‚Aø£¡. Þ‣î M«êû ÝŸøL™ Üõ¡ èõù‥ ªê½•F ù£™, âF˜è£ô•-F™ Üõ¡ ðòÂœ÷ ñQîù£è à¼õ£è õ£…․H¼‚Aø¶
 âù ÜF™ â¿î․ð†´ Þ-¼‣î¶. ðœO․ ð­․¹ º­‣î¶‥ õ‥ ð­‚è«õ M¼‥Hù£˜ ñ£˜‚v. Ýù£™, ªý¡K„²‚«è£ î¡ ñè¬ù õ‚Wô£‚A, 㟪èù«õ îù‚¯ †¬óò˜ ïèó è•«î£L‚-è˜èOì‥ Þ¼‣î ð¬öò è킯-è¬÷„ êKªê…ò M¼․ð‥. îù¶ ð£¬î¬ò• ù «î˜‣ªî´‚è º­ò£î «è£ð‥, †´ªñ£•î êÍè•F¡ e¶‥ Üî¡ «ð£L•-îùñ£ù ñF․d´èœ e¶‥ ñ£˜‚ú§‚¯ âK„ê¬ô õóõ¬ö•î¶. «õÁ õNJ™ô£ñ™ î‣¬îJ¡ M¼․𕶂è£è„ ê†ì‥ ðJô, 𣡠ð™è¬ô‚èöè•F™ «ê˜‣. 𣡠ð™è¬ô‚èöè•F½‥ ñ£˜‚R¡ õ£›‚¬è, Üõó¶ ªðŸ«ø£¼‚¯․ ªð¼‥ î¬ôõL-¬ò»‥ õ¼•î•-¬î»«ñ î‣î¶. è£óí‥, ñŸøõ˜è¬÷․ «ð£ô Hø․¹‚¯‥ Þø․¹‚¯‥ Þ¬ì«ò áêô£´‥ õ£›‚-¬è¬ò• î‚è¬õ•¶‚ªè£œ÷․ «ð£ó£´‥ êó£êK ñQîù£è õ£›õF™ Üõ¼‚¯ M¼․ðI™¬ô. å¼ ñQîù£è• ù„ ²ŸP â¿․ð․ð´‥ è™M, ¯´‥ð‥, «õ¬ô «ð£¡ø «õL-è¬÷»‥, Üî¡ è£óíñ£è Üóꣃ蕶‚¯‚ ¬è膭 «õ¬ô ªê…ò «õ‡­ò G˜․ð‣-î»‥ î蘂è M¼‥Hù£˜. Ü․«ð£¶ 𣡠ïèK™ ¯­è£ó˜èœ êƒèªñ£¡Á Þ¼‣î¶. êÍè å¿‚è‚ «èì£è‚ è¼î․ð´‥ ¯­è£ó˜èœ êƒè•F™ àÁ․Hùó£A, å¼ è†ì•F™ Ü‣î„ êƒè•¶‚«è î¬ôõó£è¾‥ ñ£Pù£˜. à„êè†ìñ£è, «èO‚¬è I¯‣î å¼ ï£O™ ¬è¶ ªê…ò․ð†´ C¬ø‚ è£õL™ ¬õ‚è․ðì, îèõ™ i†´‚¯․ «ð£ù¶. ñ£˜‚R¡ Ü‥ñ£õ£™ Þ‣î «õî¬ù¬ò• î£ƒè º­ò-M™¬ô. Üõó¶ î‣¬î ð™-è¬ô‚-èö蕶‚¯ å¼ è­î‥ â¿Fù£˜. î¡ ñè¬ù ªð˜L¡ ð™è¬ô‚èöè•F™ «ê˜‚è-Þ¼․ð, àì«ù ð™è¬ô‚-èöè•FL¼‣¶ Üõ¬ù M´M‚¯‥ð­ «è£K‚¬è M´•F¼‣. Þ․ð­ò£è 𣡠ïèó•F™ ñ£˜‚R¡ 心Wùñ£ù õ£›‚¬è‚¯ º­¾ â¿î․ð†ì¶. ï‡ð˜èOì‥ M¬ì ªðŸÁ‚ªè£‡´ i†´‚¯․ ¹ø․ð†ì£˜ ñ£˜‚v. ܶ «è£¬ì‚ è£ôñ£îô£™ ªð˜L¡ ð™è¬ô‚èöè‥ ªê¡Á «êó, Þ¡Â‥ Þó‡´ ñ£îƒèœ Þ¼‣-îù. M´º¬øJô£õ¶ i†­«ô«ò Þ¼‚¯‥ð­ ñ肯 «õ‡´«è£œ ¬õ•î£˜ Ü․𣠪ý¡K„. Ü‣î Þó‡´ ñ£îƒèœ  àôA¡ å․ðŸø è£î™ è¬îJ¡ ¶õ‚è è£ô‥. Üõ˜ ªðò˜... ªü¡Q õ£¡ ªõv† ․-÷£¡! àôA¡ Iè„ Cø‣î Ì å¡Á Þ¼‚¯-ñ£ù£™ ܶÃì «î£ŸÁ․-«ð£¯‥ ÜõOì‥! æ˜ âKñ¬ôJ¡ Þîò•-F™ õ£ì£î ñôó£è õ£›‣î ªü¡QJ¡ õ£›M™ ï£‥ èŸÁ‚ªè£œ÷ âšõ÷«õ£ Þ¼‚Aø¶. ÜŸ¹îƒèœ ܬù•FÂ‥ ÜŸ¹î‥... è£î™! Ü‣î‚ è£î«ô ÌI¬ò‚ ¯O˜M‚è ñQî ༪õ´•¶ «î£¡Pù£™ â․ð­ Þ¼‚¯«ñ£, Ü․ð­ Þ¼‣ ªü¡Q. «îõ¬îò£è• ¬ó¡ô£‣¶ ð¯FJ¡ àò˜‣î Hó¹‚èœ õ‥ê•¬î„ «ê˜‣î ‧½†M‚ õ£¡ ªõv† ․÷£¡
 â¡ðõK¡ ñè÷£è, 1814&‥ ݇´ Hø‣ ªü¡Q. â‥ ðîŸø․ðì£î 𣃯, â¬î»‥ àŸÁ‚ èõQ‚¯‥ ²ð£õ‥, ♫ô£¬ó»‥ Üóõ¬í‚¯‥ «ðó¡¹ «ð£¡ø ܼƒ¯íƒèœ ò£¾‥ ò£¼‥ ªê£™L• îó£ñ«ô Üõ÷¶ ó•î ܵ‚èO™ áP‚Aì‣îù. Üõœ õ÷˜‣¶ ªðKòõ÷£ù«ð£¶, ¬ó¡ ïèó«ñ Üõ¬÷․ ðŸP‚ A²A²•¶․ «ðC, Mò‣¶ ñ¼Aò¶. Üõœ õC•î iFJ™ ñ£¬ô «ïóƒèO™ ¬ê‚Aœ ñE„-ê•îƒèœ êŸÁ ÜFèñ£è‚ «è†è• ¶õƒAù. ðô ¬ê‚Aœ-èÀ‚¯ Ü‣î․ ðí‚è£ó i†­¡ º¡, ªêJ¡ èö¡Á-ªè£‡ìù. Hó¹‚èœ ðô˜ è£óí«ñ -Þ™ô£ñ™ Ü­‚è­ Üõ÷¶ Ü․ð£¬õ․ 𣘂è, ñô˜„ ªê‡´-èÀì¡ i†´‚¯ õ‣¶ î¬ô¬ò„ ªê£P‣îù˜. Þ․ð­ ïèó«ñ ªð¼‥ ñò‚è•F™ iö‚ è£óí‥, ªü¡Q âÂ‥ Ü‣î èJ¡ Üê£î£óí Üö¯. 혾è÷£™ Üõ÷¶ Þîò‥ Gó‥H õN‣î, Üõ÷¶ è‡èO™ â․«ð£¶‥ Üê£-î£óí-ñ£ùªî£¼ åO Hóè£C•¶‚ªè£‡´ Þ¼‣î¶. ªü¡Q, ïèó•F¡ ܃裭 iFèÀ‚¯‥ F¼„ê¬ð ê샯èÀ‚¯‥ õ¼Aø£œ â¡ø£™, Æì‥ º‡­ ò­‚-¯‥. îƒè÷¶ ðí‚è£ó•îù• ¬î‚ 裆ì Üõ˜-èœ ªê…»‥ «è£ñ£O•îùƒèœ ªü¡Q‚¯ àœÙó å¼ õ¼•îñ£ù CK․¬ð ãŸð´•¶‥. Üèƒè£óñŸø ÜP¾‥, î¡ùô-ñŸø Fò£èº‥, ªð‡è¬÷ ñF‚-¯‥ ²ð£õº«ñ æ˜ ÝE¡ à‡¬ñò£ù Üö¯ â¡ð¬î ªü¡Q  ÜP‣F¼‣. Üîù£™-, c‡ì  èN•¶ i´ F¼‥Hò ñ£˜‚¬ú ºî™ º¬ø-ò£è‚ è‡ì¶‥, ꆪìù Üõ÷¶ Þîò• «î£†ì•F¡ ñô˜èOÛ«ì ¯O˜„C Gó‥Hò 裟Á á´¼M„ ªê™õ¬î Üõ÷£™ àíóº­‣î¶. ªü¡Q... ñ£˜‚¬ú Mì ¯ õò¶ Í•îõ˜. Ü´•î´•î iì£è Þ¼‣î, CÁ õòFL¼‣«î ñ£˜‚-R¡ ê«è£îKèÀ‚¯‥ ªü¡Q‚-¯‥ Þ¬ì«ò Ü․ð­ªò£¼ «î£ö¬ñ. ¯P․ð£è, ñ£˜‚R¡ Í•î ê«è£îK-ò£ù «ê£Hò£, ªü¡QJ¡ àJ˜•-«î£N. Ü‣î„ CÁ õò¶  ð¼õ õòF™ «ñ½‥ ÞÁAò¶. ¬è«è£•-¶‚ªè£‡´ Þ¼õ¼‥ «î£†ì•¶„ ªê­èOÛ«ì ïì‣îð­ î•îñ¶ èù¾è¬÷․ ðKñ£P‚ªè£‡ìù˜. Þ‣î„ êñò•F™î£¡, 𣡠ð™ è¬ô‚-èöè․ ð­․¬ð․ ð£FJ™ GÁ•F‚ªè£‡´ ªð†­»‥ ð´‚¬è »ñ£è i´ F¼‥HJ¼‣ 裘™ ñ£˜‚v. 㟪èù«õ è™ÖKJ™ ñ£˜‚v, ¯­è£ó˜ êƒè•F™ «ê˜‣¶ ªê…î ܆ÇNòƒè¬÷ â™ô£‥ «ê£Hò£ Íôñ£è‚ «èœM․ð†´ Þ¼‣ ªü¡Q. Þîù£«ô«ò 裘™ ñ£˜‚¬ú․ ð£˜․ðF™ Þò™ð£è«õ æ˜ âF˜-ð£˜․¹ Üõ¼‚¯œ à¼õ£A-J¼‣î¶. ªü¡Q¬ò ºî™º¬øò£è‚ è‡ì-¶‥, ñ£˜‚R¡ Þîò‥ Þó‡ì£è․ H÷‣î¶. Ü‣î‚ è£ô è†-ì•F™ ªð¼‥ ¯ö․ðº‥, å¼Mî ñù à¬÷„ê½‥ Üõ¬ó• bMóñ£è H­•¶ ݆­‚ªè£‡´ Þ¼‣îù. ܬõܬù•¶‥ ªü¡QJ¡ è‡è¬÷„ ê‣F•î èí•F™ MôA, ꆪìù• î¡Âœ å¼ ¯À¬ñ ðì˜-õ¬î Üõ˜ àí˜‣. Ýù£½‥, î¡ è£î¬ô ñ£˜‚ú£™ àì«ù ªõO․-ð´•î º­ò£î Åö™. è£óí‥, ªü¡Q«ò£ ¬ó¡ ô£‣F¡ Iè„ -Cø‣î ÜöA. 裘™ ñ£˜‚«ú£ è£í„- êAò£î «î£Ÿø‥. è‡èœ ñ†´I¡P Üõó¶ «èê‥, «î£L¡ Gø‥ â™ô£«ñ èÁ․¹. ªü¡Q, Üóê ¯ô•¶‚¯ Gèó£è‚ è¼î․ð´‥ Hó¹‚èœ õ‥ê•¬î„ «ê˜‣îõ˜. ñ£˜‚«ú£ ªü˜ñ£Q ò˜èœ ªõÁ․¹ì¡ «ï£‚¯‥ Îî Þù•¬î„ «ê˜‣îõ˜. Þî¡ è£óíñ£è«õ ñ£˜‚v î¡ â‡í•¬î ªõO․-ð´•î• îòƒA, è£î¬ô ñù²‚¯œ«÷«ò Í­ ñ¬ø•-. Ýù£™, Üõ˜èO¡ Þîòƒè¬÷ ެ킯‥ ð£ôñ£è Íõ˜ Þ¼‣îù˜. å¼õ˜, ñ£˜‚R¡ ê«è£îK «ê£Hò£. ñŸøõ˜ ªü¡Q-J¡ î‣¬î ½†M‚. Í¡ø£-ñõ˜ «û‚vHò˜. Ý‥, ½†M‚¯‥ 裘™ ñ£˜‚ ú§‥ «û‚vHòK¡ bMó óCè˜èœ. ½†M‚ Ü­‚è­ ñ£˜‚¬ú• î¡ i†´‚¯ ܬö․ð£˜. Þ¼õ¼‥ âF ªóF«ó Üñ˜‣¶, ñùFÂœ ñù․ð£ìñ£A․«ð£ù «û‚vHòK¡ èM¬îè¬÷ àó‚è․ ð£­, Mò‣¶ «ð²õ£˜èœ. ꆪìù Ü‣î i«ì èM¬î-è÷£™ Gó‥¹‥. ù»‥ eP ñ£˜‚R-ÂœO¼‣¶ èMõê‥ dP†-ªì¿‥. ñ£˜‚v A÷‥H․ «ð£ù¶‥, Ü‣î i†­™ ªõÁ¬ñ Å¿‥. ñ£˜‚v M†´„-ªê™½‥ èM•¶õ õKè÷£™, àœ Ü¬øJ™ 膭L™ 𴕶‚A삯‥ ªü¡QJ¡ Þîò‥ M‥I‚ªè£‡´ Þ¼‚¯‥. Üõó¶ è‡aó£™ î¬ô-ò¬í ßóñ£A-J¼‚¯‥. è£î™ 弫ð£¶‥ õ£˜•¬îè÷£™ Hø․ð-F™¬ô. ªñ÷ù ªñ£N ò£™ Þó‡´ Þîòƒèœ «ðC‚ªè£œÀ‥«ð£¶ ñ†´«ñ ܶ Gè›Aø¶. å¼ ñ¬ö•¶O õ£QL ¼‣¶ ÌIJ™ M¿õ¶ «ð£ô, âõ¼‚¯‥ ªîKò£ ñ Þ¼õ¼‥ îƒèœ è£î¬ô․ ðKñ£P‚ªè£‡ ìù˜. îù‚è£è ñ£˜‚v â¿Fò è£î™ èM¬î è¬÷‚ è‡ì-¶‥ ªü¡Q J¡ Þîò•FÂœ ÝJó ñ£Jó‥ ªø‚¬èèœ MKò• ¶õƒAù. ªü¡Q»‥ ù‚ è£îL‚Aø£œ âù• ªîK‣îFL¼‣«î ñ£˜‚ú§‚¯œ ðìðì․¹ íò¶. ªü¡Q âÂ‥ Üê£-î£óíñ£ù ªð‡ î¡ õ£›M™ õó-«õ‡´-ªñ¡ø£™, î£Â‥ îù¶ õ£›‚¬è-»‥ Üê£î£óíñ£ù-î£è Þ¼‚è «õ‡´‥ âÂ‥ â‡í‥ Üõ¬ó․ H­•¶ གè Ýó‥H•î¶. I¼èƒè¬÷․ «ð£ô õJŸÁ․ H¬ö․¹‚ è£è à‡´ àøƒA, àJ˜ õ£¿‥ õ£›‚ ¬è¬ò Üõ˜ 㟪èù«õ ªõÁ•F¼‣ ‥, ªü¡Q Üõó¶ ñùFÂœ Hó«õC•îH¡¹î£¡ Ü‣î â‡íƒ èœ å¼ Ü˜•î•¬î• «î­ º¡Q½‥ bMóñ£è․ ðòE‚è Ýó‥H•îù. 𭕶 ì£‚ì˜ ð†ì‥ ªðÁõî¡ Íô‥ æó÷¾ Ü‣î• î¯F¬ò ܬìò-º®-»‥ âù ñ£˜‚v ï‥Hù£˜. «ñ½‥, ù․ ðŸP‚ èõ¬ô․ð†´ õ¼‥ ªðŸ-«ø£¬ó ܶ ê‣«î£û․-𴕶‥ â¡ð¬î  àí˜‣î ñ£˜‚v, ªð˜L¡ ð™è¬ô‚èöè•F™ õ‥ ð­‚è M‡í․H•î£˜. ªü¡Qò£™ Þ‣î• F®˜ HK¬õ• A‚-ªè£œ÷ º­òM™¬ô. Þ¼õ¼‥ èô‣¶ «ðCù˜. 𣶠G„êò‥ ñ†´‥ ªê…¶ ªè£œõ¶ â¡Á‥, HŸð£´ ñ£˜‚v ²òñ£è„ ê‥ð£ F‚¯‥ î¯F¬ò º¿¬ñò£è ܬì‣îH¡ F¼ñí‥ ªê…¶ªè£œõ¶ â¡Á‥ º­¾ ªê…îù˜. å․ð‣î․ ð­ G„êòº‥ ïì‣î¶. H¡ Þ¼ ÞîòƒèÀ‥ HK‣îù. ñ£˜‚v î¡ õ£›‚¬èJ¡ ¹Fò 裟¬ø„ ²õ£C‚è ªð˜L¬ù «ï£‚A․ ¹ø․ ð†ì£˜. Ü‣î‚ è£ôè†ì•F™, ªü˜ñQ ñ£íõ˜è¬÷ bMóñ£ùªî£¼ ÜP¾• î£è‥ Mó†­‚ªè£‡´ Þ¼‣î¶. ªð˜L¡ ð™è¬ô‚èöè•-F™ Ü‣î• î£è‥ à„êñ£è Þ¼‣-î¶. ÜP¾• î£è•F™ F¬÷•¶‚ªè£‡´ Þ¼‣î Ü•î¬èò ñ£íõ˜èœ ð™è¬ô‚èöè•F™ Ý…¾ ñ£íõ˜èœ êƒè‥ âÂ‥ 塬ø GÁM, è£óê£óñ£è Mõ£F•îù˜ Ü‣î‚ è£ô•F™ ¹è›I‚è èMò£è Þ¼‣î ªý¡K„ ªý… «ùM¡ èM¬îè¬÷ ñ£íõ˜èœ ñù․ð£ì-ñ£è å․H•îù˜. ñ£˜‚ú§‥ Üõó¶ õ£˜•¬î ܬôè÷£™ ¹ó†­ â´‚è․-ð†ì£˜. ܶ«ð£ô«õ ñ£íõ˜ è¬÷ õYèK•î ñŸªø£¼ «ñ¬î ªýè™. ‧â‣î å¼ ªî£NL½‥ Íô-îù‥ «ð£†´M†ì ñ†´«ñ å¼õ¡ ºîô£Oò£AMì º­ ò£¶. ñ£ø£è, ªî£Nô£÷˜èœ Þ¬í‣  ñ†´«ñ Üõ¡ ºîô£Oò£è à¼õ£è º­»‥. Ýè«õ, ªî£Nô£O Þ™ô£ñ™ â‣î ºîô£O»‥ Þ™¬ô; ºîô£O Þ™ô£ñ™ ªî£Nô£O»‥ Þ™¬ô. ÞF™ ò£¼‥ «ñ½‥ Þ™¬ô; W¿‥ Þ™¬ô. Þ¼õ¼‥ êñ‥!
