{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KE�T LUA�N - KET LUAN Qua qua trnh tm kiem thong...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KEÁT LUAÄN Qua quaù trình tìm kieám thoâng tin cuõng nhö tìm hieåu thöïc teá hieän traïng “ Laïm Phaùt vaø Thaát Nghieäp” ôû Vieät Nam, nhoùm chuùng toâi ñaõ thu ñöôïc nhöõng kieán thöùc töông ñoái môùi vaø haáp daãn. Bieát ñöôïc laïm phaùt vaø nhöõng quy luaät laïm phaùt töông ñoái caên baûn, vaø nhöõng taùc ñoäng daây truyeàn cuûa noù trong neàn kinh teá ñaëc bieät laø coù taùc ñoäng töông ñoái maïnh meõ ñoái vôùi thaát nghieäp. Caùch tính chæ tieâu laïm phaùt, vaø bieát ñöôïc nhöõng goùi haøng hoùa chuû yeáu ñöôïc nhaø nöôùc söû duïng ñeå tính chæ tieâu GDP. Nhöõng nguyeân nhaân nguoàn goác vaø haäu quaû cuûa “Laïm Phaùt vaø Thaát Nghieäp” ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa moät quoác gia noùi chung vaø cuûa neàn kinh teá quoác gia noùi rieâng.
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern