Macro-Exam-1103

Macro-Exam-1103 - ai Hoc Kinh Te TPHCM Khoa Kinh te Phat...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ñaïi Hoïc Kinh Teá TPHCM Khoa Kinh teá Phaùt trieån. Lôùp: ________________ Ñeà thi laàn 1 Moân hoïc: Kinh teá Vó Moâ Ngaøy:____/_____/_____ Thôøi gian laøm baøi: 60 phuùt. Anh (chò) ñöôïc söû duïng taøi lieäu tham khaûo Caâu 1 (2ñieåm) Yeáu toá cuï theå naøo baûo ñaûm raèng bieåu thöùc taøi khoaûn thu nhaäp quoác daân ( C + I + G + NX ≡Y ) luoân ñöôïc duy trì? Anh (chò) giaûi thích caâu traû lôøi cuûa mình. Caâu 2 (2 ñieåm) Giaû söû trong neàn kinh teá ñôn giaûn coù 3 saûn phaåm laø chuoái, cam vaø taùo nhö sau (trong ñoù kyù hieäu q laø saûn löôïng vaø p laø möùc giaù). Laáy naêm 1992 laø naêm goác. q 1992 p 1992 q 2003 p 2003 Chuoái 15 0.1 20 0.3 Cam 50 0.15 60 0.25 Taùo 40 0.3 50 0.35 a. GDP danh nghóa vaø GDP thöïc cuûa naêm 1992 vaø 2003 laø bao nhieâu? b. Chae soá giaù tieâu duøng (CPI) vaø GDP ñieàu chaenh (GDP deflator)? Nhaän xeùt. Caâu 3 (3 ñieåm) Xem xeùt moät neàn kinh teá ñöôïc moâ taû baèng caùc phöông
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

Macro-Exam-1103 - ai Hoc Kinh Te TPHCM Khoa Kinh te Phat...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online