 & ªýèL¡ Þ•î¯ C‣î¬ùèœ ºî™ º¬ø-ò£è ñ£˜‚ú§‚¯ õóô£Ÿ¬ø»‥ ªð£¼÷£î£ó•¬î»‥ å¡«ø£´ å¡ ø£è․ ªð£¼•F․ 𣘂¯‥ ÜP¬õ‚ ªè£´•-îù. â¡ø£½‥, ªýèL¡ 輕¶‚-èO™ ñ£˜‚ú£™ ãŸè º­ò£î Cô 輕¶‚èÀ‥ Þ¼‣îù. ñ¡ù˜èœ èì¾÷£™ «î˜‣ªî´‚è․ð´ðõ˜èœ «ð£¡ø ªýèL¡ 輕¶‚èO™ ñ£˜‚v ºó‡ð†ì£˜. Þ¶ «ð£ô, ªýèL¡ õƒèO™ ºó‡ð£´ ªè£‡ì «õÁ Cô¼‥ ñ£˜‚«ú£´ «ê˜‣¶ªè£‡ìù˜. Þõ˜ èœ ‧Þ¬÷ò ªýèLò˜èœ
 â¡ø ¹Fò ¯¿õ£è• îƒè¬÷ ÜP-M•¶‚ ªè£‡ìù˜. Þîù£™, Ý…-õ£÷˜èœ êƒè•-F™ Þó‡´ ¯¿‚-èO¬ì«ò è£óê£ó Mõ£îƒèœ Å´-H­‚è Ýó‥H•îù. º‣¬îò  âFKèœ î¡Qì‥ «è†ì «èœM-èÀ‚è£è ñ£˜‚v Þó¾ º¿‚è․ ð­‚è Ýó‥H•î£˜. ñÁ êƒè•-F™, Üõó¶ õ£î•î£™ âFK-èœ õ£ò-¬ì•¶ G¡øù˜. Þ․ð­ò£è, ª£ì˜‣¶ Üõ¼‚¯œ ªð¼‥ ÜP¾•- b, ªè£¿‣¶M†´ âKò• ªî£ìƒA-ò¶. èì‣¶«ð£ù õóô£Ÿ¬ø»‥ -õƒè¬÷»‥ ñ£˜‚v «î­• «î­ º¿î£è․ ð­‚è• ¶õƒAù£˜. âF˜․¹èœ Íô«ñ õóô£Á F¼․ð․ð†´ Þ¼‚¯‥ óèCò‥ ¹ôù£Aò¶. ܶ -«ð£ô î£Â‥ îù¶ õƒèO¡ Íôñ£è• ªî£Nô£÷˜èÀ‚¯ Ýîóõ£ù ¹Fò õóô£Ÿ¬ø• ¶õ‚ ¯‥ Ýõ™ Üõ¼‚¯œ dP†´ â¿‣î¶. Þî¡ è£óíñ£è Ý…õ£÷˜èœ êƒè«ñ ÜP¾• bò£™ Hóè£C•î¶. ñ£˜‚v õ¼Aø£˜ â¡ø£™, ä‣¶ GIìƒèÀ‚¯ º¡ð£è«õ ܃¯ ðóðó․¹ ªî£Ÿø Ýó‥H•î¶. 𭕶‚ è¬÷•î àøƒè£î MN-èÀ‥, õ£ó․ðì£î «èêºñ£è, ¬ò cMM†´‚ªè£‡´ ñ£íõ˜èœ ¹¬ìÅö ñ£˜‚v, ð™è¬ô‚èöè õó£‣î£M™ å¼ Cƒè‥ «ð£ô ïì‣¶ õ¼õ¬î․ 𣘕, ð£ì•¬î GÁ•FM†´ ÝCKò˜èÀ‥Ãì º‡­ò­• ¶‚ªè£‡´ Üõó¶ «ð„¬ê‚ «è†è‚ ôõ˜. ñ£˜‚v «ð£L ÜP¾pMè¬÷• Fù‣«î£Á‥ ¹ó†­ªò´‚¯‥ îèõ™ ð™è¬ô‚ èöè•F™ ðóðó․ð£è․ «ðê․ ð†ì¶. ñ£˜‚R¡ 輕¶‚èÀ‚¯ Ýîó õ£è¾‥ I¯‣î ɇ´«è£ô£è¾‥ Þó‡´ «ðó£CKò˜èœ Þ¼‣î ù˜. å¼õ˜ çðò˜ çð£‚v; ñŸªø£¼õ˜ «è£ð¡. Þ¼õ¼«ñ ñ£˜‚ R¡ ÜP¾•Fø¬ù‚ 致 Mò‣¶, ÜõK¡ «î£ö˜è÷£è«õ îƒè¬÷ ñ£ŸP‚ªè£‡ìù˜. Þ․ð­ ñ£˜‚v, ù º¿õ¶ñ£è ÜP¾․ ðC‚¯• bQò£‚A‚ ªè£‡ì è£óí•î£™, î¡ e¶ àJ¬ó«ò ¬õ•F¼‣î ªü¡Q‚¯ è­î‥ «ð£´õ¬î‚Ãì ñø‣¶ «ð£ù£˜. è­î‥ õó£î è£óí•î£™ ªü¡QJ¡ G¬ô¬ñ î˜ñêƒè앶‚¯ àœ÷£Aò¶. ‧ÞQ ñ£˜‚v õó ñ£†ì£¡. Üõ¡ Þ‣«ïó‥ ࡬ù º¿õ¶ñ£è ñø‣¶, «õÁ ªð‡¬í• F¼ñí‥ ªê…¶ ªè£‡´ Þ¼․ð£¡. Ü‣î․ ªð£Á․ ðŸøõ¬ù ñø‣¶, c»‥ «õÁ ò£¬óò£õ¶ è™ò£í‥ ªê…¶ ªè£œ
 âù àð«îêƒèœ... õŸ¹Á•î™èœ! ñŸøõ˜èœ Þ․ð­„ ªê£¡ù «ð£¶Ãì ªü¡Q ñù‥ õ¼‣î M™¬ô. ñ£˜‚R¡ î‣¬îò£ù ªý¡K„ ñ£˜‚«ú ÜõOì‥ õ‣¶, î¡ ñè¬ù ñø‣¶M´‥𭠪꣡ù¬î•î£¡ Üõ÷£™ î£ƒè º­òM™¬ô. ‧à¡Â-¬ìò î¯F‚¯‥ ¯í•¶‚¯‥ â¡ ñè¡ ªð£¼•îñ£ùõ«ù Ü™ô! Üõ¡ â․ð­ªò™-ô£«ñ£ õ¼õ£¡ âù âF˜-𣘕-«î¡. âƒèœ ï‥H‚¬èèO™ Üõ¡ ñ‡¬í․ «ð£†ì¶î£¡ I„ê‥
 âù Üõ˜ õ¼•î•¶ì¡ ªü¡Q-Jì‥ ÃPJ¼‣. Ýù£½‥, ªü¡Q ñù‥ î÷óM™¬ô. ¹¡ CK․¹ì¡ Üõ¼‚¯ ÝÁî™ ÃP ÜÂ․H¬õ•î£œ. Ü´•î Cô èO™, ªü¡QJ¡ ºèõK‚¯ å¼ ð£˜ê™ õ‣î¶. ܬî õ£ƒA․ HK•î«ð£¶, ªü¡Q-J¡ ¬èèOL¼‣¶ êìêìªõù„ êK‣¶, ܬø º¿‚è• îõ›‣îù è£Aîƒèœ. ܬù•¶‥ è£î™ èM¬îèœ. ÜõŸPL¼‣î ñ£˜‚R¡ ¬èªò¿•¬î․ 𣘕ñ ªü¡Q‚¯œ à현C․ «ðó¬ô-èœ! ÜF™ å¼ î£¬÷ Mó™èœ ï´ƒè, â´•¶․ 𣘕. Üõ-÷£™ Ü¬î º¿õ¶ñ£è․ ð­‚è-º­òM™¬ô. è‡a˜ î¶‥Hò-, â¿•¶‚èœ ñƒèô£è• ªîK‣îù. Cóñ․ð†´ ÜFL¼‣î å¼ õK¬ò õ£C•î¶‥, ܶõ¬ó è‡èO™ «îƒAJ¼‣î c˜ ñ¬ì Fø‣î ªõœ÷‥ «ð£™ ªè£†­ è­î•¬î º¿õ¶ñ£è ï¬ù•î¶. Ü‣î‚ è‡a˜ ªð¼‚¯‚¯‚ è£óíñ£ù õKèœ Þ¬õ... ‧ÞQ õ¼‥ ËŸø£‡´èœ ܬù•¶‚¯‥ è£î™ â¡ø£™ ªü¡Q... ªü¡Q â¡ø£™ è£î™!
 ¹ó†CJ¡ ¬èè÷£™ â¿î․ð´õ¶î£¡ õóô£Á! ¹ø․ð´‥«ð£¶ â™ô£ 裟Á‥ ̃裟«ø! õóô£Ÿ¬ø«ò ¹ó†­․-«ð£´‥ Åø£õOò£è 裘™ ñ£˜‚¬ú ñ£ŸPò¶ Ü¡¬øò ªü˜ñQJ¡ ÜóC ò™ Åö™! Hówò£... ޶ Ü․«ð£¶ ªü˜ñQJ¡ ªðò˜. Hówò ñ¡ùQ¡ ªðò˜ ñ£è£ Hó†K‚. ªð˜L¡ ñŸÁ‥ 𣡠ð™è¬ô‚èöèƒ-èO™ ñ¡ùó£†C‚¯ âFó£è õ£î‥ ªê…¶ õ‣î Þ¬÷ò ªýèLò˜èœ Æ앬î Üõ‚¯ Üø«õ H­‚èM™¬ô. Þ․ð­«ò M†ì£™ ­™ ¹ó†C ãŸð´•F ù‚ èM›•¶M´õ£˜èœ â¡ø ðò•F™, Üõ˜è¬÷‚ è‡è£E‚è à÷õ£O-è¬÷ GòI•î£¡. ñ£˜‚ú§‚¯ õ Ý꣡è÷£è M÷ƒAò ðò˜ 𣂠ñŸÁ‥ «è£․ð¡ ÝA«ò£¼‚¯ ð™è¬ô‚èöèƒèO™ ¸¬öò«õ î¬ì MF‚è․-ð†ì¶. ܶõ¬ó õƒèO™ Í›A‚Aì‣î ñ£˜‚R¡ ñù‥ MN•ªî¿‣î¶. ñ¡ùó£†C «ñ™ ñ£˜‚ú§‚¯‚ è´‥ «è£ð‥ A÷‥Hò¶! ñ¡ù¡ â¡ðõÂ‥ ê£î£óí ñQî«ù. å¼ ñQî¡ î¡ M¼․ð•-¶‚«èŸø ñ£FK 冴ªñ£•î ñ‚è¬÷»‥ õ¬÷․ð¶ Üï£èKè‥. Þ º­¾è†ì «õ‡´ñ£ù£™ ñ‚è¬÷ Üõ‚¯ âFó£è• F¼․ð «õ‡´‥. Ýù£™, ñ‚è«÷£, ñ¡ù˜è¬÷‚ èì¾O¡ ɶõ˜-è÷£è‚ ¯‥H†-죘èœ. ݇죇´ è£ôñ£è ñ‚-è¬÷ Ü­¬ñ․ð´•Fò Þ‣î ܄ꕬî Ü­•¶ ªï£Á‚AM†-죙 «ð£¶‥. Ýù£™, AíŸÁ․ ð£Cò£è ñ‚èO¡ ͬ÷‚¯œ 冭‚A삯‥ ܄ꕬî․ «ð£‚¯-õ¶ ²ôðI™¬ô. «ñ½‥ ñ¡ù˜-èÀ‥ ñîõ£FèÀ‥ Æ´‚ è÷-õ£E-èœ. âù«õ, ñ£˜‚v «ò£C•î£˜. ‧ñ¡ùÂI™¬ô ñ«èêÂ-I™¬ô. ñ‚èœ Ü¬ùõ¼‥ êñ‥
 âù «ñ¬ìJ™ ºöƒAù£™ ò£¼‥ «è†è ñ£†ì£˜èœ. Üõ˜-èÀ‚¯ Ü­․-ð¬ì¬ò«ò Mõóñ£è M÷‚è «õ‡´‥. ÝFJ™ ñQî¡ â․ð­ õ£›‣, â․ð­ Æìñ£è‚ í îƒèÀ‚è£ù î¬ôõ¬ó• «î˜‣-ªî´•-. H¡ â․ð­ Üõ¡ Ü‣î ÜF-è£ó•-¬î․ ðò¡ð´•F, ªê£•¶ «ê˜•¶, ñ‚è¬÷ Ü­¬ñ․-ð´•F, Üóêù£ù£¡ âù M÷‚è «õ‡´‥. Þ․ð­ ÜóêQ¡ ¬è‚-ÃL-ò£è Þ¼‣îõ˜èœî£¡ Hó¹‚-è÷£è¾‥ ºîô£O ̘wõ£‚è÷£è-¾‥ ༪õ´•¶, ñ‚è¬÷ «ñ½‥ Ü­¬ñ․-ð´•-Fù˜ â¡ð¬îªò™-ô£‥ ð­․ð­ò£è ܬùõ¼‥ ãŸÁ‚ªè£œAø õ¬èJ™ M÷‚A, Üî¡ Hø«è ñ‚è¬÷ ñ¡ù¼‚¯ âFó£è․ ¹ó†CJ™ F¼․ð «õ‡´‥.  èù¾ 裵‥ ¹Fò êºî£ò‥ ñôó, ܶ å«ó õN âù ñ£˜‚v ï‥Hù£˜. HŸð£´ Üõ˜ «ñŸªè£‡ì Ü•î¬ù à¬ö․¹‚-¯‥, 致-H­•î Ü•î¬ù õƒèÀ‚¯‥, à¼õ£‚Aò «è£†ð£´èœ ܬù•-¶‚¯‥ Üõó¶ Þ‣î„ C‣î¬ù«ò Ýî£ó áŸÁ! Ýù£™, ñ¡ùó£†C‚¯ âFó£ù ñ£˜‚R¡ 輕¶‚èÀ‥ ªêò™ ð£´-èÀ‥ å¼õ¼‚¯ Üø«õ H­‚è-M™¬ô. Üõ˜ ªý¡K„ ñ£˜‚v & ñ£˜‚R¡ Ü․ð£. àôè‥ º¿‚è Ü․ð£‚èœ ªð£¶-õ£ùõ˜èœ. Hœ¬÷èœ ¯P•¶ Üõ˜èœ 裵‥ èùªõ™-ô£‥ å¡«ø å¡Á... ï¡ø£è․ 𭕶, ªð£Á․ð£ù «õ¬ô‚¯․ «ð£…, î¯‣î õòF™ è™ò£í‥ ªê…¶, Hœ¬÷è¬÷․ ªðŸÁ, è¬ìCJ™ ÜõÂ‥ ù․ «ð£ô«õ ܬìò£÷I™ô£î ñŸªø£¼ ñQî‚ è£™ï¬ìò£è àJ˜ c‚è «õ‡´‥. â‣î• îè․-ðÂ‥ ‧õ£¿‥ èí‥ å¼ GIì«ñÂ‥ Üî¬ù„ êÍ蕶‚è£è õ£›‣¶ ªê•¶ ñ­
 âù ñèQì‥ Ãø ñ£†ì£¡. Ü․ð­•î£¡ Þ¼‣ ñ£˜‚R¡ Ü․ð£¾‥. å¼è†ì•F™ ù• F¼․ F․ð´•î£M†ì£½‥ ðóõ£ J™¬ô, ¯¬ø‣îð†ê‥ ªü¡Q‚ è£èõ£õ¶ ñè¡ ñ£ø «õ‡´‥ âù âF˜ð£˜•-. Ü‣î ªõÁ․H™  Üõ˜ ªü¡QJì‥, ‧Üõ¬ù c ï‥ð£«î. «õÁ ò£¬óò£õ¶ è™ò£í‥ ªê…¶ªè£œ
 â¡ÁÃì ÃPù£˜. Ý£™, ñ£˜‚«ú£ Ü․ð£M¡ ¯ó-¬ô«ò «è†è º­-ò£îõó£è, îù¶ «îìL™ ªõ¯ Éó‥ ðòE•-F¼‣. ޼𕶠 ñE «ïóº‥ C‣î¬ù å¼ «õ†¬ì ò․ «ð£ô Üõ¬ó• ¶ó•F‚-ªè£‡«ì Þ¼‣î¶. îù‚¯œ «î£¡-Pò õ•¬î GÏH‚è Üõ˜ õóô£Á, õ‥, ªð£¼÷£î£ó‥ âù ܬù•¬î»‥ ð­‚è «õ‡­òî£è Þ¼‣î¶. A†ì•î†ì î¡ ¬èò÷¾ ͬ÷‚¯œ àô蕬î«ò FE•¶Mì Üõ˜ ºò¡Áªè£‡´ Þ¼‣. Þ‣î„ ÅöL™î£¡ 1838&™ ÜF˜„CΆ´‥ ªê…F å¡Á †¬óò˜ ïèó•FL¼‣¶ Þ­ «ð£ô Üõ¬ó• Aò¶. î‣¬îJ¡ ñóí„ ªê…F ñ£˜‚¬ú G¬ô¯¬ôò ¬õ•î¶. è¬ìC õ¬ó î‣¬î ù․ ¹K‣¶-ªè£œ÷£ñ-«ô«ò ñóíñ¬ì‣î¶ Üõó¶ ªð¼‥ ñù«õî¬ù‚¯‚ è£óíñ£è Þ¼‣î¶. Üõó¶ Ü‥ñ£ ªý¡K†ì£«õ£, ñè¬ù Üø«õ ªõÁ•î£˜. Üõ˜ è‡ º¡ Þ¼‣îªî™-ô£‥ èíõ¡ Þø‣î G¬ôJ™ Gó£îóõ£è è™ò£í õòF™ Í¡Á ªð‡èÀ‥, Ü â‣îMî•F½‥ ªð£Á․«ðŸè£î ªð£Á․ðŸø ñèÂ‥-. î‣¬îJ¡ ñóí‥ ñ£˜‚ú§‚¯ ªð£¼÷£î£ógFò£è¾‥ Iè¾‥ ªï¼‚è­¬ò• î‣î¶. ªî£ì˜‣¶ ð­‚è º­ò£î G¬ô. i´‥ àø¾‥ º¿õ¶ñ£è• ¶‡­•¶․ «ð£ù G¬ôJ™ ñ£˜‚v Iè¾‥ «õî¬ù․-ð†ì£˜. Ü․«ð£¶ Üõó¶ «õî¬ù-èÀ‚¯ Ýîóõ£è õ¼­‚ªè£´•î å¼ èó‥... ªü¡Q. ñ£˜‚v e‡´‥ ªð˜L‚¯„ ªê¡Á îù¶ ð­․¬ð• ªî£ì˜‣-. Ý…¾․ ð­․¬ð º­•¶ ì£‚ì˜ ð†ì‥ ªðŸø£˜. Ü´•¶ Üõ¼‚¯ Þ¼‣î F†ìªñ™ô£‥ å¡«ø å¡Á. ªü¡Q¬ò• F¼ñí‥ ªê…ò «õ‡´‥. F¼ñí‥ â¡ø£™ ꆪìù º­Aø è£K-òñ£? ܶ¾‥ Hó¹‚èœ õ‥ꕶ․ ªð‡. î¡Qì‥ î‥ð­ 裲Ãì Þ™¬ô â¡ð¶ Üõ˜èÀ‚¯  ªîK»‥ â¡ø£½‥ ¯¬ø‣îð†ê‥ å¼ «õ¬ôò£õ¶ Þ¼‚è «õ‡´«ñ. ¬ó¡ ªèü† ð•FK¬èJ™ «õ¬ô‚¯„ «ê˜‣¶, ð•«î ñ£î•F™ Üî¡ ÝCKòó£è․ ªð£Á․«ðŸø£˜. 裘™ ñ£˜‚R¡ â¿•¶‚èœ ªü˜-ñ£QòK¡ ñùF«ô ï‥H‚-¬è-J¡ ªõO„ꕬî ãŸø• ¶õƒAù. ð•F-K¬èJ¡ Mò£ð£óº‥ êìêìªõù âAø Ýó‥H•î¶. Ü․«ð£¶ Ü‣î ð•FK¬è‚¯‚ AÁ‚èô£ù ¬èªò-¿•F™ リè™v âù‚ ¬èªò¿•F†´ Ü­‚è­ ô‡ìQ-L¼‣¶ 膴¬óèœ õ‣îù. ËŸø£‡´è¬÷‚ èì‣¶ î¡«ù£´ ðòE‚è․«ð£¯‥ ªðò˜ ܶ â¡ð¬î ñ£˜‚ú§‥ ÜPòM™¬ô. Ýù£™, Üõó¶ 膴¬óèœ õ‣ô, ݘõñ£è Üî¡ ºî™ õ£êèù£è õ£C‚è• ¶õƒ¯õ£˜ ñ£˜‚v. 裆­™ Mø¯ ªõ†­․ H¬ö•¶ õ‣î Ü․ð£M ñ‚è¬÷• F¼ì˜è÷£è‚ ¯Ÿø‥ ²ñ•F Üó² ¬è¶ ªê…¶ õ‣î¬î‚ 臭•¶‥ «ñ£êL ÝŸøƒè¬óJ™ F󣆬ê ðJK´‥ Mõê£JèO¡ «ñ£êñ£ù G¬ô ¯P•¶‥ ñ£˜‚v îù¶ ÞîN™ Ý«õê‚ è†´¬ó â¿î, ܶ ݆Cò£÷˜è¬÷‚ ªè£F․ð¬ìò¬õ•î¶. Þî¬ö ïì•F õ‣î àK¬ñò£÷˜èœ Üóꣃè•-F¡ Ü„²Á•î™ è£óí-ñ£è․ ðò‣îù˜. ÞîQ¬ì«ò ªü¡QJ¡ î‣¬î-ò£ó£ù ªõv†․÷£¡ ñ¬ø¾ è£óíñ£è, ªü¡QJ¡ ¯´‥ð•Fù˜ ‚φvù‚ ï輂¯‚ ¯­«òPù£˜èœ. ªü¡QªòÂ‥ ªð£Á¬ñ‚¯ Ü․«ð£¶ 29 õò-î£A-M†­¼‣î¶. îù¶ Þ÷¬ñ-J¡ ð£F õ¼ìƒè¬÷• Éò è£îL¡ ªð£¼†´‥ Üõó¶ èùõ£‥ àôè ñ‚èO¡ ñ-èO¡ ªð£¼†´‥ Fò£è‥ ªê…-F¼‣- ªü¡Q. Ü‣î• Fò£è•-¶‚¯ å¼ ï™ô º­¾‥ õ‣î¶. 1843&‥ ݇´ ü¨¡ 19... 