A1%20Matlab - MATLAB-Osnove MATLAB Osnove ta je MATLAB...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MATLAB-Osnove Modeliranje i simulacija sistema 1 MATLAB Osnove Šta je MATLAB? programsko okruženje za ra č unanje u tehnici – u osnovi je matemati č ki alat – ima veliku primenu u primenjenim disciplinama - inženjerstvu poseduje visoke performanse u numeri č kim izra č unavanjima i vizuelizaciji podataka Matlab je interpreter i programski jezik – pruža i interaktivni rad i batch- obradu osnovni elemenat je matrica koja ne zahteva dimenzionisanje –v e ć ina problema se jednostavno rešava u odnosu na programske jezike poput Fortran -a, Pascal -a, C -a, . .. nazvan je prema ma rix laboratory – nazvan je prema mat rix lab oratory
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MATLAB-Osnove Modeliranje i simulacija sistema 2 Osnovne osobine Jezik visokog nivoa za tehni č ko ra č unanje Razvojno okruženje za upravljanje programskim kodom, datotekama i podacima Interaktivni alati za iterativno istraživanje, dizajn i rešavanje problema Biblioteka matemati č kih funkcija iz linearne algebre, statistike, Forijeove analize, fitriranja, optimizacije, numeri č ke integracije 2D i 3D grafi č ke funkcije za prikaz podataka Alati za kreiranje korisni č kog interfejsa Funkcije za integraciju MATLAB algoritama sa spoljašnjim aplikacijama i programskim jezicima: Fortran, C, C++, Java, COM, i Microsoft Excel Primena na Univerzitetima je alat za obuku u industriji se upotrebljava za istraživanje i rešavanje prakti č nih inženjerskih i matemati č kih problema tipi č na upotreba pokriva: – Matematiku i numeriku – Razvoj algoritama – Modeliranje, simulaciju i razvoj prototipova – Analizu podataka, istraživanja i vizuelizaciju –N a u č nu i inženjersku grafiku – Razvoj aplikacija, uklju č uju ć i grafi č ki korisni č ki interfejs poseduje kolekcije metoda (alata, rešenja) specifi č nih za odre đ ene oblasti - Toolbox- ovi
Background image of page 2
MATLAB-Osnove Modeliranje i simulacija sistema 3 MATLAB familija proizvoda http://www.mathworks.com Toolbox -ovi Toolbox je kolekcija (biblioteka) izabranih funkcija (M-datoteka) namenjena rešavanju problema odre đ enje oblasti oni proširuju mogu ć nosti Matlab-a postoje toolbox -ovi za oblasti Aerospace Toolbox Bioinformatics Toolbox Communications Toolbox Control System Toolbox Curve Fitting Toolbox Data Acquisition Toolbox Database Toolbox Datafeed Toolbox Excel Link Filter Design Toolbox Filter Design HDL Coder Financial Toolbox t postoje ovi za oblasti – analize signala – automatskog upravljanja – simulacije dinami č kog ponašanja sistema – identifikacije sistema –v e š t a č kih neuronskih mreža fuzzy sistema optimizacije Financial Derivatives Toolbox Fixed-Income Toolbox Fixed-Point Toolbox Fuzzy Logic Toolbox GARCH Toolbox Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox Image Acquisition Toolbox Image Processing Toolbox Instrument Control Toolbox Mapping Toolbox Model-Based Calibration Toolbox Model Predictive Control Toolbox Neural Network Toolbox – optimizacije
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 49

A1%20Matlab - MATLAB-Osnove MATLAB Osnove ta je MATLAB...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online