{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DAÃN NHAÄ1

DAÃN NHAÄ1 - DAN NHAP Lam Phat...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DAÃN NHAÄP “Laïm Phaùt Vaø Thaát Nghieäp” laø hai vaán ñeà caên cô, nhöng voâ cuøng phöùc taïp chòu taùc ñoäng cuûa nhieàu yeáu toá phöùc hôïp cuûa neàn kinh teá, chính phuû, tieàn teä v.v… Ngoaøi ra, L m Phát vaø Thaát Nghieäp đ c coi nh là m t căn b nh ượ ư th k c a n n kinh t th tr ng, nó là m t v n đ đòi h i ph i có s đ u t ế ỉ ủ ế ị ườ ộ ấ ự ầ ư l n v th i gian và trí tu m i có t ề ờ ệ ớ heå đ t đ c k t qu kh quan nh t. ạ ượ ế L m Phaùt vaø Thaát Nghieäp nh h ng đ n toàn b n n kinh t qu c ưở ế ộ ề ế dân, đ c bi t là gi i lao đ ng. Neáu laïm phaùt ít (trong taàm kieåm soaùt cuûa chính phuû) thì seõ thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån vaø ñaëc bieät laøm taêng GDP – yeáu toá maø moãi quoác gia ñeàu ñeo ñuoåi.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online