sri baashyam

sri baashyam - à : à ª ½§ õ ìߪ ßÈ ¹ ßë ¨ª...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: à : à ª ½§ õ ìߪ ßÈ ¹ ßë ¨ª : à ª § Ü ©¡ ® § Ü õ ìߪ ßÈ ¹ ìÙ ó Ì ° Óë à ©ß ´ Ý ë ª Û ( µ ª ¨ Û ® ë ó § Ü § Ô ë ßë ª Û ) ù° Óë § ª Ó ¯ Û ÷ ¾ ì ( ©- éìÙ ® ìÙ¡ ° Ó² Ý ® Ü ë ß¡ Ü ë ß² ¢Ü¡ ¾ ° § Ü § Ï® Ó ùϧ © Ú ©¥Û¥Ç ) ¨ª Û¼©Ì ª ß° Ü- ùª Û¼©Ì ª ß² ßìÙ ó Ì ° ß- Ü Ê ë ² ݱ® ² Ý " à ó ½¸ ß©Ó- § ßµ ² Ý " ¡ . à § ì² Ý G3, Madhurams Apartment, (Old) 8/2 (New) 15/2, Nagarjuna Nagar, First Street, Rangarajapuram, Kodambakkam, Chennai – 600 024 Phone – (044) 24849115 Email – [email protected] Website – www31.brinkster.com/vaishnavism à ©ß´ Ý ë ª Û- µ ª ¨ Û ® ë ó § Ü § Ôë ßë ª Û 1 à : à ª ½§ ìߪ ßÈ ¹ ßë ¨ª : 1. ó ¡ Ô- É® ¨ ¹ ¨Û ª µ Þ½§ ª ©¢Ü ¡ ߧ Ô- Ö ½- ® Ó¨§ ® Ó® Ó§ é§ ® Ü ìߧ ì¾ º ¡ § × ½º £Û Ì § Ô£Ôìµ Ó® Ó§ × ©Ú ½§ ©Ú ì¸ Þª ¦ Ó à ¨Ô® ß½µ ©® Ç ª ª ©ìµ Þª Ó¨Û ½³ Ê ´ Ö ©¡ Ü § ÔÌ ê ©ß 2. ©ßìß³ ìÙ ë ® £ : µ í§ ßª Û ÷ ©¨Ô´ § ÜÇ ¡ Ü § ß©Ú § Ôª § Ü ½ë ߧ Ü § Ü Ì § ߪ Û µ ª Û µ ßìß¡ Ü ¨Ô ® Ó§ × ©¨ ® Ü ë ©¡ § ©Ú ìߦ ߧ Ü ª µ ¤ Ý ¹ Ö ® ¨ × ª Û éìÙ ® ߣßìÙ ë µ íìº Ó§ ߪ Û ©¸ íª § Ô® Ü ë ß¡ ߧ Ç ïìµ Þ§ Ô§ ߪ Û ô ¨ × § ߪ Û Ç ¨Ô¹ ߺ ¾ ì : µ íª ¨½µ ß ¼©° ª ß : ©Ó©¨ÛÇ ó ¨Û ® ¸ ª Û à ©ß´ ÝëªÛ- ý ìÙ ó ± Ó Ê ¡ ªÛ à ª § Ü ©¡ ® § Ü õ ìߪ ßÈ ¹ ìÙ ó Ì ° Óë à ©ß´ Ý ë ª Û ù² Ý ©Ç ©§ Ü § ìßë ¦ ìÙ ù² ÝÒ ª Û ® Óë ߣ ©¡ ® ß² Ý ó Ì ° Óë ©Ú ìª Û¸ ã§ Ü § Ôì§ Ü § Ô±Û ¡ ß² ÷ ¾ ìë ßÁª Û . ù² ½® Ê § - Ó- Ü ©Ú ì¸ Þª ã§ Ü § Ôìª Û ù² Ý ©¾ § ó ±Ó¨ÛÇ ¼¡ ß° Ü ® Ç ó ® £Ôë ª ßÁª Û . ¨ª Ç õ ¨ÛÇ ª § § Ü § Ô- Ü ô Ñ ó ¥Õ ©Ú ©¾ ¥ ó ª Û£¢Ü ¡ ° Ü ù² ÝÑ ÷ ¦ ÞÅ- µ Þ Ì § Ô , µ Þª Û Ì § Ô , õ § Ô¡ ߣª Û , Éìߦ ª Û , ô ¡ ª ª Û ª ±ÛÑ ª Û § ìÓ£² ª Û ù² Ý ©Ç ô Áª Û . µ Þ Ì § Ô- ¨ß² ÝÁ ½® § ¢Ü ¡ Ð ª Û , 108 ÷ ©¨Ô´ § ÜÇ ¡ Ð ª Û õ ¾ ¦ ¨ ÛÇ µ Þ Ì § Ô ù² ® ¯ ¢Ü ¡ © Ú ©Å ¡ Ô² ݱ² . ¨ß² ÝÁ ½® § ¢Ü ¡ Ð ª Û , ¨ß² ÝÁ ©Á§ Ô¡ ° ß¡ ©Ú ©ÓìÓ¡ Ü ¡ © Ú ©¥Û Å ° Ü ° ²- µ ª Û ¸ Ó¾ § , ©Ú ì߸ Þª ¦ ª Û , ô ì¦ Þë ¡ ß , ÷ ©² Ó´ § Ü ù² Ý ©¾ ® ë ßÁª Û ....
View Full Document

This note was uploaded on 05/05/2011 for the course ECON 121 taught by Professor Nono during the Spring '11 term at Auckland.

Page1 / 66

sri baashyam - à : à ª ½§ õ ìߪ ßÈ ¹ ßë ¨ª...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online