裘™ ñ£˜‚v & ªü¡Q õ£¡ ªõv†․-÷£¡ â¡ø Þîòƒèœ Þó‡´‥ Þ¬í‣îù. φv-ù‚ ïèó•-F¡ iªì£¡P™ Ü‣î• F¼ñí‥ âO¬ñ-J¡ Üö°ì¡ ïì-‣-«îPò¶. Ü¡¬øò Fù•F™ Üõ˜èO¡ F¼ñí•¶ì¡ Üõ˜èœ ÜPò£-ñ«ô Üõ˜è÷£™ Þ¡Â‥ Þ¼ ê‥ðõƒèœ Gè›‣îù. àôA¡ î¬ô Cø‣î è£î½‚è£ù Þô‚èí․ ¹•îè‥ Í­¬õ‚è․ð†´, Ü«î ï£O™ àôA¡ î¬ô Cø‣î ¯´‥ð õ£ ›‚¬è‚è£ù Þô‚èí․ ¹•îè‥ Fø‚è․ð†ì¶. ªî£ì˜‣¶ ªü¡QJ¡ i†­™ ¯­J¼‚è «õ‡­ò G˜․ð‣î‥. â‣î Hó¹‚è¬÷»‥ Üóê ¯´‥ð•-¬î»‥ âF˜•¶ ñ£˜‚v ªêò™ð†´ õ‣ó£, Üõ˜èœ i†­«ô«ò ñ£․Hœ¬÷ò£…... â¡ù ªê…õ¶? ªõO«ò «ð£ù£™, ⃫è õ¶? ñ£˜‚ú§‚«è£ «õ¬ôJ™¬ô. èí-õQ¡ î˜ñêƒèìƒè¬÷ àí˜‣î ªü¡Q ÞQ»‥ Þ‣î i†­™ ï£‥ Þ¼‣ ܶ èíõ¼‚¯, Üõó¶ ªè£œ¬è‚¯  ªê…»‥ ¶«ó£è‥ âù º­ªõ´•î£˜. 1843 Ü‚«ì£ð˜ ñ£î•F™ å¼ Þó¾ «ïó‥ . Þ¼õ¼‥ ªõO«ò õ‣îù˜. Üõ˜èÀ‚¯ º¡ å¼ ªï¼․ð£Á æ­‚ªè£‡´ Þ¼‣î¶. ðC»‥ ð†­Q»‥, ºî¬ôèÀ‥ FIƒAôƒ-èÀñ£è Üõ˜è¬÷„ «ê£F‚è ªõO«ò î¬ô 裆ì£ñ™ c‣F‚-ªè£‡´ Þ¼‣î ÝÁ ܶ! ஬஧னரற்நறன் அ஡றச஦ம் ஋ன்வநரன௉ வசரல்஬஫க்கு இன௉க்கு ஥ரணரல், அது ன௅ற்ந ன௅ழுக்கக் கரர்ல் ஥ரர்க்ம§க்ஶக வதரன௉ந்தும். குடும்தம், ஡ஷனசறநந்஡ வதரன௉பர-஡ர஧ம், உனகறன் ஡ஷனசறநந்஡ ஡ஷனசறநந்஡ அ஬஧து ஡த்து஬ம், கர஡ல், ஡க்கஷ஬த்துக்வகரண்டு ஡ஷனசறநந்஡ வென்ணிஷ஦ப் ஋ண ஋ண்஠ற்ந ஢ட்ன௃க்கும் இன௉ந்஡ ஡ஷனசறநந்஡஬ற்ஷநத் ஋ழு஡றனேள்பது. ஬ரழ்வு, அர்த்஡ம் வதன௉ஷ஥ கூட்டி஦ அந்஡ ஢ண்தர் ப்வ஧ட்ரிக் ஌ங்கல்ஸ். இன௉஬ன௉ம் இன௉஬ன௉ம் இன௉ஶ஬று துன௉஬ங்கள் ஋ன்நரலும், ஶதரனஶ஬ ஥ரர்க்மறன் ஬ரழ்க்ஷகக்குப் என௉ உடனறன் அநறவும் இ஡஦ன௅ம் ஶதரன திரிக்க ன௅டி஦ர஡ சக்஡றகபரக இஷ஠ந்஡றன௉ந்஡ணர். ஥ரர்க்ஸ், ஌ங்கல்மறன் கண்஠ரக இன௉ந்துள் பரர். ஌ங்கல்ஸ் ஥ரர்க்மறன் ஷககபரகச் வச஦ல்தட்டு இன௉க்கறநரர். ஥ரர்க்ஸ் - அநறவு; ஌ங்கல்ஸ் - அனுத஬ம். என௉஬ர் ஋ரி஥ஷன; ஥ற்ந஬ர் தணி஥ஷன. ஥ரர்க்ஷம ஦ரன௉ம் சுனதத்஡றல் வ஢ன௉ங்க ன௅டி஦ரது. அசட்டு஡ணத்-துடன் ஦ரஶ஧னும் அன௉கறல் ஬சற஬ிடும். அஶ஡ச஥஦ம் ஌ங்கல்மறன் அன்ன௃ ஋த்஡ஷண வகரடி஦஬ஷ஧னேம் அன௉கறல் ீ ஬஧ச்வசய்து வ஢டுந் தூ஧ம் அ஧஬ஷ஠த்-துக்வகரள்ல௃ம். ஢ீந்஡க்கூடி-஦஬ர். ஌ங்கல்ஸ் ஥ரர்க்ஸ், சட்வடண சறந்஡ஷண஦ின் ன௅டிவ஬டுத்துச் ஶதரணரல் ஆ஦ி஧ம் வ஥கர஬ரட் ஥றன்சர஧ம் அ஬ர்கஷப அப்தரல் தூக்கற வ஡ரடர்ச்சற஦ில் வச஦னறல் இநங்கக்கூடி஦஬ர். இந்஡ தரசறட்டிவ்வும் வ஢கட்டிவ்வும் இஷ஠ந்஡ ஡ன௉஠த்஡றல்஡ரன் அது஬ஷ஧ இன௉படர்ந்து கறடந்஡ உனகத் வ஡ர஫ற-னரபர்-கபின் ஬ரழ்஬ில் ஥ரர்க்மற஦ம் ஋னும் தி஧஥ரண்ட ஥றன் சூரி஦ன் உ஡஦-஥ரகற஦து. அந்஡ ஢ட்ன௃஡ரன் அவ஥ரிக்கர ஶதரன்ந ன௅஡னரபித்து஬ ஢ரடுகள் ன௅஡ற்வகரண்டு இன்று உனகறன் கஷடக்-ஶகரடி வ஡ர஫றனரபிக்கும் வ஡ர஫றனரபர் ஢ன ஢ற஡ற, ஥ன௉த்து஬ ஬ச஡ற, ஶதரணஸ் ஶதரன்ந஬ற்ஷநப் வதற்றுத் ஡ந்஡றன௉க்கறநது. அந்஡ ஢ட்தின் ஬஧னரறு ஋ழு஡ப்-தடு஬஡ற்கு ன௅ந்ஷ஡஦ ஌ங்கல்மறன் கஷ஡ ஬டற்று ீ இன௉ந்஡ண. ஆணரல், அ஬ற்ஷநச் சு஥ந்துவகரண்டு ஡ணி஦-஧ரகஶ஬ வெர்஥ன், தி஧ரன்ஸ், னண்டன் ஋ண அஷனந்துவகரண்டு இன௉ந்஡ரர். சறறு ஬஦஡றஶனஶ஦ க஬ிஷ஡ ஋ழுதும் அஷனனேம் என௉ தநஷ஬ஷ஦ப் ஶதரன்நது. அ஬ரிடம் ஋ண்஠ற்ந ன௃஡ற஦ கன௉த்துக்கள் ஥றக்க஬஧ரண ஌ங்கல்ஸ், ஥ரர்க்ஸ் திநந்஡ அஶ஡ ஷ஧ன் ஥ரகர஠த்-஡றன் இ஧ண்டு ஬ன௉டங்கள் க஫றத்து, 1820-ம் ஆண்டு ஢஬ம்தர் தரர்஥ன் ஢க஧த்஡றல், அ஬ன௉க்கு ஆற்நல் 28-ம் ஶ஡஡ற஦ன்று திநந்஡ரர். ஆச்சர்஦ம் ஋ன்ணவ஬ன்சரஷன என்நறல் தங்கு-஡ர஧஧ரக இன௉க்கும் வதன௉ம் நரல், அ஬ரின் ஡ந்ஷ஡ னண்டணில் வ஢சவுத் வ஡ர஫றற் ன௅஡னரபி. க஬ிஷ஡ ஋ழுதும் ஥ணது கர஧஠஥ரகஶ஬ர, கல௃க்கு இஷ஫க்கப்தடும் தரர்த்஡஡ன் அல்னது வ஡ர஫ற-னரபர்-கபின் து஦஧ங்கஷபனேம் அ஬ர்அன௉கறனறன௉ந்து கர஧஠-஥ரகஶ஬ர அ஢ீ஡ற-கஷபனேம் ஌ங்கல்ம§க்குள் ன௃஡ற஦ சனெக ஥ரற்நங்கல௃க்கரண கட்டங்கபில், அஷண஬ன௉ம் ஥ரர்க்ஸ் தற்நறனேம் அ஬஧து சறந்஡ஷண ஶ஬கத்ஷ஡ப் தற்நறனேம் த஧த஧ப்தரகப் ஶதசறக்வகரண்டு இன௉ந்஡ஷ஡க் ஶகள்஬ிப்தட்டரர். ‧஦ரர் இந்஡ கரர்ல் ஥ரர்க்ஸ்? அ஬ன் ஋ன்ண ஢ம்ஷ஥஬ிட சந்஡றக்க உண்ஷ஥஦ரகவும் ஋ண உ஦ர் ஬ரகவும் சறந்஡றக்கக்கூடி஦஬ணர? ஏர் அ஬ஷணச் ஶ஬ண்-டுஶ஥
 இ஦ல்தரக அ஬ன௉க்குள் வதர்னறன் வ஢ன௉ப்ன௃ தல்கஷனக்க஫கத்துக்கு என௉ வகரழுந்து-஬ிட்டு ஋ரி஦த் ஢ரள் து஬ங்கற஦து.இக் ஬ந்஡ ஶதரது, அங்ஶக கரன- ஶ஡ரன்நற஦ின௉க்கறநது. ஋஡றர்தரர்ப்ன௃ வகரஶனரன் ஋ன்னும் இடத்-஡றல், என௉ கரதிக் கஷட஦ில் ஋஡றர்-தர஧ர஥ல் இன௉஬ன௉ம் சந்஡றக்க ஶ஢ர்ந்஡து. ஆணரல், சூ஫னறன் ஡஬நரகப் ன௃ரிந்து வகரண்டு ஬ினகறச் வசன்நணர். அ஡ன் திநகு஡ரன், ஢ரம் ஌ற்வகணஶ஬ குநறப்-திட்டி-ன௉ந்஡தடி இந்஡ச் சூ஫னறல், இன௉ந்஡ஶதரது, அ஡ற்கு ஬ந்஡ ஌ங்கல்மறன் கட்டுஷ஧கஷபப் தடித்து ஬ி஦ந்஡றன௉க்கற-நரர். ஌ங்கல்மறன் ஶ஬று அப்தர, ஥கணது கம்னைணிச ஷ஧ன்னரந்து வகெட் தத்஡றரிஷக஦ில் ஥ரர்க்ஸ் ஆசறரி஦஧ரக கர஧஠஥ரக இன௉஬ன௉ம் என௉஬ஷ஧ என௉஬ர் கர஧஠஥ரக கடும் ஶகரதத்துக்கு ஆபரகற, எழுங்கரகத் வ஡ர஫றஷனக் க஬ணிக்-கும்தடி ஥கஷணக் ஡ற஧-஥ரகச் கண்டிக்க, ஬஫ற஦ில்னர஥ல் ஶ஬஡ஷணஶ஦ரடு ஬ன௉த்஡ம் ஢ட஬டிக்ஷக-கபின் னண்டன் வ஡ர஫றற்சரஷனக்குச் வசன்நரர் ஌ங்கல்ஸ். ஡ன் வகரள்ஷக-கல௃க்ஶகற்த ஡ன்ணரல் சு஡ந்அ஡றகரித்஡து. இக் வச஦ல்தட ன௅டி஦-஬ில்ஷனஶ஦ ஋ன்னும் ஌ங்கல்ம§க்கு திஷ஫ப்ன௃த் ஶ஡டி ஬ந்஡றன௉ந்஡ரர். கரனகட்டத்஡றல்஡ரன் ஥ரர்க்ஸ் ன௃து ஥ஷண஬ி-னேடன் ன௃நப்தட்டு தரரீ ம§க்குப் ஋ண் 38, ஬ன்ணிஶ஦ ஋னும் ஬஡ற஦ில் ஬சறத்து ஬ந்஡ அநறவுச்-சறங்கத்஡றடம், னொஜ் ஋ன்கறந ீ ஢ண்தன், ஡ரன் என௉ தத்஡ற-ரிஷக ஢டத்஡ப்ஶதர஬஡ரகச் வசரல்னற-஦ின௉ந்஡ரன். .அ஡ன்தடி, அ஬ன் ஥ரர்க்ஷம ஆசறரி஦஧ரகக் வகரண்டு ‧வெர்஥ன் திவ஧ஞ்சு ஥னர்
 ஋ன்ந தத்஡றரிஷகஷ஦க் வகரண்டு ஬ந்஡ரன். ஆணரல், ஥ரர்க்ம§க்கு உரி஦ சம்தபம் ஡஧ர஥ல் ஬ிற்றுச் சம்தர஡றத்துக் வகரள்
 ஋ன்று வசரல்னற஬ிட் டரன். ஥ரர்க்ம§க்கு ஶ஬஡ஷண ஬ந்து஬ிடும். ஢ரம் சந்ஶ஡ர஭-஥ரக இன௉ப்ஶதரம்
 ஋ண ஬ரக்கபித்து஬ிட்டு ஬ந்஡ற-ன௉ந்-஡ரர். அந்஡ ஆத்஡ற஧த்஡றல் னொஷெ கடுஷ஥-஦ரகத் ஡றட்டி஬ிட்டு ஬ட்டுக்கு ீ ஬ந்஡ரர். ஌஥ரற்நற஦ஶ஡ரடு, ‧ஶ஬ண்டு-஥ரணரல் ஢ீஶ஦ இந்஡ப் தத்஡றரிஷககஷபக் வகரண்டு ஶதரய் ஡ரங்க ன௅டி஦஬ில்ஷன. கர்ப்தி஠ி ஦ரக இன௉ந்஡ ஡ன் ஥ஷண஬ி஦ிடம் ‧஋ப்தடினேம் த஠ம் 1844, ஶ஥ 1. ஋ண் 38, ஬ன்ணிஶ஦ ஬ட்டில் என௉ வதண் கு஫ந்ஷ஡-஦ின் சத்஡ம் ஶகட்டது. ீ கு஫ந்ஷ஡஦ின் ஥நந்து சந்ஶ஡ர஭த்-துடன் கடும் ஥஫ஷன஦ில் கு஫ந்ஷ஡ஷ஦க் ஥ரர்க்ம§ம் வென்ணினேம், வகரஞ்சற ஥கறழ்ந்஡ணர். சூழ்ந்஡றன௉ந்஡ இ஡ணிஷட஦ில், ஬று-ஷ஥ஷ஦ ‧வெர்஥ன் திவ஧ஞ்சு ஥னர்
 தத்஡றரிஷக, ஥ரர்க்ஸ் ஢றஷணத்஡ஷ஡஬ிட ஆட்சற-஦ரபர்கபி ஷடஶ஦ ஌ங்கல்ஸ் ஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡ ஶகரதத்-ஷ஡னேம் வதரன௉ வகரந்஡-பிப்ஷதனேம் பர஡ர஧க் கட்டுஷ஧ உன௉஬ரக்கற-஦ின௉ந்஡து. ஥ரர்க்ம§க்கு அ஡றகம் அ஡றல் திடித்- ஡றன௉ந்஡து. தின்ணர-பில் ஥ரர்க்ஸ் இக்கட்டுஷ஧ குநறத்துப் தன இடங்கபில் ஶ஥ற்-ஶகரள் கரட்டி ஋ழு஡ற இன௉க்கறநரர். இந்஡ச் சூ஫னறல்஡ரன், தரர்஥னுக்குப் இநங்கற஦ின௉க்கறநரர். ஡ணது கட்டுஷ஧க்கு ஋ந்஡ ஥ர஡றரி஦ரண ஋஡றர்஬ிஷபவு ஋ன்தஷ஡த் வ஡ரிந்துவகரள்஬ ஡ற்கும், ஡ன்ஷணப் ஶதரனல்னர஥ல் வகரள்ஷகக் கரக ஶதரகும் ஬஫ற஦ில், ஌ங்கல்ஸ் சட்வடண னண்டணி-னறன௉ந்து ஶ஦ரசஷண ஡ணது ஬ந்஡ ஬஧ரக வசரந்஡ தரரீமறல் ஊ஧ரண ஷ஦ஶ஦ அடகு ஷ஬த்து ஬ரழும் ஥ரர்க்ஷம சந்஡றப்-த஡ற்கரகவுஶ஥ ஡ணது த஦஠த் ஡றனறன௉ந்து தர஡ற஦ில் இநங்கற஦ின௉க்கறநரர். ஬ரழ்க்ஷக- அது஢ரள் ஬ஷ஧ ஋ங்வகங்ஶகர அஷனந்஡ அந்஡ இன௉ துன௉஬ங்கல௃ம் ஶ஢ர்க்ஶகரட்டில் சந்஡றப்த஡ன் னெனம் உனக ஢ரபன்நறல், சந்஡றப்ஷதப் ஥ரர்க்ம§ம் அ஡றல் ஡ணக்கும் ன௅க்கற஦ தங்கறன௉ப்தஷ஡னேம் அநற஦ர஡ 1944-ன் ஆகஸ்ட் ஥ர஡ இறு஡ற ஶதரனறல்னர-஥ல் ஌ங்கல்ம§ம் இம்ன௅ஷந ஷககுலுக்கறக்வகரண் என௉஬ஷ஧ என௉஬ர் டணர். ஬஧னரறு ஡ன்ஷணத் ஡றன௉த்஡றக்வகரள்பப் -ஶதர஬-ஷ஡னேம், அநறந்஡றன௉ந்஡ணர். ன௅ழுஷ஥-஦ரக ன௅ந்ஷ஡஦ ஥ரர்க்மறன் ஋ழுச்சற ஥றக்க அநறவும் ஆய்வும் அ஡ற்கரண ஡ற஦ரகங்கல௃ம் ஌ங்கல்ஷமக் கட்டிப்ஶதரட்டண. ஬ி஬ர஡றத்஡ ஬சலகரித்-஡றன௉ந்஡து. வ஡ரடர்ந்து தத்து ஢ரட்கள் தரரீமறல் ஡ங்கற஦ின௉ந்து ஥ரர்க்ம§டன் து஬ங்கற஦து.அ஬ரின் ரீங்கரித்஡ண. ஌ங்கல்மறன் கரதுபில் கண் ன௅ன்ஶண வ஡ர஫றனரபர்கபின் சு஧ண்டனற்ந ஬ிடு஡ஷனப் ன௃஡ற஦ உனகம் தரடல்-கள் வதரன௉பர-஡ர஧த்஡றன் ஥ீ஡ரண ஌ங்கல்மறன் ஥஡றத௃ட்தம் ஥ரர்க்ஷம ஬ிரி஦த் ஌ங்கல்மறன் ஬ரர்த்ஷ஡கள், வச஦னறல் உடணடி஦ரக இநங்-கும்-தடி கட்டஷப இட்டண. அது஬ஷ஧ சறந்஡ஷண ஡பத்஡றல் ஥ட்டுஶ஥ இ஦ங்கற ஬ந்஡ ஥ரர்க்ஷம அக் கரனகட்டத்஡றல், தி஧ரன்மறல் இ஧ண்டு தி஧ச்ஷணகள் இன௉ந்஡ண. ன௅஡னர-஬து ஶதரனற கம்னைணிஸ்ட்டு-கல௃ஷட஦து. இ஬ர்கபில் தனர் ன௃஧ட்சற, ன௃஧ட்சற ஋ண ஬ரய் ஶதசற஬ிட்டு அழுக்கு உஷட-கல௃டன் ஬ன௉ம் வ஡ர஫றனரபி-கஷபப் தரர்த்து ன௅கம் சுபித்து எதுங்கறக்-வகரள்த-஬ர்கள். ஥ரர்க்ஸ் இ஬ர்-கஷபத் ஡ணது கட்டுஷ஧கபின் னென஥ரகவும், கூட்டங்-கபிலும் ஏட ஏட ஬ி஧ட்டி஦டித்஡ரர். இன்வணரன௉ தி஧ச்ஷண கற஫ற஦ப் திவ஧ஞ்சு வ஡ர஫ற-னரபர்-கல௃டன் வெர்஥ணிஷ஦ச் ஶசர்ந்஡ வ஡ர஫றனரபர்கல௃ம் என்நரகப் த஠ின௃ரிந்து ஬ந்஡ணர். இ஬ர்கள் இன௉஬ன௉ம் கூட்டரகச் ஶசர்ந்து-வகரண்-டரல் ஋ங்ஶக அது ஡ங்க-ல௃க்குப் வதன௉ம் ஆதத்஡ரகற-஬ிடுஶ஥ர ஋ன்று த஦ந்஡ ன௅஡னரபி-கள், இன௉ வ஡ர஫ற-னரபர்-கல௃ஷட஦து. அக் கரன-கட்டத்-஡றல் தி஧ரன்மறல் திரி஬ிணன௉க்குள்ல௃ம் கனகம் ஌ற்தடுத்஡ற, ஶ஥ர஡஬ிட்டுக் குபிர்கரய்ந் ஡ணர். அது ஥ட்டு஥றன்நற வ஡ர஫றனரபர்கபிடம் அ஡றக உஷ஫ப்ஷதச் சு஧ண்டி, குஷநந்஡ ஊ஡ற஦ம் ஡ந்஡ணர். ‧உனகறன் ஋ந்஡ னெஷன஦ில் இன௉ந்஡ரலும், வ஡ர஫றனரபன் ஋ன்த஬ன் எஶ஧ ஬ர்க்கத்ஷ஡ச் ஶசர்ந்஡஬ஶண! அ஬ர்கள் அஷண-஬ன௉ம் என்று ஶசர்ந்஡ரல் ஥ட்டுஶ஥ வ஡ர஫றனரபர்கள் ஬ரழ்஬ில் ஢றல்னர஥ல், இன௉ந்-஡து. ஬ிடு஡ஷன அ஬ர்-கஷப கறஷடக்கும்
