bao cao ktvm - TRNG I HC HOA SEN KHOA KINH T THNG MI TI NHM...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TR NG Đ I H C HOA SEN ƯỜ KHOA KINH T TH NG M I ƯƠ Đ TÀI : NHÓM TH C HI N: (1) BÙI TH Y PH NG ƯƠ (2) Đ TH HI U PH NG ƯƠ (3) NGUY N THÙY TRÂN (4) MINH PH NG ƯỢ (5) BÙI THANH NHÂN (6) VÕ QU C THÁI (7) NGHI P SÂM Tp. H Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2009
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kinh t vĩ mô ế L m phát và th t nghi p M c l c ụ ụ
Background image of page 2
Kinh t vĩ mô ế L m phát và th t nghi p I. M Đ U: Ở Ầ N n kinh t v a tr i qua c n bão suy thoái khi n tình hình th t nghi p tr ế ừ ơ ế thành m t v n n n c a xã h i. các n n kinh t nh m , nh t hai n n kinh t có ế ư ế l ng th t nghi p nhi u nh t và nó có s c nh h ng quá l n khi n các n n kinh t ượ ứ ả ưở ế ế c a các n c phát tri n cũng nh các n c đang phát tri n cũng b s nh h ng ướ ư ướ ị ự ả ưở l n d n đ n t l th t nghi p gia tăng . nh ng sau c n bão suy thoái “chính sách kích ế ỷ ệ ấ ư ơ c u” khôi ph c kinh t tr thành bài toán khó sau h u suy thoái s là nguy c ti m ế ở ơ ề tàng c a l m phát là c m t bài toán nan gi i đ i v i các nhà kinh t c a th gi i ủ ạ ả ộ ả ố ớ ế ủ ế ớ cũng nh vi t nam đang đ ng tr c câu h i :”nên hay không kích c u l n hai???” , ư ệ ướ ầ ầ N n kinh t toàn th gi i có nhi u s thay đ i, các qu c gia d n chuy n mình ế ế ớ đ hòa nh p v i xu th toàn c u hóa. Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t có ế ớ ự ế nhi u b t c p x y ra. M t trong nh ng v n đ luôn song hành v i n n kinh t đ c ấ ậ ớ ề ế ặ bi t là v i th tr ng tài chính ti n t là l m phát. L m phát là m t trong nh ng v n ị ườ ề ệ đ kinh t vĩ mô đã tr thành m i quan tâm l n nh t c a các nhà ho ch đ nh kinh t , ế ấ ủ ế chính tr gia, doanh nghi p cũng nh ng i dân lao đ ng . L m phát đ c coi là m t ư ườ ượ căn b nh th k c a n n kinh t th tr ng, nó là m t v n đ h t s c ph c t p đòi ế ỉ ủ ế ị ườ ộ ấ ề ế ứ ứ ạ h i ph i có s đ u t l n v th i gian và trí tu m i có th đ t đ c k t qu kh ự ầ ư ớ ề ờ ệ ớ ể ạ ượ ế quan nh t. L m phát nh h ng đ n toàn b n n kinh t qu c dân, đ c bi t là gi i ưở ế ộ ề ế lao đ ng, ch ng l m phát không ch là vi c c a doanh nghi p, c a m t cá nhân, mà còn là nhi m v c a chính ph . ụ ủ Vi t Nam, hi n nay v vi c ki m ch l m phát, gi v ng s phát tri n n ề ệ ế ạ ữ ữ ể ổ đ nh c a n n kinh t là m t m c tiêu quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t xã h i,
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 39

bao cao ktvm - TRNG I HC HOA SEN KHOA KINH T THNG MI TI NHM...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online