lam phat anh huong toi that nghiep

lam phat anh huong toi that nghiep - Cc hiu ng tiu cc i vi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Các hi u ng tiêu c c ệ ứ Đ i v i l m phát d ki n đ c ố ớ ạ ự ế ượ Trong tr ng h p l m phát có th đ c d ki n tr c thì các th c th tham gia vào ườ ợ ạ ể ượ ự ế ướ n n kinh t có th ch đ ng ng phó v i nó, tuy v y nó v n gây ra nh ng t n th t cho ế ủ ộ xã h i: Chi phí mòn giày: l m phát gi ng nh ư m t th thu ế đánh vào ng ườ i gi ti n và lãi su t danh nghĩa b ng lãi su t th c t ế c ng v i t l l m phát nên l m phát làm cho ng ườ i ta gi ít ti n hay làm gi m c u v ti n. Khi đó h c n ph i th ườ ng xuyên đ ế n ngân hàng đ rút ti n h ơ n. Các nhà kinh t ế đã dùng thu t ng "chi phí mòn giày" đ ch nh ng t n th t phát sinh do s b ự ấ t ti n cũng nh ư th i gian tiêu t n mà ng ườ i ta ph i h ng ch u nhi u h ơ n so v i không có l m phát. Chi phí th c đ ơ n: l m phát th ườ ng s d n đ ế n giá c tăng lên, các doanh nghi p s m t thêm chi phí đ in n, phát hành b ng giá s n ph m. Làm thay đ i giá t ươ ng đ i m t cách không mong mu n: trong tr ườ ng h p do l m phát doanh nghi p này tăng giá (và đ ươ ng nhiên phát sinh chi phí th c đ ơ n) còn doanh nghi p khác l i không tăng giá do không mu n phát sinh chi phí th c đ ơ n thì giá c c a doanh nghi p gi nguyên giá s tr nên r t ươ ng đ i so v i doanh nghi p tăng giá. Do n n kinh t th ế ị tr ườ ng phân b ngu n l c d a trên giá t ươ ng đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/06/2011 for the course ACON 100 taught by Professor Calvin during the Spring '11 term at Oxford Brookes.

Page1 / 3

lam phat anh huong toi that nghiep - Cc hiu ng tiu cc i vi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online