 என்று ஶசர்க்கும் ஋ண ஥ரர்க்ஸ் ன௅஦ற்சற-஦ிலும் இ஡ழ் ஆ஠ித்஡஧஥ரகக் இநங்கறணரர். அ஡ன் கூநற஦-ஶ஡ரடு இது வ஡ரடர்தரக ஡ணது ஋ண்஠ங்-கஷப வ஬பி-஦ிட அ஬ன௉க்கு என௉ தத்஡றரிஷக ஶ஡ஷ஬஦ரக ‧ன௅ன்ஶணற்நம்
. உ஡றத்஡ ன௅ன்ஶணற்நம் தத்஡றரிஷக஦ில் ஥ரர்க்மறன் கட்டுஷ஧கள் வ஬பி஦ரகத் வசய்஡ண. து஬ங்கறண. அதுஷ஧ அடக்கற-ஷ஬த்஡றன௉ந்஡ ஶகரதங்கள் ஢ண்தர்-கள் என்நறஷ஠ந்து என௉ து஬க்கறணர். வத஦ர் ஥ரர்க்ன௃஧ட்சறப் மறட஥றன௉ந்து ஌வுகஷ஠ ஬ரர்த்ஷ஡கபரக சலநறப்தரய்ந்து ஆட்சற஦ரபர்கஷபத் து஬ம்சம் அ஬஧து தரஷ஡க்கு ஬஧ச்வசரல்னற அஷநகூ஬ல் ஬ிடுத்-஡ண. கட்டுஷ஧கள் ஥க்கஷபனேம் வ஡ர஫ற-னரபர்கஷபனேம் வெர்஥ரணி஦ ஥ன்ணர் ஢ரன்கரம் ப்வ஧ட்ரிக்ஷக ‧திற்ஶதரக்கறன் ஶ஥னரண தி஧஡ற஢ற஡ற
 ஋ழுந்஡து. வ஡ர஫றனரபர்கள் ஬ிடி-வ஬ள்பி-஦ரக ஋ண திடநற஦ில் அடித்஡ரர் ஥ரர்க்ஸ். ஥க்க-பிஷடஶ஦ வசல்஬ரக்கு வகரண்டர-டி ஥கறழ்ந்஡ணர். வெர்஥ன் அ஧சு ஥ரர்க்ஷமக் ஥ரர்க்ஷம ஶ஬ண்டி஦து. 1845 ெண஬ரி 11-ம் ஶ஡஡ற, னேம் துள்பிக் கூட்டரபிகஷபனேம் கு஡றத்஡து.திவ஧ஞ்சு அ஧சரங்கத்஡றடம் ஢ரடு-கடத்தும்தடி தி஧ரன்மறல் ஥ரர்க்ஸ் ‧ன௅ன்ஶணற்நம்
 ஥ட்டும் ஡ஷட வசய்஦ப்தட்டது. கர஬னர்கபரல் ஥ற்ந஬ர்கள் சுற்நற஬ஷபக்கப்தட்ட ஥ரர்க்ஸ், அடுத்஡ 24 ஥஠ி ஶ஢஧த்துக்-குள் -தி஧ரன்ஷம ஬ிட்டு அனு஥஡ற ஥றுக்கப் தட்டது. ஥ன்ணிக்கப்தட, இனக்கரணரர். வ஬பி-ஶ஦றும்தடி ஋ச்சரிக்கப்தட்டரர். ஬ட்டுக்குச் வசன்று ஥ஷண஬ி஦ிடம் வசரல்னக்கூட ீ ஆணரல், எஶ஧ என௉ ஬ரய்ப்ன௃ ஥ட்டும் அப்ஶதரது அ஬ன௉க்குத் ஡஧ப்-தட்டது. எஶ஧ என௉ ஬ரர்த்ஷ஡... ஶதரதும்ஶதரல் அ஬ர் தி஧ரன்மறஶனஶ஦ அஷ஥஡ற-஦ரக குடும்தம் ஢டத்஡னரம். ஋ந்஡த் ஡ஷடனேம் இல்ஷன. அந்஡ ஬ரர்த்ஷ஡ஷ஦ ஥ட்டும் அ஬ர் வசரல்னற-஬ிட்டரல் ஶதரதும், ஋ப்- அ஬ர்கள் ஶகட்ட அந்஡ ஬ரர்த்ஷ஡ - ஥ன்ணிப்ன௃! உன் ஋஡றரி ஦ரர் ஋ன்று வசரல் ஢ரன் உன்ஷணப் தற்நறச் வசரல்கறஶநன்! சலநறப் தரனேம் ஌வுகஷ஠க்குப் தின்ணரல் வதர஫றனேம் வ஢ன௉ப்ஷதப் ன௃஧ட்சற! ஥ந்஡ற஧ச்வசரல்... ன௃஧ட்சற. ன௃஡ற஦ சனெகத்ஷ஡க் கட்டிவ஦ழுப்ன௃ம் ஶதரன, ஥ரர்க்மறன் தின்ணின௉ந்து இ஦க்கற஦ அ஬஧து வசரல், வச஦ல், ஋ழுத்து அஷணத்஡றலும் வ஢ன௉ப்ன௃க் கங்குகள் கணன்நண. அ஡ன் வ஬ம்ஷ஥ ஡ரபர஥ல், அ஬ஷ஧ ஢ரட்ஷட஬ிட்டு வ஬பிஶ஦றும்தடி உத்஧஬ிட்டது திவ஧ஞ்சு அ஧சு. வதல்ெற஦த்஡றன் ஡ஷன஢க஧ரண திவ஧ஸ்மல்ஸ் ஬ந்து குடும்தத்துடன் குடிவத஦ர்ந்து ஬ந்து, இஷ஠ந்துவகரண்டரர். ஡ங்கள் அந்஡ ஶ஡சத்துக்குள் ஥ரர்க்ஸ் ஬ந்து ஶசர்ந்஡ரர் ஥ரர்க்ஸ். சறன ஢ரட்கபிஶனஶ஦ வென்ணினேம் ஆ஧ம்தித்஡து. 27 ஬஦து இஷபஞன் என௉஬ஷணக் கண்டு அ஧சரங்கங்கஶப த஦ந்஡ண ஋ன்நரல், ஋ன்தது ன௃ரிந்஡றன௉க்கும். இஷபஞணின் ஋ழுத்தும் சறந்஡ஷணனேம் ஋த்஡ஷக஦ ஬ர்஦ம் ீ உள்ப஡ரக குடிஶ஦நற஦தும் வதல்ெற஦ம் அ஧சு ஢டுங்க இன௉க்கும் ‧஢ீங்கள் ஶதணரஷ஬ஶ஦ வ஡ரடக் கூடரது. ஥ீநறத் வ஡ரட்டரல், சறஷந஦ில் ஡ள்ல௃ஶ஬ரம்
 ஋ண ஋ச்சரித்து, ஡ங்க அனு஥஡றத்஡து வதல்ெற஦ம் அ஧சு. ஥ரர்க்ம§ம் சம்஥஡றத்஡ரர். ஆணரலும், தி஧ச்ஷண ஋஡றரி஦ரண ஋னும் வெர்஥ணி திசரசு ஡ணது அ஬ஷ஧ வ஡ரல்ஷனகஷபத் இல்ஷன ஬ிட்டதரடில்ஷன. வ஡ரடர்ந்஡து. அ஡ன் வதல்ெற஦த்஡றலும் என௉கட்டத்஡றல், அ஬ர் அ஬஧து ஢ற஧ந்஡஧ வெர்஥ணிக்கும் குடினேரிஷ஥ஷ஦ ஋ந்஡ குடினேரிஷ஥ஷ஦னேம் வதந஬ில்ஷன. கூடு கஷனந்஡ தநஷ஬கபரகப் ஧த்துவசய்துவகரண்டரர் உநவும் ஥ரர்க்ஸ். ஋ன்தஷ஡ அநற஬ிக்கும்஬ி஡஥ரக, திநகு, ஡ணக்கும் ஋ந்஡ வெர்஥ன் ஢ரட்டின் இஷ஠ந்஡ணர். இங்கறனரந்஡றல் ஥ரர்க்ஷமத் வ஡ர஫றனரபர்கபின் ஶ஡டி திரிந்துகறடந்஡ வதல்ெற஦ம் ஢றஷனஷ஥ ஢ண்தர்கள் ஬ந்஡ரர் குநறத்து ஌ங்கல்ஸ். ஥ீண்டும் ஌ங்கல்ஸ் ஋ழு஡ற ஋டுத்து ஬ந்஡றன௉ந்஡ ன௃த்஡கம், ஥ரர்க்ஷமப் வதரிதும் க஬ர்ந்஡து. அந்஡ப் ன௃த்஡கம் வ஡பி஬ரக ஬ி஬ரித்஡றன௉ந்஡து. ஥ண஡றல் அப்ஶதரது னேம் என௉ அஷணத்து சறந்஡ஷண ஢ரட்டின் ஥றன்ணனரகப் உடஶண, உனகம் ன௅ழுக்கத் வ஡ர஫றனரபர்கள் ஬ஞ்சறக்கப்தட்டு ஬ன௉ம் ஢றஷனஷ஦, தபிச்சறட்டது. ஥ரர்க்மறன் வ஡ர஫றனரபர் சங்கங்கல௃டனும் என்று ஡ற஧ட்ட ஌ங்கல்ஸ் வ஡ரடர்ன௃வகரண்டு இன௉ந்஡ கர஧஠த்஡ரல், வ஡ர஫றனரபர்கள் அஷண஬¬஧ ன௅டிவ஬டுத்஡ணர். என௉ங்கறஷ஠த்து ஥ரவதன௉ம் சக்஡ற஦ரக அப்ஶதரது இ஦ங்கற ன௃நப்தட்ு ஬ந்஡து. னண்டணில், ஬ந்து அ஬ர்கல௃டன் ஥ரர்க்ஷமச் வ஡ர஫றனரபர்கல௃க்வகன்று சந்஡றத்஡ரர். ஌ங்கல்ஸ் ஶதசறணரர். ‧஢ற஦ர஦஬ர஡றகள்
 ஥ட்டும்஡ரன்; உனகத் வ஡ர஫றனரபர்கஷப என௉ங்கறஷ஠த்து ன௅஡னரபித்து஬த்துக்கு ஋஡ற஧ரண உ஠ர்ந்஡ரர். ஥ரர்க்மறன் சறந்஡ஷண வ஢ன௉ப்ஷத ஥ண஡றல் ஌ந்஡ற஦தடி, அந்஡ப் ஡ங்கபிடம் அ஬ர்கபின் ஋ன்வநரன௉ தி஧஡ற஢ற஡ற வ஬றும் இன௉ப்தது என௉஬ர் சங்கம் ஷககள் சக்஡ற஦ரக ஥ரற்றும் வ஢ம்ன௃ஶகரல் ஥ரர்க்மறடம்஡ரன் இன௉க்கறநது ஋ன்தஷ஡ அந்஡ப் தி஧஡ற஢ற஡ற னண்டன் ஬ிஷ஧ந்஡ரர். னண்டன் ‧஢ற஦ர஦஬ர஡றகள்
 சங்கத் வ஡ர஫றனரபர்கபின் இ஡஦ங்கபில் அந்஡ வ஢ன௉ப்ன௃ தற்நறப் த஧஬ி஦து. ஥ரர்க்மறன் ஬஫றகரட்டு஡ஷன அ஬ர்கள் ஌ற்க, சங்கத்஡றன் வத஦ர் கம்னைணிஸ்ட்டுகள் ஋ண அஷ஫த்துக்வகரண்டணர். வ஡ரடர்ந்து தி஧ரன்ஸ், வெர்஥ணி ஋ண இ஡஧ ‧வதரதுவுஷடஷ஥ச் சங்கம்
 ஋ண ஥ரநற஦து. வ஡ர஫றனரபர்கள் ஡ங்கஷப தி஧஡ற஢ற஡ற சறந்஡ஷண வ஢ன௉ப்ன௃ த஧஬, 1847ம் ஆண்டின் ெழன் ஥ர஡ப் தகனறல், னண்டன் ஥ர஢க஧த்஡றல் என௉ தி஧஥ரண்ட஥ரண ஢ட்சத்஡ற஧஥ரக, உனகத் வ஡ர஫றனரபர்கஷப என்நறஷ஠த்஡ ஢ரட்டின் வ஡ர஫றற்சங்கங்கல௃க்கும் இந்஡ச் ன௅஡ல் கம்னைணிஸ்ட் சங்கம் உ஡஦஥ரணது. அ஡ன் வகரள்ஷககஷப ஬டி஬ஷ஥த்஡ ஥ரர்க்ஸ், அந்஡ ஥ர஢ரட்டுக்குச் வசல்ன஬ில்ஷன. ஌ங்கல்ஸ் ஥ட்டுஶ஥ வசன்நறன௉ந்஡ரர். ஍ஶ஧ரப்தர ன௅ழுக்கத் வ஡ர஫றனரபர்கபிஷடஶ஦ உற்சரக ஊற்ஷநக் கறபப்தி஦ கம்னைணிஸ்ட் சங்கம், அடுத்஡ ஬ன௉டஶ஥ ஌ங்கல்ம§டன் ஡஦ரரிக்க, இ஧ண்டர஬து ஥ர஢ரட்ஷட ஥ரர்க்ம§ம் னண்டணில் கூட்டி஦து. வசன்நறன௉ந்஡ரர். இ஡ற்கு கம்னைணிஸ்ட்டுகல௃க்கரண வகரள்ஷககள் வகரண்ட அநறக்ஷகஷ஦த் ஬஫ங்கற஦து ஥ரர்க்ம§க்கும் சங்கம். ஥ரர்க்மறன் ன௃கழ் ஌ங்கல்ம§க்கும் ஬ரழ்க்ஷகஷ஦ ஍ஶ஧ரப்தர அ஡றகர஧த்ஷ஡ ஥ட்டு஥றன்நற, உனக ஬஧னரற்ஷநஶ஦ ஥ரற்நற஦ஷ஥த்஡ கம்னைணிஸ்ட் அநறக்ஷக ஡஦ர஧ரகற஦து. ஆ஧ம்தித்஡து. ஥ரர்க்மறன் ஡ங்கபது ன௃஧ட்சக஧ ன௅ழுக்கப் ஋ண்஠ங்கபரல், த஧஬ னட்சக்க஠க்கரண வ஡ர஫றனரபர்கபின் இ஡஦ங்கபில் ஥ரர்க்ம§ம் ஌ங்கல்ம§ம் தி஡ர஥கர்கபரக உன௉வ஬டுத்஡ணர். அது஢ரள் ஬ஷ஧ கண்கள் கட்டப்தட்ட கரல்஢ஷடகஷபப் ஶதரனத் வ஡ர஫றனரபர்கல௃க்கு, இந்஡ அநறக்ஷக என௉ ன௃஡ற஦ தரஷ஡க்கரண, ன௃஡ற஦ த஦஠த்துக்கரண ன௅஡ல் ஬ிடிவ஬ள்பி஦ரக ன௅ஷபத்஡து. ன௅஡னரபிகள் ஡ங்கள் ஥ீது வ஡பி஬ற்றுத் ஡றரிந்஡ ஥ரற்ஷநனேம் அ஬ர்கள் உ஠ர்ந்஡ணர். ஢஧ம்ன௃கள் ன௃ஷடத்஡ண. ன௅ஷ்டிகள் உ஦ர்ந்஡ண. ன௅஡ல் ன௃஧ட்சற தரரீமறல் வ஬டித்஡து! ஢டத்஡ற ஬ன௉ம் உஷ஫ப்ன௃ச் சு஧ண்டஷனனேம் அ஡ற்கரண வகரஞ்சம் வகரஞ்ச஥ரக ஬பர்ந்஡ வதரநற, ஡றடீவ஧ண என௉ ஢ரள் வதன௉ந்஡ீ஦ரக உன௉வ஬டுத்஡து. 1848 திப்஧஬ரி 24ம் ஶ஡஡ற஦ன்று, தரரீஸ் ஢க஧ ஬஡றகபில் வ஡ர஫றனரபர்கல௃ம் ஥ர஠஬ர்கல௃ம் ீ கூட்டம் கூட்ட஥ரக, வதன௉க்வகடுத்஡ ஆறு ஶதரன ஏடி ஬ந்஡ணர். ஥ன்ணன் லூ஦ி தினறப் ஡ப்திஶ஦ரடிணரன். தரரீமறல் ன௅டி஦ரட்சற ஡ஷ஧஦ில் உன௉ண்டது. இ஡஧ குடி஦ரட்சற அரி஦ஷ஠ ஌நற஦து! ஆ஧ம்தித்஡து. குநறப்தரக, வதல்ெற஦த்஡றன் அ஧சனுக்குப் த஦ம் சற்று அ஡றக஥ரக இன௉ந்஡து. ஥ட்டும் வகரடுத்஡ரல் ஶதரதும்
