on dinh lam phat

on dinh lam phat - N NH LM PHT CI GI PHI TR TS Nguyn Trng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TS. Nguy n Tr ng Hoài n đ nh l m phát là m t v n đ c c kỳ quan tr ng, b i l l m phát là m t trong ề ự ở ẽ ạ nh ng ch tiêu vĩ mô đánh giá s c kh e c a m t n n kinh t bên c nh các ch tiêu tăng ộ ề ế tr ng và th t nghi p. Khi giá d u thô trên th gi i lên g n t i 50 USD/thùng c ng ưở ế ớ ầ ớ v i vài s ki n đã tích lũy t trong quá kh nh d ch SARS, cúm gia c m . . . thì l m ự ệ ư ị phát tr thành m t v n đ gây tác đ ng th c s t chính ph cho đ n nh ng ng i ộ ấ ự ừ ế ườ dân thông th ng. Trong 9 tháng đ u năm, ch s CPI đã lên t i 8,6%, d a trên m c ườ ỉ ố tăng CPI hàng tháng trung bình là 0,6 % thì d báo ch s CPI c a năm nay có th lên ỉ ố x p x 10%. Theo d báo c a Th tr ng Tài chánh Nguy n Ng c Tu n thì l m phát ứ ưở c năm có th dao đ ng t 10 – 12%, con s nh y c m này v t quá d ki n l m ượ ự ế phát c a qu c h i đ ra là 5%. L m phát l i càng tr thành v n đ th i s c a Vi t ộ ề ề ờ ự ủ Nam t nay cho đ n cu i năm 2004 khi bóng ma l m phát ba con s vào nh ng năm ế 1980 v n còn ám nh trong tâm kh m nhi u ng i. N i lo tăng giá c a dân chúng và ườ ch c năng n đ nh l m phát c a chính ph vì th đã tr thành m t ch đ nh y c m ế ủ ề và nóng b ng. L m phát: lý thuy t và th c ti n ế L m phát là s gia tăng liên t c (persistent) c a m c giá chung (price level) trong n n kinh t (Dermot McAleese, 2002). Nh v y s tăng giá c a m t vài m t hàng cá bi t ế ư ậ nào đó trong ng n h n ngoài th tr ng thì cũng không có nghĩa đã có l m phát. Các ị ườ nhà kinh t th ng đo l m phát b ng hai ch tiêu c b n là CPI (Consumer price index) ế ườ ơ ả và ch s kh l m phát GDP (GDP deflator). Cách tính th nh t s d a trên m t r ỉ ố ử ạ ấ ẽ ự ộ ổ hàng hóa tiêu dùng (goods basket) và giá c c a nh ng hàng hóa trong r hai th i ả ủ ổ ở đi m khác nhau. Còn cách tính th hai thì căn c vào toàn b kh i l ng hàng hóa và ố ượ d ch v cu i cùng đ c s n xu t trong m t năm và giá c hai th i đi m khác nhau, ượ ả ở thông th ng theo ngôn ng th ng kê là giá c đ nh (constant price) và giá hi n hành ườ ữ ố ố ị (current price). V c b n thì hai cách tính này không có s khác bi t l n. Ph ng ề ơ ả ệ ớ ươ pháp GDP deflator s tính l m phát chính xác h n theo đ nh nghĩa c a l m phát. Tuy
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

on dinh lam phat - N NH LM PHT CI GI PHI TR TS Nguyn Trng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online