{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

index2 - Matlab Raunarski alati Decembar 2005 RAUNARSKI...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Decembar 2005. RA Č UNARSKI ALATI / Prof Nenad Grujovi ć 1 Matlab Ra č unarski alati
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Decembar 2005. RA Č UNARSKI ALATI / Prof Nenad Grujovi ć 2 UVOD U MATLAB MATLAB je softverski paket namenjen za rešavanje matemati č kih problema, analizu podataka i vizuelizaciju Glavne mogu ć nosti: numeri č ka analiza, matri č ni ra č un, obrada podataka i grafi č ko prikazivanje Opis problema je matemati č ki Poseduje programski jezik višeg nivoa SIMULINK – alat za simulaciju dinamike sistema u grafi č kom okruženju Toolbox – paketi alata koji proširuju mogu ć nosti
Background image of page 2