 ஋ண அ஬ன் வ஬பிப்தஷட஦ரக அநறக்ஷக ஬ிட, ஢டந்஡ இந்஡ப் ன௃஧ட்சற கர஧஠஥ரக, ஍ஶ஧ரப்தி஦ ஢ரடுகபில் கறனற த஧஬ ‧஥க்கள் ஬ின௉ப்தப்தட்டரல், ஡ரன் ன௅டி துநக்கவும் ஡஦ரர். ஥ர஡ர஥ர஡ம் ஡ணக்கு என௉ சம்தபம் அ஬ணது இந்஡ த௄஡ண ஡ந்஡ற஧த்஡றல் ஌஥ரந்஡ணர். ஥க்கள் ஥ன்ணஷணப் வதரன௉ட்டரகக் கன௉஡ர஥ல் ஬ிட்டு஬ிட்டணர். இந்஡த் ஡ன௉஠த்஡றல், ஥ன்ணன் ஡ன் தரதுகரப்ஷத ஬஧, ஢ன்கு தனப்தடுத்஡றக்வகரண்டரன். அனுப்தி, அது஬ஷ஧ ஥ஷநந்து ன௃஧ட்சற஦ரபர்கல௃ம் ஥ன்ணன் அடித஠ிந்து஬ிட்ட஡ரகக் கன௉஡றப் ன௃஧ட்சற கல஡ங்கஷபப் தரடி஦தடி சறஷந஦ில் ஡ள்பிணரன் ஥ன்ணன். வதல்ெற஦த்ஷ஡஬ிட்டு தஷட ஥ரர்க்ஸ் ஬஧ர்கள் ீ ஷக஡ரணது வ஬பிஶ஦ந குநறத்து அ஡ற஧டி஦ரகப் தஷடகஷப அஷண஬ஷ஧னேம் கூண்ஶடரடு ஷகது வசய்து, கறடந்஡ ரர்க்ஸ் சத்஡ம். வதல்ெற஦ம் ன௅஦ற்சறக்கும்ஶதரது, வதரதுவுஷடஷ஥ச் சுற்நற வ஬பிஶ஦ சங்கத் ஡த஡தவ஬ண ஡ஷன஬ரிடம் அன்நற஧வு, அ஠ி஬குக்கும் ஥ரர்க்ஸ் ஬ஷபக்கப்தட்டரர். ஬ி஬ரித்து஬ிட்டு, ஬டு ஡றன௉ம்தி஦ வென்ணிஷ஦, கர஬னர்கள் தன஬ந்஡஥ரகக் ஷகது வசய்து ீ இழுத்துச் ஋ண்஠ித் து஦ன௉ற்நரர் வென்ணி. இன௉ண்ட சறஷந஦ில் ஡ள்பப்தட்ட வென்ணி, இன௉பில் ஡ன் ஶ஥ல் ஌ஶ஡ர தடர்஬ஷ஡ உ஠ர்ந்஡ரர். தரம்ஶதர ஋ண அச்சம்வகரண்டரர். திநஶக வ஡ரிந்஡து, அஷ஬ ஷக஡றகபின் உடல்கள் ஋ன்தது. ஢஧கத்஡றன் வகரடூ஧ப் தரடனரகக் க஫றந்஡து அந்஡ இ஧வு. ஌ற்வகணஶ஬ அங்ஶக சறஷந஦ில் அஷடக்கப்தட்ட ஶ஡க ஬ிற்தஷணப் வசன்நணர். ஡ன்ஷணக் கர஠ர஥ல் தரி஡஬ிக்கப்ஶதரகும் வதண் கு஫ந்ஷ஡கஷப வதண் ஥று஢ரள், அடுத்஡ 24 ஥஠ி ஶ஢஧த்துக்குள் ஶ஡சத்ஷ஡ ஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ந ஶ஬ண்டும் ஋ன்ந வகடுவுடன் ஥ரர்க்ஸ். அ஡றகம் ஥ரர்க்ம§ம் வென்ணினேம் அ஬ர் ஬ிடு஬ிக்கப்தட்டுத் ஶதரல் து஧த்஡ப்தட்டணர். அங்ஶக தரரீமறல் சறன ன௃஧ட்சற஦ரபர்கபின் ஆட்சற ஢டந்துவகரண்டு இன௉ந்஡஡ரல், அங்ஶக ஶதரக ன௅டிவு வசய்஡ரர் அதத்஡ங்கஷபனேம் உன௉஬ரக்கற ஷ஬த்஡றன௉ந்஡து. அங்ஶக ஆர்஬க்ஶகரபரறுப் ன௃஧ட்சற஦ரபர்கஶப ஷகப்தற்நற஬ிடனரம் ஋ண அசட்டுத்஡ண஥ரக ன௅டிவ஬டுத்து, வெர்஥ணிக்குப் ன௃நப்தட்ட஬ர்கபின் அஷ஧ஶ஬க்கரட்டுப் கர஧஠ம், ன௃஧ட்சறஷ஦க் கடுஷ஥஦ரகச் சுதர஬ம் சரடிணரர் ஥ரர்க்ஸ். இன௉ந்஡ணர். தி஧ரன்ஷமப் ஶதரன, வெர்஥ணி஦ிலும் ன௃஧ட்சற ஢டத்஡ற ஆட்சறஷ஦க் ஆணரல், தரரீஸ் ஢றஷணத்஡து இல்ஷன. ன௃஧ட்சற, உ஠ர்ந்஡றன௉ந்஡ரர். தி஧ரன்ஸ் ஥க்கள், சு஡ந்஡ற஧த்ஷ஡க் வகரண்டரடுத஬ர்கள். அ஡ணரல்஡ரன் உனகறன் ன௅஡ல் ன௃஧ட்சற அங்கு வ஬டித்஡து. ஆணரல், வெர்஥ணி அப்தடி இல்ஷன. அ஬ர்கள் ஡ங்கபின் அநற஬ி஦ல் கண்டுதிடிப்ன௃கபின் னென஥ரக உனகுக்கு அபித்஡ ஢ன்வகரஷடகள் ஡ங்கஷப ஏர் அ஡றகரரி஦ரக ஢றஷணத்துக்வகரள்த஬ர்கள். ஋ப்ஶதரதுஶ஥ எவ்வ஬ரன௉ ஶ஡சத்துக்கம் என௉ உண்டு. ஥ரர்க்ஸ் அ஡ஷண ஢ன்கு ஋க்கச்சக்கம். அஶ஡ச஥஦ம், அ஡றகர஧ வ஬நற திடித்஡ ன௄஥ற அது. அங்ஶக எவ்வ஬ரன௉஬ன௉ஶ஥ அடுத்஡஬ஷண அ஡றகர஧ம் வசய்஦ ஬ின௉ம்ன௃த஬ன், ஡ன் ஶ஥ல் ஢றகழ்த்஡ப்தடும் அ஡றகர஧த்துக்கு அவ்஬பவு சலக்கற஧ம் ஬ிழுந்து஬ிடுஶ஥ர வெர்஥ன் ஋஡றர்ப்ன௃க் ஋ன்கறந கரட்ட த஦ம்஡ரன் ஥ரட்டரன். கர஧஠ம். ஋஡றர்த்஡ரல், இந்஡ப் ஋ங்ஶக த஦ம்஡ரன், ஡ன் த஡஬ிக்கு யறட்னர் ஶ஬ட்டு ஋னும் வகரடூ஧ன் னை஡ர்கஷபக் கூட்டம் கூட்ட஥ரகக் வகரன்று கு஬ித்஡ஶதரது, அ஡ற்கு உடந்ஷ஡஦ரக ஶ஡ரன்நற஦ின௉ந்஡ரல், ஋ணஶ஬, ன௅஡னறல் ஥க்கஷப வ஥ௌண஥ரக ஬஧னரறு இன௉க்கஷ஬த்஡து. ஡ஷனகல ஫ரக யறட்னர் ஥ட்டும் ஥ரநற஦ின௉க்கும். தி஧ரன்மறல் உ஡஬ினேடஶண ன௃஧ட்சறஷ஦ ஢றகழ்த்஡ ஶ஬ண்டும் ஋ணத் வ஡பி஬ரக ஋ச்சரித்஡றன௉ந்஡ரர் ஥ரர்க்ஸ். வ஬ற்நற ஥஦க்கத்஡றல் இன௉ந்஡஬ர்கல௃க்கு அது கர஡றல் ஬ி஫ஶ஬ இல்ஷன! ஋ல்னர ஥க்கல௃ம் ஋ன் ஥க்கள்! ஢ரஶணரர் உனக ஥கன்!
 ‧஋ல்னர ஢ரடும் ஋ன் ஢ரஶட! ஋ல்னர ஥க்கல௃ம் ஋ன் ஥க்கள்! ஢ரஶணரர் உனக ஥கன்!
 ஡ன் ஬ரழ்வ஬னும் ஧஦ிஷன இ஦க்கும் ஋ரிசக்஡ற஦ரக, ஥ரர்க்ஸ் த஦ன்தடுத்஡ற஦ வதரன்஬ரசகம் இது! ஥க்கபின் ஥ண஢றஷன஦ில் ஥ரற்நம் ஢றக஫ ஶ஬ண்டும். அ஬ர்கபின் இ஡ணரல்஡ரன் ஡ன் வசரந்஡ ஢ரட்டின் அ஡றகர஧ப் தடங்கல௃க்கு ஋஡ற஧ரக ஋ழு஡த் து஬ங்கற஦ ீ அ஬஧து ஬ிடி஦லுக்கரகவு஥ரண உன்ண஡ வ஬பிச்சத்ஷ஡ ஶ஢ரக்கறப் த஦஠ித்஡து! எவ்வ஬ரன௉ ஥ரர்க்ஸ் அ஡ணரல்஡ரன், இது ஡குந்஡ ஶதணர, ன௅டி஬ில் உனக ஥க்கபின் ஢ன்ஷ஥க்கரகவும் தரட்டரபி ஬ர்க்கத்஡றன் ஶ஡சம் அநறந்஡றன௉ந்஡ரர். தற்நறனேம் ‧வெர்஥ணிக்குள் ஋ன்று இப்ஶதரது ன௃஧ட்சற வசய்஦ ஶ஬ண்டரம். ஶ஢஧஥ல்ன!
 சகரக்கஷபத் ஡டுத் ஡ரர். அப்ஶதரது அ஬ர்கள் ஬ிழுந்துகறடந்஡஡ரல், வசரற்கள் ஌ந஬ில்ஷன. 1848, ஌ப்஧ல் 1ம் ஶ஡஡ற... அஷனகடல் வ஬ள்பவ஥ண, ஶகர஭ங்கஷப ஋ழுப்தி஦தடி தி஧ரன்மறனறன௉ந்து வெர்஥ணிக்குள் த௃ஷ஫ந்஡து ன௃஧ட்சற஦ரபர்கஷபச் சற஡நடித்஡ு வெர்஥ன் அ஧சு. ஥ரர்க்மறன் ஡ீர்க்க஡ரிசணம் அ஡ன் திநஶக ன௃஧ட்சற஦ரபர்கல௃க்கு உஷநத்஡து. ஋ன்ண வசய்஬வ஡ணப் ன௃ரி஦ர஥ல், ஥ரர்க்ஸ் ன௅ன் கூடிணர். ஋ழுத் ஡றலு஥ரக வ஢ன௉ப்ஷதக் வகரல௃த்஡றப்ஶதரட்டு, ன௃஧ட்சறஷ஦ ஬ிஷ஡க்கனரம் ஋ன்தது ன௃஧ட்சறப் தஷட! ஶதரண ஶ஬கத்஡றஶனஶ஦, ஥஧஠ அடி வகரடுத்துப் ஥டஷ஥஦ின் ஥ரர்க்மறன் ஥டி஦ில் அ஬ர்கபின் வச஬ிகபில் ஡ணித்஡ணிஶ஦, ஆங்கரங்ஶக வெர்஥ணிக்குள் ஧கசற஦஥ரக த௃ஷ஫ந்து, தடிப்தடி஦ரக ஶதச்சறலும் ஥ரர்க்மறன் ஡றட்டம். அஷண஬ன௉ம் அ஡ஷண ஌ற்று, ஧கசற஦஥ரக வெர்஥ணிக்குள் ஊடுன௉஬ிணர். வகரஶனரன், வகரஶனரன் வ஡ர஫றற்சரஷனகள் ஥றகுந்஡ ஢க஧ம். ஥ரர்க்ஸ் ஡ணக்ஶகற்ந ன௃஧ட்சற஦ின் வசரத்து ஬ிஷப஢றன஥ரக அஷ஡த் ஶ஡ர்ந்வ஡டுத்஡ரர். அடுத்஡ சறன ஢ரட்கபில், அ஬஧து இ஡஦க்கணினேம் னென஥ரகக் கறஷடத்஡ 7,000 டரனர் த஠த்ஷ஡க் வகரண்டு, அச்சகம் என்ஷந ஢றறு஬ிணரர். ஢கன௉க்குள் கு஫ந்ஷ஡கல௃டன் குடிஶ஦நற஦து. ஡ந்ஷ஡஦ின் குடும்தச் 1848, ெழன் 1ம் ஶ஡஡ற... ஥ீண்டும் உ஡஦஥ரணது ஷ஧ன்னரந்து வகெட். எஶ஧ ஬ன௉டம்஡ரன்... வகரஶனரன் ஥ரர்க்ஸ். அதர஦ம் ஢க஧த் வ஡ர஫றனரபர்கபின் ஡ங்கல௃க்கு அன௉கறஶனஶ஦ ஥த்஡ற஦ில் இன௉ப்தஷ஡ தி஡ர஥கணரக அப்ஶதரது஡ரன் உன௉வ஬டுத்து஬ிட்டரர் உ஠ர்ந்஡து வெர்஥ன் அ஧சு. ஥ீண்டும் ஥ரர்க்ஷமச் சுற்நற ஬ஷபத்து, ஢ரடு கடத்஡ற஦து. ஬஫க்கம் ஶதரன இந்஡ ன௅ஷநனேம் ஥ரர்க்ஸ், வெர்஥ன் ஧ரட௃஬த்஡ர ஧ரல் தி஧ரன்சுக்குள் வகரண்டு ஬ந்து ஬ிடப்தட, அ஡ன் திநகு என௉ ஥ர஡ம் க஫றத்து வென்ணி ஡ன் கு஫ந்ஷ஡கல௃டன், தன இ஫ப்ன௃கஷபனேம் ஶ஬஡ஷணகஷபனேம் சு஥ந்஡தடி க஠஬ணின் இல்னம் ஶ஡டி, தி஧ரன்ஸ் ஬ந்து ஶசர்ந்஡ரர். ஬ரழ்க்ஷக஦ில் ஶசர஡ஷணகள் ஬ன௉ம். ஆணரல், ஶசர஡ஷணகபிஶனஶ஦ ஬ரழ்க்ஷக ஏடிணரல்..? ஥ரர்க்சுக்கர஬து இது ஬ின௉ம்தி ஬குத்துக்வகரண்ட தரஷ஡. உனக ஥க்கல௃க்கரண ஬ிடு஡ஷன ஋ன்ந எஶ஧ சறந்஡ஷண அ஬஧து உள்ல௃க்குள் கணன்றுவகரண்டு இன௉ந்஡஡ரல், அ஬஧ரல் ஏட ன௅டிந்஡ு. ஆணரல், வென்ணி? க஠஬ன் ஋ன்த஡ற்கரக, அத்஡ஷண ஶசர஡ஷணகஷபனேம் ஥ீநற, ன௅டி஬ரண வ஬பிச்சம் ஶ஢ரக்கற ஋த்஡ஷண வ஡ரல் ஷனகஷபத்஡ரன் என௉ வதண்஠ரல் சகறத்துக்வகரள்ப ன௅டினேம்? ஆணரல், வென்ணிஶ஦ர ஡ன்ஷணஶ஦ ஥ரர்க்மரகக் கன௉஡ற ஬ரழ்ந்஡ரர். ஬று஢ஷட ீ வென்ணி ச஬ரஷனனேம் தூள் தூபரக்கும் ஬னறஷ஥ ஥றக்க வதண்஠ரக அ஬஧ரல் ஋ன்ஶநனும் என௉ அடி, எஶ஧ என௉ அடி... சனறப்தின் கர஧஠ ஥ரக தின்஬ரங்கற ஦ின௉ந்஡ரல்கூட, அபவுக்கு உனக ஬஧னரஶந ஥ரநற஦ின௉க்கும். அந்஡ ஥ரர்க்மறன் உ஦ி஧ரக, ஶதரட ன௅டிந்஡து. ஥ரர்க்மறன் ஬஧னரற்றுப் தரஷ஡஦ில், அ஡ணரல்஡ரன், ஬ரழ்஬ில் ஋஡றர்ப்தடும் ஋த்஡ஷக஦ ஡றஷச திஷ஠க்கப்தட்டு இன௉ந்஡ரர். ஥ரர்க்ஸ் ஬ந்஡றன௉க்கறநரர் வென்ணி அ஧சரங்க ஢ரற்கரனறகள் ஢டுங்க ஆ஧ம்தித்஡ண. ஥ீண்டும் ஢ரடு கடத்தும் தடனங்கள்! ஋ன்று ஶகள்஬ினேற்நதுஶ஥, தி஧ரன்ஸ் 1849ம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் ஥ர஡ம் 24ம் ஶ஡஡ற... ஥ரர்க்ஸ் னண்டன் ஬ந்஡ரர். அது஡ரன் அ஬ர் னண்டன் லீ வசஸ்டர் ஸ்வகர஦ர் அன௉ஶக இன௉ந்஡, அந்஡ ஬ட்டுக்கு ஬ந்து ஶசர்ந்஡ணர். ீ ன௃கனறடம் ஶ஡டிச் வசன்ந கஷடசற இடம். வசப்டம்தர் 15ம் ஶ஡஡ற, வென்ணினேம் கு஫ந்ஷ஡கல௃ம் சூரி஦ஶண ஋ந்஡த் இங்கறனரந்஡றன் ஡ஷன஢க஧ம், னண்டன். உனகறன் த஠க்கர஧ ஢ரடு. அ஡ன்தின், ஥ரர்க்சுக்கு ஥ரர்க்சுக்கு வ஡ரல்ஷனனேம் அ஡ன்தின் தி஧ச்ஷணகள் இன௉ந்஡றன௉க்கரது வ஬பி஦ினறன௉ந்து ஋ண ஢ீங்கள் ஬஧஬ில்ஷன; ஢றஷணக்கனரம். ஬ட்டுக்குள்ஶபஶ஦ ீ உண்ஷ஥஡ரன். ஥ஷந஦ ன௅டி஦ர஥ல் ஡ற஠றும் சரம்஧ரஜ்஦த்ஷ஡க்வகரண்ட அ஧ச தட஥ரம் ீ ன௅ஷபத்஡து. ஥ரர்க்ஸ் இன௉ந்஡ரர். ஶதன௉ஷ஧ அப்ஶதரது கஷபக் னண்டன் உனகத் வ஡ர஫றனரபர்கபின் சங்கக் ஡ஷன஬ணரக கூடஶ஬, உன௉஬ரகறக்வகரண்டு ஋஡றர்ப்ன௃ம் இடி என௉ன௃நம் ன௅஫க்கப் ஬லுத்஡றன௉ந்஡து. அ஬ர்கஷபப் ஶகட்க, வதரதுவுஷடஷ஥ச் வ஡ர஫றனரபர்கள் ஡ற஧ண்டணர். கூட்டங்கபில் அ஬஧து ஥ட்டுஶ஥ ஶதர஧ரட்டம். ஆணரல், ஥ரர்க்ஸ் அ஬ர்கஷபக் கடந்து வ஢டுந்தூ஧் த஦஠ப்தட்டு ஬ிட்டின௉ந்஡ரர். தரட்டரபி ஬ர்க்கத்஡றணர் ஆட்சறஷ஦க் ஷகப்தற்ந ஶ஬ண்டும் ஋ன்தது அ஬஧து கண஬ரக இன௉ந்஡து. இது அ஬ர்கல௃க்கு ஢ம்த ன௅டி஦ர஡ கற்தஷண஦ரகவும், ஶத஧ரஷச஦ரகவும் ஶ஡ரன்நற஦து. இ஡ணரல் வ஡ர஫றனரபர்கள் ஥த்஡ற஦ிஶனஶ஦, ஥ரர்க்மறன் ஥ீது அ஬஢ம்திக்ஷக உண்டரணது. இ஡ணரல், ஥ரர்க்ஸ் அ஡ீ஡ப் வதரறுத்஡஬ஷ஧, அ஧சரங் கத்஡றட஥றன௉ந்து உரிஷ஥கஷபப் வதறு஬஡ற்கரக ஋ழுத்஡ரக ஥ரற்நற உ஠ர்ந்து, அந்஡ப் த஠ிக்குள் ஡ன்ஷண ன௅ழுஷ஥஦ரக அர்ப்த஠ித்துக்வகரண்டரர். அப்தடி அந்஡ இ஧ண்வடழுத்து ஋஡றரி அ஬஧து ஬ட்டினுள் த௃ஷ஫ந்஡து. ீ அ஬ர்கபிடம் வகரண்டுவசல்஬து஡ரன், என௉஬ி஡ ஢ற஧ரகரிப்ன௃க்கு ஆபரக்கப்தட்டரர். இ஡ற்கு எஶ஧ ஡ன் ஡ீர்வு ஋ன்தஷ஡ கன௉த்துக்கஷப அ஬ர் ஡ீ஬ி஧஥ரக ஡ன்ஷண னெழ்க டித்துக்வகரண்டு இன௉ந்஡ ச஥஦த்஡றல்஡ரன், ‧தசற
