KE�T LUA�N

KE�T LUA�N - KET LUAN Qua qua trnh tm kiem thong...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KEÁT LUAÄN Qua quaù trình tìm kieám thoâng tin cuõng nhö tìm hieåu thöïc teá hieän traïng “ Laïm Phaùt vaø Thaát Nghieäp” ôû Vieät Nam, nhoùm chuùng toâi ñaõ thu ñöôïc nhöõng kieán thöùc töông ñoái môùi vaø haáp daãn. Bieát ñöôïc laïm phaùt vaø nhöõng quy luaät laïm phaùt töông ñoái caên baûn, vaø nhöõng taùc ñoäng daây truyeàn cuûa noù trong neàn kinh teá ñaëc bieät laø coù taùc ñoäng töông ñoái maïnh meõ ñoái vôùi thaát nghieäp. Caùch tính chæ tieâu laïm phaùt, vaø bieát ñöôïc nhöõng goùi haøng hoùa chuû yeáu ñöôïc nhaø nöôùc söû duïng ñeå tính chæ tieâu GDP. Nhöõng nguyeân nhaân nguoàn goác vaø haäu quaû cuûa “Laïm Phaùt vaø Thaát Nghieäp” ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa moät quoác gia noùi chung vaø cuûa neàn kinh teá quoác gia noùi rieâng. Tình hình dieãn bieán laïm phaùt vaø khaéc phuïc noù ôû Vieät Nam hieän
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/06/2011 for the course ACON 100 taught by Professor Calvin during the Spring '11 term at Oxford Brookes.

Ask a homework question - tutors are online