matematika_i_matlab(2003)

matematika_i_matlab(2003) - Dragan S Dori´ c MATEMATIKA I...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Dragan S.- Dori´ c MATEMATIKA I MATLAB Laboratorijske veˇ zbe Viˇ sa elektrotehniˇ cka ˇ skola Beograd, 2003. Dr Dragan- Dori´ c M A T E M A T I K A i M A T L A B Laboratorijske veˇ zbe Recenzenti Dr- Durica Jovanov Ana Savi´ c Izdavaˇ c Viˇ sa elektrotehniˇ cka ˇ skola Beograd, Vojvode Stepe 283 Nastavniˇ cko ve´ ce Viˇ se elektrotehniˇ cke ˇ skole u Beogradu odobrilo je izdavanje i koriˇ s´ cenje ovog priruˇ cnika u nastavi. CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 004.42MATLAB(075.8)(076)- Dori´ c, Dragan S. Matematika i MATLAB: Laboratorijske veˇ zbe / Dragan S.- Dori´ c.- Beograd: Viˇ sa elektrotehniˇ cka ˇ skola, 2003 (Beograd: Akademska ˇ stampa).- 79 srt.; 26 cm Tiraˇ z 700. ISBN 86 - 82589 - 80 - X a) Aplikativni program "MATLAB" - Veˇ zbe COBISS - ID 104397068 Student Broj indeksa ˇ Skolska godina Imena fajlova sa veˇ zbama Broj indeksa je ime svakog od 16 fajlova (za svaki termin po jedan), a njihove ekstenzije su 1 , 2 ,..., 16. Fajlovi se otvaraju na poˇ cetku svakog termina naredbom >> diary imefajla a zatvaraju na kraju rada naredbom >> diary off Parametri za izradu zadataka a = (broj Vaˇ seg indeksa) b = (mesec Vaˇ seg ro- denja, na primer b = 2, ako ste ro- deni u februaru) c = (dan Vaˇ seg ro- denja, na primer c = 15, ako ste ro- deni 15. u mesecu) p = (broj slova Vaˇ seg prezimena) q = (broj slova Vaˇ seg imena) Evidencija izrade veˇ zbi Veˇ zba br. Datum Overa Napomena 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. PREDGOVOR Laboratorijske veˇ zbe iz matematike sastavni su deo predmeta Numeriˇ cka mate- matika koji se sluˇ sa na prvoj godini smera Nove raˇ cunarske tehnologije, na Viˇ soj elektrotehniˇ ckoj ˇ skoli u Beogradu. Kao ˇ sto i sam naziv govori, one se odrˇ zavaju u raˇ cunarskoj laboratoriji, a obuhvataju neke teme diferencijalnog i integralnog raˇ cuna i osnovne probleme numeriˇ cke matematike - reˇ savanje algebarskih i transcendentnih jednaˇ cina i sistema, aproksimaciju i interpolaciju funkcija, kao i numeriˇ cko reˇ savanje diferencijalnih jednaˇ cina i sistema. Efikasno reˇ savanje ovih problema danas je neza- mislivo bez mo´ cnih programskih paketa kao ˇ sto su MATHEMATICA, MATHCAD, MAPLE ili MATLAB. Ove veˇ zbe pripremljene su za rad sa programom MATLAB. Zbog toga su u prvih nekoliko tema dati primeri za upoznavanje sa programskim naredbama, uglavnom onim koje su dovoljne za dalji rad. MATLAB, naravno, ima mnogo ve´ ce mogu´ cnosti od onih koje su ovde prikazane. Vode´ ci univerziteti u svetu ga ve´ c odavno koriste, ne samo u kursevima numeriˇ cke analize, nego i u kursevima svih ostalih matematiˇ ckih i tehniˇ ckih predmeta....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 78

matematika_i_matlab(2003) - Dragan S Dori´ c MATEMATIKA I...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online