 ஋ன்கறந அப்ஶதரது ஥ரர்க்ஸ், வென்ணி ஡ம்த஡றக்கு ஢ரன்கு கு஫ந்ஷ஡கள். கு஫ந்ஷ஡கல௃ம், தசற ஋ன்நரல் ஋ன்ண ஋ன்று வ஡ரினேம் னறட்டில் தரக்ஸ் ஋ன்கறந அடுத்஡ இன௉ சறசுக்கல௃ம், தரல் குடி ஥நக்கர஡ தச்சறபம் ஆண் கு஫ந்ஷ஡கள். என௉ ஢ரஷபக்கு என௉ ஶ஬ஷப உ஠வு ஋ன்தஶ஡ வதன௉ம் வசனவு ஥றகுந்஡஡ரக இன௉ந்஡ கர஧஠த்஡ரல், கு஫ந்ஷ஡கல௃க்கும் ஥ரர்க்சுக்கும் இன௉ப்தஷ஡ப் தரி஥ரநற஬ிட்டுப் ஬஦ஷ஡ ன௅஡ல் இ஧ண்டு வதண் ஋ட்டி஦஬ர்கள். ஋ட்கர், தட்டிணி கறடக்க ஆ஧ம்தித்஡ரள் வென்ணி. இ஡ன் கர஧஠஥ரக, அ஬ள் ஥ரர்தில் தரல் ஬ற்நத் ஥ரர்தில் ஧த்஡ம் சு஧க்கத் து஬ங்கற஦து. அன்று இ஧வு வ஢டுஶ஢஧ம் அந்஡ து஬ங்கற஦து. என௉ கட்டத்஡றல், அ஡ீ஡ ஬றுஷ஥஦ின் கர஧஠஥ரக சுன௉ங்கறக்கறடந்஡ வென்ணி஦ின் ஬ட்டில், ீ ஬஫க்க஥ரகக் கு஫ந்ஷ஡கள் அழும் சத்஡த்துடன் வென்ணி஦ின் அழுகு஧லும் ஶசர்ந்து எனறத்஡து. ஆகஸ்ட் 1850. அடிக்கடி த஠ம் அனுப்தி உ஡வும் ஌ங்கல்மறட஥றன௉ந்தும் ஡க஬ல் ஋துவும் ஬஧ர஡ ஢றஷன. என௉ ஢ரள், ஶ஬க஥ரக ஬ட்டினுள் தடிஶ஦நற ீ ஆ஧ம்தித்஡ரள். அன்ஶநரு அ஬ள் ஬ி஡றத்஡றன௉ந்஡ வகடு ன௅டிந்஡றன௉ந்஡து. அ஬ல௃டன் ஬ந்஡ ஬ந்஡ ஬ட்டுக்கர஧ப் வதண்஥஠ி, ஬ரடஷக தரக்கற ஶகட்டுக் கூச்சல் ஶதரட ீ அடி஦ரட்கள் ஡ட஡டவ஬ண ஬ட்டினுள் த௃ஷ஫ந்஡ணர். வதட்டி, தடுக்ஷககஷப ஋டுத்து ஬஡ற஦ில் ீ ீ ஋நறந்஡ணர். இன்னும் இ஧ண்டு ஢ரள் ஡ணக்கு அ஬கரசம் ஡ன௉ம்தடி வென்ணி, ஋ெ஥ரணி஦ிடம் இல்ஷன. ஶ஬று வகஞ்சறக் க஡ந, அந்஡ப் வதண்஥஠ி஦ின் கல் வ஢ஞ்சறனறன௉ந்து கஷடசற ஬ஷ஧ ஈ஧ம் சு஧க்கஶ஬ ஶதர஧ரட்டத்துக்கறஷட஦ில் ஥ரர்க்ஸ், வசஸ்டர் வ஡ன௉஬ில் ஋ண் 1, வெர்஥ன் ஏட்டல் ஋னும் குடிஶ஦ந சம்஥஡ம் வதற்நரர். வென்ணினேம் கு஫ந்ஷ஡கல௃ம் அன்று இ஧வு ஬஫ற஦ில்ஷன. ன௃஡ற஦ இடம் தரர்த்துச் வசல்ன ஶ஬ண்டி஦து஡ரன். ஥றகுந்஡ இடத்஡றல் இ஧ண்டு அஷநகள் ஥ட்டுஶ஥ வகரண்ட என௉ ஬ட்ஷடப் ஶதசற, ஥று ஢ரள் அங்ஶக ீ வ஡ன௉஬ில்,குபிரில் வ஬றும் ஡ஷ஧஦ிஶனஶ஦ தடுத்஡ணர். னண்டன் ஥று஢ரள், ஬ண்டி஦ில் வதரன௉ட்கள் ஌ற்நப்தடு ஬஡ற்குள் ஋ங்கறன௉ந்ஶ஡ர ஏடி ஬ந்஡ கூட்டம் ஬ண்டிஷ஦ச் சூழ்ந்துவகரண்டது. ஥ன௉த்து஬ர், தரல்கர஧ர், ஥பிஷகக் கஷடக்கர஧ர் கடன்கர஧ர்கபின் கூட்டம் அது. ஥ரர்க்ஸ் ஡஧ ஶ஬ண்டி஦ தரக்கறக்குப் த஡றனரக, ஆபரல௃க்குக் இ஡஦த்஡றல் ஧த்஡ம் கசற஦ச் வசய்஡து இந்஡க் கரட்சற! இதுகூடப் த஧஬ர஦ில்ஷன... ஬றுஷ஥ ஋ன்கறந வகரஷனவ஬நறஶ஦ரடு ஡றன்று ஡ீர்த்஡து஡ரன் ஋ல்னர஬ற்ஷநனேம்஬ிடப் வதன௉ங்வகரடுஷ஥! அ஧க்கன், அடுத்஡டுத்து ஥ரர்க்ஸ் ஡ம்த஡ற஦ின் திஞ்சுக் கு஫ந்ஷ஡கள் ஋ண ஷக஦ில் கறஷடத்஡ வதரன௉ள்கஷப ஋டுத்துக்வகரண்டு ஢ஷடஷ஦க் கட்டிணர். வென்ணி஦ின் னெ஬ஷ஧க் ன௃஡ற஦ ஢ம்திணரர். ஥று஥னர்ச்சற கல஡ங்கள் இஷசக்கத் து஬ங்கும் ஋ன்று ஥ரர்க்ஸ் உறு஡ற஦ரக ஥ரர்க்சுக்கு஡ன் ணரல் ன௅டிந்஡ அத்஡ஷண உ஡஬ிகஷபனேம் அவ்஬ப்ஶதரது ஌ங்கல்ஸ் வசய்து ஬ந்஡ரர் ஋ன்நரலும் அ஬ஶ஧ ஡ன் ஡ந்ஷ஡ஷ஦ அண்டி ஬ர஫ ஶ஬ண்டி஦ ஢றஷன஦ில் இன௉ந்஡஡ரல், ன௅ழுஷ஥஦ரக உ஡஬ ன௅டி஦஬ில்ஷன. அவ஥ரிக்கர஬ினன௉ந்து வ஬பி ஦ரண ஥ரர்க்ஸ்அவ்஬ப் ஶதரது ஋ழு஡ற஦஡றல் கறஷடத்஡ வசரற்தப் த஠த்஡றன் னென஥ரகத் ஡ரன் ஏ஧பவு குடும்தம் ஏடி஦து. என௉கட்டத்஡றல், அங்கறன௉ந்தும் த஠ ஬஧த்து ஢றன்றுஶதரக, ஬சறக்கும் இடவ஢ன௉க்கடி இந்஡ ஥றகுந்஡ ஏர் எண்டுக்குடித்஡ணத்துக்கு அ஬ர்கபின் குடும்தம் ஥றகுந்஡ வ஢ன௉க்கடிக்கு ஆபரணது. ஬ரடஷக வகரடுக்கர஡஡ரல்,஌ஷ஫கள் அ஡றகம் இடம்வத஦ர்ந்஡ணர். இக்கட்டரண சூ஫னறல்஡ரன் ன௅஡ல் '஢றனை஦ரர்க் ட்ரிதினைன்' தத்஡றரிஷகக்கு இநந்஡து. இது குநறத்து வென்ணிஶ஦ இவ்஬ரறு ஋ழுதுகறநரர்... '....... அது 1850 ஆகஸ்ட்஥ர஡ம். வகரண்டு அப்ஶதரது த஠ ஢ரன் கு஫ந்ஷ஡ ஥ீண்டும் ஋ன் ஍ந்஡ர஬து கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ ஋ல்னர ஬஦ிற்நறல்சு஥ந்து இடங்கபிலும் கடன் ஬ரங்கற ஦ரகற஬ிட்டது. இணி ஷக ஢ீட்டக்கூட ஆட்கள் இல்ஷன. இன௉ந்ஶ஡ன். ன௅ஷட அ஡றக஥ரகற஬ிட்டது. கரய்ச்சல். இந்஡ச் ச஥஦த்஡றல், ஷகக்கு஫ந்ஷ஡஦ரக இன௉ந்஡ ஋ன் வசல்஬ன் னறட்டில் தரக்சுக்கு கடும் ஥ற்வநரன௉ வசல்஬ணரண ஋ட்கஷ஧ ஷக஦ிலும் திடித்துக்வகரண்டு யரனந்஡றல் இன௉ந்஡ கரர்னறன் வகரடுக்கஶ஬ண்டி஦ த஠ம்அ஡றக஥ரக இன௉ந்஡து. ஆணரல், அந்஡ப் வதரி஦ ஥ணி஡ன௉க்கு கரர்னறன் ன௃஧ட்சற ஥ர஥ரஷ஬ப் தரர்க்கப் ன௃நப்தட்ஶடன். அப்ஶதரது ஥ன௉ந்து ஬ரங்கக்கூட த஠ம் இல்ஷன. ெள஧த்஡றனறன௉ந்஡ கு஫ந்ஷ஡ஷ஦த் ஶ஡ரபிலும் அ஬ர்கரர்லுக்குக் ஶ஥ல் கடும் ஶகரதம். ெள஧த்஡றல் ஢ட஬டிக்ஷககபின் கு஫ந்ஷ஡஦ிடம் வகரடுத்து, உள்பது இன௉ந்஡ சறறு வதரட்டனம் என்ஷநக் இவ்஬பவு஡ரன் வசரல்னர஥ல் ஋ன்தஷ஡ச் ஡ன்ணிடம் ஢ரன் ஋ன்ஷணப்தரர்த்஡ரர். வசரல்லும்஬ி஡஥ரக ஥ஷன஦பவு ஢ம்திஷகனேடன் அங்கு வசன்ஶநன்.அ஬ர் கடுகபஶ஬ அந்஡த் வகரடுத்஡ரர். ஶ஡ரல்஬ிஷ஦ ஋ன்ணரல் ஡ரங்கறக்வகரள்ப வ஡ரண்ஷடக்கு஫ற அஷடத்஡து. அ஡ற்கு ஶ஥ல் அ஬ர் ன௅ன் ஢றற்க, ஋ன் ஡ன்஥ரணம் இடம் வகரடுக்க஬ில்ஷன. ஢ரன் ஌஥ரற்நத்துடன் ஡றன௉ம்தி ஬ந்ஶ஡ன். ஢றஶ஥ரணி஦ர ெள஧த்஡றல் ன௅஡ல கு஫ந்ஷ஡ அ஬ன். அ஬ஸ்ஷ஡ப்தட்ட னறட்டில் தரக்ஸ் இநந்துஶதரணரன். ஬றுஷ஥க்கு ஢ரன் தனற வகரடுத்஡ ன௅டி஦஬ில்ஷன. ஋ன்ஷண ஬ரட்டும் அ஬ணது ஢றஷண஬ினறன௉ந்து ஬ினகஶ஬, ஢ரங்கள் அஶ஡ தகு஡ற஦ின் ஶ஬று ஬஡றக்குக் குடி ன௃குந்ஶ஡ரம். ீ ஥ரர்ச் 28, திநந்஡ரள்.....' ஡ன் 1851ல் ஋ன் ன௃஡ற஦ வசல்஬ி தி஧ரன்சறஸ்கர வதரன௉ல௃஡஬ி குடும்த கடி஡வ஥ரன்று அ஬ர்கபது ஢றஷனஷ஦ ஶ஥லும் வ஡பிவுதடுத்துகறநது. ஶகட்டு, ஢ண்த஧ரண அ஬ர் வ஬ய்வடய்஥ர் ஋ழு஡ற஦ ஋ன்த஬ரிடம் இன்வணரன௉ 'அன்தரர்ந்஡ ஢ண்தஶ஧, இது ஶதரன்ந அற்த சங்கடங்கபில் ஋ல்னரம் ஢ரன் என௉ஶதரதும் ஡பர்஬ஷட஬஡றல்ஷன. ஥ணி஡ஷ஧க் க஠஬஧ரகப் ஋ணக்கு வதற்நஷ஥க்கரக ஋ன் க஠஬ர் ஢ரன் அன௉கறல் அஷடனேம் இன௉க்கறநரர். ஥கறழ்ச்சறக்கு இப்தடி அபஶ஬ என௉ இல்ஷன. ஋ணக்கறன௉க்கும் க஬ஷன ஋ல்னரம் என்ஶந என்று஡ரன். இந்஡ தர஫ரய்ப் ஶதரண ஬றுஷ஥, அந்஡ அற்ன௃஡஥ரண இ஡஦த்ஷ஡ ஋வ்஬பவு ஶ஬஡ஷணக்குள்பரக்குகறநஶ஡ர ஋னும் எஶ஧ சறந்஡ஷண஡ரன் ஋ன்ஷண ஬ரட்டி ஬ஷ஡க்கறநது. அ஬ர் ஋த்஡ஷணஶ஦ர ஶதன௉க்குக் ஶகட்கர஥ஶன உ஡஬ிகள் வசய்஡றன௉க்கறநரர். ஆணரல், இப்ஶதரது ஥ற்ந஬ர்கள் ஋ங்கல௃க்குச் வசய்஦ ஋஡ற்கரகவும் ஋ன்ணரலும் ஶ஬ண்டி஦ ஋஬ரிடன௅ம் ன௅ஷந. ஆணரல், ஋ந்஡ச் சந்஡ர்ப்தத்஡றலும் அ஬ர் உ஡஬ி வசய்஦ என௉஬ன௉ம் சும்஥ர ஷக஢ீட்டி஦஡றல்ஷன. இல்ஷன. அஷ஡ அ஬ர் அ஬ர் ஡ரங்கறக்வகரள்ப ன௅டி஦ரது. என்றும் இல்ஷன. இப்ஶதரது ஋ழுதும் எவ்வ஬ரன௉ ஋ழுத்தும் னட்சம் வதறும். அ஡ற்கு ஬ிஷனஶ஦ இல்ஷன... ஋ங்கல௃க்கு ஋஡றர்கரனத்஡றன் ஶ஥ல் அ஡றக ஢ம்திக்ஷக இன௉க்கறநது....' இந்஡ச் சூ஫னறல் அ஬ர்கபது ன௃஡ற஦ ஬஧஬ரண தி஧ரன்சறஸ்கர, அ஬ஸ்ஷ஡ப்தட்டரள். திநந்஡ சறன ஢ரட்கபிஶனஶ஦ அந்஡க் கு஫ந்ஷ஡னேம் இநந்துஶதரணது. அ஡ஷண ன௅ழுக்க அடக்கம் அந்஡க் வசய்஦க்கூட என௉ கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ ஶதர஡ற஦ ஬ட்டின் ீ த஠஬ச஡ற இல்னர஡ ஥ற்வநரன௉ திநஶக, கர஧஠த்஡ரல், ஥ரர்ன௃ச் சபி஦ிணரல் இ஧வு ஡ன் ஡ன் கறடத்஡றஷ஬த்஡றன௉ந்஡ணர். க஫ந்ஷ஡க்கரண சரி஡த்஡றல் வ஡ரட்டில் ஢ண்தர் கடன் வகரடுத்஡ வென்ணி஦ரல் வென்ணி அஷந஦ிஶனஶ஦ இப்தடி஦ரகக் இல்ஷன, ச஬ப்வதட்டிஷ஦ கஷ்ட஥ரகறப்ஶதரணது....' இநக்கும்ஶதரது குநறப்திடுகறநரர்... ஬ரங்க ன௅டிந்஡து. அ஡ற்கு 'திநக்கும்ஶதரது இது குநறத்து ச஬ப்வதட்டி அந்஡க் கு஫ந்ஷ஡க்கு ஬ரங்கக்கூட இப்தடிவ஦ல்னரம் ஬றுஷ஥ ஋னும் வகரடி஦ அ஧க்கனுடன் 1849 ன௅஡ல் 1855 ஬ஷ஧ ஥ரர்க்ஸ் ஢றகழ்த்஡ற஦ வகரடி஦ கர஧஠஥ரக, வ஡ரடர்ந்து ஡ணது னென்று கு஫ந்ஷ஡கஷப ஥ரர்க்சும் வென்ணினேம் தனற வகரடுத்஡ணர். கஷடசற஦ரக கடி஡த்஡றல்... ஋ட்கர் ஶதரரின் இநந்஡து஡ரன் ஥ரர்க்மறன் ஥ண஬னறஷ஦ ஋ழு஡ற஦ இ஡஧ அ஡றகப்தடுத்஡ற஬ிட்டது. ஢ட஬டிக்ஷககஷப னேம் கூர்ந்து க஬ணிப்த஡ரல், ஡ங்கல௃க்கரண இ஡ணரஶனஶ஦ அன்நரட உற்சரகத்ஷ஡ ஬ரழ்க்ஷக஦ின் அ஬ர்கள் சர஡ர஧஠ப் அ஡றனறன௉ந்ஶ஡வதறுகறநரர்கள். தி஧ச்ஷணகள் அ஬ர்கஷப '஥கரன்கள்இ஦ற் ஌ங்கல்சுக்கு ஷகஷ஦னேம் ஥ரர்க்ஸ் உனகத்஡றன் என௉ஶதரதும் ஡ீண்டு஬஡றல்ஷன ஋ண ஶதக்கன் ஋னும் அநறஞன் கூறுகறநரன். ஆணரல், ஢ரன் அப்தடிப்தட்ட அநறஞன் இல்ஷன... என௉ சர஡ர஧஠ ஥ணி஡ன்஡ரன். ஋ன் கு஫ந்ஷ஡ ஌ற்றுக்வகரள்பஶ஬ ன௅டி஦஬ில்ஷன...' ஋ட்கரின் ஥஧஠ம் ஋ன்ஷண அ஡றகம் தர஡றத்து஬ிட்டது. ஋ன்ணரல் அ஬ணது ஥஧஠த்ஷ஡ அ஡ற்கடுத்஡ சறன ஬ன௉டங்கபில் வென்ணி஦ின் ஡ர஦ரரிட஥றன௉ந்து கறஷடத்஡ வசரற்தப் த஠ம் ஏ஧பவு வ஡ரடர் கஷ்டங்கபினறன௉ந்து அ஬ர்கஷப ஥ீட்வடடுத்஡து. அ஡ன் திநகு ஌ங்கல்மறன் ஥ரர்க்ஷம வதரன௉பர஡ர஧ப் தி஧ச்ஷணகள் அண்டர஡஬ரறு அ஬ர் தரர்த்துக்வகரண்டரர். ஡ந்ஷ஡஦ரர் இநந்஡ தின், ன௅ழுப் வதரறுப்ன௃ம் ஌ங்கல்ஸ் ஬சம் ஬஧, ஋ன்ண ஶ஬஡ஷண ஋ன்நரல், ஡ன் குடும்தம் வதரன௉பர஡ர஧ரீ஡ற஦ரகப் வதன௉ம் து஦ன௉ற்ந இந்஡ கரனகட்டத்஡றல்஡ரன், உனகத்஡றன் வதரன௉பர஡ர஧ம் தற்நற வ஡ரடர்ந்து தன அரி஦ னண்டன் ஥றனைமற஦ த௄னகத்஡றல் கறடப்தரர். த௄னகம் ஡றநக்கும்ஶதரது வசல்லும் கட்டுஷ஧கஷப ழு஡ற஬ந்஡ரர் ஥ரர்க்ஸ். இந்஡ ஆய்வுகல௃க்கரக ஥ரர்க்ஸ் தகல் ன௅ழுதும் வ஬பி஬ன௉ம் கஷடசறஆபரக வும் ஥ரர்க்ஸ் இன௉ந்஡ரர். ஬ட்டுக்கு ஬ந்஡தும் ஡ணக்வகண ீ எதுக்கறக்வகரண்ட அஷடந்துவகரள்஬ரர். ஥ரர்க்ஸ். ஥ரர்க்ஸ், சறன தி஧த்ஶ஦க஥ரண அ஬ஷ஧ச் சுற்நற ஋ப்ஶதரதும் இ஧வு அஷந஦ில் ன௃த்஡கங்கள் க஡ஷ஬ச் இஷநந்து கறடக்கும். ன௅஡ல் ஆபரகவும் த௄னகம் அஷடக்கும் ஶதரது சரத்஡றக்வகரண்டு ஦ரஶ஧னும் அ஡றல் வ஡ரி஦ர஥ல் ஷகஷ஬த்து஬ிட்டரல், கரட்டுச் சறங்க஥ரக உறுன௅஬ரர் ஬ிடி஬துகூடத் ச஥஦ங்கபில் வ஡ரி஦ர஥ல் வ஡ரடர்ந்து கரஷன ன௅ழுக்க ஋ட்டு ஥஠ி கண் ஬ி஫றத்துப் ஬ஷ஧ ஋ழுது஬தும் தடிக்கும் தடிப்தது஥ரக இன௉க்கு஥பவு ஡ீ஬ி஧஥ரக இன௉ப்தரர். ஥ரர்க்ஸ் சற்று ஏய்஬ரக இன௉க்கும் அ஬ர்கஶபரடு஢ஷட த஦ில்஬ரர். ஶ஭க்ஸ்தி஦ரின் கஷ஡க ஷபக் கூறு஬ரர். ஥ரர்க்மறன் ஬ட்டில் ஢ண்தர்கபின் கூட்டம் ஋ப்ஶதரதும் ஥றகுந்஡றன௉க்கும். வென்ணி கூடு஥ரண஬ஷ஧ ீ அ஬ர்கல௃க்கு ஌ஶ஡னும் அன௉ந்஡க் வகரடுத்து, உதசரிப்தரர். ச஥஦ங்கபில் கு஫ந்ஷ஡கல௃டன் ஬ிப஦ரடு஬ரர். ஥ரர்க்மறன் ஥கள்கபரண வென்ணினேம் னர஧ரவும் தடிப்தில்ன௅஡ல்஬ர்கபரக இன௉ந்஡ணர். ஬ட்டில் அஷண஬ன௉ம் ஥ரர்க்ஷம னெர் ஋ன்ஶந அஷ஫ப்தரர்கள். 