sri matam morning recitations

Sri matam morning - Ahobila Matam Morning Recitation Pasurams à ઽ à ¡ºÞªÖ¨ÛÌμÓªÛ¸ ©ì©Úì¸Þª½¦ ¨ª ઽ à

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ahobila Matam Morning Recitation Pasurams à: ઽ§ à ¡ºÞªÖ¨ÛÌμÓªÛ¸ ©ì©Úì¸Þª½¦ ¨ª: ઽ§ à ³¥½¢ß©ßë ¨ª: ઽ§ à ìߪßÒ¹ßë ¨ª: ઽ§ à¨Ô¢ªß¨Û§ ª¸ß½§³Ó¢ßë ¨ª: ઽ§ ધߧԮ¦Þ ³¥½¢ß© ë§×¨Û§Üì ª¸ß½§³Ó¢ßë ¨ª: ઽ§ à®¦Þ ³¥½¢ß© à ½®§ß¨Û§½§£Ô¢ ë§×¨Û§Üì ª¸ß½§³Ó¢ßë ¨ª: ઽ§ à ¡ºÞªÖ¨ÛÌμÓªÛ¸ §Ô®Üë ©ßÇ¢ß ½μ®¢ à®¦Þ ³¥½¢ß© à ¨ßìßë¦ ë§×¨Û§Üì ª¸ß½§³Ó¢ßë ¨ª: §Ô®Üë©Ú쩨ۧ §Ô®Üë©Ú쩨ۧ §Ô®Üë©Ú쩨ۧ §Ô®Üë©Ú쩨ۧ óÈμ¨Û§ß¨ªÛ óÈμ¨Û§ß¨ªÛ óÈμ¨Û§ß¨ªÛ óÈμ¨Û§ß¨ªÛ Page ¼©ßÇ§Ü §²Óë²Ý..................................... 2 §ÔÌ©Ú©¡Ü¡ß¦ÞÅ ...................................... 3 §ÔÌ©Ú©°Ü°Ó¼ëÏ£Û£Ô .................................... 5 §ÔÌ©Ú©ß¾® .......................................... 7 óª¡²Ý ô§Ô©Óìß²Ý .................................. 14 ¼©ìÓë §Ô̼ªß¯Ó 1-7, 2-2, 1-6 .................... 16 ¢¦Þ¦ÓÈ¦Þ £ÔѧܧߪÛÉ ............................. 21 󾥢ܢ¡©Ú©§ÜÇ ................................... 23 ô§Ô®¦Þ£¥½¢ß©²Ý 󾥢ܢ¡©Ú©§ÜÇ .............. 25 ¡ºÞªÖ¨ÛÌμÓªÛ¸ 󾥢ܢ¡©Ú©§ÜÇ .................. 27 £ß±ÛÑʾ± ......................................... 29 à ó½¸ß©Ó¡ ª¥ §ëßìÓ©ÚÉ (April 2009) àª§Ü ½®§ªßìÙ¢ ©Úì§Ô´Ý¥ß©è£ßìÙë, ©ìª¸ªÛμ ©ìÓ®Üìß¹¢ß£ßìÙë, μìÙ®§¨Û§Üì μÞ®§¨Û§Ü½ìß©ë ½®§ß¨Û§ß£ßìÙë, à©ß¢®§Ü ìߪßÒ¹ μӧܧߨۧ ¨Ôì٧ܧßì¦ μßìÙ®¼©°ª, ઽ§ ࡺު֨ÛÌμÓªÛ¸ §Ô®Üë ©ßÇ¢ß ½μ£®¢, à®¦Þ ³ ¥½¢ß© à ¨ßìßë¦ ë§×¨Û§Üì ª¸ß½§ ³ Ô¢ßë ¨ª: Ahobila Matam Morning Recitation Pasurams Page 2 www.ahobilamutt.org à: ½¡³®ßìÙë ¡ÜÌ©ß ©ß§ÜìªÛ §×³ªß§Ô ÁæìÙ¦®ªÛ | à³¥ßìÓ ë§×³ßèªÛ ½§£Ô½¡¨Û§Ü쪸ªÛ ©½¹ || ìߪßÒ¹§ëß ©ß§ÜìªÛ ¹Ü¤ß¨ ¾®ìß¡Üë é´¦ªÛ | ધܽ®¢Ü¡¥¨ß§ßìÙëªÛ ®¨Û½§ ½®§ß¨Û§ ½§£Ô¡ªÛ || «ºÞªÖ¨ß§ μªßìªÛ©ßôªÛ ¨ß§ ëßʲ ª§ÜëªßªÛ | óμÞª§ß£ßìÙë ©ìÙë¨Û§ßªÛ ®¨Û½§ ÁÌ ©ìªÛ©ìßªÛ || ½ëß ¨Ô§Ü몣Û˧ ©§ßªÛɹ ˡܪ̡ܪ ®Üëß½ªß¸μÞ §§Ô§ìß¦Ó §ÜÌæ뽪½² | óμÞª§ÜÁ½ìßìÙ ©¡®½§ßμÞë §¾ë¡μÓ¨Û½§ß: ìߪßÒ¹ßμÞë ³ì¼¦° ³ì¦ªÛ ©ì©§Ü§Ü½ë || ªß§ß ©Ó§ß Ë®§ëμÞ §¨ëß ®Óé§ÔμÞ μìÙ®ªÛ 뽧® ¨Ô뽪¨ ª§¨Û®ëß¨ßªÛ | ô§ÜëμÞë ¨: Á«©½§ìÙ ®Á°ß©ÓìߪªÛ àª§Ü §§¢Ü¡ÜìÓË¡°ªÛ ©Úì¦ªßªÓ ÊêìÙ§Ü¨ß || Ahobila Matam Morning Recitation Pasurams...
View Full Document

This note was uploaded on 05/05/2011 for the course ECON 121 taught by Professor Nono during the Spring '11 term at Auckland.

Page1 / 30

Sri matam morning - Ahobila Matam Morning Recitation Pasurams à ઽ à ¡ºÞªÖ¨ÛÌμÓªÛ¸ ©ì©Úì¸Þª½¦ ¨ª ઽ à

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online