1856ல் வென்ணி ஡ணது ீ ஡ர஦ரர் இநப்ன௃ கர஧஠஥ரக, வெர்஥ணிக்குச் வசல்ன ஶ஢ர்ந்஡ஶதரது, ஥ரர்க்மரல் அந்஡ச் ஋ழு஡ற஦ கடி஡த்஡றல்... 'உன் திரிவு ஋ணக்குள் ஥றகுந்஡ ஥ணக்கறபர்ச்சறஷ஦ உன௉஬ரக்குகறநது. ஋ணது சக்஡றகள் அஷணத்தும் அ஡றல் கஷ஧ந்துஶதர஬ஷ஡க் கண்கூடரகப் தரர்க்கறஶநன். ஋ன் இ஡஦ம் அஷ஥஡ற஦ரகற஬ிடும். அ஡ன் திநகு, ஋ணக்கு இந்஡ உனகறல் எஶ஧ ன௅ஷந ஥ீண்டும் உன்ஷண ஋ன் இ஡஦த்ஶ஡ரடு அஷ஠த்துக்வகரண்டரல் ஶதரதும், ஶ஬ண்டி஦ின௉க்கரது...' ஋ணத் ஡ன் திரி஬ின் ஬னறஷ஦ ஬ி஬ரிக்கறநரர். சறநற஦ திரிஷ஬க்கூட ஡ரங்கறக்வகரள்ப ன௅டி஦஬ில்ஷன. அப்ஶதரது அ஬ர் வென்ணிக்கு ஋துவும் 1859ம் ஆண்டில் ஥ரர்க்ஸ் ஋ு஡ற஦ வதரன௉பர஡ர஧க் கட்டுஷ஧கள், த௄னரக வ஬பி ஦ரணது. இ஡ற்கு ஌ங்கல்ஸ் ன௅ன்னுஷ஧ ஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡ரர். த௄ல் வ஬பி஦ரண஡றனறன௉ந்து ஥ரர்க்மறன் ன௃கழ் ஥ீண்டும் ஢ட்சத்஡ற஧஥ரக வெரனறத்஡ரர். 1867 வசப்டம்தர் 14, உனகத் உனகவ஥ங்கும் த஧஬ ஆ஧ம்தித்஡து. சறந்஡ஷண஦ரபர்கள் ஥த்஡ற஦ிஶன ஥ரர்க்ஸ் வ஡ர஫றனரபர்கபின் ஬ரழ்஬ில் ஢ற஧ந்஡஧ ஬ிடிவ஬ள்பி ன௅ழுஷ஥஦ரக உ஡஦஥ரண ஢ரள். ஥ரர்க்ஸ் ஋னும் உஷ஫ப்ன௃ இ஦ந்஡ற஧த்஡றன் 15 ஬ன௉ட கரன ன௅ழுப் ன௃த்஡க஥ரக அன்று஡ரன் வ஬பி஦ரகற஦து. ஬ி஦ர்ஷ஬த் துபிகள், ஋ழுத்துன௉க்கபரகக் கரகற஡ங்கபில் தி஧சு஧஥ரகற 'னென஡ணம்' ஋னும் இது குநறத்து ஥ரர்க்ஸ், ஌ங்கல்சுக்கு ஋ழு஡ற஦ கடி஡த்஡றல், 'கஷடசற஦ில் ஢ம் ஢ீண்ட ஢ரள் னட்சற஦஥ரண னென஡ணத்஡றன் ன௅஡ல் தரகம் ன௃த்஡க஥ரகற஬ிட்டது. இ஡ற்கு ஢ீ என௉஬ஶண த௄ஷன ஋ன்ணரல் உன௉஬ரக்கற஦ின௉க்கஶ஬ ன௅டி஦ரது. உன்ஷண வதன௉஥ற஡த்துடன் கட்டித் ஡ழுவுகறஶநன். குநறப்திட்டின௉ந்஡ரர். ஌நக்குஷந஦ ன௃த்஡கன௅ம் ன௃த்஡கத்஡றன் ஋ன் அரி஦ ஢ண்தஶண, உன்ஷண ஬ரழ்த்துகறஶநன்...' ஋ணக் கர஧஠ம். ஋ன் ஢ன்நறஷ஦ ஌ற்றுக்வகரள். ஋ணக்கரக ஢ீ ஡ற஦ரகம் வசய்஡ற஧ர஬ிட்டரல், இந்஡ வ஬பி஦ரணது. ஆசறரி஦ர் இஶ஡ கரனகட்டத்஡றல்஡ரன் சரர்னஸ் உ஦ிரிணங்கபின் ஬ின௉ம்திணரர். ஥ணி஡குனத்஡றன் தரி஠ர஥ கர஠ிக்ஷக஦ரகச் ஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡ரர். ச஥ர்ப்திக்க டரர்஬ினுக்கு அ஡ற்கரக ஥ரர்க்ஸ் ஬பர்ச்சற ஥கத்஡ரண ஡ணது குநறத்஡ ஥ற்வநரன௉ அனு஥஡ற ஶகட்டும் னென஡ணத்ஷ஡ கடி஡ம் அந்஡ப் ஋ழு஡றணரர். ஆணரல், டரர்஬ின் அ஡ஷண ஥றுத்து அ஬ச஧஥ரக ஥ரர்க்சுக்கு என௉ கடி஡ம் அ஡றல் அ஬ர் குநறப்திட்ட கர஧஠ம் ஥ரர்க்ஷம வதன௉ம் அ஡றர்ச்சறக்கு ஆபரக்கற஦து! கரனங்கள் ஶ஡ரறும் அ஬஧து வத஦ர் ஢றஷனத்து ஢றற்கும்- ஌ங்கல்ஸ் உ஦ிரிணங்கபின் ஥ரி஦ரஷ஡ ஬ின௉ம்தி, தரி஠ர஥ ஡ணது ஬பர்ச்சற னென஡ணம் குநறத்து ன௃த்஡கத்ஷ஡ ஋ழு஡றக் டரர்஬ின் ஋ழு஡ற஦ ன௃த்஡கம், ஥஡ ஢ம்திக்ஷக஦ரபர்கல௃க்கு ஥஧஠ அடி வகரடுத்஡து. அ஡ணரஶனஶ஦, ஥ரர்க்சுக்கு டரர்஬ின் ஥ீது அனு஥஡ற ஬ந்஡து. ஶகட்டுக் கடி஡ம் ஶகட்க, டரர்஬ினுக்குச் ஥றுத்து஬ிட்டரர் ஡ன் ச஥ர்ப்த஠ம் டரர்஬ின். வசய்஦ ஡ற்ஶதரஷ஡க்கு ஥஡ ஢ம்திக்ஷகக்கு ஋஡ற஧ரண கரரி஦ங்கபில் ஈடுதடப்ஶதர஬஡றல்ஷன ஋ணத் ஡ன் குடும்தத்஡ரரிடம் ஬ரக்குறு஡ற வகரடுத்துள்ப஡ரல் ஋ந்஡ ஬ஷக஦ிலும் குநறப்திட ஶ஬ண்டரம் ஋ன்று த஡றல் கடி஡ம் ஋ழு஡றணரர் டரர்஬ின். அ஬ரின் உ஠ர்வுக்கு ஥஡றப்தபிக்கும் ஬ஷக஦ில், இது குநறத்து ஋ந்஡க் கன௉த்ஷ஡னேம் வ஬பி஦ிடர஥ல் வ஥ௌணம் உல்ப் ஋ன்த஬ன௉க்குத் ஡ணது 'னென஡ணம்' த௄ஷனச் ச஥ர்ப்த஠ம் வசய்஡ரர். கரத்஡ ஥ரர்க்ஸ், ஡ணது ஶ஡ர஫ன௉ம் ஶசர஭னறம இ஦க்கத்஡றன் ஡ற஦ரகறனே஥ரண ஬ில்னற஦ம் வத஦ஷ஧க் வ஬பி஦ரண ஢ரள் ன௅஡ஶன, 'னென஡ணம்' உனகவ஥ங்கும் வதன௉ம் ஬஧ஶ஬ற்ஷதப் வதற்நது. அது஬ஷ஧ ஥ரர்க்ஷமப் ன௃ரிந்துவகரள்பர஥ல் ஋஡றர்த்து ஬ந்஡ தனன௉ம் ஬ர஦ினரகத் வ஡பி஬ஷடந்஡ணர். அ஬஧து வதரன௉பர஡ர஧ச் சறந்஡ஷணகல௃ம் சனெகக் கட்டஷ஥வு குநறத்஡ தரர்ஷ஬னேம் அநறவுனகறன் ன௃஡ற஦ ஬ரசல்கஷபத் ஡றநந்துஷ஬த்஡ண. ன௃த்஡கத்஡றன் இ஡ஷணத் வ஡ரடர்ந்து, தரரீமறல் 1871 ஥ரர்ச் 18ல் வ஬டித்஡து. ஥கத்஡ரண வ஡ர஫றனரபர்கள், இநங்கறணர். வ஡ர஫றனரபர் ஬஡ற஦ில் ீ இன௉ந்஡ 28ல், ன௃஧ட்சற ஆனே஡ங்கல௃டன் தி஧ரன்ஷம அப்ஶதரது ஡றஶதர்ஸ் அ஧சு ஬ழ்த்஡ப்தட்டது. ஡றஶதர்ஸ் ீ ஬ி஧ட்டி஦டிக்கப்தட்டரன். வதரறுப்ன௃க்கு எவ்வ஬ரன௉ கவுன்சறனர், ஬ந்஡து. உனகறன் ன௅஡ல் தரட்டரபி அ஧சு ஆட்சறப் ஬ட்டத்஡றல் ஬ரக்குரிஷ஥ தரரீஸ் இன௉ந்தும் னெனம் என௉ ஥ரர்ச் ஆண்டுவகரண்டு ஢கரின் ஶ஡ர்ந் வ஡டுக்கப்தட்டரர். உறுப்திணர்கஷபக்வகரண்ட அ஧சு, 'தரரீஸ் அஷ஫க்கப்தட்டது. ஶ஡ர்ந்வ஡டுக்கப்தட்ட ெண஢ர஦க ஋ன்று இப்தடி஦ரகத் வகரம்னைன்' அ஡றகர஧ம், ஥க்கல௃க்கு ஬஫ங்கப்தட்டது. ஆணரல், இது ஢றஷனக்க஬ில்ஷன. அடுத்஡ சறன ஥ர஡ங்கபிஶனஶ஦ குடி஦஧சு க஬ிழ்ந்து, ஥ீண்ும் ன௅டி஦஧சு ஆட்சறக்கு ஬ந்஡து. ஶ஡ர்ந்வ஡டுக்கவும் ஡றன௉ம்த அஷ஫க்கவு஥ரண இந்஡த் உறுப்திணர்கஷபத் ஶ஡ரல்஬ிக்கு ஥ரர்க்சும் அ஬஧து ஡ீ஬ி஧஬ர஡க் வகரள்ஷககல௃ம்஡ரன் கர஧஠ம் ஋ணச் சறனர் குற்நம் சரட்டிணர். இ஡ணரல் உனக கம்னைணிஸ்ட் சங்கம் இ஧ண்டரக உஷடந்஡து.இந்஡த் ஶ஡ரல்஬ினேடன் ஥ரர்க்மறன் உடல் ஢னன௅ம் ஶ஥ரச ஥ரண கட்டத்ஷ஡ அஷட஦, ஥ரர்க்மறன் இறு஡ற ஢ரட்கபின் த஦஠ம் து஬ங்கற஦து. இக்கரன கட்டங்கபில், கஷடசற ஥ஷண஬ி஦ின் ஥ரன்வசஸ்டரினறன௉ந்து ன௅ழு஬து஥ரக ஬ினகற, ஥ரர்க்மறன் ஬ட்டன௉ஶக ஥ரற்நறக்வகரண்டரர். ீ ஥ரர்க்மறன் தத்஡ரண்டுகபில், ஌நக்குஷந஦ கன௉த்துக்கஷபப் தகறர்ந்துவகரண்டணர். னென஡ணத்஡றன் னென்நர஬து இன௉஬ன௉ம் கட்டுஷ஧கஷபத் இ஧ண்டர஬து இன௉஬ன௉ம் ஡றணசரி இநப்ஷத஦ட்டி ஌ங்கல்ஸ் ஡ணது இன௉ப்திட஥ரண சந்஡றத்துக் தரகங்கல௃க்கரண வ஡ரகுப்த஡றல் ஡ங்கஷப ஥ற்றும் இன்நபவும் அர்ப்த஠ித்துக்வகரண்டணர். உனகறன் என்நரக ஡ீ஬ி஧஥ரக ன௃த்஡கங்கபில் ஡ஷனசறநந்஡ 'னென஡ணம்' கன௉஡ப்தடுகறநது. அ஡ன் சர஧த்ஷ஡ச் சுன௉க்க஥ரகச் வசரல்஬஡ரக இன௉ந்஡ரல், இப்தடிச் வசரல்னனரம். ஢ீண்ட ஶ஢஧ன௅ம் கடும் உஷ஫ப்ன௃ம் ஶ஡ஷ஬ப்தடுகறநது ஋ன்று ஷ஬த்துக்வகரள்ஶ஬ரம். அஷ஡ ஢ரஶ஥ சு஦஥ரக உற்தத்஡ற வசய்஦ இல்னர஥ல், என௉ ஬ிஷன வகரடுத்து ஶ஡ஷ஬ப்தடும். அந்஡ப் வதன்சறஷன ஆணரல், கஷட஦ினறன௉ந்து இந்஡த் ஢ரம் உ஡ர஧஠஥ரக, ஢஥க்கு என௉ வதன்சறல் வ஡ரல்ஷனஶ஦ ஬ரங்கறக்வகரள்கறஶநரம். உண்ஷ஥஦ில் ஢ரம் வதன்சறஷன ஬ரங்க஬ில்ஷன; அந்஡ வதன்சறல் ஡஦ரரிக்கத் ஶ஡ஷ஬ப்தடும் ஢ம் உஷ஫ப்ன௃க்குப் த஡றனரக இன்வணரன௉஬ன௉ஷட஦ உஷ஫ப்ன௃க்கு என௉ ஬ிஷன வகரடுக்கறஶநரம். அவ்஬பவு஡ரன். ஆணரல், ஢ரம் வகரடுக்கும் அந்஡ ஬ிஷன அந்஡த் னென஡ணம் ஶதரட்ட கர஧஠த்஡ரல், வதன௉ம் னரதத்ஷ஡ அந்஡ ன௅஡னரபினேம் வதரி஦ உஷ஫ப்ன௃ இல்னர஥ல் அஷ஡ ஬ரங்கற ஬ிற்கும் ஬ி஦ரதரரிகல௃ஶ஥ அ஡ன் தனஷண அனுத஬ிக்கறன்நணர். ஡் உஷ஫ப்ஷதச் சு஧ண்டிக் வகரழுக்கும் ன௅஡னரபிஷ஦க் சரிக்கட்ட, கடவுபரக வ஡ர஫றனரபிக்குச் வசன்று ஶசர்கறந஡ர ஋ன்நரல், இல்ஷன. வதன்சறல் ஡஦ரரிக்க இது குநறத்து ஋ந்஡ தி஧க்ஷஞனேம் இல்னர஥ல் அந்஡த் வ஡ர஫றனரபி, அற்தப் த஠ம் வகரடுத்துத் ஬஠ங்குகறநரன். அஶ஡ரடு ஢றல்னர஥ல், குநறப்திட்ட வதன்சறஷன தனன௉ம் உற்தத்஡ற வசய்து ஬ி஦ரதர஧த்஡றல் ஶதரட்டி ஌ற்தடுகறநஶதரது, குஷநக்கறநரன் ஶ஡ரபில் ன௅஡னரபி. அ஡ணரல் அ஡றகப்தடி஦ரண உஷ஫ப்ஷதச் ஌ற்தடும் அஷ஡ச் ஢ஷ்டத்ஷ஡ ஈடுகட்ட, ஢றஷணத்து வதன்சறனறன் ஬ிஷனஷ஦க் ன௅ழு஬து஥ரக ஢சுக்க வ஡ர஫றனரபி஦ின் வ஡பிவுதடுத்஡ற, ஬ன௉டக் ஆ஧ம்திக்கறநரன். ஶ஥ற்வகரண்ட வ஡ர஫றனரபர் கபின் ஬ரழ்஬ில் ன௃஡ற஦ சகரப்஡த்ஷ஡த் ஶ஡ரற்று஬ித்஡ரர். இ஡ற்கரக அ஬ர் உஷ஫ப்தின் வ஬பிப்தரடு, த௄னறன் எவ்வ஬ரன௉ ஬ரர்த்ஷ஡஦ிலும் ஶ஡ரய்ந்஡றன௉ந்஡து. உஷ஫ப்ன௃, ஬ர்஠ிப்ன௃க்கு அப்தரற்தட்டது. கறட்டத்஡ட்ட 15 இஷ஡த்஡ரன் ஥ரர்க்ஸ் சு஥த்஡ற, ஡ணது னென஡ணம் அ஬ர்கஷப த௄னறல் கடும் வதரது஬ரகஶ஬, ஋ஷ஡னேம் வசநறவுட னும் ஆற்நலுடனும் தஷடப்த஡றல் ஥ரர்க்மறடம் என௉ ன௅஧ட்டுத்஡ண஥ரண திடி஬ர஡ம் இன௉ந்஡து. சறநற஦ துண்டுஅநறக்ஷகஶ஦ ஆணரலும், தனன௅ஷந ஬ரசறத்து ஡ணக்குத் ஡றன௉ப்஡ற ஌ற்தடும் ஬ஷ஧, ஥ீண்டும் ஥ீண்டும் அஷ஡த் ஡றன௉த்஡ற, இறு஡ற அ஬ர் வதரன௉ட்தடுத்஡ற஦து இல்ஷன. சறறு சந்ஶ஡கம் ஋ன்நரலும் உடஶண ஬டி஬த்துக்குக் வகரண்டு ஬ன௉஬ரர். னைகத்஡றன் ஶதரில் வசரல்னப்தடும் ஋ந்஡க் கன௉த்ஷ஡னேம் ஥றனைமற஦ம் வசன்று ஡க஬ஷன உறு஡றப்தடுத்஡றக்வகரண்ட திநஶக, கபத்஡றல் இநங்கு஬ரர். ஬஧னரறு, வதரன௉பர஡ர஧ம், ஡த்து஬ம் ஋ண அநறவுன௄ர்஬஥ரண தன துஷநகபில் திரிட்டிஷ் ஡ீ஬ி஧஥ரக இ஦ங்கற஬ந்஡ரலும், ஢ர஬ல்கஷப ஬ரசறப்த஡றல் அனர஡ற஦ரண ஈடுதரடு இன௉ந்஡து. சரர்னஸ் டூ஥ரஸ், லீ஬ர், தரல் டி கரக், அவனக்சரண்டர் ஸ்கரட்ஷடனேம் ஬ரசறத்஡ரர். 'ஏல்டு ஆகறஶ஦ர஧து ஥ரர்க்ஸ் தஷடப்ன௃கபனேம், ஥ரர்க்ஸ் வதன௉ ஸ்கரட்டின் தல்டிங்ஸ் ீ ஬ின௉ப்தத்துடன் சறநந்஡ ஬ரல்டர் வ஥ர஧ரனறட்டி'ஷ஦ ஥ரர்க்ஸ் குநறப்திடு஬ரர். 'டரன் தரல்சரக் ஆகறஶ஦ரஷ஧த் ஥றகச் தஷடப்தரக க்஬ிக்மரட்'ஷட ஋ழு஡ற஦ வசர்஬ரண்டிஸ் ஥ற்றும் ஡ஷனசறநந்஡ ஋ழுத்஡ரபர்கபரக ஥ரர்க்ஸ் ஥ண஡றல் இன௉த்஡ற஦ின௉ந்஡ரர். தன஡஧ப்தட்ட வ஥ர஫றகஷபக் கற்கும் ஆ஬ல் ஥ரர்க்மறடம் இன௉ந்஡து. '஬ரழ்க்ஷக ஋னும் ஶதரர்க்கபத்஡றல், வ஥ர஫ற என௉ ஥றகச் சறநந்஡ ஆனே஡ம்' ஋ண அடிக்கடி கூறு஬ரர். கறஶ஧க்கம், னத்஡ீன், ஸ்தரணிஷ், வெர்஥ன், திவ஧ஞ்ச் ஥ற்றும் ஆங்கறனம் ஆகற஦ வ஥ர஫றகபில், ஶதச்சறலும் ஋ழுத்஡றலும் ஥ரர்க்மறடம் ஡ன்ணிக஧ற்ந ஶ஡ர்ச்சற இன௉ந்஡து. அஶ஡ரடு ஢றல்னர஥ல் ஡ன் 50஬து ஬஦஡றல், ஧ஷ்஦ வ஥ர஫றஷ஦ ஋ழு஡வும் தடிக்கவும் கற்றுக்வகரண்டரர் ஥ரர்க்ஸ். ன௃ஷ்கறன், தநறவகரடுக்கும் அபவுக்கு ஧ஷ்஦ இனக்கற஦ங்கஷபக் கற்றுத் ஶ஡ர்ந்஡ரர். துர்கஶணவ், வனர்஥ன்ஶடரவ், ஶகரகல் வ஭ரிடின் ஶதரன்ந தஷடப்தரபிகபிடம் ஡ன் ஥ணஷ஡ப் தஷடப்தினக்கற஦ங்கஷபப் ஶதரனஶ஬ ஥ரர்க்ஸ் ஡ன்ஷண ஥நந்து ஈடுதட்ட ஥ற்வநரன௉ துஷந, அல்ெீப்஧ர, ஋டுத்துக் கரல்குனஸ் ஶதரன்ந க஠க்கு ஬ஷககஷபக் ஡ீர்ப்த஡றல் க஠ி஡ம். ஋ப்ஶதர வ஡ல்னரம் ஥ணச்ஶசரர்வு அ஬ஷ஧ ஆட்வகரள்கறநஶ஡ர, அப்ஶதரவ஡ல்னரம் வகரண்டு, அ஡ன் ச஥ன்தரடுகஷபத் இன௉ந்஡ ஡ீ஬ி஧஥ரக ஡ன் ஷக஦ில் ஡ன்ஷண னெழ் கடித்துக்வகரள்஬ரர். இறு஡றக் கரனங் கபில் வென்ணி ஶ஢ரய்஬ரய்ப்தட்டுப் ஥ண஡றன் ஢றம்஥஡ற஦ற்ந ஡ன்ஷ஥ கபினறன௉ந்து ஡ப்திக்க, இந்஡க் க஠ி஡ ச஥ன்தரடுகஷபஶ஦ வதரிதும் ஢ரடிணரர் ஥ரர்க்ஸ். ஆ஦ி஧க்க஠க்கரண கனக்கர஡ கறுப் ன௃த்஡கங்கஷப கரதி ஥ரர்க்ஸ் தடுக்ஷக஦ில் கரனகட்டங்கபில் ஶசகரித்து ஷ஬த்஡றன௉ந்஡ரர். ஡ணது ஡ீ஬ி஧஥ரண ஬ரசறப்தினூஶட தரல் ன௃ஷகப்தஷ஡னேம் ன௅ன் ஥ரர்க்ஸ் ன௃க் த஫க்க஥ரகக்வகரண்டு உ஠வுத் குடிப்தஷ஡னேம் அடிக்கடி இன௉ந்஡ரர். ஡ணது த௄னகத்஡றல் சறகவட் கடும் உஷ஫ப்தின் ஥ீ஡ரண அ஬஧து ஡ீ஧ர஡ கர஡ல், தன ஶ஢஧ங்கபில் அ஬ர் ஷ஬க்கப்தட்டு இன௉க்கும் ஡ட்ஷடக்கூட வசய்து஬ிடும். வதன௉ம்தரலும் கர஧஥ரண உ஠வு஬ஷக கஷபஶ஦ ஬ின௉ம்தி உட்வகரள்஬ரர் ஥ரர்க்ஸ். அ஬஧து அன்நரட த஫க்க ஬஫க்கங்கபில் ஥றக ன௅க்கற஦஥ரணது ஥ரஷன ஶ஢஧ ஢ஷடப் த஦ிற்சற. ஌ங்கல்ஸ் ஶதரன்ந ஢ண்தர்கல௃டன் ஥ரஷன ஶ஢஧ங்கபில் ஡ீ஬ி஧஥ரகப் ஶதசற஦தடி ஢ஷட த஦ில்஬து, அ஬ன௉க்கு ஥றகவும் திடித்஡஥ரண வதரழுதுஶதரக்கு. ஥ரர்க்சுக்கு ஥றகவும் திடித்஡஥ரண ஥ற்வநரன௉ வதரழுதுஶதரக்கு, வசஸ். ஥நக்கச் ஥ரர்க்ஶமரடு வ஬பிஶ஦ கறபம்ன௃஬து ஋ன்நரஶன, ஌ஶ஡னும் தி஧ச்ஷண஦ில் சறக்கு஬து உறு஡ற ஋ன்தது அ஬஧து ஢ண்தர்கள் ஢ன்கு அநறந்஡ என்று. ஢ண்தர் ஬ில்னற஦ம் னறப்வணக்ட்டுடன் என௉ ன௅ஷந என௉஬ன் ஶதன௉ந்஡றல் என௉ வதண்ஷ஠க் த஦஠ித்துக்வகரண்டு சட்வடணக் கண்னெடித்஡ண஥ரக கு஡றக்க, இன௉ந்஡ரர் ஥ரர்க்ஸ். அடித்துக்வகரண்டு கலஶ஫ ஬஫ற஦ில், சரஷன இன௉ந்஡ரன். ஏ஧ம் ஶதன௉ந்஡றனறன௉ந்து தின்வ஡ரடர்ந்து ஏடிணரர். அது, குடும்தச் சண்ஷட. ஥ரர்க்ஸ் ஏடிச் வசன்று க஠஬ஷண தரர்த்துக்வகரண்டு இன௉ந்஡ கூட்டம், இப்ஶதரது ஥ரர்க்ஷமச் சுற்நற ஬ஷபக்க ஆ஧ம்தித்஡து. ஥ரர்க்ஸ் ஢ண்தன௉ம் கு஡றத்து ஥ரர்க்ஷமப் அடிக்கப் ஶதரக, சட்வடண ஢றஷனஷ஥ ஡ஷனகல ஫ரக ஥ரநறப்ஶதரணது. அது஬ஷ஧ ஶ஬டிக்ஷக அது஬ஷ஧ க஠஬ணிடம் அடி ஬ரங்கறக்வகரண்டு இன௉ந்஡ வதண்ட௃ம் ஢ம்னெர் தர஠ி஦ில், சடரவ஧ண ஥ரர்க்சுக்கு ஋஡ற஧ரகத் ஡றன௉ம்தி, ''இது ஋ங்கள் குடும்த ஬ி஬கர஧ம். இ஡றல் ஡ஷன஦ிட ஢ீ ஦ரர்?'' ஋ன்நரள். அ஡ன்தின், கூட்டத்ஷ஡ச் ச஥ரபித்து ஥ரர்க்ஷம ஬ட்டுக்கு அஷ஫த்து ீ ஬ன௉஬஡ற்குள் ஢ண்தன௉க்குப் வதன௉ம்தரடரகறப் ஶதரணது. அது ஶதரன, ஥ரர்க்சுக்குப் திடிக்கர஡ ஥ற்வநரன௉ ஬ி஭஦ம் திச்ஷச஦ிடு஬து. 'தசறஶ஦ரடு ஌ற்த, இன௉ப்த஬னுக்கு ன௅ன் ஥ீஷணக் வகரடுப்தஷ஡஬ிட, ஢ீட்டிணரலும், ஥ீன் திடிக்கக் கற்றுக்வகரடுப்தது ஋வ்஬பஶர ஶ஥னரணது' ஋னும் அ஬஧து கூற்றுக்கு ஡ன் ஦ரர் ஷக ஡ரட்சண்஦஥றல்னர஥ல் கடுஷ஥ஷ஦ வ஬பிப்தடுத்஡ற ஬ிடு஬ரர். உஷ஫த்துப் திஷ஫ப்த஡ற்கரண சரத்஡ற஦ங்கஷப ஋டுத்துக் கூறு஬ரர். அ஬ர்கபிடம் திச்ஷச ஋டுப்த஬ர்கபின் ஷக஦ில் கு஫ந்ஷ஡ இன௉ந்஡ரல், அஷ஥஡ற஦ரகக் கடந்து வசன்று஬ிடு஬ரர். அஶ஡ச஥஦ம் ஥ரர்க்மறன் ஬ட்டில் வ஢டுங்கரன஥ரகப் த஠ிப் வதண்஠ரக இன௉ந்஡஬ர் வனன்சன். ஬ட்டில் ீ ீ ஥ரர்க்ஸ், ஷ஡ரி஦ம் கடுங் வனன்சனுக்கு ஶகரதத்஡றல் ஥ட்டுஶ஥ இன௉க்கும் உண்டு. ஡ன௉஠ங்கபில், அ஬஧து வசரல்லுக்கு அ஬஧து அஷநக்குள் ஥ட்டும் வசல்லும் ஥ரர்க்ஸ் ஥ந்஡ற஧த்஡றல் கட்டுண்டது ஶதரன அடங்கறப் ஶதர஬ரர். ஥ரர்க்சும் ஌ங்கல்சும் ஡ீ஬ி஧஥ரகப் ஶதசறக்வகரண்டு இன௉க்கும் ஡ன௉஠ங்கபில், அஷநக்குள் வசன்று ஬ிட்டு வ஬பிஶ஦றும் வனன்சன், ஡ணக்குத்஡ரஶண ஥ரர்க்மறன் ஦ரஷ஧ஶ஦ர இன௉ப்தர஧ரம். அது வதன௉ம்தரலும் ஥ரர்க்சுக்குத் வ஡ரல்ஷன ஡ன௉ம் ஋஡றரிகஷபப் தற்நற஦஡ரக இன௉க்கும். வென்ணி சறரித்஡ரல் ஶதரதும்... அ஬ர்கல௃க்கும் தரட்டு ஬ிழும். வனன்சணின் ஶகரதத்ஷ஡ப் தரர்த்து வதண்கபரண னர஧ர ஥ற்றும் ஡றட்டிக்வகரண்டு திநந்஡ ஌ழு கு஫ந்ஷ஡கபில், ஥ரர்க்சுக்கு ஥றஞ்சற஦து னென்று வதண் கு஫ந்ஷ஡கள் ஥ட்டுஶ஥. னெ஬ரிடன௅ம் ஥ரர்க்ஸ் ஡ன் ஋ல்ஷன஦ற்ந அன்ஷதச் குநறத்஡ வசலுத்஡றணரர். கஷடசற ஋னறஶ஦ரணரர் ஬஦஡றல் சறநற஦஬பரக இன௉ந்஡ரலும், அநற஬ில் தி஧கரச஥ரண஬பரக இன௉ந்஡ரள். திற்கரனத்஡றல் த஡ற஦ஷ஬த்஡ஶதரது, ஬ரசறத்஡஬ர்கபின் இ஡஦ங்கள் கணத்து, கண்கள் ஢ீ஧ரல் ஢ஷணந்஡ண. ஡ரய் ஡ந்ஷ஡஦ஷ஧க் ஡ன் ஢றஷணவுகஷப ஋ழுத்஡றல் வதண்஠ரண அ஬ர் கடந்஡ ஆ஦ி஧ம் ஆண்டுகபில், இந்஡ப் ன௄஥ற஦ில் ஬ரழ்ந்஡ ஡ஷனசறநந்஡ ஥ணி஡஧ரக, ஬஧னரற்று இறு஡றக் கரட்சறஷ஦ப் ஶதரன்நது. வென்ணிஷ஦ப் ன௃ற்றுஶ஢ரய் ஡ரக்கற஦து. ஡ரன் இநந்஡ரல், ஡ன் அன்தின் ஋஡றர்கரனம் வச஦னற்ந஡ரகற஬ிடுஶ஥ ஋ன்று கனங்கறணரர் வென்ணி. 1881ம் ஆண்டு, இ஧க்஥ற்ந சகறப்ன௃த்஡ன்ஷ஥ஷ஦னேம் டிசம்தர் ஥ர஡த்஡றல், கற்றுக்வகரடுத்஡ உனகத்துக்குக் வென்ணி ஋னும் கர஡ஷனனேம், ஥னர் ன௄஥ற஦ில் உ஡றர்ந்஡து. வதரறுஷ஥ஷ஦னேம், ஆ஧ரய்ச்சற஦ரபர்கபரல் கன௉஡ப்தடும் ஥ரர்க்மறன் இறு஡றக் கரனம், எப்தற்ந கர஡ல் கஷ஡஦ின் ஥ரர்க்மறன் ஢றஷன ஋த்஡ஷக஦஡ரக இன௉ந்஡றன௉க்கும் ஋ணச் வசரல்஬஡ற்கு இல்ஷன. தரன் தல்கஷனக்க஫கத்஡றன் குடிகர஧ ஥ர஠஬ணரக ஬டு ீ ஡றன௉ம்தி஦ ஢ரட்கபில், தன௉஬ ஬஦஡றல் வென்ணிஷ஦ச் சந்஡றத்஡ ஢றஷணவுகள், அ஬ர் ஥ண஡றல் ஥ங்கனரண ஶ஡ரற்நத்஡றல் ஏடிண. ஡ன்ஷணப் தின்தற்நற ஡ன்ஶணரடு உறு஡ற஦ரக ஬ரழ்஢ரள் ன௅ழு஬தும் ஊர் ஊ஧ரக, ஢ரடு ஢றஷணவு கூர்ந்஡ரர். வென்ணி இல்ஷன ஋ன்கறந ஢றஷணஶ஬, ஡ரங்க ன௅டி஦ர஡ தர஧த்ஷ஡ அ஬ர் இ஡஦த்஡றல் ஌ற்நறஷ஬த்஡து. ஢ரடரக அஷனந்து, தசற஦ிலும் தட்டிணி஦ிலும் ஡ன்ஶணரடு கன௉த்வ஡ரன௉஥றத்஡றன௉ந்஡ ஢ரட்கஷப அடுத்஡ என௉ ஬ன௉டத்துக்குள், ஥ற்வநரன௉ ஶதரிடி. வத஦ர் ஥ட்டு஥றன்நற, உன௉஬த்஡றலும் ஡ர஦ின் சர஦னறஶனஶ஦ இன௉ந்஡ னெத்஡ ஥கபரண வென்ணி஦ின் ஥஧஠ம், ஥ரர்க்ஷம ஢றஷனகுஷன஦ ஷ஬த்஡து. இநந்஡ஶதரது, ஥ரர்க்ஸ் ன௅஡ன்ன௅ஷந஦ரக இநந்஡ரர். அன௉ஷ஥ ஥கள் வென்ணி இநந்஡ஶதரது இ஧ண்டர஬஡ரக இநந்஡ரர். னென்நர஬ ஡ரக அ஬஧து ஥஧஠த்ஷ஡ ஋஡றர் ஶ஢ரக்கற, அ஬஧து வ஬றுஷ஥஦ரண ஬டு கரத்஡றன௉ந்஡து. ீ என௉ ஥ணி஡ணரல் ஋த்஡ஷண து஦஧ங்கஷபத் ஡ரங்க ன௅டினேம். ஥ஷண஬ி 1883, ஥ரர்ச் 14... திற்தகல் 2.30 ஥஠ிக்கு ஡ணது தடுக்ஷக அஷந஦ினறன௉ந்து தடிக்கும் அஷநக்கு ஢டந்து வசன்று, அங்கு ஡ரன் ஬஫க்க஥ரக அ஥ன௉ம் சரய்வு ஢ரற்கரனற஦ில் அ஥ர்ந்஡ரர் ஥ரர்க்ஸ். அ஬஧து ஷககள் ஡ரணரகச் சட்ஷடப் ஷதஷ஦த் து஫ர஬ிண. அ஡றல் அ஬஧து ஡ந்ஷ஡, ஋துவும் வசரல்னர஥ல், ஡ணது 66஬து ஬஦஡றல், இன௉ந்஡ ஥க்கள் ஢னன் குநறத்ஶ஡ சறற்தி ஥ஷண஬ி வென்ணி, ஥கள் வென்ணி஦ின் தடங்கள் இன௉ந்஡ண. கஷடசற ஬ரர்த்ஷ஡கள் ஋ண ஬ரழ்஢ரவபல்னரம் ஶ஦ரசறத்துக் வகரண்டு அந்஡ச் சறந்஡ஷணச் அஷ஥஡றக்குள் ஆழ்ந்஡ர். ன௄஧஠ ஡ன் னண்டன் ஷய ஶகட் ஷ஥஡ரணத்஡றல் ஥ஷண஬ினேம், ஥கல௃ம் அடக்க஥ரகற இன௉ந்஡ அஶ஡ சரித்஡ற஧ப் ன௃கழ்வதற்ந உஷ஧஦ில் இவ்஬ரறு கூநறணரர்... இடத்஡றல் ஥ரர்க்மறன் உடலும் அடக்கம் வசய்஦ப்தட்டது. அப்ஶதரது ஌ங்கல்ஸ் ஢றகழ்த்஡ற஦ 'அ஬ர் னை஡ணரகப் திநந்஡ரர், கறநறஸ்து஬ணரக ஬ரழ்ந்஡ரர், ஥ணி஡ணரக இநந்஡ரர். கரனங்கள் ஶ஡ரறும் அ஬஧து வத஦ர் ஢றஷனத்து ஢றற்கும்!' ...
View Full Document

This note was uploaded on 05/05/2011 for the course ECON 121 taught by Professor Nono during the Spring '11 term at Auckland.

Ask a homework question - tutors are online